פרק ב

‫פאה פרק שני‬
‫משנה א הלכה א‬
‫ְואֵּלּו ַמ ְפסִיקִין הם חוצצים בין שדות ַל ֵפ{י}ָאה וכל שדה היא יחידה נפרדת החייבת פאה משלה‪ַ .‬הנַחַל‪ְ ,‬ו ַהשְלּולִית‬
‫שבִיל ַהיָּחִיד {ושביל הרבים} ַהקָּבּו ַע‬
‫שבִיל ה ַָּרבִים)‪ּ ,‬ו ְ‬
‫אמת מים‪ ,‬וְדֶ ֶרְך ַהיָּחִיד פרטית ‪ ,‬וְדֶ ֶרְך ה ַָּרבִים מעבר סלול ‪ּ( ,‬ו ְ‬
‫שמִים ובחורף‪ְ ( ,‬ו)הַבּור שדה שלא עובדה ‪ְ ,‬ו ַהנִיר חריש רחב לאורך השדה ‪ְ ,‬וז ֶַרע‬
‫בִימֹות ַה ַחמָּה בקיץ ּובִימֹות ַה ְג ָּ‬
‫שחַת לפני שהתבואה‬
‫ַאחֵר אם יש לאורך השדה בין שדה החיטה שלו קטע זרוע קטניות או כדומה ( ְו)הַקֹוצֵר ְל ַ‬
‫בשלה לשם מזון לבעלי חיים‪ ,‬כל האמור ַמ ְפסִיק והשדות נפרדים‪ ,‬דִ ב ְֵרי ַרבִי ֵמאִיר‪ַ .‬ו ֲח ָּכמִים אֹומ ְִרים‪ ,‬אֵינֹו ַמ ְפסִיק‪,‬‬
‫ֶאּלָּא אִם כֵן ח ָָּּרש את שטח קציר השחת‬
‫ירושלמי פאה י‪:‬‬
‫שורה של חצב הגדל בשדה מפסיקין לפיאה ושואל רב‬
‫גמ' במשנה‪ :‬אלו מפסיקים לפאה שנאמר ויקרא יט'‬
‫חסדא בעי האם בהן חלק גידר יהושע בן נון את הארץ‬
‫ַארצְ כֶם ֹלא ְתכַ לֶה ְפַאת שָּדְ ָך‬
‫(ט) ּובְ קֻ ְצ ְרכֶם אֶ ת ְק ִציר ְ‬
‫לשבטים ועונה אתא ר' חנינא ואמר בשם רב חסדא‪,‬‬
‫לִ ְקצֹר וְ לֶקֶ ט ְק ִצ ְירָך ֹלא ְתלַקֵּ ט‪ :‬ודורש "שדך" שדה‬
‫בהחלט‪ ,‬בהם תיחם יהושע את הארץ‪ ,‬במשנה‪ ,‬שלולית‬
‫יחידה‪ ,‬ובלבד שלא יוציא משדה לחברתה‪ .‬נחל ואינו‬
‫(אמת מים) מפסיקה ומסביר‪ :‬מתי מפסקת כל שהיא‬
‫מחובר רצוף‪ ,‬גם מפסיק ואין תימר שאם תרצה לומר‬
‫מושכת זורמים בה מים‪ ,‬אבל נחל אע"פ שאינו מושך‬
‫רק מחובר הוא‪ ,‬אפילו שדה אילן בבוסתן של עצי פרי‬
‫ומסיק את זה מכיון דתנינן דרך היחיד‪ ,‬דרך הרבים מה‬
‫מפסיק‪ ,‬דתנינן תמן במשניות הבאות הכל מפסיק‬
‫צורכה מיותר במשנה אנא מימר לך התשובה נמצאת‬
‫לזרעים בשדות ואינו מפסיק לאילן בבוסתן אלא גדר‪,‬‬
‫במשנה הבאה שאפי' דרך הרבים אינו מפסיק לאילן‬
‫הא וכמו גדר מחובר ואינו מחובר עם הפסקות בגידור‬
‫בבוסתן של עצי פרי אלא גדר‪ ,‬ושואל עוד מכיון‬
‫אין שאם תימר דווקא מחובר אפילו שער כותש ענפים‬
‫דתנינן שביל היחיד מפסיק שביל הרבים מה צורכה‬
‫העוברים מצד לצד ויוצרים גדר חיה מפסיק ואין צורך‬
‫מובן מאליו? ועונה‪ ,‬להוציא את שביל הרבים הקבוע‬
‫בגדר דתנינן ולא כך למדנו אם היה שער כותש אינו‬
‫מפסיק‪ ,‬אלא נותן פיאה אחת לכל‪ ,‬הדא אמרה שאינו‬
‫בימות החמה ואינה קבוע בימות הגשמים‪ .‬רב אמר זה‬
‫מחובר לכל האורך אין תימר מחובר הוא‪ ,‬אפילו מצד‬
‫שאמרנו בור וניר מפסיקים ומחלקים השדה בתנאי‬
‫א' מפסיק‪ ,‬דתני בבוסתן אם היה שער כותש מעל גדר‬
