פרק ו

‫ערכין פרק שישי‬
‫משנה א'‬
‫(א) אם בית דין חייבים למכור שדות ׁשּום במכרז‪ ,‬של ַהי ְתֹומִים המכרז נמשך שְלׁשִים יֹום‪ ,‬וְׁשּום מכירת נכסי‬
‫ׁששִים יֹום‪ּ ,‬ו ַמכ ְִריזִין בַבֹוקֶר ּו ָבע ֶָרב‪ַ .‬ה ַמקְדִ יׁש נָ ָכסָיו ְו ָהי ְתָ ה ָעלָיו חובת תשלום של כְתֻ בַת‬
‫ַה ֶהקְדֵּ ׁש נמשך לאורך ִ‬
‫ׁשנָה‪ ,‬י ַדִ יר ֲהנָָאה וזאת שלא יעשו קנוניה ולא יוכל להחזיר אותה‪ַ .‬רבִי י ְהֹוׁשֻ ַע‬
‫ׁשיְג ְָר ֶ‬
‫ִאישָה‪ַ ,‬רבִי ֱאלִי ֶעזֶר אֹומֵּר‪ְ ,‬כ ֶ‬
‫שה ִבכְתֻ בָתָ ה ְו ָהי ָה ַב ְעלָּה ְמג ְָרׁשָּה‪ ,‬י ַדִ יר‬
‫ׁשמְעֹון בֶן גַ ְמלִיאֵּל‪ַ( ,‬אף) ֶהע ֵָּרב ָל ִאי ָ‬
‫אֹומֵּר‪ ,‬אֵּינֹו צ ִָריְך‪ .‬כַיֹוצֵּא בֹו‪ָ ,‬אמַר ַרבָן ִ‬
‫ׁשמָא יגמול רעה תחת טובה וי ַ ֲעשֶה קְנּונְי ָא עַל נְ ָכסָיו ׁשֶל זֶה הערב‪ ,‬ואחר כך י ֲחזִיר אֶת ִאׁשְּתֹו‪:‬‬
‫ֲהנָָאה‪ֶ ,‬‬
‫בבלי ערכין כא' ע' ב'‬
‫או לשטר שיש בו רבית‪ ,‬או לכתובת אשה משום‬
‫גמרא שואל מאי שנא מכריזים בבקר ובערב?‬
‫מזוני‪ ,‬ושואל‪ ,‬ורב אסי מאי טעמא לא אמר לכתובת‬
‫ועונה‪ ,‬אמר רב יהודה אמר רב בשעת הוצאת פועלים‬
‫אשה? ועונה‪ ,‬דהא תקינו ליה רבנן מעשה ידיה ויש לה‬
‫ובשעת הכנסת פועלים‪ ,‬ומסביר בשעת הוצאת‬
‫ממה להתפרנס‪ ,‬ושואל‪ ,‬ואידך? ועונה זימנין דלא‬
‫פועלים‪ ,‬דאיכא בעל נכסים דניחא המעוניין למיזבן‪,‬‬
‫ספקה מעשה ידיה‪ ,‬תנן‪ ,‬שום היתומים שלשים יום‪,‬‬
‫אמר להו לפועלים איזילו סיירו ובדקו לה ניהלי מה‬
‫ושום ההקדש ששים יום‪ ,‬ומכריזין בבקר ובערב‪,‬‬
‫טיבה‪ ,‬בשעת הכנסת פועלים דנידכר דאמר להו‬
‫ושואל במאי עסקינן אילימא בבעל חוב עובד כוכבים‬
‫לפועליו ועכשיו יברר ניזיל נישיילינהו‪ ,‬תניא נמי הכי‪,‬‬
‫מי ציית יסכים להמתין‪ ,‬אלא פשיטא בבעל חוב‬
‫שום היתומים שלושים יום‪ ,‬ושום ההקדש ששים יום‪,‬‬
‫ישראל‪ ,‬ושואל אי דקאכיל ריביתא‪ ,‬מי שבקינן ליה‬
‫ומכריזין בבקר ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת‬
‫ונותנים לו?‪ ,‬ריבית אסורה מן התורה‪ ,‬ואלא וודאי‬
‫הכנסת פועלים‪ ,‬והמכריז אומר‪ ,‬שדה פלוני בסימניה‬
‫ובמצריה כך היא יפה‪ ,‬וכך היא שומא‪ ,‬כל הרוצה‬
‫דלא קאכיל ריביתא‪ ,‬וקתני נזקקין‪ ,‬ושואל בשלמא‬
‫ליקח יבא ויקח‪ ,‬על מנת ליתן לאשה בכתובתה‪ ,‬ולבעל‬
