פרק יד

‫יבמות פרק ארבעה עשר‬
‫משנה א' הלכה א' ב'‬
‫ׁשנָּשָּא ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬אם ָּרצָּה {להוציא} יֹוציא בגט ‪( ,‬ו)אם ָּרצָּה {לקיים}‬
‫ׁשנָּשָּא פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬או (ּו)פ{י} ֵק ַּח ֶׁ‬
‫(א) ח ֵֵרׁש ֶׁ‬
‫ׁשנָּשָּא פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬ונתחָּרׁשָּה‪,‬‬
‫יי ַּקי ֵ{י}ם‪ .‬כׁשֵם ׁשֶׁהּוא כֹונֵס מקדש ברמיזָּה‪ ,‬כְָּך הּוא מֹוציא מגרש ברמיזָּה‪ .‬פ{י} ֵק ַּח ֶׁ‬
‫(אם ָּרצָּה יֹוציא בגט‪ ,‬ואם) ָּרצָּה י ַּקי ֵ{י}ם‪ .‬נׁשתַּ ֵט(י)ת{תה לאחר נישואיה }‪ֹ ,‬לא יֹוציא‪ .‬נתח ַָּּרׁש (הּוא) אֹו נׁשתַּ טָּה‬
‫הוא‪{ ,‬לא}(אֵינֹו מ){י}ֹוציא עֹולָּמית‪[ .‬ב] ָאמַּר ַּרבי יֹו ָּחנָּן בֶׁן נּורי‪{ ,‬וכי} מפנֵי מָּה הָּאשָּה ׁשֶׁנתחָּרׁשָּה יֹוצֵאת‪ ,‬והָּאיׁש‬
‫ׁשהָּאשָּה יֹוצ ָּא(ה){ת}‬
‫{המ}(ׁשֶׁנת)ח ַָּּרׁש אֵינֹו מֹוציא? ָאמרּו לֹו‪( ,‬אֵינֹו) {לא} דֹומֶׁה הָּאיׁש הַּמג ֵָּרׁש לאשָּה הַּמתג ֶָּׁרׁשֶׁת‪ֶׁ ,‬‬
‫לרצֹונָּּה בהסכמה וׁשֶֹּׁלא לרצֹונָּּה וגם בלי הסכמתה‪ ,‬והָּאיׁש אֵינֹו מֹוציא ֶׁאלָּא לרצֹונֹו‪:‬‬
‫בבלי יבמות קיב' ע' ב'‬
‫ירושלמי יבמות עה' ע' ב'‬
‫גמרא שואל‪ ,‬אמר רמי בר חמא‪ ,‬מאי שנא חרש וחרשת דתקינו להו רבנן‬
‫גמ' כָּ ְך הּוא מו ִֹציא בִ ְר ִמיזָּה‪,‬‬
‫נשואין‪ ,‬ומ"ש דשו ֶׁטה ושו ָּטה דלא תקינו להו רבנן נשואין? דתניא שוטה‬
‫כיצד הוא עושה‪ ,‬רומז והוא‬
‫נותן לה גיטה‪ .,‬כשם שהוא‬
‫וקטן שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן היבום‪ ,‬ועונה‬
‫רומז לאחרים כך הוא נרמז‬
‫חרש וחרשת דקיימא משמרים תקנתא דרבנן‪ ,‬תקינו להו רבנן נשואין‪,‬‬
‫אחרים רומזים לו לכל דבר‪.,‬‬
‫שוטה ושוטה דלא קיימא תקנתא דרבנן‪ ,‬מפני דאין אדם דר עם נחש‬
‫ושואל מתניתא אפשרית‬
‫בכפיפה אחת‪ ,‬לא תקינו רבנן נשואין‪ ,‬ושואל ומאי שנא קטן דלא תקינו‬
‫בשקידשה בכסף אבל אם‬
‫רבנן נשואין‪ ,‬וחרש תקינו ליה רבנן נשואין? ועונה‪ ,‬חרש דלא אתי לכלל‬
‫קידשה בבעילה איך יגרש?‬
‫נשואין אין לו פתרון אחר תקינו רבנן נשואין‪ ,‬קטן ימתין מעט בסבלנות עד‬
‫ומסביר קידושיו הם מעשה‪,‬‬
‫דאתי לכלל נשואין‪ ,‬לא תקינו רבנן נשואין‪ ,‬ושואל והרי יתומה קטנה‪,‬‬
‫וגירושיו אינו מעשה? ר'‬
‫דאתיא לכלל נשואין ותקינו רבנן נשואין על ידי האחים או האם? ועונה‬
‫אלעזר שאל לר' יוחנן‪ ,‬אדם‬
‫התם תיקנו חכמים שלא ינהגו [בה] מנהג הפקר‪ ,‬ושואל‪ ,‬ומאי שנא קטנה‬
‫אחר הבא על אשתו של‬
‫דממאנה‪ ,‬ומ"ש חרשת דלא ממאנה‪ ?.‬ועונה‪ ,‬דאם כן אם נאפשר לחרשת‬
‫חרש ושל שוטה מה דינו?‬
‫למאן בכל עת שתרצה מימנעי אפילו בעלי מומים ולא נסבי לה‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫אמר ליה אפי' אשם תלוי‬
‫ומאי שנא קטנה נשואה לכהן דאכלה בתרומה‪ ,‬ומאי שנא חרשת דלא אכלה‬
‫ספק קידושי תורה אין בה‪.,‬‬