‫שגודלם בית רובע (כחמישה מטר מרובעים ) וזרע‬
‫מכאן עצים ומכאן עצים הגדר אינו מפסיק‪ ,‬ומדייק‪:‬‬
‫אחר מפסיק השדה אפילו כל שהוא‪ .‬ר' יוחנן אמר בור‬
‫הא מצד אחד עצים‪ ,‬הגדר מפסיק‪ :‬עניין נוסף‪ ,‬ר' יוסי‬
‫וניר וזרע אחר כדי להפסיק שדה צריך להיות ברוחב‬
‫אמר בשם ר' יוסי ברבי חנינא הפריש פאה משדה‬
‫בג' תלמים של פתיח (כמטר אחד)‪ ,‬ומברר מה ופליג ?‬
‫לחברתה וזאת לאחר שכבר הפריש על השדה פאה‬
‫ואומר מה דאמר רב בצמח שהוא בחיוב פאה ומה‬
‫כדין לא קדשה אין להפרשה זו שם פאה ר"ז בעי קומי‬
‫דאמר רבי יוחנן צמח בפיטור פיאה‪ ,‬ושואל והתני בור‬
‫ר' יוסא אם נתכוין לזכות בפאה גם מן המיצר השטח‬
‫וניר חייבים בפיאה האם גם כאן אינם חלוקים? ועונה‬
‫הריק ולעשותה לשדה אחת‪ ,‬ושרע מינה וחזר בו רבי‬
‫אפשר להסביר מן מה דאמר רב בשדה בינונית‪ ,‬מן‬
‫זעירה מדבריו‪ .‬ושואל מכל מקום מחלפא סותרים‬
‫מה דאמר רבי יוחנן כחמשים על שתים קטן יותר ר"ז‬
‫שיטתיה דר' יוסא דתנינן תמן מודים חכמים לר"ע‬
‫בשם ר"א אמר ר"מ ור' יהודא שניהם אמרו דבר אחד ‪,‬‬
‫בזורע שבת או חרדל בג' מקומות שכל אחד נחשב‬
‫כמה דר"מ אמר הקוצר לשחת מפסיק לעניין פאה‪ .‬כן‬
‫לשדה בפני עצמו כיני מתני ותיקנו שם שיש ללמוד‬
‫ר' יהודא אומר הקוצר לשחת "מפסיק" אינה נחשבת‬
‫קצירה בתבואה חדשה לפני הבאת העומר ראה‬
‫שבת בג' מקומות חרדל בג' מקומות שמואל אמר‬
‫הכתוב ויקרא כג' (י) ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל וְָאמַ ְרתָ אֲ לֵּהֶ ם‬
‫הסביר מפני שאין הראשון שבהן ממתין לאחרון שבהן‬
‫ּוקצַ ְרתֶ ם אֶ ת‬
‫ָארץ אֲ ֶשר אֲ נִי נֹתֵּ ן לָכֶם ְ‬
‫כִ י תָ בֹאּו אֶ ל הָ ֶ‬
‫כל ערוגה יש לה זמן בשלות משלה‪ ,‬וכאן ר' יסא אמר‬
‫אשית ְק ִצ ְירכֶם אֶ ל הַ כֹהֵּ ן‪,:‬‬
‫ְק ִצ ָירּה ַוהֲבֵּ אתֶ ם אֶ ת עֹמֶ ר ֵּר ִ‬
‫הסבר אחר בשם ר' יוחנן מפני שדרכן ליזרע ערוגות‬
‫כמה דרבי יהודא אומר זרע באמצע צמח חיוב בפיאה‬
‫ערוגות כל אחד שדה בפני עצמו ושואל וכא את אמר‬
‫מפסיק‪ ,‬כן ר"מ אומר חיוב בפיאה מפסיק‪ :‬והא אשכחן‬
‫שמיצר יחבר שדות הכין? ועונה‪ :‬פשיטא ליה ברור‬
‫ואמנם מצאנו דר"מ אומר חיוב בפיאה מפסיק‪ ,‬כהדא‬
‫לרבי יסא שהוא המיצר מפסיק‪ ,‬לא צורכ' והספק הוא‬
‫דתני‪ ,‬אכלה גוביי אכלו חגבים או קירסמוה נמלים או‬
‫דלא קדש' הנתפס משום פיאה או לא קידשה‪ .‬ועונה‬
‫שברתו הרוח או בהמה (פטורה) הכל מודים אם חרש‬
‫תני ר' אושעיא הפריש פיאה משדה לחברתה לא קדשה‬
‫את שטח הצמחים האבודים מפסיק‪ ,‬אם לא חרש זה‬
‫והמופרש חייב בתרומה ומעשר ושמע ממנו מימר‬
‫עדיין שדה אחד‪ ,‬ולכן אינו מפסיק‪ ,‬ומוכיח מני הכל‬