‫לרבי יוחנן מוקי לה בכתובת אשה‪ ,‬אלא לרב אסי‬
‫חוב בחובו‪ ,‬ושואל למה לי למימר על מנת ליתן לאשה‬
‫קשיא? ועונה אמר לך רב אסי ולרבי יוחנן מי ניחא מי‬
‫כתובתה ולבעל חוב חובו‪ ,‬ועונה יש קונים ויש קונים‬
‫שבקינן שתוותר היא מזוני דודאי קא מפסדא‪ ,‬ונקטינן‬
‫דאיכא דניחא ליה בבעל חוב דמיקל בזוזי לא מקפיד‬
‫הכרזה דלא ידעינן אי מרווחינן אי לא מרווחינן‪ ,‬ועונה‬
‫שיהיו ממתכת טובה ואיכא דניחא ליה באשה דשקלה‬
‫הא לא קשיא‪ ,‬בתובעת כתובתה בב"ד‪ ,‬כדרב יהודה‬
‫אמר שמואל‪ ,‬דאמר רב יהודה אמר שמואל‪ ,‬התובעת‬
‫על יד על יד ומוכנה לקבל בתשלומים‪ ,‬תנו רבנן‪ ,‬שום‬
‫כתובתה בב"ד מכאן והלאה אין לה מזונות מן‬
‫היתומים שלשים יום‪ ,‬ושום ההקדש שישים יום‪ ,‬דברי‬
‫רבי מאיר‪ ,‬רבי יהודה אומר‪ ,‬שום היתומים ששים יום‪,‬‬
‫היתומים ‪ ,‬ושואל אי הכי איזדקוקי לא מיזדקקינן לה‪,‬‬
‫ושום ההקדש תשעים יום‪ ,‬וחכמים אומרים אחד זה‬
‫מה בוער? ועונה אלא כיון דאיזדקקינן לה מעיקרא‬
‫ואחד זה ששים יום‪ ,‬אמר רב חסדא אמר אבימי‪ ,‬הלכה‬
‫הייתה לה זכות מיזדקקין לה לבסוף נשמרת לה‬
‫שום היתומים ששים יום‪ ,‬ומספר‪ ,‬יתיב רבי חייא בר‬
‫זכותה למזונות‪ ,,‬ושואל‪ .‬מכל מקום לרב אסי קשיא‪,‬‬
‫אבין וקאמר להא שמעתא‪ ,‬ושואל אמר ליה רב נחמן‬
‫ועונה לעולם בבעל חוב עובד כוכבים שקיבל עליו‬
‫בר יצחק לרבי חייא בר אבין ששים קאמרת או‬
‫לדון בדיני ישראל‪ ,‬ושואל אי הכי רבית נמי לא‬
‫שלשים קאמרת? ועונה אמר ליה ששים‪ ,‬ושואל‬
‫לישקול? שקיבל עליו לזו להמתין עד ימי המכרז ולא‬
‫דיתומים או דהקדש? ועונה‪ ,‬אמר ליה דיתומים‪,‬‬
‫קיבל עליו לזו שלא לגבות את הריבית‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא‬
‫ושואל אתה סובר כרבי מאיר או כרבי יהודה? ועונה‬
‫שמע‪ ,‬אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית‪,‬‬
‫אמר ליה כרבי מאיר‪ ,‬ושואל והא רבי מאיר שלשים‬
‫ומברר‪ .‬במאי עסקינן? אילימא בבעל חוב עובד‬
‫קאמר? ועונה‪ ,‬אמר ליה הכי אמר רב חסדא מאבימי‪,‬‬
‫כוכבים מי צאית‪ ,‬אלא פשיטא בבעל חוב ישראל‪,‬‬
‫קולפי טאבי הרבה מקלות בלעי עלה נשברו עלי עד‬
‫ושואל אי אכיל ריביתא מי שבקינן ליה ועונה אלא‬
‫שלמדתי דהא שמעתא‪ ,‬בא להכריז ימים רצופים‬
‫דלא אכיל ריביתא‪ ,‬ובכל זאת וקתני נזקקין ושואל‬
