פרק ז - תלמוד בבלי

‫ערכין פרק שביעי‬
‫משנה א' ב'‬
‫שנִּים‪ .‬וְֹלא גֹו ֲאלִּין הבעלים שדה אחוזה לְַאחַר הַּיֹובֵל פָּחֹות‬
‫(א) אֵין ַמקְדִּ שִּין שדה אחוזה ִּל ְפנֵי הַּיֹובֵל פָּחֹות ִּמשְתֵ י ָּ‬
‫שעַת כאשר הַּיֹובֵל‬
‫שבִּין חֳדָּ שִּים ַל ֶהקְדֵ ש‪ֲ .‬אבָּל ַה ֶהקְדֵ ש ְמ ַחשֵב לטובתו חֳדָּ שִּים‪ַ .‬ה ַמקְדִּ יש אֶת שָּדֵ הּו ִּב ְ‬
‫שנָּה‪ .‬אֵין ְמ ַח ְ‬
‫ִּמ ָּ‬
‫שקֶל ָּכסֶף‪ .‬הָּיּו שָּם נְ ָּקעִּים ובקעים ֲע ֻמקִּים‬
‫ְעֹורים‪ֲ ,‬ח ִּמשִּים ֶ‬
‫נוהג ‪ ,‬נֹותֵ ן על שטח בו נזרע ְבז ֶַרע חֹומֶר צומח כור ש ִּ‬
‫ֲעש ָָּּרה ְט ָּפחִּים שאינם מצמיחים‪ ,‬אֹו ְס ָּלעִּים גְבֹוהִּים ֲעש ָָּּרה ְט ָּפחִּים שלא זורעים עליהם‪ ,‬אֵין נִּמְדָּ דִּ ים ִּעמָּּה‪ .‬פָּחּות‬
‫שנִּים ִּל ְפנֵי הַּיֹובֵל‪ ,‬אם רוצה לפדות את השדה נֹותֵ ן‬
‫ִּמכָּאן‪ ,‬נִּמְדָּ דִּ ים ִּעמָּּה ונבלע בשטח‪ִּ .‬הקְדִּ ישָּּה שְתַ י ִּם אֹו שָּלש ָּ‬
‫שנָּה‪ ,‬אֵין שֹו ְמעִּין לֹו‪ֶ ,‬אלָּא פודה את השדה רק אם‬
‫שנָּה ְב ָּ‬
‫שנָּה‪ .‬אִּם ָאמַר ה ֲֵרינִּי נֹותֵ ן בתשלומים דְ בַר ָּ‬
‫ֶסלַע ּו ֻפנְדְ יֹון ַל ָּ‬
‫נֹותֵ ן אֶת כֻלֹו ְכ ֶאחָּד‪( :‬ב) ֶאחָּד ַה ְב ָּעלִּים‪ְ ,‬ו ֶאחָּד כָּל הָָּאדָּם יכול לפדות שדה אחוזה מו ההקדש ‪ .‬מַה בֵין ַה ְב ָּעלִּים ְלבֵין‬
‫ש ַה ְב ָּעלִּים נֹותְ נִּים מוסיפים חֹומֶש על המחיר המוקצב לכל שנה ֶׁשקֶׁ ל ופודיון כָּסֶׁ ף‪ְ ,‬וכָּל ָאדָּ ם אֵינֹו‬
‫כָּל הָָּאדָּ ם‪ֶ ,‬אלָּא ֶ‬
‫נֹותֵ ן חֹומֶש‪:‬‬
‫בבלי ערכין כד' ע' א'‬
‫ושואל והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו‪ ,‬אין מקדישין‬
‫גמרא‪ ,‬ושואל ורמינהו‪ ,‬מקדישין בין לפני היובל‬
‫בין לאחר היובל‪ ,‬ובשנת היובל עצמה לא יקדיש‪ ,‬ואם‬
‫ליגאל בגירוע פחות משתי שנים‪ ,‬ועונה אמר לך רב‪,‬‬
‫הקדיש אינה קדושה‪ ,‬ועונה רב ושמואל דאמרי‬
‫הא מני רבנן היא‪ ,‬ואנא דאמרי כרבי‪ ,‬דאמר לאכילת‬
‫מצות שמות יב' (טו) ִּשבְ עַ ת י ִָּּמים מַ ּצוֹת תֹאכֵלּו אַ ְך‬
‫תרוייהו הפשט במשנה אין מקדישין ליגאל בגירוע‬
‫בַ יוֹם הָּ ִּראשוֹן ַת ְשבִּ יתּו ְשאֹר ִּמבָּ תֵ יכֶׁם כִּ י כָּ ל ֹאכֵל חָּ מֵ ץ‬
‫פחות משתי שנים‪ ,‬וכיון דאין מקדישין ליגאל בגירוע‬
‫וְ נִּכְ ְרתָּ ה הַ ּנֶׁפֶׁ ש הַ ִּהוא ִּמי ְִּש ָּראֵ ל ִּמיוֹם הָּ ִּראשֹון עַ ד יוֹם‬
‫פחות משתי שנים‪ ,‬מן הדין והשכל הישר יהא אדם‬
‫הַ ְשבִּ עִּ י‪ :‬וראשון בכלל "שביעי" ושביעי בכלל‪ ,‬הכא‬
‫חס על נכסיו ואל יקדיש פחות משתי שנים‪ ,‬איתמר‪,‬‬
‫נמי "בשנת" ושנת היובל בכלל‪ ,‬ושואל אי כרבי‬
‫המקדיש שדהו בשנת היובל עצמה‪ ,‬רב אמר קדושה‪,‬‬
‫לחמישים שנה חמישים שקלים פונדיון מאי‬