‫אפילו הפריש גם ממיצר ר' יוסי ב"ח אומר חצובות‬
‫בפיאה מפסיק‪ .‬ושואל‪ ,‬ר"ז בעי‪ ,‬כמה דר' יודא אמר‪,‬‬
‫התחיל לקצור עד שלא הביאה שליש מותר לקצור‬
‫לפני העומר אולי ואפילו הביאה שליש וקוצר לבהמתו‬
‫פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפאה ואין תלות בין‬
‫עומר לפאה‪ ,‬כן ר"מ אמר התחיל עד שלא הביאה‬
‫שליש השדה נחלקת ואפי' הביאה שליש פטור מן הלקט‬
‫ומן השכחה ומן הפאה‪:‬‬
‫מודים‪ ,‬לאו ר"מ הוא הדא אמרה מפני שהשטח‬
‫שנהרס כמו שהוא פיטר פאה‪ ,‬אבל אם הוא זרע צמח‬
‫חייב אפי' לא חרש מפסיק‪ .‬כיי כמו דתנינן תמן‪ ,‬א"ר‬
‫יודן אימתי מותר לקצור לשחת לבהמתו ‪,‬לפני הבאת‬
‫העומר בזמן שהתחיל לקצור עד שלא הביא שליש‬
‫מבשלות התבואה‪ ,‬ואינה חייבת בתרומות ומעשרות‬
‫אבל אם הביא שליש אין לקצור עד טו בניסן יום הבאת‬
‫העומר‪ ,‬ואם יקצור חייב בפיאה ודבר שהוא חייב‬
‫משנה ב' הלכה ב'‬
‫שאֵינָּּה י ְכֹולָּה ְל ִה ָּקצֵר על ידי האיכר כְַאחַת משני צדדיה ויש לעבור את התעלה כדי‬
‫ַאמַת ַה ַמי ִם תעלה ברוחב כל ֶ‬
‫לקצור את הצד השני‪ַ ,‬רבִי י ְהּודָּ ה אֹומֵר‪ַ ,‬מ ְפ ֶסקֶת ונחשב לשני שדות החייבים בנפרד בפאה ‪ .‬וְכ ֹל ֶהה ִָּרים שטח‬
‫שאֵין ַה ָּבקָּר י ָּכֹול ַלעֲב ֹר ְב ֵכלָּיו‪ ,‬עם המחרישה הּוא נֹותֵ ן פֵָאה‬
‫טרשי ֲאשֶר ַב ַמעְדֵ ר יֵעָּדֵ רּון‪ ,‬בעבודת ידיים ַאף עַל פִי ֶ‬
‫{אחת} לַכ ֹל‪:‬‬
‫ירושלמי פאה יב‪:.‬‬
‫עוקר הוא נאלץ להרים את המחרישה מצד זה‪ ,‬ונותנו‬
‫גמ' הוון בעון ביקשו התלמידים מימר ולא פליגין‬
‫שאין מחלוקת בין משנה זו לבין המשנה קודמת בה‬
‫לצד זה‪ ,‬מפסיק‪ ,‬משמע מצד אחד הולך מסביב אינו‬
‫נאמר שהשלולית אינה מפסקת עד אשכחת שנמצאה‬
‫מפסיק‪ ,‬והתני מדרגות שהן גבוהות עשרה טפחים‬
‫תני‪ ,‬אמת המים הקבועה מים זורמים בקביעות הרי זו‬
‫נותן פאה מכל אחת ואחת פחות מכאן נמוך מעשרה‬
‫מפסקת בלי תלות ברוחה התעלה הוון בעון מימר עוד‬
‫טפחים (כשבעים ס"מ) נותן מאחד על הכל ושואל‬
‫ניסו התלמידים לומר מן מה דא"ר יהודא מדובר‬
‫ופחות מכאן עשרה אינו עוקר את המחרישה מצד זה‬
‫בעומד מצד אחד ואינו יכול לקצור מצד השני‪ ,‬אבל‬
‫ונותנה בצד זה? אלא נכון אפילו פחות מכאן עוקר‬
‫אם היה עומד באמצע התעלה וקוצר מיכן ומיכן אינו‬
‫הוא ובכל זאת לא אתינן מיתני עשרה אלא ללמד‬
‫מפסיק ונחשב לשדה אחד אשכח תני ופליג‪ ,‬היה עומד‬
‫משום את סופה "שאם היו ראשי מדריגות מעורבים‬
‫באמצע וקוצר מכאן ומכאן מפסיק‪ ,‬מצד אחד וקוצר‬
‫שהוא נותן מאחד אפילו גבוהות עשרה טפחים‬
‫בצד שני אינו מפסיק‪ .‬חייא בר אדא אמר בשם ר"ש‬