‫מכריז שלשים יום‪ ,‬ואם מכריז בשני ובחמישי במשך‬
‫בשלמא לרבי יוחנן מוקי לה בכתובת אישה‪ ,‬אלא לרב‬
‫ששים יום ואף על גב דכי חשיב מצרף להו מר ליומי‬
‫אסי קשיא‪ ,‬ועונה אמר לך רב אסי‪ ,‬ולרבי יוחנן מי‬
‫הכרזה לא הוו אלא שמונה שבועות שהם תמניסר‬
‫ניחא‪ ,‬אי כתובה מאי איריא מיתמי אפילו מיניה דידיה‬
‫יומי‪ ,‬כיון דמשכא מילתא שמעי אינשי ומתפרסם‬
‫נמי האישה גובה כתובתה בזיבורית‪ ,‬ועונה הא לא‬
‫ברבים שיש מכרז למכירת שדה‪ ,‬אמר רב יהודה אמר‬
‫קשיא‪ ,‬בשיטת ר"מ היא‪ ,‬דאמר‪ ,‬כתובת אשה גובה‬
‫רב אסי‪ ,‬אין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן היתה‬
‫בבינונית‪ ,‬ומיתמי בזיבורית‪ ,‬ושואל מ"מ לרב אסי‬
‫ריבית אוכלת בהן‪ ,‬ורבי יוחנן אומר‪ ,‬בית דין נזקקים‬
‫קשיא ועונה לעולם בבעל חוב עובד כוכבים שקיבל‬
‫עליו לדון בדיני ישראל‪ ,‬ושואל א"ה רבית נמי לא‬
‫נישקול? ועונה שקיבל לזו ולא קיבל עליו לזו‪ ,‬ושואל‬
‫תא שמע מכריזים על מכירת שדה על מנת ליתן לאשה‬
‫כתובתה ולבעל חוב חובו‪ ,‬ושואל בשלמא בעל חוב‬
‫בין מר ובין מר כדשנין‪ ,‬אלא כתובתה בשלמא לרבי‬
‫יוחנן ניחא‪ ,‬אלא לרב אסי קשיא‪ ,‬ועונה הכא במאי‬
‫עסקינן כשחייב מודה בפני בית דין שלא פרע‪,‬‬
‫ומסכם השתא דאתית להכי כולהו נמי כשחייב מודה‪,‬‬
‫ומספר מרימר אגבי כתובתה לגרושה שאין לה מזונות‬
‫מנכסי דיתמי‪ ,‬ושואל א"ל רבינא לאמימר והאמר רב‬
‫יהודה אמר רב אסי‪ ,‬אין נזקקין לנכסי יתומין אלא אם‬
‫כן היתה רבית אוכלת בהן‪ ,‬רבי יוחנן אומר או לשטר‬
‫שיש בו רבית או לכתובת אשה משום מזוני‪ ,‬ושואל‬
‫ואפי' רבי יוחנן לא קאמר אלא באלמנה דקמפסדא‬
‫מזוני‪ ,‬אבל גרושה לא‪ ,‬ועונה אמר ליה‪ ,‬הא‪ ,‬אנן דרבי‬
‫יוחנן לא בשביל מזונות אלא משום חינא שתהה‬
‫מבוקשת מתנינן לה‪ ,‬אמר רב נחמן‪ ,‬מרישא בכלל לא‬
‫הוה מיזדקיקנא לנכסי יתמי‪ ,‬כיון דשמענא להא דרב‬
‫הונא חברין משמיה דרב‪ ,‬יתמי דאכלי דלא דידהו‬
‫ליזלו על הפתחים או ימותו ברעב בתר שיבקייהו‬
‫כמו אביהם‪ ,‬מכאן ואילך מיזדקקנא ואני מוכר ‪,‬‬
‫ושואל מעיקרא מאי טעמא לא? ועונה אמר רב פפא‬
‫פריעת בעל חוב מצווה‪ ,‬ויתמי קטנים לא בני מיעבד‬
‫מצוה נינהו‪ ,‬רב הונא בריה דרב יהושע אמר‪ ,‬יש‬
‫לחשוש אימר עוד מקודם צררי שווה כסף אתפסיה‪,‬‬
‫ושואל מאי בינייהו ועונה איכא בינייהו בשחייב מודה‪,‬‬
