פּ וּרִ ים


 
‫יוֹם טוֹב ּפו ִּרים‬
 
‫דבש‬
HONEY
 
‫בס"ד‬

 
 
:‫ארויסגעגעבן דורך‬
‫תלמוד תורה יטב לב דרב"י מסאטמאר‬
‫בני ברק‬
 ‫כל הזכויות שמורות‬
 
‫בס"ד‬

 
 
‫בס"ד‬
‫פורים‬




‫שם התלמיד‬
__________________

 
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫ׁ ַש ֲאלוֹת אוֹיף ּפו ִּרים‬
‫ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ִדי או ִֹתיוֹת פוּן ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ּ ְת ׁשוּבֶ ה‬
‫עס ְטלֶ ְעך וָ ואס ִאיז ֵּביי ִדי ְד ִריטֶ ע עָ מוּד‬
‫ֵּביי ִדי ֶק ְ‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫אמט‬
‫פ ּון וֶ ועלֶ כֶ ע ׁ ֵשבֶ ט ׁ ְש ַט ְ‬
‫ָמ ְר ֳדכָ י הַ צַ ִדיק ?‬
‫נה‬
‫מה‬
‫י ֹו ֵסף‬
‫ִּב ְני ִָמין‬
‫אבן ִּבגְ ָתן ִמיט ֶת ֶר ׁש‬
‫ווא ּו הָ ְּ‬
‫גֶ ֶער ְעדט ׁ ְש ִטילֶ ְערהֵ ייט ?‬
‫‪2‬‬
‫פַ ְארוָ ואס ִאיז ָמ ְר ֳדכָ י גֶ ע ִזיצְ ן‬
‫ֵּביים ׁ ַש ַער הַ ֶמלֶ ְך ?‬
‫אט‬
‫עט‬
‫וֵ וייל עֶ ר הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט‬
‫ֶזעהְ ן וָ ואס אִ יז ִמיט אֶ ְס ּ ֵתר‬
‫וֵ וייל עֶ ר הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט הֶ ְערן‬
‫וָ ואס ִאיז ִמיט ִדי גְ ֵז ָירה פ ּון הָ ָמן‬
‫‪4‬‬
‫פַ ְארוָ ואס הָ אט הָ ָמן גֶ עוָ ואלְ ט הַ ְרגֶ ענֶ ען‬
‫ִדי ִא ְידן פוּנְ ְקט ִאין חוֹ ֶד ׁש ָא ָדר ?‬
‫דא‬
‫גע‬
‫עא‬
‫הר‬
‫ֵּביי הָ ָמן'ס ָחצֵ ר‬
‫ֵּביי ִדי ֶמלֶ ְך'ס ָחצֵ ר‬
‫אבן‬
‫אדינֶ ער'ס ָה ְּ‬
‫ֵזיינֶ ע ַּב ִ‬
‫ייסן‬
‫עה ְ‬
‫ִאים ַאז ֹוי גֶ ֵ‬
‫עמאכְ ט‬
‫הָ ָמן ָהאט גֶ ַ‬
‫ַא גוֹ ָרל‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫עקט פַ אר‬
‫עש ְט ֶר ְ‬
‫וָ ואס הָ אט ַאחַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש א ֹו ְיס ֶג ׁ ְ‬
‫ֶא ְס ּ ֵתר וֶ וען זִי אִ יז ַא ֵריין גֶעקו ֶּמען צ ּו אִ ים ?‬
‫ווא ּו הָ אט הָ ָמן גֶ ע'חַ ְת ֶמ'עט פַ אר‬
‫ָמ ְר ֳדכָ י ַאז עֶ ר ִאיז ֵזיין ְק ֶנעכְ ט ?‬
‫גע‬
‫קט‬
‫טכ‬
‫טפ‬
‫עקן‬
‫ֵזיין ׁ ְש ֶט ְ‬
‫ֵזיין ִרינְ גְ ל‬
‫א ֹויף ֵזיין צִ יצִ ית‬
‫א ֹויף ֵזיין ׁ ִש ְיך‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪8‬‬
‫בס"ד‬
‫‪7‬‬
‫ֵּביי וֶ ועלֶ כֶ ע ְסע ּו ָדה ָהאט ֶא ְס ּ ֵתר גֶ ע ָזאגְ ט‬
‫פַ אר ַא ַח ׁ ְשוֵ ור ֹוש ַאז הָ ָמן וִ ויל הַ ְרגֶ 'ע ֶנען‬
‫ִדי ִא ְידן ?‬
‫ייסן ְמ' ָזאל ִאים‬
‫עה ְ‬
‫וָ ואס הָ אט ַא ַח ׁ ְשוֵ ורוֹ ׁש גֶ ֵ‬
‫עקע ְנט‬
‫ְּב ֶרע ְנגֶ ען וֶ וען עֶ ר ָהאט ִנ ׁ ְישט גֶ ֶ‬
‫אפן ?‬
‫ֵאיינְ ׁ ְשלָ ְ‬
‫חנ‬
‫ינ‬
‫צף‬
‫עף‬
‫ֵּביי ִדי ֶע ְר ׁ ְש ֶטע ְסע ּו ָדה‬
‫וייטע ְסע ּו ָד ה‬
‫ֵּביי ִדי צְ וֵ ֶ‬
‫ַא גְ לֶ ע ְזל ֵטיי‬
‫ִדי ֵספֶ ר הַ ִזכְ ר ֹונ ֹות‬
‫די ספר‬
‫‪9‬‬
‫וֶ ועלֶ כֶ ע הַ לָ כ ֹות הָ אט ָמ ְר ֳדכָ י גֶ עלֶ ְער ְנט‬
‫ִמיט ִדי ִקי ְנ ֶדער וֶ וען הָ ָמן ִאיז ִאים‬
‫גֶ עק ּו ֶמען ר ּופְ ן ?‬
‫‪10‬‬
‫וָ ואס הָ אט ֶמען גֶ עז ּונְ גֶ ען פַ אר ָמ ְר ֳדכָ י‬
‫וֶ וען הָ ָמן הָ אט ִאים ַאר ּום גֶ עפִ ְירט ?‬
‫גן‬
‫או‬
‫םפ‬
‫ןז‬
‫הִ לְ כ ֹות ּ ֵפ ֶסח‬
‫הִ לְ כ ֹות ְק ִמיצָ ה‬
‫מ ֹו ִדים ֲאנַ חְ נ ּו לָ ְך‬
‫ָּככָ ה ֵיעָ ֵׂשה לָ ִא ׁיש‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫עבן פַ אר‬
‫וָ ואס הָ אט ַאחַ ׁ ְשוֵ ור ֹו ׁש גֶ ְּ‬
‫ָמ ְר ֳדכָ י ָנאכְ ן ּ ְתלִ ָיה פ ּון הָ ָמן ?‬
‫וד‬
‫יב‬
‫ַא ַח ׁ ְשוֵ ורוֹ ׁש'ס ׁ ְשט ּובּ‬
‫א ּון הָ ָמן'ס ִרינְ גְ ל‬
‫ַא ַח ׁ ְשוֵ ורוֹ ׁש'ס ִרינְ גְ ל‬
‫א ּון הָ ָמן'ס ׁ ְשט ּובּ‬
‫‪13‬‬
‫וֶ וען ִאיז ִדי ִמצְ וָ ה פוּן‬
‫ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה ?‬
‫כד‬
‫יג‬
‫ייטאג‬
‫נָאר ּפו ִּרים ֵּב ָ‬
‫ּפו ִּרים ֵּביינַ אכְ ט‬
‫ייטאג‬
‫אוּן ּפו ִּרים ֵּב ָ‬
‫ּפו ִּרים ֵּביינַ אכְ ט א‬
‫פַ אר וֶ ועלֶ כֶ ע ִמצְ וֶ ה ַמאכְ ט‬
‫ֶמען ַא ְּב ָרכָ ה ?‬
‫עצ‬
‫צע‬
‫ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה‬
‫ִמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת‬
‫‪14‬‬
‫לוֹח ָמנוֹ ת‬
‫וֶ וען ִאיז ִדי ִמצְ וָ ה פוּן ִמ ׁ ְש ַ‬
‫אוּן ִדי ִמצְ וָ ה פוּן ַמ ּ ָת נוֹת לָ ֶאבְ יוֹנִ ים ?‬
‫טו‬
‫ֵּב ֶיידע ִמצְ ווֹ ת נָ אר‬
‫ייטאג‬
‫ֵּב ָ‬
‫‪ ‬‬
‫טז‬
‫ִמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹת ֵּביינַ אכְ ט‬
‫ייטאג‬
‫ַמ ּ ָת נוֹת לָ ֶאבְ י ֹו ִנים ֵּב ָ‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫וִ וי ַאזוֹי ִאיז ֶמען ְמ ַקיֵים ִדי ִמצְ וָ ה‬
‫פוּן ִמ ׁ ְשלוֹחַ ָמנוֹת ?‬
‫ארף ֶמען‬
‫וִ ויפִ יל ִמ ׁ ְשלוֹחַ ָמנוֹת ַד ְ‬
‫ׁ ִש ְיקן ּפ ּו ִרים ?‬
‫כז‬
‫יז‬
‫לט‬
‫נט‬
‫אשן ִמיט ַא ְקלֵ ייד‬
‫הָ ָמן ַט ׁ ְ‬
‫עקעכְ ְטס ִמיט וֵ ויין‬
‫גֶ ֶ‬
‫פַ אר צְ וֵ ויי ֶמענְ ְט ׁ ְשן‬
‫ֵאיין ַז ְאך ַפאר יֶ ְעדן‬
‫פַ אר ֵאיין ֶמע ְנ ְט ׁש‬
‫צְ וֵ ויי ַזאכְ ן‬
‫נו‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫וִ וי ַאזוֹי ִאיז ֶמען ְמ ַקיֵים ִדי ִמצְ וָ ה‬
‫פוּן ַמ ּ ָתנוֹת לָ ֶאבְ י ֹונִים ?‬
‫ֵּביי וֶ ועלֶ עכֶ ע ׁ ֶשהֶ חְ יָינ ּו הָ אט ֶמען ִאי ְנזִינֶען‬
‫ִדי ִמצְ וָ ה פוּן ִמ ׁ ְשלוֹחַ ָמנוֹת‬
‫אוּן ַמ ּ ָת נוֹת לָ ֶאבְ י ֹונִים ?‬
‫גו‬
‫כו‬
‫ים‬
‫חט‬
‫פַ אר צְ וֵ ויי ָא ִר ָימעלֵ ייט‬
‫ֵאיין ַמ ּ ָתנָה ַפאר ֶי ְעדן‬
‫פַ אר צְ וֵ ויי ָא ִר ָימעלֵ ייט‬
‫צְ וֵ ויי ַמ ּ ָת נוֹת ַפאר ֶי ְעדן‬
‫ייטאג‬
‫ּפו ִּרים ֵּב ָ‬
‫ּפו ִּרים ֵּביינַ אכְ ט אוּן‬
‫ייטאג‬
‫ּפו ִּרים ֵּב ָ‬
‫אבן ִדי ִא ְידן‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וִ ויפִ יל ג ֹויִ ם הָ ְּ‬
‫וֶ ְ‬
‫גֶ ע'הַ ְרגֶ ע'ט ִאין ִדי ַא ְנ ֶד ֶערע ׁ ְש ֶטעט‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫ּפ ּו ִרים ׁ ְש ּ ִפיל‬
‫ַא ג ּו ְטן ּפ ּו ִרים ווא ּונְ ְט ׁש ִא ְיך ֵא ְייך ַאלֶ ע‬