‫בן לקיש‪ ,‬היה שם סלע על פני אורך כל שדהו‪ ,‬אם‬
‫משנה ג' ד' הלכה ג'‬
‫(ג) הַכ ֹל האמור במשנה הקודמת ַמ ְפסִיק{ין} ִלז ְָּרעִים לשדות‪ְ ,‬ואֵינֹו ַמ ְפסִיק להיות פרדס נפרד ְלאִילָּן לבוסתנים‬
‫שעָּר סבך כֹותֵ ש עצים משתרגים ונוגעים זה בזה גם גדר ‪ ,‬אֵינֹו‬
‫ולפרדסים ֶאּלָּא גָּדֵ ר בגבה עשרה טפחים ‪ְ .‬ואִם ָּהי ָּה ֵ‬
‫ַמ ְפסִיק‪ֶ ,‬אּלָּא נֹותֵ ן פֵָאה {אחת על} ( ַל)כ ֹל העצים ‪(:‬ד) ְו ֶלחָּרּובִין המפוזרים בשטח כָּל הָּרֹואִין זֶה אֶת זֶה אינו‬
‫שהָּיּו ָּלהֶם ְבכָּל {ה}רּו ַח צפון מזרח‬
‫מפסיק‪ָ ,‬אמַר ַרבָּן ַג ְמלִיאֵל‪ ,‬נֹו ֲהגִין הָּיּו {ב} בֵית ַאבָּא‪ ,‬נֹותְ נִין פֵָאה ַאחַת ַלזֵיתִ ים ֶ‬
‫מערב ודרום ‪ְ ,‬ו ֶלחָּרּובִין היו נותנים כָּל הָּרֹואִין זֶה אֶת זֶה‪ַ .‬רבִי ֶאלִי ֶעזֶר ב ְַרבִי צָּדֹוק אֹומֵר ששמע ִמשְמו של ר"ג ֹֹ‪,‬‬
‫שהָּיּו ָּלהֶם ְבכָּל ָּהעִיר נותנים פאה אחת ‪:‬‬
‫ַאף ֶלחָּרּובִין ֶ‬
‫ירושלמי פאה יב‪.‬‬
‫אחת לכל רוח‪ :‬ושואל מי בונה במדויק מכוון להם‬
‫גמ' מה ושואל מה פירוש שער כותש? כעלה‬
‫את הרוחות העיר? ועונה מכוונת להון את הרוחות‬
‫במכתש צמרות העצים נוגעים זה בזה או כותש על‬
‫כפי שהעיר בנויה אמר רבי יוסי בר' בון בעיר של‬
‫גבי גדר הענפים משתלבים ונוגיעם בגד? ועונה‪ ,‬מן‬
‫בית רבי היו להם ד' בדים שורות של זיתים לד'‬
‫מה שכתוב ס(ש)ער כותש אין ולא הגדר כותש הדא‬
‫רוחות העיר‪ ,‬והן נותנים פאה לכל בד שורה לפי רוחו‬
‫אמרה אנחנו מבינים מעצמנו כותש על גבי גדר‪ .‬ר'‬
‫לפי צד העיר היו שם ג' אילנות הראשונים מצד ימין‬
‫מנא אמר זימנין לפעמים כדי לחבר העצים אנו‬
‫רואים את האמצעים‪ ,‬והאמצעים רואים את‬
‫זקוקים דהוי בה בתוך ארבע אמות מהגדר וזמנין אנו‬
‫הראשונים‪ ,‬ואין הראשונים ימיניים רואין זה את זה‬
‫זקוקים דהוי בה בתוך עשרה טפחים מהגדר‪ ,‬ומסביר‪:‬‬
‫את הימיניים מרוח אחרת‪ ,‬ולכן מפריש פאה מן‬
‫בנטועין מטע צפוף עשר לבית סאה‪ ,‬מה את ש"מ‬
‫על האמצעים‪ ,‬ומן האמצעים על‬
‫הראשונים‬
‫והוא שיהיו בתוך ארבע אמות לגדר‪ ,‬והן שיהיו בתוך‬
‫הראשונים‪ ,‬ואינו מפריש מן הראשונים של צד אחד‬
‫עשרה טפחים בין גוף לגוף מדבר ממטע דליל עשרה‬
‫על הראשונים של צד שני ‪:‬‬
‫לבית סאה‪ :‬במשנה ולחרובים‪ ..‬נוהגים נותנים פאה‬
‫משנה ה' ו' הלכה ד'‬
‫ַזֹור ַע אֶת שָּדֵ הּו מִין ֶאחָּד של תבואה‪ַ ,‬אף עַל פִי שֶהּוא עֹושֵה(ּו) שְתֵ י ג ְָּרנֹות קוצר ואוסף בשני זמנים נפרדים ‪,‬‬
‫(ה) ה ֵ‬
‫ש ֲעשָָּאן) קוצר ואוסף בבת אחת‬
‫שנֵי מִינִין{ם} כגון חיטה ושעורה ‪ַ ,‬אף עַל פִי {שהוא עושה} ( ֶ‬