‫בתרומה? דתנן‪ ,‬העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה‬
‫ר' יעקב בר אחא אמר בשם‬
‫שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה ואילו‬
‫רבי יוחנן‪ ,‬ר' הילא אמר בשם‬
‫חרשת לא אכלה? ועונה‪ ,‬גזירה שמא יאכיל כהן חרש בחרשת‪ ,‬ושואל‬
‫ר' אלעזר אפילו אשם תלוי‬
‫וליכול למי מפריע דומה הדבר קטן אוכל נבלות הוא‪ ,‬ועונה‪ ,‬גזירה שמא‬
‫קרבן המובא על ספק אין‬
‫יאכיל חרש בפקחת‪ ,‬ושואל וחרש בפקחת שנשוי לה מדרבנן נמי ליכול‬
‫בה‪ .‬ושואל מכיון דאת אמר‬
‫בתרומה דרבנן? ועונה גזירה דלמא אתי לאוכלה בתרומה דאורייתא‪,‬‬
‫אפילו אשם תלוי אין בה ובא‬
‫ושואל ומאי שנא קטנה דאית לה כתובה‪ ,‬ומאי שנא חרשת דלית לה‬
‫אחר וקידשה נתפשו בה‬
‫כתובה? ועונה דאם כן מימנעי ולא נסבי לה מי יתחתן איתה? ועכשיו‬
‫קידושין‪ ,‬גירש השני לפני‬
‫מברר‪ ,‬וקטנה מנלן דאית לה כתובה‪ ,‬ועונה דתנן הממאנת והשנייה‬
‫הנשואים מותרת להינשא‬
‫ואיילונית אין להן כתובה אבל יוצאה בגט‪ ,‬וקטנה יש לה כתובה‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫לראשון‪ .‬הדא היא דתני ר'‬
‫וחרשת מנלן דלית לה כתובה? ועונה‪ ,‬דתניא‪ ,‬חרש ושוטה שנשאו פקחות‬
‫חייה‪ ,‬אשתו של חרש‬
‫אף על פי שנתפקח החרש‪ ,‬ונשתפה החלים ונעשה שפוי השוטה‪ ,‬אין להם‬
‫שגירשה חרש‪ ,‬והלכה‬
‫עליהם כלום‪ ,‬רצו לקיימן יש להם כתובה‪ ,‬ופקח שנשא חרשת או שוטה‬
‫ונישאת לחרש‪ ,‬או לפיקח‪,‬‬
‫אפילו כתב לה מאה מנה כתובתה קיימת מפני שרצה לזוק לתת לה שייכות‬
‫קורא אני עליה דברים כד (ד)‬
‫בנכסיו‪ ,‬ומדייק טעמא דרצה‪ ,‬הא לא רצה אין לה‪ ,‬ועונה יש לה דאם כן‬
‫ֹלא יּוכַּל בַּעלָּּה הָּראׁשֹון ֲאׁשֶׁר‬
‫מימנעי ולא נסבי לה‪ ,‬ושואל‪ ,‬אי הכי פקחת הנישאת לחרש‪ ,‬ליתקן לה‬
‫ׁשלחָּּה לָּׁשּוב לקַּחתָּ ּה לִ הְ יוֹת‬
‫כתובה? דאם לא כן מימנעי ולא מינסבי לו? ועונה‪ ,‬יותר משהאיש רוצה‬
‫ל ֹו לְ ִא ָּשה ַאח ֲֵרי אֲ ֶׁשר‬
‫לישא‪ ,‬אשה רוצה להנשא‪ ,.‬ומספר‪ ,‬ההוא חרש דהוה בשבבותיה בשכנות‬
‫הֻטַּ מָּ ָאה כִ י תוֹעֵ בָּ ה ִהוא לִ ְפנֵי‬
‫דרב מלכיו‪ ,‬אנסביה איתתא‪ ,‬וכתב לה בכתובה ארבע מאה זוזי מנכסיה‪,‬‬
‫ָארץ‬
‫ְי ֹהוָּה וְ ֹלא תַּ ח ֲִטיא אֶׁ ת הָּ ֶׁ‬
‫אֲ ֶׁשר ְי ֹהוָּה אֱֹלהֶׁ יָך נֹתֵ ן לְ ָך‬
‫אמר רבא מאן חכים כרב מלכיו דגברא רבה הוא‪ ,‬קסבר‪ ,‬אילו רצה שפחה‬
‫לשמשו מי לא זבנינן ליה בכסף מלא‪ ,‬כ"ש הכא דאיכא תרתי גם אישה‬
‫ַּנ ֲחלָּה‪ .:‬אשתו של פיקח‬
‫שגירשה והלכה ונישאת‬
‫וגם עוזרת בית אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל‪ ,‬הבא בשוגג על אשת‬
‫לחרש \{או לפיקח\} קורא‬
‫חרש אין חייבין עליה אשם תלוי‪ ,‬ומדייק לימא מסייע ליה‪ ,‬למדנו חמשה‬
‫לא יתרומו‪ ,‬ואם תרמו אין תרומתן תרומה‪ ,‬ואלו הן‪ ,‬חרש שוטה וקטן‪,‬‬
‫והתורם את שאינו שלו‪ ,‬ועובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשות‬
‫ישראל אין תרומתו תרומה‪ ,‬ודוחה אין מכאן סיוע לשמואל‪ ,‬הוא דאמר‬