‫ִא ְיך וֶ ועל ֵאייך ֶד ְערצֵ יילְ ן ֵמיין ַא ַמ ֲעלֶ ה‬
‫וֶ וען ִא ְיך ִּבין ַא ְקלֵ יין ִאינְ גֶ עלֶ ע גֶ עוֶ וען‬
‫הָ אבּ ִא ְיך ִאין ֵח ֶדר גֶ עמ ּו ְזט גֵ יין‬
‫ִא ְיך הָ אבּ גֶ עלֶ ְערנְ ט ח ּו ֻמ ׁש ִמיט ַר ׁ ֶש"י‬
‫ִא ְיך הָ אבּ גֶ עפְ ֶרעגְ ט ֶדעם ֶר ִּבי'ן ַא הַ ְאר ֶּבע ַק ׁ ְשיֶ א‬
‫ֶדער ֶר ִּבי הָ אט ִמיר לִ יבּ גֶ עהַ אט ָאן ַא ׁ ִשיע ּור‬
‫עקעלֶ ע ִא ֶּיבער ִמיר‬
‫עש ַטאנֶ ען ִמ ְיטן ׁ ְש ֶט ֶ‬
‫גֶ ׁ ְ‬
‫אטע הָ אט גֶ ע ֶזעהְ ן ַאז ִא ְיך ִּבין ַא וואוֹ ילֶ ער י ּונְ ג‬
‫ֶדער ַט ֶ‬
‫הָ אט ֶער ִמיר גֶ עקוֹ יפְ ט ַאלֶ עס ִדינְ ג‬
‫אטע הָ אט ִמ ְיך ָאנְ גֶ עט ּוהְ ן וִ וי ַא גְ ָראף‬
‫ֶדער ַט ֶ‬
‫אט ֶמ ֶערער ָרב‬
‫עש ְיקט פַ ְארהֶ ְערן ֵּביים ַס ְ‬
‫א ּון ִמ ְיך גֶ ׁ ִ‬
‫ֶא ְס ּ ֶתר ּ ָת ֳע ִנית ִאיז ַא גְ ר ֹו ֶיסע ּ ָתעֳ נֶ ית‬
‫ּפ ּו ִרים ׁ ִש ְיקט ֶמען ִמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת‬
‫עשל‬
‫גִ ְּיבט ִמיר ַא גְ לֶ ע ֶזעלֶ ע וֵ ויין ִמיט ַא פְ לֶ ׁ ְ‬
‫עשל‬
‫ייסן ִמיט ַא הָ ָמן ֶט ׁ ְ‬
‫ִא ֶּיבער צ ּו ֵּב ְ‬
‫ָמ ְר ֳדכָ י הַ צַ ִדיק ֵרייט א ֹויפְ ן פֶ ְערד‬
‫הָ ָמן הָ ָר ׁ ָשע לִ יגְ ט ִאין ִדי ֶע ְרד‬
‫הֵ יינְ ט ִאיז ּפ ּו ִרים ָמ ְארגְ ן ִאיז א ֹויס‬
‫וארף ִמיר ַארוֹ יס‬
‫גֶ עבּ ִמיר ַא ָדאלֶ ער א ּון וַ ְ‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫ַטעֲ ִמים אוּן ְר ָמזִים‬
‫אוֹיף יוֹם טוֹב ּפו ִּרים‬
‫עמאכְ ט ַא ג ֹו ָרל‬
‫אמען ּ"פו ִּרים" וֵ וייל הָ ָמן הָ אט גֶ ַ‬
‫וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ִמ ְיטן נָ ֶ‬
‫ּפו ִּרים וֶ ְ‬
‫ִאין וֶ ועלֶ עכֶ ע ח ֹו ֶד ׁש עֶ ר זָאל הַ ְארגֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן‪ ,‬אוּן ּ"פוּר" ִאיז ַא לָ ׁש ֹון פוּן ַא‬
‫ג ֹו ָרל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אשי ּ ֵתיב ֹות ּ ֵפ ַסח‬
‫ּפו ִּרים ִאיז כּ וֹ לֶ ל ַאלֶ ע יָ ִמים טוֹ בִ ים וֵ וייל ּפו ִּרים ִאיז ָר ׁ ֵ‬
‫אש הַ ׁ ָשנָ ה י וֹ ם ִּכ ּיפוּר ַמ ּ ַתן ּתו ָֹרה‪.‬‬
‫וְ סוּכּ ֹות ֹר ׁ‬
‫)בני יששכר(‬
‫‪‬‬
‫אקער זְכוּת ֹו יָ גֵ ן עָ לֵ ינ ּו הָ אט גֶ עזָאגְ ט ַאז פַ ְארוָ ואס הָ אט ָמ ְר ְדכָ י‬
‫ַר ִּבי הֶ ְער ׁ ֶשלֶ ע ְק ָר ֶ‬
‫הַ צַ ִדיק גֶ ַעד ְארפְ ט או ְֹיסזָאגְ ן פַ אר ֶא ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ֶּכה ַאז ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש וִ וילְ ן‬
‫עש ֶט ְערט ַאז ְס'וֶ ועט זֵיין ַא ג ֹוי‬
‫הַ ְארגֶ ענֶ ען ַא ַח ׁ ְשוֵ ר ֹו ׁש‪ ,‬וָ ואס הָ אט ִאיהְ ם גֶ ׁ ְ‬
‫אש ֵטיין ַאז‬
‫עקענְ ט ַּב ׁ ְ‬
‫וֵ ויינִ יגֶ ער א ֹויף ִדי וֶ ועלְ ט ? נָ אר ָמ ְר ְדכי הַ צַ ִדיק הָ אט גֶ ֶ‬
‫ְס'זָאל זֵיין וֵ ויינִ יגֶ ער צְ וֵ ויי גוֹיִ ם א ֹויף ִדי וֶ ועלְ ט וֶ ועגְ ן ֶדעם הָ אט עֶ ר יָ א פַ ְארצֵ יילְ ט‬
‫וארן‪.‬‬
‫אקע צְ וֵ ויי ג ֹויִ ם גֶ עהַ ְארגֶ עט גֶ עוָ ְ‬
‫פַ אר ֶא ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ֶּכה אוּן ַאז ֹוי זֶענֶ ען ַט ֶ‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫ַר ִּבי ׁ ְשל ֶֹמה ַק ְר לִ ינֶ ער זְכוּת ֹו יָגֵ ן עָ לֵ ינ ּו הָ אט גֶ עזָאגְ ט ַאז פַ ְארוָ ואס הָ אט הָ ָמן‬
‫הָ ָר ׁ ָשע גָ עוָ ואלְ ט הַ ְרגֶ עֶ נֶ ען ַאלֶ ע ִא ְידן ַדוְ ֶקא ִאין ֵאיין ָטאג ? נָ אר הָ ָמן הָ אט‬
‫ִישט גֶ עלָ א ְנגֶ ען צ ּו הַ ְארגֶ עֶ נֶ ען ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן‬
‫עט ַראכְ ט ַאז אוֹ יבּ ְס'וֶ ועט ִאיהְ ם נ ׁ ְ‬
‫גֶ ְ‬
‫ִדי ִא ְידן ַמאכְ ן ַא יוֹ ם טוֹב פַ ְארן א ֹו ֶּיב ְער ׁ ְש ְטן הָ אט ֶער ִנ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט ַאז‬
‫ְס'זָאל זֵיין ַא יוֹ ם טוֹב ֶמער וִ וי ֵאיין ָטאג ַאזַא גְ ר ֹו ֶיסע ָר ׁ ָשע ִאיז ֶער גֶ עוֶ וען ֶדער‬
‫הָ ָמן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ַא ַט ַעם פַ ְארוָ ואס ְמ ְ'ט ִרי ְנ ְקט וֵ ויין ִאין ּפו ִּרים וֵ וי יל ִדי ִנ ִסים פוּן ּפו ִּרים הָ אט‬
‫א ֹו ְיך גֶ עהַ אט צ ּו טוּהְ ן ִמיט וֵ ויין‪:‬‬
‫ייסן ְמ'זָאל‬
‫עט ִרינ ְֶקען הָ אט עֶ ר גֶ עהֵ ְ‬
‫‪ (1‬וֶ וען ַא ַח ׁ ְשוֵ ר ֹוש ִאיז גֶ עוֶ וען ָאנְגֶ ְ‬
‫ְּב ֶרע ְנגֶ ען וַ ׁ ְש ּ ִתי אוּן זִי הָ אט נִ ׁ ְישט גֶ עוָ ואלְ ט קו ֶּמען צ ּו ִאיהְ ם הָ אט ֶער‬
‫ייסן ַאז ְמ'זָאל ִאיהְ ר הַ ְארגֶ עֶ נֶ ען אוּן ִּבזְכוּת ֶדעם ִאיז‬
‫עמאלְ ְטס גֶ ע הֵ ְ‬
‫ֶד ָ‬
‫וארן ִדי ַמלְ ֶּכה אוּן ַאזוֹ י ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ר ֹו ֶיסע נֶ ס‪.‬‬
‫ֶא ְס ּ ֵתר גֶ עוָ ְ‬
‫עמאכְ ט פַ אר ַא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ִאיז גֶ עוֶ וען ִמיט‬
‫‪ִ (2‬די ְסעו ֶּדה וָ ואס ֶא ְס ּ ֵתר הָ אט גֶ ַ‬
‫עמאלְ ְטס הָ אט ֶא ְס ּ ֵתר פַ ְארצֵ יילְ ט פַ אר ַא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וָ ואס הָ ָמן‬
‫וֵ ויין אוּן ֶד ָ‬
‫וִ ויל ַמאכְ ן ִמיט ִדי ִא ְידן אוּן נָ אכְ ֶדעם הָ אט ֶמען ִאיהְ ם אוֹיפְ גֶ עהָ א ְנגֶ ען‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫אשן וָ ואס הָ אט ְד ֵריי עֶ ְקן וֵ וייל וֶ וען הָ ָמן‬
‫ַא ַטעַ ם אוֹיף ִדי ִמנְ הֶ ג צ ּו עֶ ְסן הָ ָמן ַט ׁ ְ‬
‫הָ ָר ׁ ָשע הָ אט גֶ עזֶען ִדי ְד ֵריי‬
‫אברהם‬
‫אבן‬
‫ָאב ֹות וָ ואס ִדי ִא ְידן הָ ְּ‬
‫ַאבְ ָרהָ ם יִ צְ ָחק אוּן יַ עַ קֹב ִאיז זֵיין‬
‫יעקב‬
‫יצחק‬
‫וארן‪.‬‬
‫עשוַ ואכְ ט גֶ עוָ ְ‬
‫כּ ַֹח ָא ּ ְפגֶ ׁ ְ‬
‫‪‬‬
‫אמען "הָ ָמן" וֵ וייל‬
‫אפט ַּביי ִדי ְמגִ ילֶ ה וֶ וען ְמ'זָאגְ ט ִדי נָ ֶ‬
‫ַא ַטעַ ם פַ ְארוָ ואס ְמ ְ'קלַ ּ ְ‬
‫"ת ְמ ֶחה ֶאת זֵכֶ ר עֲ ָמלֵ ק ִמ ּ ַת ַחת הַ ׁ ָש ָמיִ ם לֹא ּ ִת ׁ ְש ָּכח" אוּן‬
‫ְס ִ'איז ָדא ַא ִמצְ וֶ ה ּ ִ‬
‫אפט ֶמען‬
‫עקן וֶ ועגְ ן ֶדעם ְקלַ ּ ְ‬