‫נֹותֵ ן פֵָאה ֶאחָּת‪ .‬ז ְָּרעָּּה ְ‬
‫שנֵי מִינֵי ִחטִין{ם}מזנים שונים‪ֲ ,‬עשָָּאן ג ֶֹרן ַאחַת אוסף‬
‫ַזֹור ַע אֶת שָּדֵ הּו ְ‬
‫לג ֶֹרן ַאחַת‪ ,‬נֹותֵ ן שְתֵ י פֵאֹות‪ .‬לכל מין בנפרד ה ֵ‬
‫שמְעֹון‬
‫שז ַָּרע ַרבִי ִ‬
‫ביחד ‪ ,‬נֹותֵ ן פֵָאה ַאחַת {עשאן}שְתֵ י ג ְָּרנֹות אוסף כל זן בנפרד‪ ,‬נֹותֵ ן שְתֵ י פֵאֹות‪(:‬ו) ומספר‪ַ :‬מ ֲעשֶה ֶ‬
‫שכַת ַה ָּגזִית לבית דין הגדול‬
‫אִיש ַה ִמ ְצפָּה שני זני חיטים‪ ,‬ובא לקבל הדרכה ִל ְפנֵי ַרבָּן ַג ְמלִיאֵל ‪ְ ,‬ועָּלּו לברר הדבר ְל ִל ְ‬
‫שבירושלים בהר הבית ְושָָּאלּו‪.‬איך לנהוג ָאמַר נַחּום ַה ַּל ְבלָּר מנהל הגנזך והפרטיכולים ‪ְ ,‬מ ֻקבָּל ֲאנִי מ ֵַרבִי ְמי ָּאשָּא‪,‬‬
‫ש ִקבְלּו מסורת מִן ַהנְבִיאִים‪ ,‬עד ֲה ָּלכָּה לְמשֶה ִמסִינַי זמן מתן תורה ‪,‬‬
‫ש ִקבֵל מִן הַזּוגֹות שמאי והלל ‪ֶ ,‬‬
‫ש ִקבֵל ֵמ ַאבָּא‪ֶ ,‬‬
‫ֶ‬
‫שנֵי מִינֵי ִחטִין{ם}‪ ,‬אִם ֲעשָָּאן ג ֶֹרן ַאחַת קצר בבת אחת‪ ,‬נֹותֵ ן פֵָאה ַאחַת {עשאן} שְתֵ י ג ְָּרנֹות‪ ,‬קצר‬
‫ְזֹור ַע אֶת שָּדֵ הּו ְ‬
‫ב ֵ‬
‫כל זן בנפרד נֹותֵ ן שְתֵ י פֵאֹות‪:‬‬
‫ירושלמי פאה יב‪:‬‬
‫כמו זר נחשבו קבלנו אותם מאבינו שבשמיים‪ .‬אמר‬
‫גמ' קצר חצי אגדו חיטה לבנה וחצי חיטה השמותית‬
‫רבי אבין בדרך אחרת אילולי כתבתי לך רובי תורתי‬
‫שחמתית אדומה במטרה לעשותן גורן אחת‪ .‬ונמלך‬
‫ולא נתתי לך תורה שבעל פה ‪ ,‬לא כמו זר נחשבו?‬
‫ואחרי זה חזר בו ועשאן שתי גרנות‪ ,‬אינו מפריש‬
‫מה הבדל בינן לאומות? אלו מוציאין ספריהם‬
‫פאה מן האגדו על השמותית‪ ,‬לא בתחלה בעודו חושב‬
‫הקדושים ואלו מוציאין ספירהם הקדושים‪ ,‬אלו‬
‫שכך צריך לנהוג ולא בסוף באינו יודע איך להשאיר‬
‫מוציאין דפתריהן כתבי יד עתיקים ואלו מוציאין‬
‫פאה לעניים ואין מחשבתו קובעת כי אם מעשיו קצר‬
‫חצי האגדו וחצי השמותית לעשותן שני גרנות‪ ,‬ונמלך‬
‫דפתריהון כתבי יד עתיקים שלהם ואילולי הדברים‬
‫ועשאן גורן אחת‪ ,‬מפריש מן האגדו שבסוף עלה‬
‫שבעל פה לא היה חו"ח הבדל‪ .‬ר' חגי אמר בשם ר'‬
‫שמותית שבסוף פאה בסוף הקצירה מן האגדו‬
‫שמואל בר נחמן‪ ,‬נאמרו דברים בפה ונאמרו דברים‬
‫שבתחלה עלה שמותית שבתחלה פאה לתחילת קציר‬
‫שבכתב‪ ,‬ואין אנו יודעין איזה מהן חביב לפני המקום‬
‫כדי לענות לצרכי העניים וכמו כן מפריש מן האגדו‬
‫ולפני החכמים אלא מן מה דכתיב שמות לד'(כז)‬
‫על האגדו בשכילה את שדהו בסוף הקציר אבל אם‬
‫משה כְ תָ ב לְ ָך אֶ ת הַ ְדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה כִי‬
‫ַויֹאמֶ ר ְי ֹהוָה אֶ ל ֶ‬
‫לא כילה את כל שדהו אפילו מן האגדו על האגדו אינו‬
