נושא עשרת•הדברות• כחלק•התפילה מבנה נסיונות•לקבוע• עשרת•הדברות•

‫ולכן זמן עמוד השחר וקצת אחריו עדיין מוקדם‬
‫מהי לשון ברכה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫תוס’‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ובאמת ברכות מעכבות זו את זו‬
‫רש”י‬
‫שפיר מוכח דברכה אחת היא יוצר אור‬
‫‪,,‬‬
‫יא‪:‬‬
‫‪,,‬‬
‫פשיטא‬
‫עשרת הדברות בק”ש‬
‫נושא‬
‫עשרת הדברות‬
‫כחלק התפילה‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫מבנה‬
‫נסיונות לקבוע‬
‫עשרת הדברות‬
‫בתפילה‬
‫תוס’‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫מהי ברכה‬
‫האחת‬
‫שמוסיפין‬
‫למשמר היוצא‬
‫( *יא‪):‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא ‪ /‬מבנה‬
‫רש”י‬
‫שהכל‬
‫‪,,‬‬
‫פרי הגפן‬
‫‪,,‬‬
‫לקמן מ‪.‬‬
‫‪,,‬‬
‫תוס’‬
‫פרי הגפן ‪ -‬דאינו מועיל לשיכר‬
‫שהכל‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫מרוב יוקרה‬
‫‪,,‬‬
‫כשהגיע למלך העולם המשיך לומר בשחרית אשר בדברו מעריב ערבים‬
‫וכשהגיע למלך העולם אמר יוצר אור ובורא חושך‬
‫בתמיה‬
‫רש”י‬
‫ואם יש הזכרת ה’ יצא‬
‫רש”י‬
‫שדוחים הת”ש ומובן למה יוצא ביוצר המאורות‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ואינו דומה לשהכל שאין בו סיום‬
‫אתה ה’‬
‫שיש לדחות הת”ש‬
‫היכי יצא משום חתימתה ביוצר המאורות הא אין בה מלכות‬
‫ב’ מצבים ‪ -‬נקט‬
‫כסא‪:‬‬
‫‪ .1‬דחמרא‬
‫‪ .2‬דשכרא‬
‫פתיחת ברכה‬
‫בכוונה לא‬
‫נכונה וסיום נכון‬
‫נושא (המשך)‬
‫‪,,‬‬
‫‪ /‬מבנה‬
‫נסיונות לפשוט‬
‫אי בתר עיקר‬
‫ברכה אזלינן ‪-‬‬
‫אי בתר חתימה‬
‫אזלינן‬
‫דחיות ‪ -‬שאין‬
‫לפשוט‬
‫השאלה מה‬
‫מקור “שחרית‬
‫פתח‪”...‬‬
‫רש”י ד”ה אלא‬
‫וושאני התם שאפילו הפתיחה טובה ואינו דומה לשכרא וחמרא‬
‫‪,,‬‬
‫כגון שכרא וחמרא‬
‫לחם‬
‫על העץ ועל פרי העץ ‪ -‬שאינו מועיל ללחם‬
‫ברהמ”ז‬
‫ברכת המזון‬
‫על התמרים‬
‫לחם‬
‫רש”י‬
‫על העץ ועל פרי העץ‬
‫כמו לחם‬
‫מבנה‬
‫היינו הך‬
‫כמו שתקנוה‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫לשון הכנעה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫(בנקט כוס שיכר בידו)‬
‫סדרה של‬
‫מימרות של‬
‫רבה בר חיננא‬
‫סבא משמיה‬
‫דרב‬
‫נושא‬
‫כריעות בתפילה‬
‫פי’‬
‫נ”ל דהכוונה שמתכופף מאמצעו‬
‫(נ”ל ברכיים)‬
‫רש”י‬
‫רש”י‬
‫נושא‬
‫תוספות בשמ”ע‬
‫בעשרת ימי‬
‫תשובה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫שאול‬
‫שמואל‬
‫תוס’‬
‫וצריך לרחמים‬
‫‪,,‬‬
‫בשאול המלך‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫שק עניתי בצום נפשי‪...‬‬
‫יג‬
‫מבנה‬
‫(פסוק ‪ 5‬שורות)‬
‫מקורות הנ”ל‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫העושה עבירה‬
‫ומתבייש בה‬
‫מוחלין לו‪...‬‬
‫תהלים לה‪ :‬יג‬
‫ואני בחלותם‬
‫לבושי שק עִ נֵיתי‬
‫בצום נפשי‬
‫ותפילתי על חֵ יקִ י‬
‫תשוב‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫להתפלל בעד‬
‫חבירו‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫והתבייש לאמר שלא נענה באורים ותומים וכדאיתא ברש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫רצו לקובען‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫למה קבעו פ’‬
‫ציצית בק”ש‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫ששה‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫רש”י‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬
‫נושא‬
‫הזכרת יציאת‬
‫מצרים בלילות‪,‬‬
‫לעתיד לבא‬
‫‪,,‬‬
‫‪,,‬‬