‫אי נמי מחמת חובו שמתוה בית דין ומת בשמתיה‪,‬‬
‫שלחו מתם וכך אמרו חכמי ארץ ישראל דשמתוה‬
‫ומית בשמתיה‪ ,‬והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע‪,‬‬
‫תנן‪ ,‬שום היתומים שלשים יום‪ ,‬ושום ההקדש ששים‬
‫יום‪ ,‬ומכריזין בבקר ובערב‪ ,‬ומברר במאי עסקינן?‬
‫אילימא בבעל חוב עובד כוכבים מי צאית‪ ,‬אלא‬
‫פשיטא בבעל חוב ישראל‪ ,‬ושואל בשלמא לרב הונא‬
‫בריה דרב יהושע‪ ,‬מוקי לה בשחייב מודה‪ ,‬אלא לרב‬
‫פפא קשיא? ועונה אמר לך רב פפא אי בעית אימא‬
‫כתובה משום חינא‪ ,‬ואי בעית אימא בבעל חוב עובד‬
‫כוכבים שקיבל עליו לדון בדיני ישראל‪ ,‬ושואל אי‬
‫קיבל עליו‪ ,‬לינטר ימתין להו עד דגדלי‪ ,‬ועונה‬
‫שקיבל עליו לזו ולא קיבל עליו לזו‪ ,‬ושואל תא שמע‬
‫מכריזים מבוקש קונה לשדה על מנת ליתן לאשה‬
‫כתובתה ולבעל חוב חובו‪ ,‬ומברר‪ ,‬במאי עסקינן‬
‫אילימא בבעל חוב עובד כוכבים מי ציית‪ ,‬להמתין‬
‫חודשיים לתוצאות מכרז? אלא פשיטא בבעל חוב‬
‫ישראל‪ ,‬ושואל בשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע‬
‫מוקי לה בשחייב מודה‪ ,‬אלא לרב פפא בשלמא כתובה‬
‫משום חינא אלא בעל חוב קשיא? ועונה רב פפא‬
‫לעולם בבעל חוב עובד כוכבים וכגון שקיבל עליו‬
‫לדון בדיני ישראל‪ ,‬ושואל‪ ,‬אי קיבל עליו לינטר להו‬
‫עד דגדלי היתומים? ועונה שקיבל עליו לזו ולא קיבל‬
‫עליו לזו‪ ,‬רבא אמר משום שובר שלא ידוע ליתומים‬
‫שהיה או לא היה בידי אביהם‪ ,‬ושואל א"ל רב הונא‬
‫בריה דרב יהושע לרבא‪ ,‬ומי חיישינן לשובר? והתנן‪,‬‬
‫הנפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה‪ ,‬ואמר ר'‬
‫אחא שר הבירה‪ ,‬מעשה בא לפני ר' יצחק נפחא‬
‫לאנטוכיא‪ ,‬ואמר לא שנו אלא כתובת אשה משום‬
‫חינא אבל בעל חוב לא‪ ,‬ורבה אמר רב נחמן אפילו‬
‫בעל חוב נמי‪ ,‬ושואל ואי חיישת לשובר התם נמי‬
‫ניחוש? ועונה א"ל התם כדאמרינן טעמא‪ ,‬שלא יהא‬
‫כל אחד נוטל מעותיו של חבירו והולך ויושב לו‬
‫במדינת הים‪ ,‬אמר רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי‬
‫יתומין ואם אמר האב לפני מותו תנו‪ ,‬נזקקין‪ ,‬אמר‬
‫תנו שווה שדה זו ומנה זו‪ ,‬נזקקין ואין מעמידין‬
‫אפוטרופוס‪ ,‬ואם אמר שדה סתם ומנה סתם נזקקין‬
‫ומעמידין אפוטרופוס‪ ,‬אמרי נהרדעי בכולהו נזקקין‬
‫ומעמידין אפוטרופוס לבד מנמצאת שדה שאינה שלו‬