‫ונותן לבדק הבית חמשים שקלים ושמואל אמר‪ ,‬אינה‬
‫עבידתיה? וכי תימא לית ליה פודיון ‪ ,‬והתנן הקדיש‬
‫קדושה כל עיקר‪ ,‬ושואל‪ ,‬מתקיף לה רב יוסף‪ ,‬בשלמא‬
‫שתים ושלש שנים לפני היובל‪ ,‬רבי אומר‪ ,‬אומר אני‬
‫לענין מכירה דפליג שמואל עליה דרב‪ ,‬איכא למימר‬
‫נותן סלע ופונדיון‪ ,‬ועונה רבי כרבי יהודה סבירא‬
‫קל וחומר ומה שדה מכורה כבר יוצאה עכשיו ביובל‬
‫ליה‪ ,‬דאמר שנת חמשים עולה לכאן ולכאן ובין יובל‬
‫שאינה מכורה אינו דין שלא תימכר כל עיקר אלא‬
‫ליובל יש רק ארבעים ותשע שנים‪ ,‬שאותם מחלקים‬
‫הכא מי איכא למימר ק"ו והא תנן הגיע יובל ולא‬
‫לחמישים סלעים‪ ,‬ומברר לשמואל שסובר שאין‬
‫נגאלה כהנים נכנסין לתוכה ונותנין דמיה להקדש‬
‫מקדישים ביובל לימא רבי כרבנן סבירא ליה‪ ,‬דאי‬
‫דברי רבי יהודה‪ ,‬ועונה שמואל כר"ש סבירא ליה‬
‫כרבי יהודה‪ ,‬סלע ושתי פונדיונות מיבעי ליה‪ ,‬ועונה‬
‫דאמר‪ ,‬נכנסין בחינם ולא נותנין להקדש לבדק הבית ‪,‬‬
‫נכון ע"כ לשמואל רבי כרבנן סבירא ליה‪ ,‬ושואל תא‬
‫ורב סבר‪ ,‬סוף סוף לבעלים מי קהדרא אינו חוזר‬
‫שמע‪ ,‬ולא גואלין אחר היובל פחות משנה‪ ,‬ושואל‬
‫לכהנים הוא דנפקא‪ ,‬וכהנים משולחן גבוה קא זכו‪,‬‬
‫בשלמא לשמואל לא גואלין לאחר יובל פחות משנה‪,‬‬
‫ושואל מאי טעמא דרב? ועונה דאמר קרא‪ ,‬ויקרא כז'‬
‫אלא לרב מאי אחר יובל שנה? ועונה רב מי סברת‬
‫שנַת הַיֹובֵל י ְַק ִּדיש ָּשדֵ הּו כְ עֶׁ ְרכְ ָך יָּקּום‪ :‬ושנת‬
‫(יז) אִּם ִּמ ְ‬
‫אחר יובל ממש‪ ,‬אלא מאי אחר יובל באמצע יובל‪,‬‬
‫היובל בכלל‪ ,‬ושואל ושמואל? ועונה מי כתיב ואם‬
‫ובא להשמיע דכל כמה דלא מליא ליה שנה לא מגרע‬
‫בשנת היובל "משנת היובל" כתיב משנת שאחר‬
‫ליה‪ ,‬ושואל מאי קא משמע לן דאין מחשבין חדשים‬
‫היובל‪ ,‬ושואל בשלמא לרב היינו דכתיב שם (יז) אִּם‬
‫עם ההקדש‪ ,‬הא בהדיא קתני אין מחשבין חדשים עם‬
‫שנַת הַיובֵל י ְַק ִּדיש ָּשדֵ הּו כְ עֶׁ ְרכְ ָך יָּקּום‪( :‬יח) ְואִּם‬
‫ִּמ ְ‬
‫ההקדש‪ ,‬ועונה‪ ,‬לרב מסביר מה טעם קאמר‪ ,‬מה טעם‬
‫וְח ַשב ל ֹו הַ כֹהֵ ן אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף עַ ל‬
‫ַאחַר הַיֹובֵל י ְַק ִּדיש ָּשדֵ הּו ִּ‬
‫לא גואלין לאחר יובל פחות משנה‪ ,‬משום דאין‬
‫ִּפי הַ ָּשנִּים הַ ּנוֹתָּ רֹת עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵ ל וְ נִּגְ ַרע מֵ עֶׁ ְרכֶָׁך‪ :‬אלא‬
‫מחשבין חדשים עם ההקדש‪ :‬במשנה אין מחשבין‬
‫לשמואל מאי אחר היובל? ועונה הכוונה אחר אחר‬
‫חדשים וכו'‪ :‬תנו רבנן‪ ,‬מנין שאין מחשבין חדשים עם‬
‫שנה שנייה‪ ,‬ושואל מיתיבי‪ ,‬מקדישין בין לפני היובל‬
‫ההקדש‪ ,‬ת"ל ויקרא כז' (יח) וְ ִּאם ַאחַ ר הַ יֹבֵ ל י ְַק ִּדיש‬