‫כרבי אלעזר‪ ,‬דתניא ר' יצחק אומר משום רבי אלעזר‪ ,‬תרומת חרש לא‬
‫תצא לחולין מפני שהוא ספק ‪ ,‬ושואל‪ ,‬אי סבירא כרבי אלעזר אשם תלוי‬
‫נמי ליחייב? ועונה בעינן ספק כמו חתיכה משתי חתיכות שהיו לפניו‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬ומי בעי רבי אלעזר חתיכה משתי חתיכות? והתניא רבי אלעזר‬
‫אומר כוי בעל חי שהוא ספק בהמה ספק חיה חייבין על אכילת חלבו‬
‫אשם תלוי? ועונה שמואל סבר כר' אלעזר בחדא‪ ,‬ופליג עליה בחדא‪,‬‬
‫ואיכא דאמרי‪ ,‬אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל‪ ,‬אשת חרש חייבין עליה‬
‫אשם תלוי‪ ,‬ושואל‪ ,‬מיתיבי חמשה לא יתרומו ועונה סבר לה כרבי אלעזר‪,‬‬
‫ושואל‪ ,‬בעא רב אשי מאי טעמא דר' אלעזר? ועונה מיפשט פשיטא לי'‬
‫דחרש דעתא קלישתא הוא ואינו רחב אופקים ומיהו מספקא ליה בדברים‬
‫שהוא עוסק אי דעתא צילותא אי לאו דעתא צילותא‪ ,‬ולעולם חדא דעתא‬
‫הוא וזה מצבו הקבוע או דלמא פשיטא ליה דדעתיה קלישתא ולאו דעתא‬
‫צילותא הוא‪ ,‬והכא היינו טעמא כיון דעתים חלים ועתים שוטה‪ ,‬ומברר‬
‫למאי נפקא מינה? ועונה להוציא אשתו בגט‪ ,‬אי אמרת חדא דעתא הוא‬
‫כקדושין כך גירושין‪ ,‬ואי אמרת עתים חלים ועתים שוטה קדושי מצי‬
‫מקדש גרושי לא מצי מגרש‪ ,‬ושואל מאי? ועונה תיקו‪ :‬במשנה‪ ,‬נשתטית‬
‫וכו'‪ :‬א"ר יצחק‪ ,‬דבר תורה שוטה מתגרשת מידי דהוה אפקחת בעל כרחה‪,‬‬
‫ומה טעם אמרו חכמים אינה מגורשת‪ ,‬שלא ינהגו בה מנהג הפקר‪ ,‬ושואל‪,‬‬
‫היכי דמי? אילימא דיודעת לשמור גיטה ויודעת לשמור עצמה‪ ,‬מי נהגי בה‬
‫מנהג הפקר? אלא דאין יודעת לשמור לא גיטה ולא עצמה‪ ,‬ושואל וכזו דבר‬
‫תורה שוטה מתגרשת? והא אמר דבי רבי ינאי כתוב שם (א) כִ י יִקַּ ח ִאיש‬
‫ִא ָּשה ּובְ עָּ לָּּה וְהָּ יָּה ִאם ֹלא ִת ְמצָּ א חֵ ן בְ עֵ ינָּיו כִ י מָּ צָּ א בָּ ּה עֶׁ ְרוַּת דָּ בָּ ר וְ כָּתַּ ב לָּּה‬
‫וְשלְ חָּ ּה ִמבֵ יתו‪ :‬מי שיש לה יד לגרש עצמה‪ ,‬יצתה זו‬
‫סֵ פֶׁ ר כְ ִריתֻ ת ונָּתַּ ן בי ָּדָּ ּה ִ‬
‫שאין לה יד לגרש עצמה‪ ,‬ותנא דבי רבי ישמעאל "ושלחה מביתו" מי‬
‫שמשלחה ואינה חוזרת‪ ,‬יצתה זו שמשלחה וחוזרת ועונה לא צריכא דיודעת‬
‫לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה‪ ,‬זו דבר תורה שוטה מתגרשת‬
‫דהא יודעת לשמור גיטה‪ ,‬ואמור רבנן‪ ,‬לא ליפקא שלא ינהגו בה מנהג‬
‫הפקר‪ ,‬אמר אביי דיקא נמי‪ ,‬דקתני גבי דידה היא נשתטית לא יוציא‪ ,‬וגבי‬
‫דידיה הוא לא יוציא עולמית‪ ,‬ומסביר מאי שנא הכא דקתני עולמית ומאי‬
‫שנא התם דלא קתני עולמית‪ ,‬אלא שמע מינה הא דאורייתא‪ ,‬הא דרבנן‪:‬‬
‫במשנה אמר רבי יוחנן בן נורי וכו'‪ :‬ושואל איבעיא להו רבי יוחנן בן נורי‬
‫איש חרש פשיטא ליה שאינו מוציא ואשה קמיבעיא ליה‪ ,‬או דלמא אשה‬
‫פשיטא ליה שאינה יוצאת ואיש קמיבעיא ליה? ועונה תא שמע מדקאמרו‬
‫ליה חכמים שלדעתם אינו דומה האיש המגרש לאשה המתגרשת‪ ,‬שכן‬