‫עַל פִי הַדְ ב ִָּרים ָּה ֵאּלֶה כ ַָּרתִ י אִתְ ָך ב ְִרית ְואֶת יִש ְָּראֵל‪:‬‬
‫הדא אמרה זאת אומרת אותן שבפה חביבין לפניו‪ .‬ר'‬
‫מפריש פאה סופית קצר חצי אגדו‪ ,‬וכל השמותית‬
‫יוחנן ור' יודן בי ר"ש חלוקין אחד אמר אם שמרת‬
‫לעשותן גורן אחת‪ ,‬ונמלך ועשאן שתי גורנות כל זן‬
‫מה שבפה‪ ,‬ושמרת מה שבכתב‪ ,‬אני כורת אתך ברית‪,‬‬
‫לחוד‪ ,‬אפילו מפריש מן האגדו את הפאה וכל‬
‫ואם לאו אין אני כורת עמך ברית‪ ,‬ואחרנא אמר‪,‬‬
‫השמותית ששם נפטרה כי קציר השחומתית נקצרה‬
‫שניהם שווים אם שמרת מה שבפה וקיימת מה‬
‫כולה ‪ :‬אמר ר"ז בשם ר' יוחנן‪ ,‬אם באת הלכה תחת‬
‫שבכתב‪ ,‬אתה מקבל שכר ואם לאו אין אתה מקבל‬
‫ידיך‪ ,‬ואין אתה יודע מה טיבה וניראת לך תמוהה אל‬
‫שכר‪ ,‬ריב"ל אמר יש כאן מקום לדרוש עליהם‬
‫תפליגנה אל תנסה להסבירה לדבר אחר‪ ,‬שהרי כמה‬
‫"ועליהם" וו מיותר כל "ככל" כף מיותר דברים‬
‫הלכות נאמרו למשה בסיני וכולהן משוקעות במשנה‬
‫"הדברים" הא מיותר מלמדים מקרא משנה תלמוד‬
‫של רבי יהודה הנשיא אמר ר' אבין ויאות היא‪,‬‬
‫ואגדה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני‬
‫הדברים מוכחים מהמשנה שלנו שני מיני חטים לבנה‬
‫רבו‪ ,‬כבר נאמר במוסווה למשה בסיני מה טעם נרמז‬
‫ושחומה אילולי שבא נחום הלבלר ופירש לנו שהיא‬
‫בקהלת א' (י) י ֵש דָּ בָּר שֶי ֹאמַר ְראֵה זֶה חָּדָּ ש הּוא כְ בָ ר‬
‫הלכה למשה מסיני ידועין היינו? רבי זעירא אמר‬
‫הָ יָה לְ ֹעל ִָמים אֲ ֶשר הָ יָה ִמלְ פָ נֵּנּו‪ :‬משיבו חבירו ואומר‬
‫בשם ר"א כתוב הושע ח' (יב) ֶאכְתָּ וב \{ ֶאכְתָּב\} לֹו‬
‫לו "כבר היה לעולמים" ר"ז אמר בשם שמואל‪ ,‬אין‬
‫תֹורתִ י כְ מ ֹו זָר נ ְֶח ָשבּו‪ :‬וכי רובה של‬
‫{רבֵי\} ָּ‬
‫ֻרבֵו \ ֻ‬
‫למידין לא מן ההלכות למשה מסיני‪ ,‬לדמות דבר‬
‫תורה נכתבה? אלא מרובין הן הדברים הנדרשים‬
‫לדבר ולא מן ההגדות מדרשי אגדה ולא מן התוספות‬
‫בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם מן‬
‫תוספתות אלא מן התלמוד שיש בו סברא והגיון‪,‬‬
‫הכתב מתוך המקראות מן הדברים הנדרשים מן הפה‬
‫ושואל‪ ,‬תני ר' חלפתא בן שאול‪ ,‬היא שני מיני חיטין‪.‬‬
‫כהלכה למשה מסיני‪ .‬ושואל‪ ,‬וכיני האומנם מרובים?‬
‫היא שני מיני שעורין‪ ,‬חיטים נאמר במשנה כהלכה‬
‫אלא כיני אמור חביבין הן הדברים הנדרשים מן הפה‪,‬‬
‫למשה מסיני והנה מדמה ר' חלפתא שעורים לחלק‬
‫ויש להם מסורת עתיקה מן הדברים הנדרשים מן‬
‫לשני מינים‪ ,‬מהחלוקה בחיטים? ועונה אמר ר"ז כך‬
‫הכתב‪ .‬ר' יודא בן פזי אומר "אכתוב לכם רובי‬
‫היתה הלכה בידן שגם שעורים ושכחוה ונשכח היא‬