‫בין לאחר היובל‪ ,‬ובשנת היובל עצמה לא יקדיש‪ ,‬ואם‬
‫שנִּים הַּנֹותָּ רֹות‬
‫ָּשדֵ הּו ְו ִּחשַב לֹו הַכֹּהֵן אֶת ַה ֶכסֶף עַל פִּי ַה ָּ‬
‫הקדיש אינה קדושה‪ ,‬ועונה אמר לך רב‪ ,‬אינה קדושה‬
‫עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵ ל וְ נִּגְ ַרע מֵ עֶׁ ְרכֶָׁך‪ :‬שנים אתה מחשב ואי‬
‫בגירוע‪ ,‬אבל קדוש ונותנין חמשים שקלים לפדותה ‪,‬‬
‫אתה מחשב חדשים‪ ,‬ושואל אם כך מניין שאם אתה‬
‫ומדייק‪ ,‬מכלל דלפני היובל קדושה ליגאל בגירוע‪,‬‬
‫רוצה לעשות חדשים לשנה עושה‪ ,‬ומסביר היכי דמי‬
‫‪1‬‬
‫דלאו בני זריעה נינהו‪ ,‬דיקא נמי דקתני דומיא‬
‫דסלעים‪ ,‬שמע מינה‪ ,‬ושואל אי הכי פחות מכאן נמי‬
‫לא יחשבו? ועונה לאלה שם אחר הנהו נגאני דארעא‬
‫מיקרו‪ ,‬או שידרי דארעא מיקרו‪ :‬במשנה הקדישה‬
‫שתים ושלש וכו'‪ :‬תנו רבנן שם (יח) ו ְִּאם ַאחַ ר הַ יֹבֵ ל‬
‫וְח ַשב ל ֹו הַ כֹהֵ ן אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף עַ ל ִּפי הַ ָּשנִּים‬
‫י ְַק ִּדיש ָּשדֵ הּו ִּ‬
‫הַ ּנוֹתָּ רֹת עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵ ל ְונִּג ְַרע ֵמע ְֶרכֶָך‪ :‬אף מן ההקדש‬
‫שאם אכלה הקדש שנה או שתים אי נמי לא אכלה‬
‫אלא שהיתה לפניו נותן סלע ופונדיון לשנה‪ :,‬במשנה‬
‫ואם אמר הריני נותן כו'‪ :‬תנו רבנן‪ ,‬מנין שאם אמרו‬
‫בעלים הרינו נותנין דבר שנה בשנה שאין שומעין‬
‫להם ‪,‬תלמוד לומר "וחשב לו הכהן את הכסף" עד‬
‫שיהא כסף כולו‪ ,‬כאחד‪ ,‬אחד בעלים ואחד כל אדם‪,‬‬
‫ושואל מה בין בעלים לכל אדם? ועונה שהבעלים‬
‫נותנין תוספת חומש וכל אדם אין נותנין חומש‪:‬‬
‫כגון דאקדשיה בפלגא דארבעין ותמני‪ ,‬ת"ל "וחשב לו‬
‫הכהן" מכל מקום‪ :‬במשנה המקדיש שדהו בשעת‬
‫היובל נותן בזרע חומר שעורים תנא‪ ,‬שטח של כור‬
‫זרע ולא כור שמוציאים ממנה תבואה‪ ,‬מפולת יד‬
‫דלילה‪ ,‬ולא מפולת שוורים צפופה‪ ,‬תני לוי‪ ,‬לא מעבה‬
‫ולא מידק אלא בינוני‪ :‬במשנה היו שם נקעים עמוקים‬
‫כו'‪ :‬ושואל וליקדשו באנפי נפשייה‪ ,‬וכי תימא כיון‬
‫דלא הוו בית כור לא הוו קדשי‪ ,‬אין זה כך‪ ,‬והתניא‬
‫ויקרא כז' (טז) ְואִּם ִּמשְדֵ ה אֲ חֻ זָּת ֹו י ְַק ִּדיש ִּאיש לַי ֹהוָּה‬
‫וְהָּ יָּה עֶׁ ְרכְ ָך לְ ִּפי ז ְַרע ֹו ז ֶַׁרע חֹמֶׁ ר ְשע ִֹּרים בַ ח ֲִּמ ִּשים ֶׁשקֶׁ ל‬
‫כָּסֶׁ ף‪ :‬ושואל מה ת"ל ועונה לפי שנאמר "זרע חומר‬
‫שעורים בחמשים שקל כסף" אין לי אלא שהקדיש‬
‫כענין הזה‪ ,‬מנין לרבות שטח בו זורעים לתך וחצי לתך‬
‫סאה ותרקב וחצי תרקב ת"ל "שדה" מכל מקום ועונה‬
‫אמר מר עוקבא בר חמא הכא בנקעים מלאים מים‬
‫משנה ג'‬