‫שהאשה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא אלא לרצונו‪,‬‬
‫שמע מינה איש קמיבעיא ליה‪ ,‬ודוחה אדרבה מדקא"ל אף זו כיוצא בה‬
‫שמע מינה אשה קמיבעיא ליה‪ ,‬ועונה אלא רבי יוחנן בן נורי לדבריהם של‬
‫חכמים קאמר להו‪ ,‬לדידי כי היכי דאיש לא מצי מגרש אשה נמי לא‬
‫מיגרשא‪ ,‬אלא לדידכו מאי שנא אשה ומאי שנא איש? אמרו ליה אינו‬
‫דומה האיש המגרש מרצונו לאשה המתגרשת בכפייה ‪:‬‬
‫אני עליה "לא יוכל בעלה‬
‫הראשון אשר שלחה" אשתו‬
‫של חרש שהלך לו בעלה‬
‫למדינת הים ובאו ואמרה לה‬
‫חברתה מת בעליך והלכה‬
‫ונישאת לחרש‪ ,‬או לפיקח‪,‬‬
‫ואחר כך בא חזר בעלה‪ ,‬תצא‬
‫מזה ומזה‪ .‬אשתו של פיקח‬
‫שהלך בעלה למדינת הים באו‬
‫ואמרו לה מת בעליך‪ ,‬והלכה‬
‫ונישאת לחרש‪ ,‬ואחר כך בא‬
‫הפיקח ממדינת הים‪ .‬הוינן‬
‫סברין מימר יוציא החרש‬
‫שקידושיו דרבנן ויקיים‬
‫הפיקח‪ .‬אבל לא כך פני‬
‫עוד היא כלול‬
‫הדברים‬
‫באילין קנסייא‪ .‬נשתטתה לא‬
‫יוציא עולמית ‪ .‬דבית ר' ינאי‬
‫אמרי קנס מפני גרירה שלא‬
‫תיגרר החרשת למעשים‬
‫מעוסים‪ .‬ר' זעירא ור' אילא‬
‫תריהון אמרין אינה יוצאת‬
‫עולמית שאינה יכולה לשמור‬
‫את גיטה‪ .‬ושואל מה נפקא‬
‫מינה‪ ,‬ועונה ר' נחמיה בר מר‬
‫עוקבן בריה דרבי יוסי אמר‪,‬‬
‫וביניהם תלתא הבדלים‬
‫{אלף} עבר וגירש‪ .‬מאן‬
‫דאמר מפני גרירה גירש הרי‬
‫כבר גירש מאן דאמר שאינה‬
‫יכולה לשמור את גיטה אסור‪.‬‬
‫{בית}יש לה בן ואב ואח מאן‬
‫דאמר מפני גרירה אסור‪ ,‬מאן‬
‫דאמר שאינה יכולה לשמור‬
‫את גיטה יש לה אב שישמור‬
‫הוא‪ ,‬ונחשב ויכולה היא‬
‫לשמור את גיטה‪{ .‬גימל}‬
‫פעמים שוטה פעמים חלומה‬
‫שפויה‪ ,‬מאן דאמר מפני‬
‫גרירה אסור‪ ,‬מאן דאמר‬
‫שאינה יכולה לשמור את‬
‫גיטה יש לה עיתים ויכולה‬
‫היא לשמור את גיטה‪:‬‬
‫משנה ב‪ ,‬המשך הלכה ב'‬
‫(ב) הֵעיד ַּרבי יֹו ָּחנָּן בֶׁן ג{ו}דגדָּ {א}(ה) עַּל ַּהח ֵֶׁרׁשֶׁת ׁשֶׁהשיאָּּה ָאבי ָּה קידושין מן התורה‪ ,‬ובגרה ‪ׁ ,‬שֶׁהיא יֹוצָאה בגֵט‬
‫שמקבלת לידה ‪ָ .‬אמרּו לֹו‪ַ ,‬אף זֹו הפיקחת שנחרשה כַּיֹוצֵא בָּּה‪:‬‬
‫ירושלמי יבמות עו' ע' א'‬
‫גמ' שואל‪ ,‬ר' חנניה בעא‬
‫קומי רבי הילא‪ ,‬נראין‬
‫הדברים בפיקחת‪ ,‬שיש בה‬
‫דעת‪ ,‬שהיא אמנם כן‬
‫יוצאה בין לדעת בין שלא‬
‫לדעת‪ .‬לא כן וחרשת‬
‫שאין בה דעת‪ ,‬לא תצא‬
‫אלא לדעת‪ .‬ועונה ולא‬
‫בכלל עידות של ַּרבִ י יוֹחָּ נָּן‬
‫בֶׁ ן ּגו ְדּגְ דָּ א היא‪ .‬אף זו‬
‫כיוצא בה ושואל ומוסיפין‬
‫על העדות? ועונה‪ .,‬ור'‬
‫חנניה סבר מימר העדות‬
‫נאמרה בפיקחת שהשיאה‬
‫אביה ונתחרשה‪ .‬רבי יוסה‬
‫סבר מימר העדות נאמרה‬
‫בקטנה שהשיאה אביה‬
‫ונתגרשה‪ ,‬אמר ר' יוחנן‬
‫לית כן העדות נאמרה על‬
‫ראשה תחילת המשנה ‪,‬‬
‫אית כן נאמרה על סופה‪.‬‬
‫ומסביר מה אית כן דומה‬
‫על ראשה‪ ,‬כשהיה חרש‬
‫בעל החרשת‪ .‬או פיקח‬
‫פעל הפיקחת‪ .‬אבל אם‬
‫היה חרש בעל הפיקחת‬
‫או פיקח בעל חרשת‪ ,‬הדא‬
‫היא דתנינן דבתר דבתר‬
‫דבתרה במשנה אחרי‬
‫אחר אחריה ‪:‬‬