‫אמט פוּן עַ ָמלֵ ק ַד ְארף ֶמען ִאיהְ ם א ֹו ְיס ֶמ ְ‬
‫הָ ָמן ׁ ְש ַט ְ‬
‫אמען‪.‬‬
‫ֵּביי זֵיין נָ ֶ‬
‫‪‬‬
‫וארט ּ"פו ִּרים"‪ְ ,‬ד ֵריי ָמאל ׁ ְש ֵטייט‬
‫ִאין ִדי ְמגִ ילֶ ה ׁ ְש ֵטייט פִ ינֶ עף ָמאל ֶדער וָ ְ‬
‫"פ ִרים" ָאן ַא וָ וא"ו אוּן צְ וֵ ויי ָמאל ּ"פו ִּרים" ִמיט ַא וָ וא"ו ‪ -‬צ ּו זָאגְ ן ַאז ְד ֵריי‬
‫ִּ‬
‫ֶטעג ִאיז ָדא וָ ואס ְמ ֶ'קען לֵ יינֶ ען ִדי ְמגִ ילֶ ה ָא ֶּבער ִנ ׁ ְישט ֵקיין ַא ְנ ֶד ֶערע ִמצְ ו ֹות‪,‬‬
‫ָדאס ִאיז י"א י"ב י"ג‪ ,‬אוּן צְ וֵ ויי ֶטעג וָ ואס ִאיז ּפו ִּרים ִמיט ַאלֶ ע ִמצְ ווֹת ָדאס ִאיז‬
‫י"ד ט"ו‪.‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫ֶנעם אַ רוּם ָדאס וָ ואס סְ 'אִ יז ִריכְ טִ יג‬
‫וֶ וער אִ יז גֶ עוֶ וען אַ יְתו ֶֹמה ?‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫ִישט אוֹיס פוּן זִי‬
‫וֶ וער זָאגְט נ ׁ ְ‬
‫אמט ?‬
‫ׁ ְשטַ ְ‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וֶוער הָ אט גֶ עזָאגְ ט פַ אר אֶ ְס ּ ֵת ר זִי זָאל‬
‫אמט ? מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫ִישט אוֹיסְ זָאגְ ן פוּן ווא ּו זִי ׁ ְשטַ ְ‬
‫נ ְׁ‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ עהֶ ְערט וָ ואס ִּבגְ ָתן‬
‫וָ ֶת ֶר ׁש ֶר ְעדן ?‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וֶ וער הָ אט פַ ְארצֵ יילְ ט פַ אר אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש אַ ז‬
‫ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש וִ וילְ ן אִ יהְ ם פַ ְארסַ אמֶ ען ?‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ ַ‬
‫עמאכְ ט אַ גו ָֹרל וֶ וען צ ּו מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וֶ וער הָ אט אָ נְגֶ עטוּהְ ן אַ ַׂשק וָאֵ פֶ ר ? מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫מָ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק אֶ ְס ּ ֵת ר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש‬
‫הָ מָ ן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫הַ ְארגֶ ענֶען ִדי אִ ְידן ?‬
‫וֶ וער ׁ ִשיקְ ט קְ לֵ ֶיידער פַ אר ָמ ְר ְדכָ י‬
‫הַ צַ ִדיק ?‬
‫וֶ וער ׁ ְשטְ ֶרעקְ ט אוֹיס זֵיין ׁ ְשטֶ עקְ ן‬
‫פַ אר אֶ סְ ּ ַתר ?‬
‫ִישט גֶ עקֶ ענְט‬
‫וֶ וער הָ אט נ ׁ ְ‬
‫אֵ יינ ׁ ְְשלָ אפְ ן ?‬
‫עבט ִדי עֵ צֶ ה אַ ז ְמ'זָאל אַ רוּם‬
‫וֶ וער גֶ ְּ‬
‫פִ ְירן ָמ ְר ְדכָ י הַ צַ ִדיק?‬
‫וֶ וער ׁ ְש ֵרייט אוֹיס ָּככָ ה יֵעָ ֶשה‬
‫לָ אִ ׁיש ?‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫ׁ ְש ֵרייבּ אַ ֵריין ִדי אוֹת פוּן ִדי ּ ְת ׁשוּבֶ ה ֵּביי זֵיין ׁ ַשאַ לֶ ה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫וֶ וער ִאיז גֶ עוֶ וען ְק ֶרעצִ יג ?‬
‫‪‬‬
‫עבן ִדי עֵ צֶ ה ַאז ְמ' ָזאל‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ עגֶ ְּ‬
‫עבן ִדי ֵעצֶ ה ַאז ְמ' ָזאל‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ עגֶ ְּ‬
‫ַמאכְ ן ַא ּ ְת לִ יֶ ה פַ אר ָמ ְר ָדכָ י הַ צַ ִדיק ?‬
‫הַ ְרגֶ ענֶ ען וַ ׁ ְש ּ ִתי ?‬
‫‪‬‬
‫עש ּ ְפ ִריצְ ט הָ ָמן הָ ָר ׁ ָשע?‬
‫וֶ וער הָ אט ָאנְ גֶ ׁ ְ‬
‫‪‬‬
‫אמען ֶדעם ֶקענִ יג?‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ עוָ ואלְ ט פַ ְאר ַס ֶ‬
‫‪‬‬
‫עבן ִדי ֵעצֶ ה ַאז ְמ' ָזאל‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ עגֶ ְּ‬
‫‪‬‬
‫יידער‬
‫ועמען ׁ ִש ְיקט ֶא ְס ּ ֶתר הַ ַמלְ ֶּכה ְקלֵ ֶ‬
‫ִמיט וֶ ֶ‬
‫עטער ָמ ְר ָדכָ י הַ צַ ִדיק ?‬
‫פַ אר ִאיהְ ר פֶ ֶ‬
‫ֵע ָׂשו‬
‫ִמיט‬
‫ַע ָמלֵ ק‬
‫‪‬‬
‫א ֹויפְ הֶ ענְ גֶ ען הָ ָמן ?‬
‫‪‬‬
‫אמט ָה ָמן הָ ָר ׁ ָשע ?‬
‫ועמען ׁ ְש ַט ְ‬
‫פוּן וֶ ֶ‬
‫ְממ ּוכָ ן‬
‫הַ ָת ְך‬
‫וַ ׁ ְש ּ ִת י‬
‫ש‬
‫ה‬
‫י‬
‫ב‬
‫חַ ְרבוֹנָ ה‬
‫ֶז ֶר ׁש‬
‫ִּבגְ ָתן‬
‫וָ ֶת ֶר ׁש‬
‫ֵזיין‬
‫ָטאכְ ֶטער‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ק‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וֶ ועלֶ כֶ ע ֵּכלִ ים הָ אט ֶמען גֶ ענוּצְ ט ֵּביי ִדי ְסעו ָּדה פוּן ֲאחַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש ?‬
‫וֶ ְ‬
‫ֵּכלִ ים פוּן‪...‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ִדי אוֹת פוּן ִדי ׁ ַשאַ לֶ ה ֵּביי זֵיין ּ ְת ׁשוּבֶ ה‬
‫ארן ְמגִ ילֶ ה לֵ יינֶען‬
‫‪ִ ‬די ְד ֵריי ְּב ָרכוֹת וָ ואס ְמ ַ'מאכְ ט פַ ְ‬
‫‪ִ ‬די פִ יר ִמצְ ווֹת פוּן יוֹם טוֹב ּפו ִּרים‬
‫‪ַ ‬מאכְ ט ֶמען ַא ְּב ָרכָ ה בּ ו ֵֹרא ּ ְפ ִרי הַ גָ פֶ ן‬
‫‪ִ ‬מנְהָ גִ ים פוּן יוֹם טוֹב ּפו ִּרים‬
‫‪ִ ‬די צְ וֵ ויי ַמלְ ֶּכה'ס פוּן ַאחַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש‬
‫‪ ‬וָ ואס ְמ'עֶ ְסט ּפו ִּרים‬
‫‪ִ ‬די ִקינ ְֶדער פוּן הָ ָמן‬
‫‪ ‬וָ ואס ְמ'לֵ ייגְט צ ּו ֵּביים ַדאוֶ וענֶען‬
‫ִז ְיך‬
‫אר ׁ ְשטֶ עלְ ן‬
‫פַ ְ‬
‫גֵ יין ָנ ְאך גֶ עלְ ט‬
‫וֵ ויין‬
‫ִמיץ עֲ נָבִ ים‬
‫אשן‬
‫הָ ָמן ַט ׁ ְ‬
‫ָּבא ְנ ְדלֶ ְעך‬
‫עפלֶ ְעך‬
‫ְק ֶר ּ ְ‬
‫ַעל הַ ִנ ִיסים‬
‫ְקרוֹ בֶ ץ‬
‫ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה‬
‫ִמ ׁ ְשל ֹו ַח ָמנוֹ ת‬
‫ַמ ּ ָת נוֹ ת לָ ֶאבְ י ֹו ִנים‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ֶתה וְ ִׂש ְמ ֶחה‬
‫עַ ל ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה‬
‫ׁ ֶשעָ שָׂ ה נִ ִיסים‬
‫ׁ ֶשהֶ חְ ָיינ ּו‬
‫וַ ׁ ְש ּ ִתי‬
‫ֶא ְס ּ ֵתר‬
‫ּ ַפ ְר ׁ ַש ְנ ָד ָתא ַדלְ פ ֹון‬
‫ַא ְס ּ ָפ ָתא ּפוֹ ָר ָתא ַא ַדלְ יָ א‬
‫ַא ִר ָיד ָתא ּ ַפ ְר ַמ ׁ ְש ּ ָת א‬
‫ַא ִר ֵיסי ַא ִר ֵידי וֵ ְיז ָָתא‬
‫וארן נָ ְאך וָ ואס ְמ'הָ אט אוֹ יפְ גֶ עהָ אנְ גֶ ען הָ ָמן ?‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ָמ ְר ֳדכָ י ִאיז גֶ עוָ ְ‬
‫וֶ ְ‬
‫‪ ‬‬