‫(ג) ִּהקְדִּ ישָּּה לשדה ּוגְָאלָּּה בעצמו ‪ ,‬אֵינָּּה יֹוצְָאה ִּמּי ָּדֹו בַיֹובֵל‪ .‬גְָאלָּּה בְנֹו‪ ,‬יֹוצְָאה לְָאבִּיו בַיֹובֵל‪ .‬גְָאלָּּה ַאחֵר אֹו ֶאחָּד מִּן‬
‫ַהקְרֹובִּים ּוגְָאלָּּה בעל האחוזה ִּמּי ָּדֹו‪ ,‬אֵינָּּה יֹוצְָאה ִּמּי ָּדֹו בַיֹובֵל‪ .‬גְָאלָּּה ֶאחָּד מִּן הַכ ֹּ ֲהנִּים ַוה ֲֵרי הִּיא תַ חַת י ָּדֹו של הכהן‪,‬‬
‫שלִּי‪ֶ ,‬אלָּא יֹוצְָאה ומתחלקת ְלכָּל ֶאחָּיו‬
‫ֹלא י ֹּאמַר הֹואִּיל ְוהִּיא יֹוצְָאה לַכ ֹּ ֲהנִּים בַיֹובֵל ַוה ֲֵרי הִּיא תַ חַת י ָּדִּ י ה ֲֵרי הִּיא ֶ‬
‫הַכ ֹּ ֲהנִּים‪:‬‬
‫בבלי ערכין כה' ע' ב'‬
‫לה שדה‪ ,‬והשאלה היא בעל מוקים לה שכן יורשה‬
‫גמרא תנו רבנן ויקרא כז' (כ) ְואִּם ֹלא יִּגְַאל אֶת‬
‫או דילמה בן מוקים לה שכן נוטל בראוי כבמוחזק‬
‫ַהשָּדֶ ה וְ ִּאם מָּ כַ ר אֶׁ ת הַ ָּשדֶׁ ה לְ ִּאיש ַאחֵ ר ֹלא ִּיגָּאֵ ל עוֹד‪:‬‬
‫בניגוד לבעל ‪ ,‬ועונה תיקו‪ ,‬ושואל בעא מיניה רמי בר‬
‫בעלים "ואם מכר את השדה" גיזבר‪" ,‬לאיש אחר"‬
‫חמא מרב חסדא‪ ,‬הקדישה בעל האחוזה פחות משתי‬
‫לאחר ולא לבן‪ ,‬ושואל אתה אומר לאחר ולא לבן‪ ,‬או‬
‫שנים לפני היובל ופדאה במחיר מלא של חמישים‬
‫אינו אלא לאחר‪ ,‬ולא לאח? ועונה כשהוא אומר‬
‫"איש" הרי אח אמור‪ ,‬הא מה אני מקיים "אחר" ולא‬
‫שקל כסף‪ ,‬מהו שתצא לכהנים‪ ,‬ושואל‪ ,‬א"ל מאי‬
‫לבן‪ ,‬ושואל ומה ראית לרבות את הבן ולהוציא את‬
‫דעתיך? כתוב שם (יח) ו ְִּאם ַאחַ ר הַ יֹבֵ ל י ְַק ִּדיש ָּשדֵ הּו‬
‫וְח ַשב ל ֹו הַ כֹהֵ ן אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף עַ ל ִּפי הַ ָּשנִּים הַ ּנוֹתָּ רֹת עַ ד‬
‫ִּ‬
‫האח? ועונה מרבה אני הבן שכן קם תחת אביו‬
‫ְשנַת הַ יֹבֵ ל ְונִּג ְַרע ֵמע ְֶרכֶָך‪ :‬שם (כא) ְו ָּהי ָּה ַהשָּדֶ ה‬
‫ליעידה לאמה עבריה ולעבד עברי להוריש לבנו‪,‬‬
‫ְבצֵאתֹו בַיֹובֵל קֹדֶׁ ש לַי ֹהוָּה כִּ ְשדֵ ה הַ חֵ ֶׁרם ַלכֹהֵ ן ִּת ְהיֶׁה‬
‫ושואל אדרבה מרבה אני את האח שכן קם תחת אחיו‬
‫אֲ חֻ זָּת ֹו‪ :‬דבת גירעון אין‪ ,‬דלאו בת גירעון לא‪ ,‬ודוחה‬
‫לייבום‪ ,‬אם מת אחיו ללא בנים‪ ,‬ודוחה כלום יש‬
‫אדרבה‪ ,‬שם (כ) ְואִּם ֹלא יִּגְַאל אֶת ַהשָּדֶ ה ו ְִּאם מָּ כַ ר אֶׁ ת‬
‫ייבום אלא במקום שאין בן‪ ,‬הא יש בן אין ייבום‪,‬‬
‫הַ ָּשדֶׁ ה לְ ִּאיש ַאחֵ ר ֹלא ִּיגָּאֵ ל עוֹד‪ :‬ו"היה השדה בצאתו‬
‫ושואל ותיפוק ליה שניים כנגד אחד דהכא תרתי‬
‫ביובל"‪ ,‬והאי נמי בת גאולה היא ‪ :‬במשנה גאלה אחד‬
‫והכא חדא‪ ,‬ועונה‪ ,‬משום דעבד עברי עובר לבן מהאי‬
‫מן הכהנים כו'‪ :‬תנו רבנן‪ ,‬שם (כא) וְהָּ יָּה הַ ָּשדֶׁ ה‬
‫פירכא נמי הוא דנפקא ליה‪ ,‬כלום יש ייבום אלא‬
‫בְ צֵ את ֹו בַ יֹבֵ ל קֹדֶׁ ש לַי ֹהוָּה כִּ ְשדֵ ה הַ חֵ ֶׁרם לַכֹּהֵן תִּ ְהי ֶה‬