‫שנבוא אנחנו דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן‪,‬‬
‫אמר רב אשי הלכך אזדקוקי לא מזדקקינן דהא אמר‬
‫רבא הלכתא אין נזקקין‪ ,‬ואי מזדקקינן מוקמינן‬
‫אפוטרופוס דאמרי נהרדעי בכולהו נזקקין ומעמידין‬
‫אפוטרופוס לבד מנמצאת שדה שאינה שלו דאחזוקי‬
‫סהדי בשקרי לא מחזקינן‪ :‬במשנה המקדיש נכסיו‬
‫והיתה עליו כתובת אשה וכ' ומברר‪ ,‬במאי קמיפלגי?‬
‫ועונה‪ ,‬רבי אליעזר סבר אדם עושה קינוניא על‬
‫ההקדש‪ ,‬ורבי יהושע סבר אין אדם עושה קינוניא על‬
‫ההקדש‪ ,‬ושואל לדבריך ואלא הא דאמר רב הונא‪,‬‬
‫שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי‪,‬‬
‫נאמן‪ ,‬חזקה אין עושה קינוניא על הקדש‪ ,‬לימא‬
‫במחלוקת כתנאי אמרה לשמעתיה? ועונה‪ ,‬לא‪ ,‬עד כאן‬
‫לא פליגי אלא בבריא‪ ,‬אבל בשכיב מרע דברי הכל אין‬
‫אדם עושה קינוניא על ההקדש‪ ,‬ומסביר מאי טעמא‪,‬‬
‫אין אדם חוטא ולא לו‪ ,‬איכא דאמרי בבריא דכ"ע לא‬
‫פליגי (דאין) [דאדם] אדם עושה קינוניא על הקדש‪,‬‬
‫והכא במשנה בנדר שהודר ברבים קמיפלגי‪ ,‬מר סבר‬
‫יש לו הפרה והתקנה לא מועילה ‪ ,‬ומ"ס אין לו הפרה‪,‬‬
‫ואיבעית אימא דכ"ע נדר שהודר ברבים יש לו הפרה‪,‬‬
‫והכא בנדר שהודר על דעת רבים קמיפלגי‪ ,‬ושואל‬
‫ואלא הא דאמר אמימר נדר שהודר ברבים יש לו‬
‫הפרה‪ ,‬על דעת רבים אין לו הפרה‪ ,‬לימא אמימר‬
‫כתנאי אמרה לשמעתיה‪ ,‬ותו רבי יהושע אומר אינו‬
‫צריך‪ ,‬אם זו המחלוקת במשנה אינו מועיל מיבעי‬
‫ליה‪ ,‬ועונה אלא הכא‪ ,‬בעיקרון של בשאלה דהקדש‬
‫קמיפלגי‪ ,‬ואמנם והתניא כן‪ ,‬המקדיש נכסיו והיתה‬
‫עליו כתובת אישה ר"א אומר כשהוא מגרשה ידור‬
‫רב הונא הוה ליה ואישתדוף‪ ,‬ואיבעית אימא אבא‬
‫לגביה בריה יש הסכמה גמורה שעבדה משעבד‬
‫נפשיה‪ ,‬דאיתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד‪,‬‬
‫קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד‪ ,‬ערב דבעל חוב‬
‫וקבלן דכתובה‪ ,‬פליגי‪ ,‬איכא למאן דאמר אית ליה‬
‫נכסי ללוה משתעבד לית ליה‪ ,‬לא משתעבד‪ ,‬ואיכא‬
‫למאן דאמר‪ ,‬אף על גב דלית ליה משתעבד‪ ,‬והלכתא‬
‫בכולהו אף על גב דלית ליה נמי משתעבד‪ ,‬לבר מערב‬
‫דכתובה‪ ,‬דאף על גב דאית ליה לא משתעבד‪ ,‬ומסביר‬
‫מאי טעמא‪ ,‬ראשית מצוה קעביד ושנית ולא מידי‬
‫חסריה‪ ,‬ומספר‪ ,‬ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה‪ ,‬וקא‬