 
 
‫או ִת ֹיות‬
ֹ ‫ֵיידיגֶ ע ִמיט‬
ִ ‫פִ יל ָאן ִדי ל‬
‫ָ_ ר ּו _ הָ ָמן‬
‫ָ_ ר ּו _ ָמ ְר ָדכָ י‬
‫ַ_ ר ּו ָ_ _ ֶז ֶר ׁש‬
‫ְ_ ר ּו ָ_ _ ֶא ְס ּ ֵתר‬
‫ַ_ ר ּו ִ_ _ _ ָּכל הָ ְר ׁ ָשעִ ים‬
‫ְ_ ר ּו ִ_ _ _ ָּכל הַ צַ ִד ִיקים‬
 
‫בס"ד‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫עס ְטלֶ ְעך‬
‫ִדי ּ ְת ׁש ּוב ֹות א ֹויף ִדי ׁ ַש ֲאל ֹות ֶזע ֶנען ִדי נ ּו ֶמ ְערן פ ּון ִדי א ּו ְנ ֶט ְער ׁ ְש ֶטע ֶק ְ‬
‫עס ְטל ִדי א ֹות וָ ואס ְס ׁ ְ'ש ֵטייט ֵּביי ִדי נ ּו ֶמער פ ּון ֵזיין ּ ְת ׁש ּובֶ ה‬
‫ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ֵּביי ֶי ֶעדע ֶק ְ‬
‫ייבט ָאן צ ּו לֶ ְערנֶען ּפו ִּרים‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן וָ ואס ְמ'הֵ ְּ‬
‫וֶ ְ‬
‫אוֹיף וִ ויפִ יל לֶ ענ ְֶדער הָ אט אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש גֶ עוֶ ועלְ ִטיגְ ט ? ‪...........................................................‬‬
‫וִ ויפִ יל ֶטעג אִ יז גֶ עוֶ וען ִדי ְסעו ֶּדה פוּן אַ חַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש פַ אר זֵיינֶע ָׂש ִרים ? ‪..............................‬‬
‫וִ ויפִ יל ֶטעג אִ יז ִדי ְסעו ֶּדה פוּן אַ חַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש פַ אר ִדי ֶמענ ְְט ׁ ְשן פוּן ׁשו ׁ ַּשן הַ ִּב ָירה ? ‪......................‬‬
‫אבן גֶ עוָ ואלְ ט הַ ְרגֶ ענֶען אַ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש ? ‪.................................................................‬‬
‫וִ ויפִ יל ָׂש ִרים הָ ְּ‬
‫אס ְטן ? ‪................................................................‬‬
‫ייסן ְמ'זָאל פַ ְ‬
‫וִ ויפִ יל ֶטעג הָ אט אֶ ְס ּ ֵתר גֶ עהֵ ְ‬
‫וִ ויפִ יל אַ ֶמה אִ יז גֶ עוֶ וען ִדי בּ וֹים וָ ואס הָ ָמן הָ אט צוּגֶ עגְ ֵרייט ? ‪.................................................‬‬
‫וִ ויפִ יל ִקינ ְֶדער הָ אט הָ ָמן גֶ עהַ אט ? ‪.......................................................................................‬‬
‫וִ ויפִ יל ׁ ַש ָּב ִתים פַ אר ּפו ִּרים אִ יז ׁ ַש ָּבת זָכוֹר ? ‪..........................................................................‬‬
‫וישן פו ִּרים אוּן ּ ֵפ ֶסח ? ‪.........................................................................‬‬
‫וִ ויפִ יל ֶטעג אִ יז ָדא צְ וִ ׁ ְ‬
‫ִדי וִ ויפִ ילְ ְס ֶטע ָטאג אִ ין חו ֶֹד ׁש אִ יז ַתעֲ נִית אֶ ְס ּ ֵתר ? ‪.................................................................‬‬
‫ִדי וִ ויפִ ילְ ְס ֶטע ָטאג אִ ין חו ֶֹד ׁש אִ יז ּפו ִּרים ? ‪............................................................................‬‬
‫וִ ויפִ יל ִמצְ ווֹת אִ יז ָדא ּפו ִּרים ? ‪...............................................................................................‬‬
‫‪-7‬ן‬
‫‪- 4‬ח‬
‫‪ - 30‬ב‬
‫‪ - 10‬ט‬
‫‪ - 14‬ס‬
‫‪ - 127‬פ‬
‫‪-1‬ו‬
‫‪-3‬ו‬
‫‪-2‬י‬
‫‪ - 50‬ם‬
‫‪ - 13‬פ‬
‫‪ - 180‬ו‬
‫ייבט ֶמען ָאן צ ּו לֶ ְערנֶ ען‬
‫פַ ְארוָ ואס פִ ְירט ֶמען ִז ְיך ַאז ּפו ִּרים הֵ ְּ‬
‫הַ לָ כוֹ ת פוּן יוֹ ם טוֹ ב ּ ַפ ֶסח ?‬
‫עמאכְ ט‬
‫‪ ‬וֵ וייל ִדי ְסעו ֶּדה וָ ואס ֶא ְס ֵּתר הַ ַמלְ ֶּכה ָהאט גֶ ַ‬
‫וייטע ָטאג ּ ֵפ ֶסח‬
‫ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי צְ וֵ ֶ‬
‫ייסיג ֶטעג פַ אר יוֹ ם טוֹ ב לֶ ְערנְ ט ֶמען ׁשוֹ ין ִדי‬
‫‪ ‬וֵ וייל ְד ֵר ִ‬
‫הַ לָ כוֹ ת פוּן יוֹ ם טוֹ ב‬
‫ייבט זִ ְיך ָאן ִמיט ִדי זֶ עלְ ֶּבע‬
‫‪ ‬וֵ וייל ּפו ִּרים אוּן ּ ֵפ ֶסח ֵה ְּ‬
‫אוֹ ת ּפ'‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫וערטֶ ער‪:‬‬
‫פַ אנְג אָ ן צ ּו גֵ יין פוּן ִדי ְד ֵריי או ִֹתיוֹת ו' וָ ואס זֶענֶען אִ ינְמִ יטְ ן ִדי קֶ עסְ טְ לֶ ְעך אוּן טְ ֶרעף א ֹויס ִדי וֶ ְ‬
‫וַ יְהִ י ִּבימֵ י אֲ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש הוּא אֲ חַ ׁ ְשוֵ רו ֹׁש הַ ּמֹלֵ ְך ֵמהֹדּ ּו וְ עַ ד כּ ו ּׁש‬
‫ׁ ֶשבַ ע וְ עֶ ְׂש ִרים ו ֵּמאָ ה ְמ ִדינָה‪:‬‬
‫וַ ּתו ֶֹסף אֶ ְס ּ ֵת ר וַ ּ ְת ַד ֵּבר לִ פְ נֵי הַ ֶּמלֶ ְך וַ ּ ִתפּ ֹל לִ פְ נֵי ַרגְ לָ יו‬
‫וַ ּ ֵת בְ ךּ ְ וַ ּ ִת ְתחַ ּנֶן ל ֹו‪:‬‬
‫וְ עַ ל הַ ִּנ ִּסים וְ עַ ל הַ ּ ֻפ ְרקָ ן וְ עַ ל הַ ְ ּגבוּרוֹת וְ עַ ל הַ ּ ְת ׁשוּעוֹת וְ עַ ל הַ נִפְ לָ אוֹת‬
‫וְ עַ ל הַ ּנֶחָ מוֹת וְ עַ ל הַ ִּמלְ חָ מוֹת ׁ ֶשעָ ִׂש ָית לַ אֲ בו ֵֹתינ ּו ַּב ּי ִָמים הָ הֵ ם ִּב ּז ְַמן הַ ּזֶה‪:‬‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ל‬
‫פ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ע‬
‫א‬
‫ל‬
‫כ‬
‫י‬
‫א‬
‫ר‬
‫מ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫י‬
‫ה‬
‫נ‬
‫י‬
‫ד‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ה‬
‫מ‬
‫כ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ב‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ע‬
‫ה‬
‫י‬
‫ו‬
‫י‬
‫א‬
‫ש‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫פ‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫א‬
‫מ‬
‫ב‬
‫י‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫י‬
‫ה‬
‫ל‬
‫א‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ח‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ס‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ק‬
‫ש‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ת‬
‫א‬
‫ס‬
‫כ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ו‬
‫א‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫י‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ח‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ו‬
‫א‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ב‬
‫א‬
‫ל‬
‫ת‬
‫י‬
‫ש‬
‫ע‬
‫ע‬
‫ח‬
‫ש‬
‫ק‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ח‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ייבן ִאין ִדי קו ֶּמענ ְִדיגֶע‬
‫גֶעבלִ ֶּיבענֶע או ִֹתיוֹת אוּן עֶ ס אַ ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ‬
‫ֶעמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער ְּ‬
‫ַאמנ ֶ‬
‫וֶ וען ְמ'עֶ נ ְִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוז ְ‬
‫ועסט ּו טְ ֶרעפְ ן ַא ּ ָפסוּק וָ ואס ְס ׁ ְ'ש ֵטייט ִאין ִדי ְמגִ ילֶ ה וָ ואס הָ ָמן הָ אט או ְֹיסגֶערוּפְ ן פַ אר ָמ ְר ְדכָ י‬
‫עס ְטלֶ ְעך וֶ ְ‬
‫ֶק ְ‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫פַ א ְנג אָ ן צ ּו גֵ יין פוּן ִדי או ִֹתיוֹת ּ ִת' מְ‬
‫וער ֶטער‪:‬‬
‫' חֶ ' ה' וָ ואס ֶזענֶ ען פוּן אוֹיבְ ן פוּן ִדי קֶ עסְ ְטלֶ ְעך אוּן ְט ֶרעף אוֹיס ִדי וֶ ְ‬
‫ּ ְת ׁשוּעָ ָתם הָ י ִָית לָ נֶצַ ח וְ ִת ְקוָ ָתם ְּבכָ ל דוֹר וָ דוֹר‬
‫ָמחֹה ּ ִת ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עַ ָמלֵ ק ִמ ּ ַתחַ ת הַ ׁ ָש ַמיִם לֹא ּ ִת ׁ ְש ָּכח‬
‫חֵ יֶי ב אִ ינ ִׁיש לִ ְּבסו ֶּמי בּ ּפו ְּריָא עַ ד ְדלֹא ָי ַדע‬
‫הָ אטְ 'ס גֶ ּעפוֹילְ ט אַ לֶ עס גוּטְ 'ס‬
‫נ‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ח‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ח‬
‫י‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ש‬
‫א‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫ת‬
‫צ‬
‫ת‬
‫ח‬
‫ה‬
‫א‬
‫ת‬
‫ז‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ח‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ע‬
‫פ‬
‫מ‬
‫ת‬
‫י‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ת‬
‫א‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ק‬
‫פ‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ע‬
‫א‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫ב‬
‫מ‬
‫י‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ס‬
‫ו‬
‫מ‬
‫א‬
‫א‬
‫י‬
‫נ‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ט‬
‫א‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ס‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ס‬
‫ע‬
‫עבלִ ֶּיבענֶע או ִֹתיוֹת‬
‫ֶעמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער גֶ ְּ‬
‫ַאמנ ֶ‬
‫וֶ וען ְמ'עֶ נ ְִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוז ְ‬
‫עס ְטלֶ ְעך‬
‫ייבן ִאין ִדי קו ֶּמענ ְִדיגֶ ע ֶק ְ‬
‫אוּן עֶ ס ַא ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ַא ִמצְ וֶ ה וָ ואס ִאיז ׁ ֵש ְייך ַא גַ אנְץ יָאר אוּן ִּבפְ ַרט ִאין יוֹם טוֹב ּפו ִּרים‬
‫ֶו ְ‬
‫‪ ‬‬
‫ט‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ע‬
‫פ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫וערטֶ ער‪:‬‬
‫פַ אנְג אָ ן צ ּו גֵיין פוּן ִדי או ִֹתיוֹת מ' ל' ו' מ' וָ ואס זֶענֶען ֵּביי ִדי פִ יר זֵייטְ ן פוּן ִדי קֶ עסְ טְ לֶ ְעך אוּן טְ ֶרעף אוֹיס ִדי וֶ ְ‬
‫ִמ ׁ ֶש ִנכְ נַס אָ ָדר ַמ ְר ִּבים ְּב ִׂש ְמחָ ה‬
‫לַ יְהו ִּדים הָ י ְָתה א ֹו ָרה וְ ִׂש ְמחָ ה וְ ָׂששוֹן וִ ְי ָקר‬
‫וְ ַנהֲ פוְֹך הוּא אֲ ׁ ֶשר י ׁ ְִשלְ ט ּו הַ ְיהו ִּדים הֵ ָמה ְּב ׂש ֹונְאֵ יהֶ ם‬
‫ִמצְ וָ ה גְ ד ֹולָ ה לִ הְ יוֹת ְּב ִׂש ְמחָ ה ּ ָת ִמיד‬
‫מ‬
‫ש‬
‫נ‬
‫כ‬
‫נ‬
‫ס‬
‫מ‬
‫י‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫כ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ס‬
‫מ‬
‫א‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ד‬
‫א‬
‫ה‬
‫י‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫מ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ה‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ז‬
‫ש‬
‫ח‬
‫ק‬
‫ו‬
‫א‬
‫ה‬
‫י‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ב‬