‫במקום שאין בן‪ ,‬ושואל בעי רבה בר אבוה‪ ,‬בת מהו‬
‫ֲא ֻחזָּתֹו‪ :‬ושואל מה ת"ל ועונה מנין לשדה שיוצא‬
‫שתעמיד שדה לאביה כמו בן ‪ ,‬ומסביר מצד אחד כיון‬
‫לכהנים ביובל וגאלה אחד מן הכוהנים מנין שלא‬
‫דלענין ייבום בן ובת כי הדדי פטרי כן מוקמה‪ ,‬או‬
‫יאמר‪ ,‬הואיל ויוצאה לכהן הרי תחת ידי ותהא שלי‪,‬‬
‫מאידך דילמא כיון דלענין נחלה בת במקום בן כי אחר‬
‫ודין קל וחומר הוא‪ ,‬אם בשל אחרים אני זוכה‪ ,‬בשל‬
‫דמיא‪ ,‬לא מוקמה? ועונה תא שמע‪ ,‬דתנא דבי ר'‬
‫עצמי לא כל שכן ת"ל "אחוזתו" אחוזה שלו‪ ,‬ואין זה‬
‫ישמעאל‪ ,‬כל שהוא אחר במקום בן‪ ,‬והא הבת נמי‬
‫שלו‪ ,‬הא כיצד יוצא מתחת ידו ומתחלקת לאחיו‬
‫במקום בן כי אחר דמיא‪ ,‬ושואל בעי ר' זירא אשה‬
‫הכהנים‪:‬‬
‫נשואה שהקדישה שדה שירשה מאביה מי מעמיד‬
‫‪2‬‬
‫משנה ד'‬
‫(ד) שדה אחוזה שהקדישו הבעלים ִּהגִּי ַע הַּיֹובֵל וְֹלא נִּגְ ֲאלָּה על ידם‪ ,‬הַכ ֹּ ֲהנִּים נִּ ְכנָּסִּים לְתֹוכָּּה‪ ,‬וְנֹותְ נִּים אֶת דָּ מֶי ָּה‬
‫שמְעֹון אֹומֵר‪ ,‬נִּ ְכנָּסִּין בחנם ֲאבָּל ֹלא נֹותְ נִּין דמים ‪ַ ,‬רבִּי ֱאלִּי ֶעזֶר אֹו ֵמר‪ ,‬שדה זו‬
‫לבדק הבית ‪ ,‬דִּ ב ְֵרי ַרבִּי י ְהּודָּ ה‪ַ .‬רבִּי ִּ‬
‫שנִּי‪ִּ .‬הגִּי ַע הַּיֹובֵל‬
‫לא נפדה ולכן ֹלא נִּ ְכנָּסִּין הכוהנים וְֹלא נֹותְ נִּין ביובל דמים ‪ֶ ,‬אלָּא נִּק ְֵראת שְדֵ ה ְרטּושִּין‪ ,‬עַד הַּיֹובֵל ַה ֵ‬
‫שּיִּגְָא ֶלּנָּה אדם‬
‫שלִּישִּי‪ .‬לְעֹולָּם אֵין ַהכ ֹּ ֲהנִּים נִּ ְכנָּסִּין לְתֹוכָּּה‪ ,‬עַד ֶ‬
‫שנִּי וְֹלא נִּגְ ֲאלָּה‪ ,‬נִּק ְֵראת ְרטּושֵי ְרטּושִּין עַד הַּיֹובֵל ַה ְ‬
‫ַה ֵ‬
‫ַאחֵר‪:‬‬
‫בבלי ערכין כה' ע' ב'‬
‫ָארץ‪ :‬יכול יחזור לגזבר שלקחו ממנו‪ ,‬תלמוד לומר‬
‫גמרא שואל מאי טעמא דרבי יהודה? ועונה גמר הָּ ֶׁ‬
‫גזרה שווה ויקרא כז' (כג) ִּ‬
‫וְח ַשב ל ֹו הַ כֹהֵ ן אֵ ת ִּמכְ סַ ת "לאשר לו אחוזת הארץ‪ ,‬ומדייק‪ ,‬מספיק היה יאמר‬
‫הּוא‬
‫הַ‬
‫ֹם‬
‫ו‬
‫י‬
‫בַ‬
‫ָך‬
‫כְ‬
‫ר‬
‫ְ‬
‫עֶׁ‬
‫הָּ‬
‫ת‬
‫אֶׁ‬
‫הָּ עֶׁ ְרכְ ָך עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵ ל וְ נָּתַ ן‬
‫הפסוק "לאשר לו אחוזת הארץ" מה תלמוד לומר‬
‫קֹודֶ ש לַי ֹהוָּה‪ :‬שם (יד) וְ ִּאיש כִּ י י ְַק ִּדש אֶׁ ת בֵ ית ֹו קֹודֶש "לאשר קנהו מאתו" ועונה שדה שיצאת לכהנים ומכרה‬
‫לַי ֹהוָּה וְהֶׁ ע ֱִּריכ ֹו הַ כֹהֵ ן בֵ ין טוֹב ּובֵ ין ָּרע כַ אֲ ֶׁשר ַיע ֲִּריְך‬
‫כהן והקדישה לוקח‪ ,‬וגאלה אחר‪ ,‬יכול תחזור לבעלים‬
‫אֹת ֹו הַ כֹהֵ ן כֵן יָּקּום‪ :‬ממקדיש בית‪ ,‬מה להלן בדמים‬
‫הראשונים ת"ל "לאשר קנהו" חוזרת לכוהנים‪ ,‬ומסביר‬
‫אף כאן בדמים‪ ,‬ושואל ור"ש ועונה גמר ג"ש‬
‫ואיצטריך "לא יגאל" ואיצטריכא למיכתב "לאשר קנהו"‬