‫גרשה לדביתהו‪ ,‬שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה‬
‫דרב פפא‪ ,‬ושאל משביעים ערב תנן‪ ,‬הקדש תנן‪ ,‬לוקח‬
‫מה? ועונה אמר ליה וכי חשבת תנא כי רוכלא‬
‫ניחשיב וניזיל ימנה כל מקרה ומקרה‪ ,‬נהרדעי אמרי‪,‬‬
‫מה דתנן‪ ,‬תנן‪ ,‬מה דלא תנן לא תנן‪ ,‬ומסביר אמר רב‬
‫משרשיא‪ ,‬מאי טעמא דנהרדעי‪ ,‬בשלמא הקדש‬
‫משביעים משום ריוח דהקדש‪ ,‬ערב נמי מצוה הוא‬
‫דעבד ולאו מידי חסריה‪ ,‬אלא לוקח מכדי מידע ידע‬
‫דכל חד וחד איכא עליה כתובה‪ ,‬אמאי ניזיל וניזבון‬
‫שדה משועבדת לכתובת אישה‪ ,‬אלא איהו הוא‬
‫דאפסיד אנפשיה‪:‬‬
‫הנאה‪ ,‬רבי יהושע אומר אינו צריך‪ ,‬וא"ר אלעזר ברבי‬
‫שמעון‪ ,‬הן דברי רבי אליעזר הן דברי בית שמאי‪ ,‬הן‬
‫דברי רבי יהושע הן דברי בית הלל‪ ,‬שבית שמאי‬
‫אומרים הקדש טעות הקדש‪ ,‬ובית הלל אומרים הקדש‬
‫טעות אינו הקדש‪ :‬במשנה וכן היה רבן שמעון בן‬
‫גמליאל אומר וכו'‪ :‬ומספר‪ ,‬משה בר עצרי נהיה‬
‫ערבא דכלתיה הוה‪ ,‬ורב הונא בריה צורבא מרבנן‪,‬‬
‫הוה עני מרוד ודחיקא ליה מילתא‪ ,‬אמר אביי ליכא‬
‫בסביבה אדם חכם דנסבי עצה לרב הונא‪ ,‬דליגרש‬
‫לדביתהו ותיתבע כתובתה מאבוה‪ ,‬ואחר כך ולהדרה‬
‫מיהדרי‪ ,‬א"ל רבא‪ ,‬והאנן ידור הנאה תנן ואיך יחזירה‬
‫ושואל ואביי מה חשב‪ ,‬ועונה אטו כל דמגרש בבי‬
‫דינא מגרש‪ ,‬לסוף איגלאי מלתא רב הונא דכהן הוה‪,‬‬
‫אמר אביי‪ ,‬אין עצה ואין תבונה בתר עניא אזלא‬
‫עניותא‪ ,‬ועכשיו שואל ומי אמר אביי הכי? והאמר‬
‫אביי איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים‬
‫כרבן [שמעון בן] גמליאל‪ ,‬ועונה אב ובריה שאני‪,‬‬
‫וצורבא מרבנן שאני‪ ,‬ושואל ותיפוק ליה דערב‬
‫דכתובה לא משתעבד‪ ,‬ועונה ערב קבלן הוה‪ ,‬ושואל‬
‫הניחא למאן דאמר קבלן אף על גב דלית ליה נכסים‬
‫ללוה משתעבד אלא למ"ד אית ליה משתעבד לית ליה‬
‫לא משתעבד‪ ,‬מאי איכא למימר? ועונה איבעית אימא‬
‫משנה ב'‬
‫שה י ְכֹולָה ִלגְבֹות כְתֻ בָתָ ּה מִן‬
‫(ב) ַה ַמקְדִ יׁש נְ ָכסָיו ְו ָהי ְתָ ה ָעלָיו שעבוד קודם של כְתֻ בַת ִאישָה ּו ַבעַל חֹוב‪ ,‬אֵּין ָה ִאי ָ‬
‫ַה ֶהקְדֵּ ׁש‪ ,‬וְֹלא ַבעַל חֹוב אֶת חֹובו מן ההקדש‪ֶ ,‬אלָא מה עושים שלא יראה שהקדש יוצא ללא פדיון הַּפֹודֶ ה‪ּ ,‬פֹודֶ ה‬
