מכרז פנימי 46781

‫מדינת ישראל ‪ /‬משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר‬
‫‪State of Israel / Ministry of Agriculture‬‬
‫‪& Rural Development‬‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫‪Agricultural Research Organization‬‬
‫מרכז וולקני‬
‫‪The Volcani Center‬‬
‫היחידה למשאבי אנוש‬
‫‪Division of Human Resources‬‬
‫‪ 012‬מהנדסים‬
‫‪--------------------------------------------------------------------‬‬‫מספר המכרז‬
‫‪ - )100%( 00046781 :‬פנימי‬
‫תואר המשרה‬
‫‪ :‬מהנדס‪/‬ת (מחקר) ‪ 1 -‬משרות‬
‫מס' המשרה בתקן ‪80021282 :‬‬
‫מקום העבודה‬
‫‪ :‬מרכז מחקר דרום (גילת)‪ ,‬גילת ( ‪) 09‬‬
‫‪ :‬מינהל המחקר החקלאי‬
‫דירוג‬
‫‪ 012 :‬מהנדסים‬
‫הדרגה‬
‫‪ ,45 - 35 :‬של הדירוג ‪ 012‬מהנדסים‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫תיאור העיסוק בהתאם להשכלה ולניסיון‪:‬‬
‫אפשרות א‪ 41 - 35:‬משתתף‪/‬ת בעיבוד הצרכים לביצוע מחקרים וניסויים במעבדה‪,‬‬
‫במתקנים‪ ,‬בשדה ומסייע‪/‬ת בעריכת התקציבים הדרושים להם‪ .‬מבצע‪/‬ת בהתאם לתכנית‬
‫העבודה ולהנחיות הכלליות ‪ -‬עבודות שונות הקשורות במחקר במעבדה‪ ,‬במתקנים‬
‫ובשטחי הניסוי‪ ,‬כל זאת בהתאם לשיטות הביצוע המקובלות והתאמתן לנושאים‬
‫המבוצעים ולדרישות‪ .‬מרכז‪/‬ת את תכניות הפעולה של צוותו‪/‬ה‪ .‬מארגן‪/‬ת‪ ,‬מפקח‪/‬ת‬
‫ומתאם‪/‬ת עבודת הכפופים לו‪/‬ה‪ ,‬מדריך‪/‬ה אותם בעבודתם ומבקר‪/‬ת את הספקי‬
‫עבודתם‪ .‬מנהל‪/‬ת רישומים שונים הקשורים בתהליכים ולתוצאותיהם‪ ,‬ומבצע‪/‬ת‬
‫חישובים סטטיסטיים ומתמטיים הקשורים בנושא‪ .‬יוזם‪/‬ת ומשפר‪/‬ת שיטות ותהליכים‬
‫הדרושים לביצוע הניסויים‪ .‬מפעיל‪/‬ה וממונה על תקינות ואחזקה של ציוד‬
‫במתקנים‪ ,‬בשדה ובמעבדה לשימושיו‪/‬ה השונים‪ .‬מבצע‪/‬ת עבודות ובדיקות מיוחדות‬
‫בהתאם לדרישות ממוניו‪/‬ה‪.‬‬
‫אפשרות ב‪ 45 -42 :‬משתתף‪/‬ת בדיונים ותורם להכנת תכנית המחקר והניסויים בהם‬
‫הוא‪/‬היא שותף‪/‬ה‪ .‬יוזם‪/‬ת ומרכז‪/‬ת ‪ -‬בהתאם להנחיות כלליות ‪ -‬תכנון וביצוע של‬
‫מחקרים וניסויים במעבדה‪ ,‬מתקנים ובשדה בעבודות הקשורות בנושאים בהם הוא‪/‬היא‬
‫שותף‪/‬ה‪ .‬מדריך‪/‬ה‪ ,‬מייעץ‪/‬ת למדריכים ולגורמים אחרים בבעיות מקצועיות‪.‬‬
‫עורך‪/‬ת ומתכנן‪/‬ת‪ ,‬בתיאום והתייעצות עם הממונה ‪ -‬תכניות הפעילות השוטפת‬
‫ובוחר‪/‬ת שיטות הפעולה כולל איתור בעיות ופתרונן‪ .‬מפעיל‪/‬ה תקציב אופרטיבי‬
‫לנושא המחקר כולל הזמנות לציוד וחומרים הדרושים לביצוע‪ .‬מרכז‪/‬ת ומבצע‪/‬ת‬
‫רישומים שונים הקשורים במחקרים ובתהליכים ובודק‪/‬ת התוצאות המתקבלות‪ .‬מנהל‪/‬ת‬
‫רישומים של התוצאות‪ ,‬בעזרת מחשב ובאמצעים אחרים ומבצע‪/‬ת חישובים שונים ‪-‬‬
‫סטטיסטיים ומתמטיים הקשורים במחקרים וניסויים‪ .‬עורך‪/‬ת דיווחים תקופתיים‬
‫בנושאים מקצועיים ותקציביים ומעביר‪/‬ה אותם לממונה‪ .‬משמש‪/‬ת כשותף‪/‬ה בביצוע‬
‫המחקר או הניסוי‪ .‬מבצע‪/‬ת‪ ,‬ומפקח‪/‬ת על ביצוע עבודות שונות הקשורות בנושאי‬
‫דרך המכבים ‪ ,68‬ת‪.‬ד‪ 15159 .‬ראשון לציון ‪7528809‬‬
‫‪HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809‬‬
‫‪E-mail [email protected]‬‬
‫מדינת ישראל ‪ /‬משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר‬
‫‪State of Israel / Ministry of Agriculture‬‬
‫‪& Rural Development‬‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫‪Agricultural Research Organization‬‬
‫מרכז וולקני‬
‫‪The Volcani Center‬‬
‫היחידה למשאבי אנוש‬
‫‪Division of Human Resources‬‬
‫המחקרים והניסויים המבוצעים בהתאם להנחיות הממונה‪ .‬מכין‪/‬ה הצעת תקציב‬
‫בתיאום עם הממונה ועם הגורמים הקשורים או שותפים בפרויקט‪ .‬ממונה על פרויקט‬
‫רב שנתי ומתמשך או המורכב מתחומים בין ענפיים‪ .‬מתכנן‪/‬ת העבודה בפרויקט‬