‫"קודש" שם כג' (כ) וְהֵ נִּיף הַ כֹהֵ ן אֹתָּ ם עַ ל לֶׁחֶׁ ם דאי כתב רחמנא "לא יגאל" היינו חושבים דלא קא‬
‫הַ בִּ כ ִֻּרים ְתנּופָּ ה לִּ ְפנֵי ְי ֹהוָּה עַ ל ְשנֵי כְ בָּ ִּשים קֹודֶ ש י ְִּהיּו הדרה כלל‪ ,‬אבל הכא דקא הדרה‪ ,‬תיהדר למרה קמא‪,‬‬
‫לַי ֹהוָּה ַלכֹהֵ ן‪ :‬מכבשי עצרת מה להלן הכוהנים אוכלים כתב רחמנא "לאשר קנהו" ואי כתב רחמנא "לאשר‬
‫בחנם אף כאן מקבלים אחוזה בחנם‪ ,‬ושואל ורבי קנהו" במצב דלא קא יהבי בעלים דמי‪ ,‬אבל הכא דקא‬
‫[יהודה] נמי ניליף מכבשי עצרת? ועונה דנין קדשי יהבי דמי‪ ,‬תיקום בידייהו‪ ,‬לכן כתב רחמנא "לא יגאל"‬
‫בדק הבית מקדשי בדק הבית‪ ,‬ואין דנין קדשי בדק ואי כתב רחמנא "לא יגאל" ולא כתב עוד‪ ,‬הוה אמינא לא‬
‫הבית מקדשי מזבח‪ ,‬ושואל‪ ,‬ורבי שמעון נמי נילף תיפרוק כלל‪ ,‬כתב רחמנא "עוד" לכמות שהיתה אינה‬
‫ממקדיש בית? ועונה דנין דבר שמתנה לכהנים‪ ,‬נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה‪ ,‬ושואל‬
‫מדבר שמתנה לכהנים‪ ,‬ואין דנין דבר שמתנה בסיכום מאי הוי עלה? ועונה אמר רבא אמר קרא שם‬
‫לכהנים‪ ,‬מדבר שאינו מתנה לכהנים‪ :‬במשנה רבי (כא) ְו ָּהי ָּה ַהשָּדֶ ה ְבצֵאתֹו בַיּוֹּבֵל קֹדֶׁ ש לַי ֹהוָּה כִּ ְשדֵ ה הַ חֵ ֶׁרם‬
‫אליעזר אומר לא נכנסין ולא נותנין [וכו']‪ :‬אמר רבה‬
‫ַלכֹהֵ ן ִּת ְהיֶׁה אֲ חֻ זָּתוֹ‪ :‬בצאתו מיד אחר‪ ,‬ושואל איבעיא‬
‫מאי טעמא דר"א‪ ,‬אמר קרא שם כז' (כ) ְואִּם ֹלא להו‪ ,‬לרבי אליעזר בעלים ביובל שני כאחר דמו או לא?‬
‫יִּגְַאל אֶת ַהשָּדֶ ה וְ ִּאם מָּ כַ ר אֶׁ ת הַ ָּשדֶׁ ה לְ ִּאיש ַאחֵ ר ֹלא ועונה תא שמע‪" ,‬לא יגאל" ושואל יכול לא תהא נגאלת‬
‫י ִּ ָּגאֵל עֹוד‪" :‬ואם מכר את השדה" והיה השדה בצאתו שתהא לפניו כשדה מקנה? ועונה ת"ל "עוד" לכמות‬
‫ביובל‪ ,‬ושואל אמר אביי סכינא חריפא מפסקא קראי שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה‬
‫חותך ומחבר פסוקים‪ ,‬ועונה אלא אמר אביי טעמא מקנה‪ ,‬ובודק אימת? אילימא ביובל ראשון אמאי אינה‬
‫דרבי אליעזר כדתניא‪" ,‬לא יגאל" יכול לא תהא נגאלת‪ ,‬אפילו אחוזה נמי הויא‪ ,‬אלא פשיטא הפסוק‬
‫נגאלת שתהא לפניו כשדה מקנה‪ ,‬ת"ל "עוד" לכמות‬
‫מדבר ביובל שני‪ ,‬ולמאן? בשיטת מי? אי לרבי יהודה‬
‫שהיתה אינה נגאלת‪ ,‬אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה‬
‫ורבי שמעון ביובל ראשון לכהנים נפקא‪ ,‬אלא לאו לרבי‬
‫מקנה‪ ,‬ועכשיו בודק אימת זה אפשר אילימא ביובל‬
‫אליעזר‪ ,‬ושמע מינה בעלים ביובל שני כאחר דמו‪ ,‬ושואל‬
‫ראשון‪ ,‬ושואל אמאי אינה נגאלת שדה אחוזה נמי‬
‫ותסברא רבי יהודה ורבי שמעון האי "עוד" מאי דרשי‬
‫הויא‪ ,‬אלא פשיטא ביובל שני‪ ,‬ולמאן אילימא לרבי‬