‫ׁשעִים ָמנֶה ְו ָהי ָה חֹובֹו מֵָּאה ָמנֶה‪ ,‬מֹוסִיף המקדיש עֹוד‬
‫עַל ְמנָת לִּתֵּ ן ָל ִאשָה כְתֻ בָתָ ּה‪ּ ,‬ו ְל ַבעַל חֹוב אֶת חֹובֹו‪ִ .‬הקְדִ יׁש ּתִ ְ‬
‫דִ ינָר‪ ,‬ובדינר הזה ּופֹודֶ ה בֹו אֶת ַהנְ ָכסִים ַהלָלּו עַל ְמנָת לִּתֵּ ן ָל ִאשָה כְתֻ בָתָ ּה ּו ְל ַבעַל חֹוב אֶת חֹובֹו‪:‬‬
‫בבלי ערכין כג' ע' ב'‬
‫אומר אם היה חובו בסכום מדוייק כנגד הקדשו פודה‬
‫גמרא ושואל למה לי למימר הפודה פודה? ועונה‬
‫משום דר' אבהו‪ ,‬דאמר רבי אבהו‪ ,‬שלא יאמרו‬
‫ואם לאו אינו פודה‪ ,‬ומברר ורבנן עד כמה? ועונה‬
‫הקדש יוצא בלא פדיון‪ ,‬ומדייק מתניתין דלא כרבן‬
‫אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת עד פלגא‪:‬‬
‫שמעון בן גמליאל‪ ,‬דתניא רבן שמעון בן גמליאל‬
‫משנה ג' ד'‬
‫ׁשנֵּים ָעשָר ח ֹדֶ ׁש‪,‬‬
‫ׁש ְכנִין אֹותָ ן‪ ,‬אם דל הוא נֹותְ נִין לֹו מְזֹון ׁשְלׁשִים יֹום‪ּ ,‬וכְסּות ְ‬
‫(ג) ַאף עַל ּפִי ׁשֶָאמְרּו ַחי ָיבֵּי ע ֲָרכִין ְמ ַמ ְ‬
‫ׁשנֵּי‬
‫ּו ִמטָה ֻמו ַצעַת‪ְ ,‬ו ַסנְדָ לִין‪ּ ,‬ותְ ִפלִין‪ .‬נותנים לֹו‪ֲ ,‬אבָל ֹלא ְל ִאׁשְּתֹו וְֹלא ְל ָבנָיו‪ .‬אִם ָהי ָה אּומָן וצריך לפרנסתו ‪ ,‬נֹותְ נִין לֹו ְ‬
‫ׁשנֵּי ַמ ֲעצָדִ ין ּוׁשְּתֵּ י ְמגֵּרֹות משורים‪ַ ,‬רבִי ֱאלִי ֶעזֶר אֹומֵּר‪ ,‬אִם ָהי ָה‬
‫ְכלֵּי אּומָנּות ִמכָל מִין ָומִין‪ .‬כגון ח ָָרׁש עץ ‪ ,‬נֹותְ נִין לֹו ְ‬
‫ִאיכָר‪ ,‬נֹותְ נִין לֹו אֶת ִצמְדֹו שני שוורים לחרישת הקרקע ‪ .‬היה ַחמָר‪ ,‬נֹותְ נִין לֹו אֶת חֲמֹורֹו‪( :‬ד) ָהי ָה (לֹו) כלי עבודה‬
‫ׁשנֵּי מִינִין מִן‬
‫מִין ֶאחָד מ ְֻרבֶה ּומִין ֶאחָד ֻמעָט‪ ,‬אֵּין אֹומ ְִרים לֹו ִלמְכֹור מִן ַהמ ְֻרבֶה ְו ִלקַח לֹו מִן ַה ֻמעָט‪ֶ ,‬אלָא נֹותְ נִין לֹו ְ‬
‫ׁשי ֶׁש לֹו מִן ַה ֻמעָט נשאר אצלו‪ַ .‬ה ַמקְדִ יׁש אֶת נְ ָכסָיו‪ַ ,‬מ ֲעלִין לֹו אֶת ּתְ ִפלָיו וחייב לפדות‬
‫ַהמ ְֻרבֶה והיתר מוכרים וְכ ֹל ֶ‬
‫אותם ‪:‬‬
‫בבלי ערכין כג' ע' ב'‬
‫אשתו ובניו מערכך‪ :‬במשנה‪ ,‬רבי אליעזר אומר אם‬
‫גמרא שואל מאי טעמא? ועונה דאמר קרא ויקרא כז'‬
‫היה איכר נותן לו צמדו [וכו']‪ :‬ושואל ורבנן? ועונה‬
‫(ח) ְואִם מְָך הּוא ֵּמע ְֶרכֶָך וְהֶ ע ֱִמידו לִ ְפנֵי הַ כהֵ ן וְהֶ ע ֱִריְך‬
‫אתו הַ כהֵ ן עַ ל ִפי אֲ ֶשר תַ ִשיג יַד הַ נדֵ ר ַיע ֲִריכֶנּו הַ כהֵ ן‪:‬‬
