09 2017 תרגום עבור תאגיד השידור הישראלי / לקבלת שירותי תמלול / ` שלבי

‫מכרז פומבי דו‪-‬שלבי מס' ‪ 09/2017‬לקבלת שירותי תמלול‪/‬תרגום עבור תאגיד השידור הישראלי‬
‫ט' אדר תשע"ז‬
‫‪ 07‬מרץ ‪2017‬‬
‫הנדון‪ :‬תשובות לשאלות ההבהרה למכרז ‪09/2017‬‬
‫להלן תשובות תאגיד השידור הישראלי לשאלות ההבהרה שנשאלו על ידי המציעים למכרז שבנדון‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫אלא אם יצוין אחרת‪ ,‬לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז‪.‬‬
‫השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד‬
‫ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו‪/‬או יפורסם (ככל שפורסם ו‪/‬או יפורסם) על ידי התאגיד‬
‫במסגרת המכרז‪.‬‬
‫המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים‪ ,‬כשהוא חתום על‪-‬ידו‬
‫בכל עמוד‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ועדת המכרזים‬
‫תאגיד השידור הישראלי‬
‫_______________________________________________________________‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫מכרז פומבי דו‪-‬שלבי מס' ‪ 09/2017‬לקבלת שירותי תמלול‪/‬תרגום עבור תאגיד השידור הישראלי‬
‫סעיף‬
‫במכרז‪/‬הסכם‬
‫‪#‬‬
‫סעיף ‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪2.2.2‬‬
‫מהות‬
‫ההתקשרות‬
‫במכרז‬
‫‪.4‬‬
‫פירוט השאלה‬
‫ה‪ CAVENA-‬לא תומכת בפורמט‬
‫תקציר‪,‬‬
‫להכנת‬
‫‪EPG‬‬
‫להכין‬
‫יכול‬
‫המציע‪/‬הזוכה‬
‫ניתן להכין בקובץ אקסל‬
‫תקצירים בפורמט ‪ EPG‬של תכנה‬
‫אחרת?‬
‫יש אפשרות לדחות את המועד‬
‫האחרון להגשת ההצעות?‬
‫(תקופה של שבועיים לא מספיקה‪,‬‬
‫לדעתי)‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫תשובה‬
‫עמ' ‪4-5‬‬
‫סעיף ‪2.2‬‬
‫האם תקציר ה‪ EPG-‬מוגש כקובץ‬
‫כתוביות?‬
‫לא ניתן לדחות‬
‫לא‪.‬‬
‫הקובץ יוגש כקובץ אקסל נפרד‬
‫מה הכוונה "מדובר בתאגיד בשלבי המשמעות היא שהתאגיד אינו גוף‬
‫שידור פעיל‪ ,‬והעובדה שמדובר בגוף‬
‫עמ' ‪ 5‬סעיף ‪ 2.3‬הקמה‪ ,‬על כל הכרוך בכך"?‬
‫בהקמה עשויה לעורר סוגיות‬
‫שיידרשו מענה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫עמ' ‪ 6‬סעיף‬
‫‪3.12‬‬
‫האם עבודה‪ ,‬שהתקבלה ביום ה'‬
‫בשעה ‪ 12:00‬למסירה עד יום א' ב‬
‫‪ ,12:00‬נחשבת "עבודה דחופה"?‬
‫כן‬
‫‪.6‬‬
‫עמ' ‪47‬‬
‫סעיף ‪14.3‬‬
‫כמה זמן אחורה? האם מתחילת‬
‫ההתקשרות או מחידוש החוזה?‬
‫מתחילת ההתקשרות‬
‫_______________________________________________________________‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