‫ביה? ועונה אלא הכא במאי עסקינן בשדה שיצאה‬
‫יהודה ור"ש‪ ,‬לכהנים נפקא‪ ,‬אלא לאו ר' אליעזר‪,‬‬
‫לכהנים‪ ,‬והקדישה כהן‪ ,‬ואתו בעלים ראשונים למיפרקה‪,‬‬
‫ושמע מינה טעמא דר' אליעזר מהכא ושואל‪,‬‬
‫ס"ד אמינא לא תיפרוק שתהא כשדה מקנה‪ ,‬ת"ל "עוד"‬
‫ותסברא‪ ,‬רבי יהודה ור"ש האי "עוד" מאי דרשי ביה‪,‬‬
‫לכמות שהיתה אינה נגאלת אבל נגאלת שתהא לפניו‬
‫ועונה אלא כך צריך ללמוד את הפסוק הכא מאי‬
‫כשדה מקנה‪ ,‬ואמנם והתניא "ישוב השדה לאשר קנהו‬
‫עסקינן בשדה שיצאה לכהנים‪ ,‬והקדישה כהן‪ ,‬ואתו‬
‫מאתו" יכול יחזור לגזבר שלקחה הימנו ת"ל "לאשר לו‬
‫בעלים למיפרקה‪ ,‬ס"ד אמינא לא תיפרוק על ידי‬
‫אחוזת הארץ" ושואל מה תלמוד לומר "לאשר קנהו"‬
‫הבעלים כלל שתהא לפניו כשדה מקנה ת"ל "עוד"‬
‫ועונה שדה שיצאה לכהנים ומכרה כהן‪ ,‬והקדישה לוקח‪,‬‬
‫לכמות שהיתה אינה נגאלת‪ ,‬אבל נגאלת שתהא לפניו‬
‫וגאלה אחר‪ ,‬יכול תחזור לבעלים הראשונים ועונה ת"ל‬
‫שנַת‬
‫כשדה מקנה‪ ,‬ואמנם כן והתניא שם (כד) ִּב ְ‬
‫"לאשר קנהו" ומסביר ואיצטריך למיכתב "לא יגאל"‬
‫הַּיֹובֵל י ָּשּוב ַהשָּדֶ ה ַל ֲאשֶר ָּקנָּהּו ֵמאִּתֹו לַאֲ ֶׁשר ל ֹו אֲ חֻ זַת‬
‫‪3‬‬
‫אליעזר אומר‪ ,‬גאלה בעלים ביובל שני‪ ,‬יוצאה לכהנים‬
‫ביובל‪ ,‬ושואל א"ל רבינא לרב אשי‪ ,‬האנן לא תנן הכי‪,‬‬
‫אלא רבי אליעזר אומר אין הכהנים נכנסין לתוכה עד‬
‫שיגאלנה אחר‪ ,‬ועונה אמר ליה בעלים ביובל שני כאדם‬
‫אחר דמו‪ ,‬איכא דאמרי‪ ,‬ר' אליעזר אומר‪ ,‬גאלה ביובל‬
‫שני אינה יוצאה לכהנים ביובל‪ ,‬א"ל רבינא לרב אשי‪,‬‬
‫אף אנן נמי תנינא‪ ,‬ר' אליעזר אומר אין הכהנים נכנסין‬
‫לתוכה עד שיגאלנה אחר‪ ,‬ודוחה א"ל‪ ,‬אי ממתני' הייתי‬
‫אומר בעלים ביובל שני כאחר דמו קא משמע לן‪:‬‬
‫ואיצטריך למיכתב "לאשר קנהו" דאי כתב רחמנא‬
‫"לא יגאל" היינו חושבים דלא קא הדרא כלל‪ ,‬כתב‬
‫רחמנא "לאשר קנהו" ואי כתב רחמנא "לאשר קנהו"‬
‫במצב דלא קיהבי בעלים דמי‪ ,‬אבל הכא דיהבי‬
‫בעלים דמי דתיקום בידיהו‪ ,‬כתב רחמנא "לא יגאל"‬
‫ואי כתב רחמנא "לא יגאל" ולא כתב "עוד" הוה‬
‫אמינא לא תיפרוק כלל‪ ,‬כתב רחמנא "עוד"‪ ,‬לכמות‬
‫שהיתה אינה נגאלת‪ ,‬אבל נגאלת שתהא לפניו כשדה‬
‫מקנה‪ ,‬ומסכם מאי הוי עלה? ועונה תא שמע‪ ,‬ר'‬
‫משנה ה'‬
‫(ה) הַלֹו ֵק ַח בתשלום שָּדֶ ה מֵָאבִּיו‪ ,‬מֵת ָאבִּיו וְַאחַר ָּכְך ִּהקְדִּ ישָּּה‪ ,‬ה ֲֵרי הִּיא ִּכשְדֵ ה ֲא ֻחזָּה ונפדית בסלע ופודיון לשנה ‪.‬‬
‫שמְעֹון‬
‫ִּהקְדִּ ישָּּה וְַאחַר כְָּך מֵת ָאבִּיו‪ ,‬ה ֲֵרי הִּיא ִּכשְדֵ ה ִּמ ְקנָּה ונפדית בערכה ‪ ,‬דִּ ב ְֵרי ַרבִּי ֵמאִּיר‪ ,‬ו ְַרבִּי י ְהּודָּ ה ו ְַרבִּי ִּ‬