‫הנהו לאו כלי אומנות נינהו אלא נכסים נינהו‪:‬‬
‫החייהו מערכך‪ :‬במשנה‪ ,‬אבל לא לאשתו ובניו וכו'‪:‬‬
‫במשנה‪ ,‬היה לו מין אחד [וכו']‪ :‬ושואל‪ ,‬פשיטא כי‬
‫ושואל מאי טעמא ועונה שכתוב "הוא מערכך" ולא‬
‫היכי דסגי ליה והסתדר עד השתא‪ ,‬השתא נמי סגי‬
‫דרב יימר‪ ,‬אמר להו סליקו ליה תפילין‪ ,‬ושואל מאי‬
‫קא משמע לן מתני' היא המקדיש נכסיו מעלין לו‬
‫תפיליו ‪ ,‬ועונה מהו דתימא התם כשמקדיש הוא‬
‫דסבר מצוה קא עבידנא‪ ,‬אבל לענין זבוני מצוה‬
‫דגופיה לא זבין איניש‪ ,‬קא משמע לן גם התפילין‬
‫מכורים‪:‬‬
‫ליה ימשיך להסתדר כך‪ ,‬ועונה מהו דתימא‪ ,‬עד‬
‫האידנא דהוה ליה לאושולי כלים נוספים שהיה‬
‫משאיל לחברו הוה מושלי ליה‪ ,‬השתא דליכא דמשיל‬
‫ליה לא ימצא בעל מלאכה לא‪ ,‬קא משמע לן‪:‬‬
‫במשנה‪ ,‬המקדיש את נכסיו מעלין לו תפילין‪ :‬ומספר‪,‬‬
‫ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה כל נכסיו אתא לקמיה‬
‫משנה ה‬
‫(ה) ֶאחָד ַה ַמקְדִ יׁש אֶת נְ ָכסָיו‪ְ ,‬ו ֶאחָד ַה ַמע ֲִריְך אֶת ַעצְמֹו ואין לו מזומנים ‪ ,‬אֵּין לֹו שייכות ובעלות ֹלא ִבכְסּות ִאׁשְּתֹו‪,‬‬
‫ׁש ְל ָקחָן‬
‫ׁשמָן של נשותיו‪ ,‬וְֹלא ְב ַסנְדָ לִים חֲדָ ׁשִים ֶ‬
‫ׁש ְצ ָבעָן ִל ְ‬
‫וְֹלא ִבכְסּות ָבנָיו‪ ,‬וְֹלא בבגדים הצבעונים שצבע ַב ֶצבַע‪ֶ ,‬‬
‫ׁשמָן של ילדיו‪ ,‬והם אינם נמכרים על ידי גזבר ההקדש‪ַ .‬אף עַל ּפִי ׁשֶָאמְרּו‪ֲ ,‬עבָדִ ים של יתומים נִ ְמכ ִָרים ִבכְסּותָן‬
‫ִל ְ‬
‫ׁשבִי ַח הּוא אפילו עד ָמנֶה‪ְ ,‬וכֵּן ּפ ָָרה אִם ַממְּתִ ינִים אֹותָּה‬
‫ׁשאִם ּתִ י ָלקַח לֹו כְסּות ִבׁשְלוׁשִים דִ ינָר‪ַ ,‬מ ְ‬
‫ׁשבַח‪ֶ ,‬‬
‫של שבת ְל ֶ‬
‫ׁש ַבחַת הִיא‪ ,‬אֵּין ַל ֶהקְדֵּ ׁש‬
‫ׁש ַב ַחת מתייקרת הִיא‪ְ ,‬וכֵּן מ ְַר ָגלִית אִם ַמ ֲעלִין אֹותָ ּה ַלכ ְָרך גדול‪ַ ,‬מ ְ‬
‫ליום השחיטה ָל ִא ְטלִיס‪ַ ,‬מ ְ‬
‫ׁשעְּתֹו שבו נדר ‪:‬‬
‫בשומה ֶאלָא השווי של מְקֹומֹו‪ְ ,‬ו ַ‬
‫בבלי ערכין כד' ע' א'‬
‫להזדמנות שישיג מחיר טוב "קודש לה''‪ ,‬סתם‬
‫גמרא‪ ,‬תנו רבנן ויקרא כז' (כג) וְחִ ַשב לו הַ כהֵ ן אֵ ת‬
‫ההקדישות לבדק הבית‪:‬‬
‫ִמכְ סַ ת הָ עֶ ְרכְ ָך עַ ד ְשנַת הַ יבֵ ל ְונָתַ ן אֶת ָהע ְֶרכְָך בַיֹום‬
‫הדרן עלך שום היתומים‪:‬‬
‫הַהּוא קדֶ ש לַיהוָה‪ :‬שלא ישהה מרגלית לקלים‬
‫‪...‬‬