‫בבלי יבמות קיג' ע' ב'‬
‫גמרא‪ ,‬העיד רבי יוחנן וכו'‪ :‬אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא למדנו‬
‫אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן‪ ,‬ואמר לה‪ ,‬כנסי שטר חוב זה‪ ,‬הרי זו מגורשת‪,‬‬
‫מי לא אמר רבי יוחנן בן גודגדא לא בעינן דעתה והסכמתה הכא נמי לא בעינן‬
‫דעתה והסכמתה‪ ,‬ושואל‪ ,‬פשיטא? ועונה מהו דתימא מדאמר לה כנסי שטר חוב‬
‫זה בטולי בטליה לגט קא משמע לן‪ ,‬אי איתא אם היה רצונו דבטליה לעדים‬
‫הוה קאמר להו‪ ,‬ומדלא אמר לעדים‪ ,‬לא בטליה ולא מידי‪ ,‬והאי והסיבה דקאמר‬
‫הכי‪ ,‬מחמת כיסופא שלא לביישה הוא דקאמר להו והסביר את עצמו‪ ,‬ומספר‪,‬‬
‫רב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה נפלו לו מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים‬
‫בשבתא‪ ,‬אתא לקמיה דרבי פדת מה עושים?אמר ליה זיל דבר טלי וטליא ילד‬
‫וילדה קטנים וליטיילו התם‪ ,‬דאי משכחי להו‪ ,‬מייתי להו‪ ,‬אלמא‪ ,‬קסבר קטן‬
‫אוכל נבלות אין ב"ד מצווין להפרישו‪ ,‬לימא מסייע ליה‪ ,‬לא יאמר אדם לתינוק‬
‫בשבת‪ ,‬הבא לי מפתח‪ ,‬הבא לי חותם‪ ,‬אלא מניחו לתינוק תולש‪ ,‬מניחו זורק‪,‬‬
‫אמר אביי אולי באיסורי דרבנן תולש בעציץ שאינו נקוב‪ ,‬זורק בכרמלית דרבנן‪:‬‬
‫ושואל תא שמע‪ ,‬עובד כוכבים שבא לכבות שריפה בשבת אין אומרים לו כבה‬
‫ואל תכבה‪ ,‬מפני שאין שביתתו עליהם‪ ,‬אבל קטן הבא לכבות‪ ,‬אומרים לו אל‬
‫תכבה ששביתתו עליהם‪ ,‬ועונה אמר רבי יוחנן בעושה על דעת אביו ושואל‪,‬‬
‫דכוותיה גבי עובד כוכבים דעושה על דעת ישראל מי שרי? ועונה עובד כוכבים‬
‫תמיד אדעתא דנפשיה עביד‪ ,‬ושואל תא שמע בן חבר פרושי שרגיל לילך אצל‬
‫אבי אמו לסבא עם הארץ‪ ,‬אין חוששין שמא יאכילנו הסבא דברים שאינם‬
‫מתוקנים בתרומות ומעשרות מצא האב בידו של הנכד פירות מן הסבא ‪ ,‬אין‬
‫זקוק לו‪ ,‬ועונה אמר רבי יוחנן בדמאי הקילו‪ ,‬ומדייק אלא טעמא דדמאי הא‬
‫ודאי בעא לעשורי? ושואל והאמר רבי יוחנן מפרישים תינוק רק בעושה על‬
‫דעת אביו? ועונה‪ ,‬אלא רבי יוחנן ספוקי מספקא ליה‪ ,‬קאי הכא מדחי‪ ,‬קאי הכא‬
‫מדחי‪ ,‬ושואל תא שמע‪ ,,‬בן חבר כהן שרגיל לילך אצל אבי אמו כהן עם הארץ‪,‬‬
‫אין חוששין שמא יאכילנו תרומה טמאה מצא בידו פירות אין זקוק לו‪ ,‬ועונה‪,‬‬
‫בתרומה דרבנן‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא שמע יונק תינוק והולך‪ ,‬מעובדת כוכבים‪ ,‬ומבהמה‬
‫טמאה‪ ,‬ואין חוששין ביונק שקץ‪ ,‬ולא יאכילנו נבלות וטרפות שקצים ורמשים‬
‫ומכולן יונק מהם‪ ,‬ואפילו בשבת‪ ,‬ובגדול אסור‪ ,‬אבא שאול אומר‪ ,‬נוהגין היינו‬
‫שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב‪ ,‬מכל מקום קתני מיהא‪ ,‬אין חוששין ביונק‬
‫שקץ? ועונה התם משום סכנה‪ ,‬ושואל‪ ,‬אי הכי גדול נמי? ועונה‪ ,‬גדול בעי‬
‫אומדנא חוות דעת של מומחה‪ ,‬ושואל קטן נמי ליבעי אומדנא? ועונה אמר רב‬
