קול קורא לרכישת ניידת יד שנייה עבור הרשות לאיכות הסביבה

‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫כ"ד בשבט‪ ,‬התשע"ז‬
‫‪ 20‬פבר ‪2017‬‬
‫הנדון‪ :‬הזמנה להציע הצעות לאספקת ניידת שרות יד שנייה‬
‫עיריית ת"א‪ -‬יפו )להלן‪' :‬העירייה'( מעוניינת בקבלת הצעות מחיר עבור אספקת ניידת שרות )יד שנייה( עבור‬
‫הרשות לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' גלית אברהם‪ ,‬רכזת רכש בכירה‪ ,‬בטלפון ‪.03-5218235 -‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי הבקשה להצעות מחיר באתר העירייה ‪.www.tel-aviv.gov.il‬‬
‫מציעים המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות לאגף רכש ולוגיסטיקה בעיריית ת"א‪ -‬יפו ולהגיש הצעתם במסגרת זו‬
‫ובהתאם לדרישות המפורטות במסמך זה‪.‬‬
‫הצעת המחיר תוגש בשני עותקים ותופקד במעטפה סגורה שעליה כתוב הצעת מחיר ניידת שרות )יד שנייה( עבור‬
‫הרשות לאיכות הסביבה‪ ,‬וזאת בתיבת ההצעות באגף רכש ולוגיסטיקה‪ ,‬בכתובת המפורטת להלן‪ ,‬עד ליום‬
‫‪ 14.03.17‬ועד לשעה ‪ .14:00‬הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה‪ ,‬לא ידונו‪.‬‬
‫כתובת תיבת ההצעות‪:‬‬
‫עיריית תל‪-‬אביב יפו – אגף רכש ולוגיסטיקה‬
‫רח' אבן גבירול ‪ 69‬קומה ‪ ,9‬חדר ‪946‬‬
‫תל אביב ‪64162‬‬
‫טלפון לצורך בירורים‪.03-5218523 :‬‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬
‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫פרטי ההזמנה להצעת המחיר‬
‫כל המעוניין להגיש הצעה לאספקת ניידת שרות )יד שנייה( עבור הרשות לאיכות הסביבה )להלן‪" :‬כלי הרכב"(‪,‬‬
‫יגיש הצעתו בטבלת הצעת המחיר המצורפת להלן לאגף רכש ולוגיסטיקה בעיריית תל אביב‪ -‬יפו‪ ,‬והכל בהתאם‬
‫לתנאי ההזמנה וכדלקמן‪:‬‬
‫כלי הרכב הנדרש יהא מסוג טנדר אוטומטי ‪ ,4X4‬משנת ייצור ‪ 2016‬ואילך‪ ,‬עד ‪ 30,000‬ק"מ‪.‬‬
‫מחיר ההצעה לא יעלה על ‪.₪ 200,000‬‬
‫א‪ .‬העירייה תבחר את הצעת המחיר הזולה ביותר‪.‬‬
‫ב‪ .‬העירייה מבהירה כי אינה מתחייבת לקבלת את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪.‬‬
‫ג‪ .‬לאחר תשלום התמורה עבור הרכב לספק הזוכה והעברת הבעלות על הרכב לעירייה‪ ,‬ימסור הספק הזוכה‬
‫את הרכב המוצע על ידו ליחידת הרכב העירונית שנמצאת במרלו"ג‪ ,‬רחוב ‪ 3941‬פינת תל גיבורים‪.‬‬
‫ד‪ .‬כלי הרכב שיימכר לעירייה יהא נקי מכל חוב או שיעבוד בטרם העברת הבעלות לעירייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬ככל שיתקבל דו"ח חנייה או דו"ח משטרה או כל דרישת תשלום לאחר העברת הבעלות לעירייה‪ ,‬ושניתנו‬
‫לגבי התקופה שקדמה למועד העברת הבעלות‪ ,‬הספק הזוכה מתחייב לסלק את החוב על חשבונו ולטפל‬
‫בכל דרישה באופן מיידי ולאלתר‪.‬‬
‫ו‪ .‬מסמכים שיש לצרף להצעה‪:‬‬
‫‪ .1‬רישיון רכב על שם המציע בתוקף למועד הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ .2‬על מגיש ההצעה לצרף להצעתו מסמכים בדבר תקינות הרכב המוצע על ידו לרבות דו"ח ליקויים‬
‫ותיקונים בהתאם למצבו המכני של הרכב‪ .‬במידה ויתגלו ליקויים שלא פורטו בדו"ח הנ"ל‪ ,‬לעירייה‬
‫שמורה הזכות שלא לרכוש את הרכב המוצע ו‪/‬או לחייב את הספק בתיקון הליקויים שהתגלו‪.‬‬
‫ז‪ .‬רישוי ורישיונות‪:‬‬
‫אגרת רישוי כלי הרכב יהא בכפוף לתקנות משרד התחבורה ו‪/‬או המכס‪ ,‬ויבוצע על ידי העירייה בסיוע‬
‫הספק במידת הצורך‪.‬‬
‫ח‪ .‬על המציע למלא את פרטיו ו‪/‬או את פרטי העסק וכן לחתום בחתימתו בתחתית ההצעה‪.‬‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬
‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫ט‪ .‬העירייה רשאית לחזור בה מהצעתה לרכישת כלי הרכב מכל סיבה שהיא ובלא שתהא מחויבת לתת הסבר‬
‫למציעים על כך‪.‬‬
‫את ההצעות יש להגיש בבניין עיריית ת"א ברחוב אבן גבירול ‪ 69‬קומה ‪ 9‬חדר ‪.946‬‬
‫ב כ ב ו ד ר ב‪,‬‬
‫יגאל סקורצרו‬
‫מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה‬
‫הודעת המציע הנ"ל‪- :‬‬
‫קראתי את התנאים שלעיל ואני מסכים ומתחייב לעמוד בהם‪ .‬להלן פרטי המציע‪:‬‬
‫)חובה למלא בעט ובכתב קריא וברור(‬
‫שם פרטי ושם משפחה‬
‫שם איש הקשר‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫כתובת‬
‫מיקוד‬
‫מס' עוסק מורשה‬
‫תאריך‬
‫_________________________‬
‫חתימה‬
‫_________________________‬
‫חותמת‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬
‫עיריית תלֿאביב‪-‬יפו‬
‫חטיבת משאבי אנוש ומינהל‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫הצעת מחיר‬
‫לכבוד‬
‫עיריית תל‪ -‬אביב – יפו‬
‫האגף לרכש ולוגיסטיקה‬
‫הריני להציע מחיר עבור אספקת כלי הרכב שלהלן בהתאם לתנאים שצורפו להזמנה זו ‪-‬‬
‫מס' רישוי‬
‫סוג הרכב‬
‫שנת יצור‬
‫רישוי עד‬
‫תוצר ודגם‬
‫הרכב‬
‫מחיר מוצע‬
‫בש"ח‬
‫טנדר אוטומטי ‪ ,4X4‬יד שנייה‬
‫משנת ייצור ‪ 2016‬ואילך‪,‬‬
‫עד ‪ 30,000‬ק"מ‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם המציע‬
‫______________________‬
‫חתימת המציע‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫_____________________‬
‫חותמת המציע‬
‫רחוב אבן גבירול ‪ ,69‬תלֿאביב‪-‬יפו ‪ 64162‬טלפון‪ ,03-5218850 :‬פקס‪www.tel-aviv.gov.il ,03-5216412 :‬‬
‫‪http://intra01/new-enosh/logistic/index.asp‬‬