‫י‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫ב‬
‫ש‬
‫מ‬
‫י‬
‫א‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ו‬
‫כ‬
‫י‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ד‬
‫י‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ה‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ה‬
‫פ‬
‫א‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ר‬
‫א‬
‫מ‬
‫ייבן אִ ין ִדי קו ֶּמע ְנ ִדיגֶע‬
‫עבלִ ֶּיבענֶע או ִֹתיוֹת אוּן עֶ ס אַ ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ‬
‫ֶעמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער גֶ ְּ‬
‫ַאמנ ֶ‬
‫וֶ וען ְמ'עֶ נ ְִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוז ְ‬
‫ועסט ּו טְ ֶרעפְ ן ַא ּ ִפ ְזמ ֹון פ ּון ִדי ִניג ּון ׁש ֹו ׁ ַש ַנת ַיעֲ קֹב א ֹויף ִדי פַ ְאר ֶק ְער ֶטע ֵזייט‬
‫עס ְטלֶ ְעך וֶ ְ‬
‫ֶק ְ‬
‫וֶ וען ד ּו עֶ ְנ ִדיגְ ְסט ׁ ְש ֵרייבּ עֶ ס א ֹויף ִדי ֵס ֶדר‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫י‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ש‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫מ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫עטע ִנ ׁיש לְ כָ ב ֹוד ּפ ּו ִרים‬
‫עס ְטל ֶר ֶ‬
‫ֶק ְ‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ד‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ק‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ו‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ת‬
‫מ‬
‫מ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ת‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫מ‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ס‬
‫י‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ע נ‬
‫ל ת‬
‫ב א‬
‫ו ת‬
‫כ ז‬
‫מ י‬
‫ש ו‬
‫ה מ‬
‫ש ש‬
‫ס ת‬
‫א ה‬
‫א י‬
‫ע י‬
‫י נ‬
‫ב ג‬
‫ו ח‬
‫ה ל‬
‫ר ה‬
‫ו ה‬
‫ת ל‬
‫י‬
‫א‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ל‬
‫מ‬
‫צ‬
‫מ‬
‫י‬
‫מ‬
‫צ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ר‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫צ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ע‬
‫נ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ב‬
‫א‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ה‬
‫י‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ת‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ס‬
‫מ‬
‫א‬
‫ת‬
‫א‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ת‬
‫א‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ע‬
‫י‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ר‬
‫י‬
‫ח‬
‫נ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫י‬
‫ת‬
‫פ‬
‫ק‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ב‬
‫ש‬
‫י‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ס‬
‫ט‬
‫י‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ט‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ע‬
‫ד‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ב‬
‫י‬
‫א‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫צ ד י‬
‫ה מ ש‬
‫מ פ י‬
‫ר א ל‬
‫ה ת ד‬
‫מ ד ל‬
‫ד נ כ‬
‫ד ש ר‬
‫ל ר פ‬
‫ע פ כ‬
‫ר ו ו‬
‫ע ר ש‬
‫י ר פ‬
‫ח ר ת‬
‫ע ר א‬
‫ת ג ת‬
‫ת ר ו‬
‫ש ו ש‬
‫ו ש ש‬
‫ס ט ע‬
‫ק‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ו‬
‫כ‬
‫י‬
‫ז‬
‫א‬
‫ע‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ק‬
‫י‬
‫פ‬
‫ע‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ייבן ִאין ִדי‬
‫עבלִ ֶּיבענֶ ע או ִֹתיוֹת אוּן עֶ ס ַא ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ‬
‫עמען ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער גֶ ְּ‬
‫ַאמנֶ ֶ‬
‫וֶ וען ְמ'עֶ נְ ִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּוז ְ‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ‪ָ 14‬ס ְארט ַפ ְאר ׁ ְש ֶטעלֶ עכְ ְט'ס וָ ואס ְמ ֶ'קען ז ְִיך פַ ְאר ׁ ְש ֶטעלְ ן ּפו ִּרים‬
‫עס ְטלֶ ְעך וֶ ְ‬
‫קו ֶּמענְ ִדיגֶ ע ֶק ְ‬
‫‪-‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(8‬‬
‫‪(9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(10‬‬
‫‪(11‬‬
‫‪(12‬‬
‫‪(13‬‬
‫‪ ‬‬
‫ָמ ְר ָדכָ י הַ צַ ִדיק‬
‫ֶא ְס ּ ֵתר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ ר ֹו ׁש‬
‫הָ ָמן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וַ ׁ ְש ּ ִתי‬
‫ֶז ֶר ׁש‬
‫ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש‬
‫ְמ ֻומכָ ן‬
‫ּ ַפ ְר ׁ ַש ְנ ָד ָתא‬
‫ַדלְ פ ֹון‬
‫ַא ְס ּ ָפ ָתא‬
‫ּפ ֹו ָר ָתא‬
‫אַ ַדלְ ָיא‬
‫ַא ִר ָיד ָתא‬
‫ּ ַפ ְר ַמ ׁ ְש ּ ָתא‬
‫ַא ִר ֵיסי‬
‫ַא ִר ֵידי‬
‫וַ ְי ָז ָתא‬
‫עֲ ָמלֵ ק‬
‫חַ ְרב ֹו ָנה‬
‫ׁש ּו ׁ ָשן הַ ִּב ָירה‬
‫עֲ ֶׂש ֶרת ְּב ֵני הָ ָמן‬
‫ֶרוַ ח וְ הַ צָ לָ ה‬
‫ִּבלְ ב ּו ׁש ַמלְ כ ּות‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ֵתה ֵי ִין‬
‫אִ גֶ ֶרת הַ ּפ ּו ִרים‬
‫ְמגִ ילַ ת ֶא ְס ּ ֵתר‬
‫ּ ַתעֲ ִנית אֶ ְס ּ ֵתר‬
‫ׁש ּו ׁ ָשן ּפ ּו ִרים‬
‫עַ ד ְדלֹא ָי ַדע‬
‫וְ עַ ל הַ ִנ ִיסים‬
‫ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה‬
‫ַמ ּ ָתנ ֹות לָ אֶ בְ יוֹ ִנים‬
‫ִמ ׁ ְשלוֹ חַ ָמנ ֹות‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ֶתה וְ ִׂש ְמ ָחה‬
‫ָּבר ּו ְך ָמ ְר ָדכָ י‬
‫ָאר ּור הָ ָמן‬
‫עֵ ץ גָ בֹהַ‬
‫צְ ָד ָקה‬
‫ּ ִתזְ כּ ּו לְ ִמצְ ו ֹות‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫עטע ִנ ׁיש לְ כָ ב ֹוד ּפ ּו ִרים‬
‫עס ְטל ֶר ֶ‬
‫ֶק ְ‬
‫י‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ש‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫י‬
‫מ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ק‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ו‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ז‬
‫ת‬
‫מ‬
‫מ‬
‫א‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ו‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ד‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ת‬
‫י‬
‫ר‬
‫ד‬
‫צ‬
‫ו‬
‫מ‬
‫מ‬
‫י‬
‫מ‬
‫י‬
‫ס‬
‫י‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ל‬
‫ב‬
‫ו‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ס‬
‫א‬
‫א‬
‫ע‬
‫י‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת‬
‫נ‬
‫ת‬
‫א‬
‫ת‬
‫ז‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ת‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ה‬
‫ל‬
‫י‬
‫א‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ל‬
‫א‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ל‬
‫מ‬
‫צ‬
‫מ‬
‫י‬
‫מ‬
‫צ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ס‬
‫ר‬
‫כ‬
‫י‬
‫ר‬
‫ש‬
‫צ‬
‫כ‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ע‬
‫נ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ב‬
‫א‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ה‬
‫י‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ת‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ה‬
‫י‬
‫מ‬
‫ת‬
‫ס‬
‫מ‬
‫א‬
‫ת‬
‫א‬
‫ר‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ה‬
‫פ‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ת‬
‫א‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ע‬
‫י‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ר‬
‫י‬
‫ח‬
‫נ‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ת‬
‫י‬
‫ת‬
‫פ‬
‫ק‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ה‬
‫ק‬
‫ב‬
‫ש‬
‫י‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ס‬
‫ט‬
‫י‬
‫ה‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ט‬
‫נ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫כ‬
‫י‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ע‬
‫ד‬
‫י‬
‫א‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ב‬
‫י‬
‫א‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ע‬
‫י‬
‫ח‬
‫ע‬
‫ת‬
‫ת‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ד‬
‫מ‬
‫פ‬
‫א‬
‫ת‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ט‬
‫י‬
‫ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ר‬
‫פ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫פ‬
‫ת‬
‫א‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ש‬
‫ע‬
‫‪ ‬‬
‫ק‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ס‬
‫ו‬
‫כ‬
‫י‬
‫ז‬
‫א‬
‫ע‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ק‬
‫י‬
‫פ‬
‫ע‬
‫ע‬
‫ר‬
‫ָמ ְר ָדכָ י הַ צַ ִדיק‬
‫אֶ ְס ּ ֵתר הַ ַמלְ ָּכה‬
‫אַ חַ ׁ ְשוֵ ר ֹו ׁש‬
‫הָ ָמן הָ ָר ׁ ָשע‬
‫וַ ׁ ְש ּ ִתי‬
‫ֶז ֶר ׁש‬
‫ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש‬
‫ְמ ֻומכָ ן‬
‫ּ ַפ ְר ׁ ַש ְנ ָד ָתא‬
‫ַדלְ פוֹ ן‬
‫אַ ְס ּ ָפ ָתא‬
‫ּפוֹ ָר ָתא‬
‫אַ ַדלְ ָיא‬
‫אַ ִר ָיד ָתא‬
‫ּ ַפ ְר ַמ ׁ ְש ּ ָת א‬
‫אַ ִר ֵיסי‬
‫אַ ִר ֵידי‬
‫וַ ְי ָז ָתא‬
‫עֲ ָמלֵ ק‬
‫חַ ְרבוֹ ָנה‬
‫ׁש ּו ׁ ָשן הַ ִּב ָירה‬
‫עֲ ֶׂש ֶרת ְּב ֵני הָ ָמן‬
‫ֶרוַ ח וְ הַ צָ לָ ה‬
‫ִּבלְ ב ּו ׁש ַמלְ כ ּות‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ֵתה יֵ ִין‬
‫אִ גֶ ֶרת הַ ּפ ּו ִרים‬
‫ְמגִ ילַ ת אֶ ְס ּ ֵתר‬
‫ּ ַתעֲ ִנית אֶ ְס ּ ֵתר‬
‫ׁש ּו ׁ ָשן ּפ ּו ִרים‬
‫עַ ד ְדלֹא ָי ַדע‬
‫וְ עַ ל הַ ִנ ִיסים‬
‫ִמ ְק ָרא ְמגִ ילָ ה‬
‫ַמ ּ ָתנ ֹות לָ ֶאבְ יוֹ ִנים‬
‫ִמ ׁ ְשל ֹו ַח ָמנ ֹות‬
‫ִמ ׁ ְש ּ ֶתה וְ ִׂש ְמחָ ה‬
‫ָּבר ּו ְך ָמ ְר ָדכָ י‬
‫אָ ר ּור הָ ָמן‬
‫עֵ ץ גָ ֹבהַ‬
‫צְ ָד ָקה‬
‫ּ ִת ְזכּ ּו לְ ִמצְ ווֹ ת‬