‫שּנֶ ֱאמַר (ויקרא כז)‪ְ " ,‬ואִּם אֶת שְדֵ ה ִּמ ְקנָּתֹו‬
‫אֹומ ְִּרים‪ ,‬גם אם הקדישה ולאחר כן מת אביו הרי היא ִּכשְדֵ ה ֲא ֻחזָּה‪ֶ ,‬‬
‫שאֵינָּּה ְראּוי ָּה ִּלהְיֹות שְדֵ ה ֲא ֻחזָּה‪ ,‬יֹוצֵאת זֹו שֶ הִּיא ְראּוי ָּה ִּלהְיֹות שְדֵ ה ֲא ֻחזָּה‪ .‬שְדֵ ה‬
‫ֲאשֶר ֹלא ִּמשְדֵ ה ֲא ֻחזָּתֹו" ‪ ,‬שָּדֶ ה ֶ‬
‫שאֵינֹו שֶלֹו וחוזרת לבעלים הראשונים ‪ .‬כֹו ֲהנִּים ּו ְל ִּוּי ִּים‬
‫שאֵין ָאדָּ ם ַמקְדִּ יש דָּ בָּר ֶ‬
‫ִּמ ְקנָּה אֵינָּּה יֹו ְצָאה לַכ ֹּ ֲהנִּים בַּיֹובֵל‪ֶ ,‬‬
‫ַמקְדִּ ישִּים לְעֹולָּם תמיד ‪ ,‬וְגֹו ֲאלִּין לְעֹולָּם‪ ,‬בֵין ִּל ְפנֵי הַּיֹובֵל‪ ,‬בֵין לְַאחַר הַּיֹובֵל‪:‬‬
‫בבלי ערכין כו' ע' ב'‬
‫גמרא תנו רבנן‪ ,‬מנין ללוקח שדה מאביו‬
‫יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה‪ :‬במשנה הכהנים‬
‫והקדישה‪ ,‬ואחר כך מת אביו‪ ,‬מנין שתהא לפניו‬
‫והלוים מקדישין לעולם וכו'‪ :‬ושואל בשלמא גואלין‬
‫כשדה אחוזה ת"ל ויקרא כז' (כב) ְואִּם אֶת שְדֵה‬
‫אצטריך‪ ,‬לאפוקי מדישראל דלא פרקי אלא עד יובל‪,‬‬
‫ִּמ ְקנָּתֹו ֲאשֶר ֹלא ִּמשְדֵ ה אֲ ֻחזָּתֹו י ְַק ִּדיש לַי ֹהוָּה‪ :‬שדה‬
‫קא משמע לן דכהנים ולוים גואלין לעולם‪ ,‬אלא‬
‫מקדישין מאי איריא כהנים ולוים אפי' ישראל נמי?‬
‫שאינה ראויה להיות שדה אחוזה‪ ,‬יצתה זו שראויה‬
‫להיות שדה אחוזה‪ ,‬דברי רבי יהודה ורבי שמעון‪,‬‬
‫וכי תימא בא להשמיע שמקדישים גם בשנת היובל‬
‫רבי מאיר אומר‪ ,‬מנין ללוקח שדה מאביו ומת אביו‪,‬‬
‫עצמה‪ ,‬ושואל הניחא לשמואל דאמר בשנת היובל‬
‫ואחר כך הקדישה מנין שתהא לפניו כשדה אחוזה‬
‫עצמה לא קדשה קא משמע לן דכהנים ולוים‬
‫ת"ל " ְואִּם אֶת שְדֵ ה ִּמ ְקנָּתֹו ֲאשֶר ֹלא ִּמשְדֵ ה ֲא ֻחזָּתֹו"‬
‫מקדישין לעולם‪ ,‬אלא לרב מאי איריא כהנים ולוים‬
‫שדה שאינה שדה אחוזה‪ ,‬יצאת זו שהיא שדה‬
‫אפי' ישראל נמי‪ ,‬ועוד ולטעמיך בין לפני היובל בין‬
‫אחוזה‪ ,‬ומדייק ושואל לימא בהא קא מיפלגי‪ ,‬דר"מ‬
‫לאחר היובל למה ל? ועונה אלא איידי דתנא רישא‬
‫סבר קנין פירות כקנין הגוף דמי‪ ,‬ר' יהודה ור"ש‬
‫לפני היובל ולאחר היובל‪ ,‬תנא סיפא נמי בין לאחר‬
‫סברי קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי‪ ,‬ודוחה אמר‬
‫היובל בין לפני היובל‪ ,‬ואיידי דתנא רישא אין‬
‫רב נחמן בר יצחק בעלמא באמת גם לר"ש ור"י קנין‬
‫מקדישין ולא גואלין‪ ,‬תנא נמי סיפא מקדישין‬
‫פירות כקנין הגוף דמי ‪ ,‬והכא קרא אשכח ודרשי‪,‬‬
‫וגואלין‪:‬‬
‫לכתוב רחמנא אם משדה מקנתו אשר לא שדה‬
‫הדרן עלך אין מקדישין‪:‬‬
‫אחוזתו‪ ,‬אי נמי "אשר לא שדה אחוזה‪ ,‬מאי "משדה‬
‫אחוזתו" שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה‪,‬‬
‫‪....‬‬
‫‪4‬‬
5