‫הונא בריה דרב יהושע‪ ,‬סתם תינוק חזקה מסוכן אצל חלב‪ :‬אבא שאול אומר‬
‫נוהגין היינו שיונקים מבהמה טהורה ביום טוב‪ :‬ומברר‪ ,‬היכי דמי‪ ,‬אי דאיכא‬
‫סכנה אפילו בשבת נמי מותר ואי דליכא סכנה אפילו ביום טוב אסור? ועונה לא‬
‫צריכא דאיכא צערא של הבהמה וקסבר מפרק כלאחר יד הוא‪ ,‬שבת דאיסור‬
‫סקילה‪ ,‬גזרו רבנן‪ ,‬יו"ט דאיסור לאו‪ ,‬לא גזרו ביה רבנן‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא שמע כתוב‬
‫ַארבַּ ע עַּ ד כָּ ל מַּ ְרבֵ ה ַּרגְ ַּליִם לְ כָּל‬
‫ויקרא יא' (מב ) כֹל ה ֹולְֵך עַּ ל ּגָּחוֹן וְ כֹל ה ֹולְֵך עַּ ל ְ‬
‫ׁשקֶׁץ הֵם‪ :‬ודרשו לא תאכילום להזהיר‬
‫ָארץ ֹלא ת ֹאכלּום כי ֶׁ‬
‫הַּ ֶׁש ֶׁרץ הַּ ש ֵֹרץ עַּ ל הָּ ֶׁ‬
‫הגדולים על הקטנים‪ ,‬ומדייק מאי לאו דאמר להו‪ ,‬לא תאכלו‪ ,‬ועונה‪ ,‬לא‪ ,‬דלא‬
‫ליספו להגיש ליה בידים‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא שמע כתוב שם יז' (יב) עַּ ל כֵן ָאמַּ ְר ִתי לִ בְ נֵי‬
‫י ְִש ָּראֵ ל כָּל נֶׁפֶׁׁש מכֶׁם ֹלא ת ֹאכַּל דָּ ם וְהַּ ּגֵר הַּ ּגָּר בְ ת ֹוכֲכֶׁם ֹלא יֹאכַּ ל דָּ ם‪ :‬להזהיר‬
‫הגדולים על הקטנים‪ ,‬מאי לאו דאמרי להו לא תאכלו? ועונה‪ ,‬לא‪ ,‬דלא ליספו‬
‫להו שלא להגיש להם בידיים‪ ,‬ושואל‪ ,‬תא שמע שם כא' (א) ַּויֹאמֶׁ ר ְי ֹהוָּה אֶׁ ל‬
‫משה אֱמ ֹר אֶׁ ל הַּ ֹכ ֲהנִים בְ נֵי ַא ֲהרֹן וָאמַּרתָּ אֲ לֵהֶׁ ם לְ נֶׁפֶׁ ש ֹלא יִטַּ מָּ א בְ עַּ מָּ יו‪ :‬להזהיר‬
‫ֶׁ‬
‫גדולים על הקטנים‪ ,‬מאי לאו דאמר להו לא תיטמו ? ועונה לא דלא ליטמו להו‬
‫בידים וצריכי שלושת האזהרות דאי אשמעינן שקצים משום דאיסורן במשהו‬
‫אפילו כפירור קטן אבל דם‪ ,‬דעד דאיכא רביעית אימא לא‪ ,‬ואי אשמעינן דם‬
‫משום דאיכא באכילתו כרת‪ ,‬אבל שרצים אימא לא‪ ,‬ואי אשמעינן הני תרתי‪,‬‬
‫משום דאיסורן שוה בכל בני ישראל אבל טומאה האסורה לכוהנים במקדש‬
‫אימא לא‪ ,‬ואי אשמעינן טומאה‪ ,‬זאת משום כוהנים שאני‪ ,‬משום דריבה בהן‬
‫מצות יתרות‪ ,‬אבל הני אימא לא‪ ,‬צריכא‪:,‬‬
‫משנה ג' ‪ -‬ט' ‪ ,‬הלכה ג ‪ -‬ז'‬
‫(ג) ׁשנֵי ַאחים חֵרׁשים‪ ,‬נשּואים לׁשתֵ י ֲאחָּיֹות חֵרׁשֹות‪( ,‬אֹו לׁשתֵ י ֲאחָּיֹות פקחֹות)‪ ,‬אֹו לׁשתֵ י ֲאחָּיֹות‪ ,‬מהן ַאחַּת ח ֵֶׁרׁשֶׁת‬
‫וַאחַּת פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬אֹו ׁשתֵ י ֲאחָּיֹות חֵרׁשֹות נשּואֹות לׁשנֵי ַאחי(ם){ן} פקחים‪( ,‬אֹו) לׁשנֵי ַאחין חֵרׁשין (אֹו) לׁשנֵי ַאחין‪,‬‬
‫מהם ֶׁאחָּד ח ֵֵרׁש ו ֶׁאחָּד פ{י} ֵקחַּ‪ ,‬ובכולם אם מת אחד האחים ה ֲֵרי אֵלּו פטּור{ין}(ֹות) מן ַּהחֲליצָּה ּומן הַּיבּום‪ .‬ואם‬
‫הָּיּו נָּכריֹות לא אחיות ‪ ,‬יכנ{ֹו}סּו‪( ,‬ו)אם ָּרצּו להֹוציא יֹוציאּו‪( :‬ד) [ג] ׁשנֵי ַאחי{ן}(ם)‪ֶׁ ,‬אחָּד ח ֵֵרׁש ו ֶׁאחָּד פ{י} ֵקחַּ‪,‬‬
‫נשּואי(ם){ן} לׁשתֵ י ֲאחָּיֹות פ{י}קחֹות‪ ,‬מֵת ח ֵֵרׁש‪ַּ ,‬בעַּל הַּפק{י}חַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל ( ַּה)פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬תֵ צֵא‬