 
 
‫בס"ד‬
‫עמען‬
ֶ ֶ‫אמנ‬
ְ ‫וֶ וען ְמ'עֶ נְ ִדיגְ ט ַד ְארף ֶמען צ ּו ַז‬
‫עבלִ ֶּיבענֶ ע אוֹ ִתיוֹ ת‬
ְּ ֶ‫ִדי ַאלֶ ע ִא ֶּיבער ג‬
‫עס ְטלֶ ְעך‬
ְ ‫ייבן ִאין ִדי קו ֶּמענְ ִדיגֶ ע ֶק‬
ְּ ‫אוּן עֶ ס ַא ֵריין ׁ ְש ֵר‬
‫אר ׁ ְש ֶטעלֶ עכְ ְט'ס‬
ְ ַ‫ארט פ‬
ְ ‫ ָס‬14 ‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן‬
ְ ֶ‫ו‬
‫אר ׁ ְש ֶטעלְ ן ּפו ִּרים‬
ְ ַ‫וָ ואס ְמ ֶ'קען ז ְִיך פ‬
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
 
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫ׁשרייב אריין די ערשטע די גרויסע מ'‬
‫מ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ֶנעם אַ ר ֹויס ֶי ֶעדע צְ וֵ וייטֶ ע א ֹות‬
‫א ּון ׁ ְש ֵרייבּ עֶ ס אַ ֵריין אִ ין ִדי קֶ עסְ טְ לֶ ְעך‬
‫‪1‬‬
‫עבלִ ֶּיבענֶע או ִֹתיוֹת‬
‫וֶ וען מְ 'עֶ נ ְִדיגְט ַד ְארף מֶ ען צ ּוזַאמְ נֶעמֶ ען ִדי אַ לֶ ע אִ ֶּיבער גֶ ְּ‬
‫ייבן אִ ין ִדי קוּמֶ ענ ְִדיגֶ ע קֶ עסְ טְ לֶ ְעך‬
‫אוּן עֶ ס אַ ֵריין ׁ ְש ֵר ְּ‬
‫וֶ ועסְ ט ּו טְ ֶרעפְ ן וָ ואס הָ אט מֶ ען גֶ עמַ אכְ ט נָאכְ ן הַ ְרגֶ ענֶען וַ ׁ ְש ּ ִתי הַ מַ לְ ָּכה‬
‫‪ ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ִדי א ֹות פ ּון ִדי ּ ְת ׁש ּובֶ ה ִאין ֵזיין ׁ ַש ֲאלֶ ה‬
‫) ִדי ּ ְת ׁשוּבוֹת אִ יז ִאין ִדי ק ּו ֶמע ְנ ִדיגֶ ע עָ מ ּוד(‬
‫וֵ וייל ִדי ִא ְידן זֶענֶען‬
‫גֶ עגַ אנְגֶ ען צ ּו ִדי‬
‫ְסעו ֶּדה פ ּון‬
‫ֲאחַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש‬
‫וֵ וייל וַ ׁ ְש ּ ִתי הָ אט‬
‫עמאכְ ט צָ רוֹת‬
‫גֶ ַ‬
‫פַ אר אִ ִיד ׁ ֶישע‬
‫אמע'ס‬
‫ַמ ֶ‬
‫וֵ וייל וַ ׁ ְש ּ ִת י‬
‫וארן‬
‫ִאיז גֶ עוָ ְ‬
‫ְק ֶרעצִ יג‬
‫וֵ וייל ָמ ְר ֳדכָ י ִאיז‬
‫גֶ עוֶ וען פוּן ִדי‬
‫ַסנְהֶ ְד ִרין‬
‫וֵ וייל אֲ חַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש‬
‫עקענְט‬
‫ִישט גֶ ֶ‬
‫הָ אט נ ׁ ְ‬
‫ֵאיינ ׁ ְְשלָ אפְ ן‬
‫וֵ וייל ִדי פְ רוֹיעֶ ן‬
‫זֶענֶען או ְֹיך גֶ עוֶ וען‬
‫ִאין ִדי גְ ז ֵֶירה‬
‫פוּן הָ ָמן‬
‫וֵ וייל ִדי ְמגִ ילֶ ה‬
‫לֵ יינֶען ִאיז ַא לוֹיבּ‬
‫ַאזוֹי וִ וי הַ לֵ ל‬
‫וֵ וייל ִדי ִמצְ וֶ ה פוּן‬
‫ְסעו ַּדת ּפו ִּרים אִ יז‬
‫ֵּבייטָ אג‬
‫וֵ וייל דו ְּר ְך ִדי ְסעו ֶּדה‬
‫וָ ואס אֶ ְס ּ ֵתר הָ אט‬
‫עמאכְ ט הָ אט ֶמען‬
‫גֶ ַ‬
‫א ֹויפְ גֶ עהָ א ְנגֶ ען הָ ָמן‬
‫הָ ָר ׁ ָשע‬
‫ועסט ּו ְט ֶרעפְ ן ִאין וֶ ועלֶ כֶ ע ׁ ְש ָטאט הָ א ְּבן ִדי אִ ְידן גֶ עהַ ְר ֶגעט ‪ 800‬ג ֹו ִים א ֹוי ֶסער הָ ָמן ִמיט ֵזיי ֶנע ‪ִ 10‬קי ְנ ֶדער‬
‫וֶ ְ‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫ִדי ּ ְת ׁש ּוב ֹות פ ּון ִדי פְ ִריעֶ ְר ִדיגֶ ע עָ מ ּוד‬
‫ַד ְארפְ ן זֵיי‬
‫הֶ ְערן‬
‫ִדי ְמגִ ילֶ ה‬
‫ב‬
‫עקענְ ט‬
‫הָ אט עֶ ר גֶ ֶ‬
‫ִדי ִז ֶּיבעצִ יג ׁ ְש ּ ְפ ַראכְ ן‬
‫א ּון עֶ ר הָ אט‬
‫ן‬
‫פַ ְאר ׁ ְש ַטאנֶ ען‬
‫וָ ואס ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶרש‬
‫ֶר ְעדן‬
‫זֶענֶ ען זֵיי‬
‫עש ְט ָראפְ ט‬
‫גֶ ׁ ְ‬
‫וארן‬
‫גֶ עוָ ְ‬
‫ִמיט ִדי גְ ז ֵֶירה‬
‫פוּן הָ ָמן‬
‫ה‬
‫ִאיז זִי‬
‫וארן‬
‫גֶ עוָ ְ‬
‫ְק ֶרעצִ יג‬
‫ו‬
‫ִישט‬
‫הָ אט זִי נ ׁ ְ‬
‫גֶ עוָ ואלְ ט‬
‫קו ֶּמען צ ּו‬
‫ַאחַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש‬
‫ש‬
‫ש‬
‫עבט ֶמען ַמ ּ ָתנוֹ ת‬
‫גֶ ְּ‬
‫לָ ֶאבְ יוֹ ִנים‬
‫ייטאג ַאז ְמ' ָזאל‬
‫ֵּב ָ‬
‫ר‬
‫ֶקענֶ ען ק ֹויפְ ן‬
‫פַ אר ִדי ְסעו ֶּדה‬
‫לְ כָ בוֹ ד ּפו ִּרים‬
‫ַמאכְ ט ֶמען‬
‫ַא ְסעו ֶּדה‬
‫ִאין ּפו ִּרים‬
‫זָאגְ ט ֶמען‬
‫נִ ׁ ְישט‬
‫הַ לֵ ל ִאין‬
‫ּפו ִּרים‬
‫הָ אט ֶמען‬
‫ִאיהְ ם‬
‫גֶ עלֵ יינְ ט ִדי‬
‫ֵספֶ ר הַ זִכְ ר ֹונ ֹות‬
‫ו‬
‫‪ ‬‬
‫ה‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫עס ְטל‬
‫ׁ ְש ֵרייבּ ַא ֵריין ִדי עֶ ְר ׁ ְש ֶטע אוֹת פוּן ִדי ּ ְת ׁשוּבֶ ה ִאין ִדי ֶק ְ‬
‫ִדי ּ ְת ׁש ּוב ֹות אִ יז ל ֹויט ִדי ֵס ֶדר פ ּון ִדי א‪-‬בּ ביז ּת'‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪________________‬‬
‫וָ ואס ֶזע ֶנען ַאלֶ ע ְר ׁ ָשעִ ים ?‬
‫‪________________‬‬
‫אמט ָמ ְר ֳדכָ י ?‬
‫פ ּון וֶ ועלֶ כֶ ע ׁ ֵשבֶ ט ׁ ְשטַ ְ‬
‫‪_________________‬‬
‫אמען ְד ֵרייט ֶמען ִמיט ַא ?‬
‫וֶ וען ְמ'זָאגְ ט הָ ָמן'ס ָנ ֶ‬
‫‪________________‬‬
‫ַמ ָזל אָ ָדר ?‬
‫‪________________‬‬
‫הָ ָמן הָ אט ָא ּ ְפגֶ ׁעש ֹו ְירן פַ אר ָמ ְר ֳדכָ י ִדי ?‬
‫‪_________________‬‬
‫ארף ֶמען ְט ִרי ְנ ֶקען ?‬
‫ּפ ּו ִרים ַד ְ‬
‫‪_________________‬‬
‫ׁ ַש ָּבת פַ אר ּפ ּו ִרים ִאיז ׁ ַש ָּבת ?‬
‫‪________________‬‬
‫עבן ִדי עֵ צֶ ה ְמ' ָזאל א ֹויפְ הֶ ע ְנגֶ ען הָ ָמן ?‬
‫וֶ וער הָ אט גֶ עגֶ ְּ‬
‫‪________________‬‬
‫ּפ ּו ִרים פִ ְירט ֶמען ִז ְיך צ ּו עֶ ְסן הָ ָמן ?‬
‫‪_________________‬‬
‫ּפ ּו ִרים פַ אלְ ט א ֹויס ?‬
‫‪________________‬‬
‫הָ ָמן הָ אט צ ּוגֶ ע ָזאגְ ט פַ אר ַאחַ ׁ ְשוֵ ור ֹו ׁש צֶ ען ט ֹוי ְז ְנט ?‬
‫‪________________‬‬
‫ּפ ּו ִרים ִזי ְנגְ ט ֶמען ?‬
‫יימער פ ּון ַאחַ ׁ ְשוֵ ור ֹו ׁש'ס חָ צֵ ר? ‪_______________‬‬
‫עש ִנ ְיטן ִדי ֵּב ֶ‬
‫וֶ וער הָ אט ָא ּ ְפגֶ ׁ ְ‬
‫‪_________________‬‬
‫וִ ויפִ יל אַ ָמה ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ּ ְתלִ ָיה ?‬
‫‪________________‬‬
‫ֶא ְס ֵּתר הָ אט גֶ ער ּופְ ן ַאחַ ׁ ְשוֵ ור ֹו ׁש ִמיט הָ ָמן צ ּו אַ ?‪‬‬
‫‪________________‬‬