‫תורתי" אלו התוכחות שבספר דברים אפילו כן לא‬
‫אמר ר' מנא הדא דתימר בההוא זה נאמר בתלמיד‬
‫דלא סבר שעדיין אין לו שיקול דעת מספיק לבחון‬
‫היטב את פרטי הבעיה‪ ,‬אבל ברם בההוא דסבר‪ ,‬עבד‬
‫יכול להורות א"ל בין סבר בין לא סבר‪ ,‬וזאת בההוא‬
‫דפליגי שיש בהם מחלוקת ברם בההוא דלא פליגי‬
‫ויש הלכה פסוקה בין סבר בין לא סבר יכול להורות‬
‫שני מיני חטין היא שני מיני שעורין וממשיך לשאול‬
‫והתנינן המחליק התולש בצלים לחים למכרם לשוק‪,‬‬
‫ומקיים יבשים לגורן‪ ,‬נותן פאה לזו ופאה לזו‪ ,‬וזאת‬
‫בכוח הדימוי לשני זני חיטים אית לך מימר התאמר‬
‫שוק וגורן כך היתה הלכה למשה בידן ושכחוה? רבי‬
‫חנניא בשם שמואל אמר אין למידין מן ההורייה חד‬
‫פעמית של רב הכל מודים שאין למידין מן המעשה‬
‫שראו כי אין מספיק נתונים לבחון את פרטי המקרה‬
‫משנה ז' ח' הלכה ה'‬
‫ש ְקצָּרּו ָּה גֹוי ִם בעלי הקרקע ומכרו את השדה והיבול לישראלי‪{ ,‬ש} ְקצָּרּו ָּה ִל ְסטִים אנשים אלימים שלא‬
‫(ז) שָּדֶ ה ֶ‬
‫ְטּורה‪ .‬מן הפאה‪ָּ ,‬קצַר הבעלים‬
‫שב ַָּרתָּ (ּה){ו} הָ רּוחַ את הקמה אֹו ְב ֵהמָּה ברגליה ‪ ,‬פ ָּ‬
‫ברשות‪ ,‬או ִקכ ְרסְמּו ָּה נְ ָּמלִים‪ְ ,‬‬
‫ְטּורה‪ ,‬ומסביר‪ :‬שֶחֹובַת ( ַהפֵָאה) {הקציר} ַב ָּקמָּה בסוף קציר השדה‬
‫ֶח ְצי ָּ{י}ּה ואח"כ ְו ָּקצְרּו{ה} ִל{י} ְסטִים ֶח ְצי ָּּה‪ ,‬פ ָּ‬
‫וכאן סוף קציר השדה לא הוא קצר ‪(:‬ח)אבל ְקצָּרּו ָּה ִל ְסטִים ֶח ְצי ָּ{י}ּה ואחר כך ְו ָּקצַר (הּוא) בעל השדה‬
‫ש ָּקצַר‪ָּ .‬קצַר ֶח ְצי ָּ{י}ּה ּו ָּמכַר לישראל ֶח ְצי ָּ{י}ּה‪ ,‬הַּלֹו ֵק ַח נֹותֵ ן פֵָאה לַכ ֹל כי השדה כולה‬
‫ֶח ְצי ָּ{י}ּה‪ ,‬נֹותֵ ן פֵָאה ִממַה ֶ‬
‫מתחייבת בגמר הקציר‪ָּ .‬קצַר ֶח ְצי ָּ{י}ּה ְו ִהקְדִ יש ֶח ְצ{י}י ָּּה לבדק בית השם ‪ ,‬הַפֹודֶ ה ִמי ַד ַה ִגזְבָּר בטרם קצירה ‪ ,‬הּוא‬
‫נֹותֵ ן ֵפ{י}ָאה לַכ ֹל‪:‬‬
‫ירושלמי פאה יג‪:‬‬
‫בינה לקדמייתא שבה אפשרנו לאריס עני לזכות‬
‫גמ' מתניתא הפוטרת קציר גויים בשקצרוה הגויים‬
‫במתנות עניים אלא לכשתקצר שליש תהא שלך ואין‬
‫לעצמן אבל קצרוה כשכירים לישראל חייבת‪ ,‬ותני כן‬
‫לאריס חלק במחובר אמר ר' בון בר חייא הדא אמר אם‬
‫אין שוכרין פועלין גוים לקציר שדות מפני שאין בקיאין‬
‫כך אפשר לומר שהמוכר זכה בפיאה למרות שהיא‬
‫בלקט ועלולים לקצור עד הגרגיר האחרון‪ .‬מתניתין קצר‬
‫מתרת את העומרים‪ .‬א"ר יוסי הדמיון אינו מלא תמן‬
‫חציה וקצרו גויים חציה פטורה‪ ,‬מדובר כשקצרוה‬
‫באריס לא נתחייבה שדהו ברשותו‪ ,‬ברם הכא כשקצר‬
‫לאבדה לקלקל ולגרום נזק לבעלים אבל קצרוה שלא‬