‫היבמה משּום אֲחֹות אשָּה‪ .‬מֵת פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל ַּה{י}פ ַּקחַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה ח ֵֵרׁש ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מֹוציא {את}אׁשתֹו‬
‫ֲסּורה לעֹולָּם לא לו ולא לשוק ‪[.‬ד] ׁשנֵי ַאחים פ{י}קחים נשּואים לׁשתֵ י ֲאחָּיֹות‪ַ ,‬אחַּת‬
‫החרשת בגֵט‪ ,‬ו ֵאׁשֶׁת ָאחיו א ָּ‬
‫ח ֵֶׁרׁשֶׁת וַאחַּת פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מֵת פ ֵק ַּח ַּבעַּל ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ ֵק ַּח ַּבעַּל פ ַּקחַּת‪ ,‬תֵ צֵא היבמה לשוק משּום אֲ חֹות אשָּה‪.‬‬
‫מֵת פ ֵק ַּח ַּבעַּל פ ַּקחַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ ֵק ַּח ַּבעַּל ַּהח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬מֹוציא אֶׁת אשתֹו בגֵט משום זיקת אחותה ‪ ,‬ואֶׁת אֵ ׁשֶׁת ָאחיו‬
‫משחרר מן העגינות ַּבחֲליצָּה‪[.‬ה] ׁשנֵי ַאחים‪ֶׁ ,‬אחָּד ח ֵֵרׁש ו ֶׁאחָּד פ{י} ֵקחַּ‪ ,‬נשּואי(ם){ן} לׁשתֵי ֲאחָּיֹות‪ַ ,‬אחַּת ח ֵֶׁרׁשֶׁת‬
‫וַאחַּת פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מֵת ח ֵֵרׁש ַּבעַּל ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬תֵ צֵא היבמה משּום אֲחֹות אשָּה ופטורה‬
‫אף מן החליצה‪ .‬מֵת פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה ח ֵֵרׁש ַּבעַּל ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬מֹוציא {את} אׁשתֹו בגֵט‪ ,‬ו ֵאׁשֶׁת ָאחיו‬
‫ֲסּורה לו ולאחרים לעֹולָּם‪[ .‬ו]ׁשנֵי ַאחי(ם){ן}‪ֶׁ ,‬אחָּד ח ֵֵרׁש ו ֶׁאחָּד פ{י} ֵקחַּ‪ ,‬נשּואי(ם){ן} לשתֵ י נָּכריֹות פקחֹות‪ ,‬מֵת‬
‫א ָּ‬
‫ח ֵֵרׁש ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬אֹו חֹולֵץ אֹו מי ַּ{י}בֵם‪ .‬מֵת פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מַּה‬
‫י ַּ ֲעשֶׁה ח ֵֵרׁש ַּבעַּל פ ַּקחַּת‪ ,‬כֹונֵס את היבמה החרשת‪ ,‬ואֵינֹו מֹוציא אותה לעֹולָּם‪[ .‬ז] ׁשנֵי ַאחים פקחי(ם){ן}‬
‫שה פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪,‬‬
‫ׁשת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲע ֶׁ‬
‫נשּואי(ם){ן} לׁשתֵ י נָּכריֹות‪ַ ,‬אחַּת פ ַּקחַּת וַאחַּת ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬מֵת פ ֵק ַּח ַּבעַּל ח ֵֶׁר ֶׁ‬
‫כֹונֵס ואינה רשאי לחלוץ ‪ .‬ואם ָּרצָּה להֹוציא‪ ,‬יֹוציא‪ .‬מֵת פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל הַּפ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪,‬‬
‫אֹו חֹולֵץ אֹו מיַּבֵם‪ׁ .‬שנֵי ַאחי{ם){ן]‪ֶׁ ,‬אחָּד ח ֵֵרׁש ו ֶׁאחָּד פ{י} ֵקחַּ‪ ,‬נשּואי(ם){ן} לׁשתֵ י נָּכריֹות‪ַ ,‬אחַּת ח ֵֶׁרׁשֶׁת וַאחַּת‬