‫הָ ָמן אִ יז גֶ עוֶ וען אַ אֵ יי ִנ ְיקל פ ּון ?‬
‫אסט ? ‪________________‬‬
‫וֶ ועלֶ כֶ ע י ֹום ט ֹוב הָ אט ָמ ְר ֳדכָ י ִמיט ִדי אִ ְידן גֶ עפַ ְ‬
‫‪________________‬‬
‫ּפ ּו ִרים ֵטיילְ ט ֶמען א ֹויס אַ ַס ְאך ?‬
‫‪________________‬‬
‫הָ ָמן הָ אט אָ ְנגֶ עט ּוהְ ן פַ אר ָמ ְר ֳדכָ י ַאחַ ׁ ְשוֵ ור ֹו ׁש'ס ?‬
‫‪________________‬‬
‫עבן פַ אר ָמ ְר ֳדכָ י ֵזיין ?‬
‫ַאחַ ׁ ְשוֵ ורו ֹׁש הָ אט ִא ֶּיבער גֶ עגֶ ְּ‬
‫‪_______________‬‬
‫וֶ וען ְמ'לֵ יינְ ט ִדי ְמגִ ילָ ה ַד ְארף ֵזיין ?‬
‫‪________________‬‬
‫הָ ָמן הָ אט ִז ְיך אָ ְנגֶ עגְ ֵרייט ַא ?‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫כיתה ג' )ב( הר"ר מנשה ברוך קליין הי"ו‬
‫שאלות לפורים‬
‫א‪ .‬איך קוראים ליום שלפני פורים ? ולמה צמים ביום הזה ?‬
‫תענית אסתר‪ ,‬וביום הזה צמים לזכר התענית שהתענו בימי מרדכי ואסתר‪ ,‬בי"ג באדר שנקהלו היהודים‬
‫להילחם והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם הקב"ה במלחמתן לכן קיבלו עליהם כל ישראל יום זה‬
‫לתענית ציבור‪.‬‬
‫ב‪ .‬מה נותנים במנחה בתענית אסתר ?‬
‫מחצית השקל‪ ,‬לזכר מחצית השקל שהיו נותנים באדר בזמן שביהמ"ק היה קיים לקנות מהם קרבנות ציבור‬
‫שיקריבו אותם מר"ח ניסן שהוא התחלת השנה לכל השנה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מה הן מצוות ימי הפורים ?‬
‫קריאת המגילה‪ ,‬משלוח מנות איש לרעהו‪ ,‬מתנות לאביונים‪ ,‬סעודת פורים‪.‬‬
‫ד‪ .‬כמה פעמים קוראים את המגילה ? ואיזה ברכות מברכים עליה ?‬
‫קוראים את המגילה בלילה וחוזרים וקוראים ביום למחרת‪ ,‬ומברכים לפניה שלש ברכות‪ :‬על מקרא מגילה‪,‬‬
‫שעשה נסים‪ ,‬ושהחיינו‪ ,‬ובברכת שהחיינו של היום צריכים לכוון גם על שאר מצוות היום דהיינו משלוח מנות‬
‫מתנות לאביונים וסעודת פורים )ואסור לעשות רעש בעת הקריאה וצריכים לשמוע כל מילה מהמגילה ומי של א‬
‫שמע אפילו מילה אחת לא יצא(‪.‬‬
‫ה‪ .‬מה הסיבה שנוהגים להשמיע דפיקות והכאות כשמזכירים המן בקריאת המגילה ?‬
‫שימחה שמו‪ ,‬כי המן מזרע עמלק וכתיב "תמחה את זכר עמלק"‬
‫ו‪ .‬מדוע חייבות גם הנשים בקריאת המגילה ?‬
‫שאף הן היו באותו הנס שהגזירה להשמיד ולהרוג היתה גם עליהן ועוד שעל ידן נגאלו )על ידי אסתר המלכה(‪.‬‬
‫ז‪ .‬למה אין אומרים הלל בפורים ?‬
‫הלל אין אומרים בפורים‪ ,‬א( קריאת המגילה זו היא ההלל‪ ,‬ב( אין אומרים הלל על נס שהיה בחו"ל לאחר‬
‫שנכנסו לארץ‪.‬‬
‫ח‪ .‬מדוע בערים המוקפות חומה נוהגים כל דיני פורים בט"ו ?‬
‫הואיל וחג הפורים נקבע באותו יום שבו נחו היהודים אחרי שהרגו את אויביהם‪ ,‬ובכל ערי המלך אחשורוש הרגו‬
‫היהודים בי"ג באדר‪ ,‬אבל בשושן הורשה להם להוסיף להכות באויביהם גם למחרת בי"ד ולא נחו אלא בט"ו‬
‫ולכן בעיר שושן נקבע הפורים ליום ט"ו‪ ,‬ולפי ששושן היתה מוקפת חומה התקינו שכל המוקפות חומה נוהגים‬
‫בהם דיני פורים בט"ו‪.‬‬
‫ט‪ .‬עם מי התפלל מרדכי הצדיק לבטל הגזירה הרעה ?‬
‫מרדכי הלך לחדרים להתפלל יחד עם התשב"ר‬
‫י‪ .‬מה ענו התינוקות למרדכי כששאלם איזה פסוקים למדו בחדר ?‬
‫שלשה הפסוקים הכתובים אחר עלינו‪ :‬אל תירא‪ ,‬עוצו עצה‪ ,‬ועד זקנה‪.‬‬
‫יא‪ .‬מה טעם לקריאת הימים האלו בשם פורים ?‬
‫ע"ש הפור )הגורל( שעשה המן הרשע לאיזה חודש יצליח‪.‬‬
‫אַ פרייליכן לוסטיגן פורים‬
‫המלמד‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫כיתה ג' )א( הר"ר הערשל גראס הי"ו‬
‫א‪ .‬פאַרוואָס האָט אסתר געזאגט פאר מרדכי לך כנוס את כל היהודים‪ ,‬צוזאמען נעמען אלע‬
‫אידן צוזאמען‪ ,‬מען קען יעדער איינער זאגן תהלים און בעטן ביי זיך אין שטוב ?‬
‫א( ווייל תפילות ווערן אסאך מעהר אנגענומען ווען עס דאווענען אַ גרויסע ציבור‪ ,‬ב( ווייל המן האט געוואלט‬
‫מען זאל גוזר זיין שלעכטע גזירות ווייל ער האט געוויסט אז אידן קריגן זיך קען אויף זיי קומען שלעכטע זאכן‬
‫האט ער געזאגט ישנו עם אחד מפוזר ומפורד‪) ...‬וועגן דעם זיצן מיר צוזאמען פורים און שיקן משלוח מנות‪(...‬‬
‫ב‪ .‬פאַרוואָס פאסט מען י"ג אדר תענית אסתר ? און פאַרוואָס הייסט עס תענית אסתר ?‬
‫ווייל דעמאלטס האט אסתר געבעטן מען זאל זיך צוזאמען נעמען און מאכן אַ יום תפילה ותענית‪.‬‬
‫ג‪ .‬וויפיל מצוות איז דאָ אין פורים ?‬
‫פיר‪ ,‬קריאת המגילה‪ ,‬מתנות לאביונים‪ ,‬משלוח מנות‪ ,‬משתה ושמחה )סעודת פורים(‪.‬‬
‫ד‪ .‬וואָס נאָך זאָגט מען ביים דאווענען און ביים בענטשן ?‬
‫ועל הנסים‪ ,‬בימי מרדכי ואסתר וכו'‪.‬‬
‫ה‪ .‬און וועלכע טאָג אין אדר האַלטן מיר פורים ?‬
‫י"ד אדר‪.‬‬
‫ו‪ .‬אין וועלכע שטעט האלט מען פורים אין ט"ו אדר ?‬
‫אין די שטעט וואס איז געווען אַ חומה אין די צייטן פון יהושע בן נון‪.‬‬
‫ז‪ .‬דער מצוה פון מתנות לאביונים פאַר וויפיל ארימע לייט דארף מען געבן ?‬
‫פאר צוויי ארימע לייט‪.‬‬
‫ח‪ .‬וויפיל מוז מען געבן פאַר אַ ארימע מאן ?‬
‫צוויי פארציעס‪.‬‬
‫ט‪ .‬פאַר וויפיל מענטשן מוז מען שיקן משלוח מנות‪ ,‬און וויפיל ?‬
‫פאר איין מענטש צוויי פארציעס‪.‬‬
‫י‪ .‬פאַרוואָס פארשטעלט מען זיך פורים ?‬
‫צוויי טעמים‪ :‬א( ווייל עס איז אַ זמן וואָס מען דארף תשובה טהון און אז מען טוט תשובה ווערט מען אַ‬
‫אנדערע מענטש‪ ,‬ב( און נאך אַ טעם ווייל אלע נסים פון פורים זענען געווען זייער באהאלטן ביז מ'האט געזעהן‬
‫די ישועה‪.‬‬
‫אַ פרייליכן לוסטיגן פורים‬
‫המלמד‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫כיתה ד' )א( הר"ר אברהם משה לאנדא הי"ו‬
‫דיני ימי הפורים‬