‫וקובע‪/‬ת סדרי פעולה ועדיפויות‪ .‬ממונה על ביצוע הפרויקט‪ ,‬מנהל‪/‬ת עבודת הצוות‬
‫ומעקב אחר הביצוע‪ .‬בוחן‪/‬ת ובודק‪/‬ת רעיונות חדשים ומיישמם בפרויקט שבתחום‬
‫אחריותו‪/‬ה‪.‬‬
‫מבצע‪/‬ת פעולות דומות לפי דרישה‪.‬‬
‫דרישות המשרה‪:‬‬
‫דרישות סף‪:‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫השכלה אקדמית‪ ,‬תואר ראשון במדעי החקלאות‪.‬‬
‫ניסיון‪:‬‬
‫ניסיון בעבודה של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים‪:‬‬
‫בניהול ניסויים בשדה ובחממות בתנאים מבוקרים‪.‬‬
‫בעריכת ניסויים‪ ,‬וניתוח נתונים סטטיסטי‪.‬‬
‫בהפעלת מכשיר ‪ XRF‬ובתחזוקה של מכשור מתקדם במערכות השקייה ודישון‪.‬‬
‫בניהול עבודת מעבדה (הזמנות והתנהלות מול חברות הספקה ושירותים)‪.‬‬
‫דרישות נוספות‪ ,‬רצויות והערות‪:‬‬
‫השתלמות בנושא בטיחות וקרינה‪.‬‬
‫יכולת עבודה בצוות ובאופן עצמאי (במעבדה ובשדה)‪.‬‬
‫ידיעת השפה העברית על בוריה‪.‬‬
‫ידיעת השפה האנגלית ברמה סבירה‪.‬‬
‫גמישות בשעות העבודה ‪ -‬נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה הרגילות‪.‬‬
‫נכונות לעבוד מחוץ למקום העבודה (עפ"י הנדרש)‪.‬‬
‫רישיון נהיגה בתוקף‪.‬‬
‫הערות‬
‫במשרה מועסק עובד‬
‫המשרה היא בלתי צמיתה‬
‫רשאי להגיש מועמדות עובד שנתקבל כדין‪ ,‬כמפורט בפסקה ‪ 11.411‬בתקש"יר‪.‬‬
‫כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר‪ ,‬הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך‬
‫וועדת הבוחנים תתכנס לא יאוחר מיום ‪11.4.17‬‬
‫המועד הסופי להתכנסות הועדה יקבע בהתאם להתקדמות הטיפול במכרז‬
‫הודעה על המועד הסופי שנקבע תישלח למועמדים העומדים בדרישות הסף‬
‫דרך המכבים ‪ ,68‬ת‪.‬ד‪ 15159 .‬ראשון לציון ‪7528809‬‬
‫‪HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809‬‬
‫‪E-mail [email protected]‬‬
‫מדינת ישראל ‪ /‬משרד החקלאות‬
‫ופיתוח הכפר‬
‫‪State of Israel / Ministry of Agriculture‬‬
‫‪& Rural Development‬‬
‫מינהל המחקר החקלאי‬
‫‪Agricultural Research Organization‬‬
‫מרכז וולקני‬
‫‪The Volcani Center‬‬
‫היחידה למשאבי אנוש‬
‫‪Division of Human Resources‬‬
‫המכרז פורסם ביום ‪ :‬ט' באדר‪ ,‬תשע"ז ‪.)07/03/2017( -‬‬
‫היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא ‪ :‬ט"ז באדר‪ ,‬תשע"ז (‪.)14/03/2017‬‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------‬‬‫בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדת שאינה מקוונת‬
‫תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו‪ -‬במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים‬
‫למשרד הרלוונטי)‬
‫על המועמדים המגישים בקשה יש למלא טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד‬
‫להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר‬
‫מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל‪ ,‬כל זאת על פי דרישות ההשכלה‬
‫הנדרשות במכרז ‪.‬‬
‫בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס "שאלון מועמד"‬
‫המקוון‪ ,‬כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים י לתפקיד המבוקש תוך ציון היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד‬
‫וכן על כל עניין הקשור בהתאם למשרה ‪.‬‬
‫במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך ‪ 5‬ימים‬
‫מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים‪ ,‬אחרת תראה המועמדת כמבוטלת‬
‫בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון ‪.‬‬
‫במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות‬
‫למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית ‪.‬‬
‫דרך המכבים ‪ ,68‬ת‪.‬ד‪ 15159 .‬ראשון לציון ‪7528809‬‬
‫‪HaMaccabim Road 68 , P.O.B 15159 Rishon LeZion 7528809‬‬
‫‪E-mail [email protected]‬‬