‫פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מֵת ח ֵֵרׁש ַּבעַּל ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה פ{י} ֵק ַּח ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬כֹונֵס‪ .‬ואם ָּרצָּה להֹוציא‪ ,‬יֹוציא‪ .‬מֵת פ{י} ֵק ַּח‬
‫ַּבעַּל פ{י} ַּקחַּת‪ ,‬מַּה י ַּ ֲעשֶׁה ח ֵֵרׁש ַּבעַּל ח ֵֶׁרׁשֶׁת‪ ,‬כֹונֵס‪ ,‬ואֵינֹו מֹוציא לעֹולָּם‪:‬‬
‫בבלי יבמות קיד' ע' ב'‬
‫ירושלמי יבמות עו' ע' ב'‬
‫גמרא‪ ,‬ממשיך לברר דין קטן אוכל נבילות תא שמע‬
‫גמ' שואל‪ ,‬חרש בעל חרשת צרתה מהו‪ .‬ועונה‬
‫שני אחין אחד פקח ואחד חרש נשואין שתי אחיות‬
‫נישמעינה מן ה דא בתו חרשת נשואה לאחיו חרש‬
‫פקחות מת‪ ,‬חרש בעל פקחת מה יעשה פקח בעל פקחת‪,‬‬
‫צרתה פטורה מן החליצה ומן הייבום שואל‪ ,‬שני‬
‫תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה‬
‫אחים פיקחים צרתה מהו‪ .‬ועונה נישמעינה מן‬
‫חרש בעל פקחת‪ ,‬מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו‬
‫הדא‪ ,‬בתו חרשת נשואה לאחיו פיקח צרתה‬
‫אסורה לעולם ושואל‪ ,‬אמאי מוציא את אשתו בגט‬
‫חולצת ולא מתייבמת‪ :‬ושואל אחד חרש ואחד‬
‫תיתיב גביה דומה כמו קטן אוכל נבלות הוא ? ועונה‬
‫פיקח צרתה מהו‪ .‬ועונה נישמעינה מן הדא בתו‬
‫משום איסורא דידה שהיא פיקחת‪ ,‬ושואל תא שמע שני‬
‫חרשת נשואה לאחיו חרש צרתה פטורה מן‬
‫אחין פקחין נשואין שתי אחיות‪ ,‬אחת פקחת ואחת‬
‫החליצה ומן הייבום ושואל פקחת שנפלה לפני‬
‫חרשת‪ ,‬מת פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת‪,‬‬
‫חרש מהו שתאכל בתרומה‪ .‬ועונה נישמעינה מן‬
‫תצא משום אחות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה‬
‫הדא‪ ,‬בת ישראל פיקחת שנישאת לכהן חרש אינה‬
‫פקח בעל חרשת‪ ,‬מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו‬
‫אוכלת בתרומה‪ ,‬מת ונפלה לפני היבם‪ .‬אם היה‬
‫בחליצה‪ ,‬ושואל ואמאי מוציא את אשתו בגט תיתיב‬
‫פיקח אוכלת‪ ,‬ואם גם הוא חרש אינה אוכלת‪:‬‬
‫גביה כמו קטן אוכל נבלות הוא? ועונה משום איסורא‬
‫ושואל‪ ,‬חרשת שנפלה מפיקח מהו שתמשיך‬
‫דידיה שהוא פיקח ושפוי‪ ,‬אמר רבא‪ ,‬תא שמע‪ ,‬שני‬
‫שתאכל בתרומה? ועונה ‪ .‬נישמעינה מן הדא‪ ,‬בת‬
‫אחין אחד חרש ואחד פקח‪ ,‬נשואין לשתי אחיות אחת‬
‫ישראל פיקחת שנתארסה לכהן פיקח‪ ,‬לא הספיק‬
‫פקחת ואחת חרשת‪ ,‬מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח‬
‫לכונסה לחופה של נישואין‪ ,‬עד שנתחרש הוא או‬
‫עד שנתחרשה היא‪ ,‬אינה אוכלת בתרומה‪ .‬מת‬
‫ונפלה לפני היבם ואפילו חרש אוכלת‪ .‬בזה ייפה‬
‫כח היבם מכח הבעל‪ ,‬שהיבם חרש ומאכיל והבעל‬
‫חרש ואינו מאכיל‪:‬‬
‫בעל פקחת‪ ,‬תצא משום אחות אשתו‪ ,‬מת פקח בעל‬
‫פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת‪ ,‬מוציא את אשתו בגט‬
‫ואשת אחיו אסורה לעולם‪ ,‬ושואל והא הכא דלאו‬
‫איסורא דידה איכא‪ ,‬ולאו איסורא דידיה איכא וקתני‬
‫מוציא את אשתו בגט? ועונה אמר רב שמעיה‪ ,‬גזירה‬
‫משום התרת יבמה לשוק‪:‬‬
‫הדרן עלך חרש‪:‬‬