‫חצי ומכר אחר כך נתחייבה שדהו ברשותו‪ .‬ודומה‬
‫לאבדה ולקחו הגויים את היבול חייבת‪ ,‬א"ר הושעיא‬
‫הדבר יותר אלו קצר חצי שדהו‪ ,‬ומכר מה שקצר את‬
‫בר שימי חולק‪ ,‬אפילו תימר כשקצרוה שלא לאבדה‬
‫התבואה הקצורה הלוקח אם עני הוא מותר בלקט‬
‫פטורה‪ ,‬מאחר שהפיאה ניתנית מתחייבת בפאה‬
‫שכחה ופיאה יאות וזה אמנם דומה‪ ,‬ושואל עוד הלוקח‬
‫במחובר לקרקע‪ ,‬ואין קרקע נגזלת וקציר גויים אינו‬
‫שקנה חצי מן הקציר מהו שיזכה בפיאה שהיא מתרת‬
‫מחייב פאה‪ .‬במשנה‪ :‬קצר חציה וקצרו ליסטים חציה‬
‫את העומרין של מוכר את זה אפשר לדמות בפלוגתא‬
‫פטור מפני שהוא מפריש מן הקמה שבסוף השדה על‬
‫דרבי ור"י הנשיא שראינו סוף פרק קודם האם קונסים‬
‫הקמה כולה ומן הקמה שבסוף גם על הקציר‪ ,‬ואינו‬
‫גם עני או רק לוקח עשיר ‪ :‬ר' פינחס בעי קצירת חוץ‬
‫מפריש מן הקציר לא על הקציר ולא על הקמה‪ .‬אמנם‬
‫לארץ שהובא לארץ ישראל מהו שתהא חייבת בפיאה?‬
‫נכון‪ ,‬פעמים שהוא מפריש מן הקציר על הקמה‪ ,‬היאך‬
‫שלא תאמר כמו במשנה קוצר להקדש פטור קוצר וח"ל‬
‫עבידא מתי זה קורה? כילה גמר לקצור את שדהו‪,‬‬
‫פטור אי מה ומצאנו גם הקדש ונפדה חייב אף נקצר‬
‫ושייר בה כדי פיאה‪ ,‬כיון שקצר שיבולת ראשונה מן‬
‫חוץ לארץ והובא לארץ חייב‪ .‬אבל אשכח תנא לומד‬
‫המוקצב לפאה חזרה עובר חיוב פיאה לעומרים‬
‫ַאר ְצכֶם ֹלא ְתכַ לֶה‬
‫ויקרא כג' (כב) ּובְ קֻ ְצ ְרכֶם אֶ ת ְקצִיר ְ‬
‫נמצאת מקרים שבהם מפריש מן הקציר על הקמה ולא‬
‫ְפַאת ָש ְדָך בְ קֻ ְצ ֶרָך וְ לֶקֶ ט ְק ִצ ְירָך ֹלא ְתלַקֵּ ט לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר‬
‫סוף דבר ולא זו בלבד שכילה גמר לקצור את שדהו‬
‫ַת ֲעזֹב אֹתָ ם אֲ נִי ְי ֹהוָה אֱֹלהֵּ יכֶם‪ :‬ודורש ַֹ "קציר ארצכם"‬
‫אלא אפילו בשקצר השדה ואמר‪ ,‬מכאן ואילך אני‬
‫ולא קציר חוץ לארץ ‪ .‬במשנה מה שקצר גזבר הקדש‬
‫מפריש פיאה‪ ,‬כיון שקצר שיבולת ראשונה‪ ,‬חזרה‬
‫פטור‪ ,‬ואומר ‪ :‬קצר הגזבר חצי חציה רבע שדה ולא‬
‫מתגלגל חיוב פיאה לעומרים הקצורים כבר מפריש מן‬
‫הספיק לקצר את השאר עד שפדה את השדה ישראל‬
‫הקציר על הקמה‪ .‬במשנה‪ :‬קצר חציה ומכר חציה‬
‫אחר את כלה‪ ,‬מפריש האחרון מן הקציר על הקציר‪,‬‬
‫החייב פאה הקונה‪ .‬ומברר‪ :‬המוכר שהוא עני מהו‬
‫וכל מה שנקצר ברשות הקדש כבר נפטר למרות‬
‫שיזכה בפיאה והבעיה שהיא מתרת את העומרין כולל‬
‫שאמרנו שחיוב פאה הנה בסוף השדה‬
‫העומרים של המוכר נשמעינא מן הדא ננסה לדמות ‪,‬‬
‫הדרן עלך אלו מפםיקין‪:‬‬
‫אמר ר' יהודא אימתי לא יכול אריס עני לזכות במתנות‬
‫עניים בזמן שקיבלה ממנו למחצה לשליש ולרביע ומה‬