‫א‪ .‬איך נקרא שבת שלפני פורים ? והטעם ?‬
‫שבת שלפני פורים נקרא "שבת זכור"‪ ,‬והטעם כי בשבת שלפני פורים מוציאין שני ספרי תורה‪ ,‬באחד קוראין‬
‫פרשת השבוע‪ ,‬ובשני קוראין "זכור" את אשר עשה לך עמלק‪.‬‬
‫ב‪ .‬למה קוראין בשבת שלפני פורים פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק ?‬
‫משם שהמן היה מזרע עמלק לכן קבעו לקרוא אותה לפני פורים‪.‬‬
‫ג‪ .‬למה מתענים בי"ג אדר ? ואיך נקרא יום זה ?‬
‫בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בי"ג אדר ונלחמו עם אויביהם‪ ,‬והיו צריכים לבקש רחמים ולהתענות‬
‫שיעזרם ה' להינקם מאויביהם‪ ,‬לכן קיבלו כל ישראל את יום זה להתענות‪ .‬ונקרא "תענית אסתר"‪.‬‬
‫ד‪ .‬כמה פעמים קוראין את המגילה בפורים ?‬
‫חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולקרוא פעם שניה ביום הפורים‪.‬‬
‫ה‪ .‬כמה ברכות צריכים לומר לפני קריאת המגילה ?‬
‫שלוש ברכות‪ :‬א( על מקרא מגילה‪ ,‬ב( שעשה נסים‪ ,‬ג( שהחיינו ‪ -‬בין ביום ובין בלילה‪.‬‬
‫ו‪ .‬מה הן המחוייבים בקריאת המגילה ?‬
‫בין אנשים בין נשים‪ ,‬ואפי' קטנים‪ ,‬מפני שכולם היו באותו הנס‪.‬‬
‫ז‪ .‬מה הדין אם שכח לומר על הנסים בתפילה ?‬
‫אם שכח לומר על הנסים בשמונה עשרה‪ ,‬אם לא אמר עדיין את השם של ברכת הטוב שמך ולך נאה להודות‬
‫חוזר לעל הנסים‪ ,‬ואם כבר אמר השם אינו חוזר‪.‬‬
‫ח‪ .‬איפה אומרים על הנסים בברכת המזון ? ומה הדין אם שכח ?‬
‫על הנסים צריך לומר באמצע ברכת הארץ לפני ועל הכל‪ ,‬ואם שכח אזי כשמגיע להרחמן יאמר‪ :‬הרחמן הוא‬
‫יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה‪ ...‬בימי מרדכי ואסתר וכו'‪.‬‬
‫ט‪ .‬מה הן מצוות היום ?‬
‫א( משלוח מנות איש לרעהו‪ ,‬ב( מתנות לאביונים‪ ,‬ג( סעודת פורים‪.‬‬
‫י‪ .‬למה נוהגים ליתן קודם פורים מחצית השקל ?‬
‫זכר למחצית השקל שנתנו בחודש אדר לקנות קרבנות ציבור‪ ,‬ונוהגים ליתן ג' מחצית השקל‪ ,‬משום שג' פעמים‬
‫כתוב תרומה בפרשת כי תשא‪ ,‬ונותנים אותה לפני קריאת המגילה‪.‬‬
‫יא‪ .‬למה בירושלים קוראין את המגילה ביום ט"ו אדר ?‬
‫כי בזמן מרדכי כשהיה הנס כתוב שהיהודים שבכל מקום נקהלו ונלחמו ביום י"ג אדר ונחו ביום י"ד אדר ועשו אותו‬
‫יום משתה ושמחה‪ ,‬והיהודים אשר בשושן נלחמו גם ביום י"ד אדר ועשו אותו יום ט"ו אדר יום משתה ושמחה ויום‬
‫טוב‪ ,‬לכן כשקבעו מרדכי ואסתר את הפורים‪ ,‬התקינו שכל עיר שיש שם חומה כמו בשושן‪ ,‬יקראו את המגילה ביום‬
‫ט"ו אדר‪ ,‬וירושלים היא עיר שמוקפת חומה‪ ,‬לכן עושין את יום הפורים בירושלים ביום ט"ו אדר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בברכת אַ גוט שבת און אַ פרייליכן פורים‬
‫המלמד‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬‬
‫כיתה ד' )ב( הר"ר יעקב מיכאל היילברון הי"ו‬
‫דיני ימי הפורים‬
‫א‪ .‬איך נקרא שבת שלפני פורים ? והטעם ?‬
‫שבת שלפני פורים נקרא "שבת זכור"‪ ,‬והטעם כי בשבת שלפני פורים מוציאין שני ספרי תורה‪ ,‬באחד קוראין‬
‫פרשת השבוע‪ ,‬ובשני קוראין "זכור" את אשר עשה לך עמלק‪.‬‬
‫ב‪ .‬למה קוראין בשבת שלפני פורים פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק ?‬
‫משם שהמן היה מזרע עמלק לכן קבעו לקרוא אותה לפני פורים‪.‬‬
‫ג‪ .‬למה מתענים בי"ג אדר ? ואיך נקרא יום זה ?‬
‫בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בי"ג אדר ונלחמו עם אויביהם‪ ,‬והיו צריכים לבקש רחמים ולהתענות‬
‫שיעזרם ה' להינקם מאויביהם‪ ,‬לכן קיבלו כל ישראל את יום זה להתענות‪ .‬ונקרא "תענית אסתר"‪.‬‬
‫ד‪ .‬כמה פעמים קוראין את המגילה בפורים ?‬
‫חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולקרוא פעם שניה ביום הפורים‪.‬‬
‫ה‪ .‬כמה ברכות צריכים לומר לפני קריאת המגילה ?‬
‫שלוש ברכות‪ :‬א( על מקרא מגילה‪ ,‬ב( שעשה נסים‪ ,‬ג( שהחיינו ‪ -‬בין ביום ובין בלילה‪.‬‬
‫ו‪ .‬מה הן המחוייבים בקריאת המגילה ?‬
‫בין אנשים בין נשים‪ ,‬ואפי' קטנים‪ ,‬מפני שכולם היו באותו הנס‪.‬‬
‫ז‪ .‬מה הדין אם שכח לומר על הנסים בתפילה ?‬
‫אם שכח לומר על הנסים בשמונה עשרה‪ ,‬אם לא אמר עדיין את השם של ברכת הטוב שמך ולך נאה להודות‬
‫חוזר לעל הנסים‪ ,‬ואם כבר אמר השם אינו חוזר‪.‬‬
‫ח‪ .‬איפה אומרים על הנסים בברכת המזון ? ומה הדין אם שכח ?‬
‫על הנסים צריך לומר באמצע ברכת הארץ לפני ועל הכל‪ ,‬ואם שכח אזי כשמגיע להרחמן יאמר‪ :‬הרחמן הוא‬
‫יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה‪ ...‬בימי מרדכי ואסתר וכו'‪.‬‬
‫ט‪ .‬מה הן מצוות היום ?‬
‫א( משלוח מנות איש לרעהו‪ ,‬ב( מתנות לאביונים‪ ,‬ג( סעודת פורים‪.‬‬
‫י‪ .‬למה נוהגים ליתן קודם פורים מחצית השקל ?‬
‫זכר למחצית השקל שנתנו בחודש אדר לקנות קרבנות ציבור‪ ,‬ונוהגים ליתן ג' מחצית השקל‪ ,‬משום שג' פעמים‬
‫כתוב תרומה בפרשת כי תשא‪ ,‬ונותנים אותה לפני קריאת המגילה‪.‬‬
‫יא‪ .‬למה בירושלים קוראין את המגילה ביום ט"ו אדר ?‬
‫כי בזמן מרדכי כשהיה הנס כתוב שהיהודים שבכל מקום נקהלו ונלחמו ביום י"ג אדר ונחו ביום י"ד אדר ועשו אותו‬
‫יום משתה ושמחה‪ ,‬והיהודים אשר בשושן נלחמו גם ביום י"ד אדר ועשו אותו יום ט"ו אדר יום משתה ושמחה ויום‬
‫טוב‪ ,‬לכן כשקבעו מרדכי ואסתר את הפורים‪ ,‬התקינו שכל עיר שיש שם חומה כמו בשושן‪ ,‬יקראו את המגילה ביום‬
‫ט"ו אדר‪ ,‬וירושלים היא עיר שמוקפת חומה‪ ,‬לכן עושין את יום הפורים בירושלים ביום ט"ו אדר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בברכת אַ גוט שבת און אַ פרייליכן פורים‬
‫המלמד‬
‫‪ ‬‬