To "Monday"

íéðîæ
#13-122
í èê¬òêô
Mar. 6
’½ô
þðê ’ì
ï"¼¾³
'17
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
Fax: 718-384-4631
ìàåé úéø÷
845-662-3137

Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî 
øåáéöä çåì - ô"á

718-303-4300
845-425-1313
5:11
6:23
8:39
9:15
9:48
10:12
12:07
12:43
4:11
5:52
7:04
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
øòèòåå
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
 íéëåãéù 
59∞-35∞ è−òîï μêîî¬−ô

57∞-48∞ è−òîï èꬽò−ð
íñ×í −ëê

46∞-40∞ è−òîï èê¬òêô
ö³ìí
ìäàùâàåå ãåã íäøáà ‫הרב‬
(‫ נ"י ק"י )ב"ר אברהם‬ñàøâ 'éøà òùåé ‫מו"ה‬
(‫ נ"י ק"י )ב"ר יצחק דוד‬ïäë äùî êåøá ‫מו"ה‬
(‫שליט"א מאנסי )ב"ר שמואל חיים‬
øéàî ìàåé
‫ נ"י‬á÷òé øéàî íäøáà
‫ נ"י‬ìàåé
‫נ"י‬
ö³ìí −ëê
÷àììàô áìë êåøá äùî ‫הרב‬
(‫ נ"י וומס"ב )ב"ר ליפא‬øòæééåå äùî ïîçð ‫מו"ה‬
(‫ נ"י מאנסי )ב"ר מנשה מנחם‬íåìá àãåé ìàåîù ‫מו"ה‬
(‫שליט"א וומס"ב )ב"ר יצחק מרדכי‬
 ïáä ïåéãô 
5:30 äòùá
éáö øúë é"ð âàöøòä êåøá á÷òé ä"åî ïúç àé÷ñðéùåã ë"äàø à"èéìù íééç ìàøùé áøäá é"ð øòâøòá áàæ íçðî ä"åî
 èëàð êàåå 
é"ð ïàîùééìô òùåé á÷òé ä"åî ç"åî úéáá
é"ð ïéåøá øéàî ÷çöé ø"á éëãøî äùî íäøáà ä"åî
8:15 úéøçù ãøàôãòá 500 åðéáø úéá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
103 Skillman #1-A é"ð óôà÷æéåî ùøòä íééç ä"åî ç"åî úéáá
é"ð ïàîìòèéî øæåò ïåòîù ø"á ïðçåé á÷òé ä"åî
8:00 úéøçù ïàîìé÷ñ 164 äùî êøá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
4 Horizon Ct. # 303 Monsey, NY éúéáá
(éñðàî) à"èéìù ‫ מרדכי שמעי' פאללאק‬áøä
9:00 úéøçù éñðàî -àøèééð ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
ì"öæ éìàäéîòñî ö"äâä ïá
84 Broadway #2-B éúéáá ,é"ð ïàîøòëéæ äùî ÷çöé ä"åî ïúç
é"ð òèò÷òô á÷òé ìàøùé ø"á ìùøòä ä"åî
8:00 úéøçù 8 èåàñ àâéô ìäåà ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
160 Skillman (Myrtle/Willoughby) éúéáá ,é"ð øòöèéðù ìàøùé ä"åî ïúç
é"ð àãðàì ìùøòä ø"á ÷çöé äùî ä"åî
7:30 úéøçù ïéì÷ðòøô 118 ïòöèééåå ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
106 Heyward éúéáá ,é"ð ïàîøòáéì ïîì÷ ä"åî ïúç
é"ð ùèéååàìàøèñ ñçðô óñåé ø"á ìàåé ä"åî
8:00 úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
31 Rodney

íñ×í −ëê
(‫נ"י ב"פ )ב"ר יעקב לייזער‬
øòâøòáöøòåå íåìù ‫מו"ה‬
(‫שליט"א )ב"ר משה דוד‬
íéåáìèééè ÷çöé á÷òé ‫הרב‬
(‫נ"י )ב"ר מאיר‬
ñò÷ùàô êøá ãåã ‫מו"ה‬
(‫נ"י )ב"ר הלל‬
øòöèéôù ãåã øæòéìà ‫מו"ה‬
úåðåúç 
ö³ìí
‫ נ"י‬øéàî
ö³ìí −ëê
(‫נ"י ב"פ )ב"ר שמעון‬
àãðàì ìéååééô ‫מו"ה‬
àâéô ñãøô íìåàá
‫÷ נ"י‬çöé
(‫ שליט"א )ב"ר אהרן דוד‬ïééèùðéáåø 'éøà äùî ‫הרב‬
éáö ñãøô íìåàá
‫ נ"י‬äîìù
(‫ נ"י )ב"ר דוד‬øòðëàá äùðî íéøôà ‫מו"ה‬
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
‫ נ"י‬ïåòîù
(‫ נ"י )ב"ר מרדכי‬øòâðéååòì àãåé íééç ‫מו"ה‬
ô"á - éëãøî úøàôú íìåàá
‫בשורה טובה מיט די הילף פון א נדבן איז דא יעצט צו באקומען נייע כשרע סעלפאונס ‪Pure Kosher‬‬
‫פאר בלויז ‪] - $55‬עס ארבעט מיט ווערייזאן[ ‪ -‬אנלימיטעד פלאן פאר ‪ $25‬א חודש‪ ,‬אדער ‪ $100‬א יאר‬
‫‪ 5000‬מינוט צו באקומען ביי‪Wireless Expert 140 Rodney St. :‬‬
: • : • : • : • : ‫ יארצייטן‬: • : • : • : • :
í"®þ³ - ê−ò×êëô ñ"®ï óꬾþëñí (ëîò꾚) ëêï ¹½î− þ”ë þ−êô þ¾ê óîñ¾ −ëþ-?
í"®þ³ - ó−ñ¾îþ− - ëîï¼þë ð"ëê ñ"®ï þ¼ë¼îî íðîí− íôñ¾ þ"ë ó−−ì −ëþ-?
--------ð"ñ¾³ - ëî¾êôê¬ô ñ"®ï öêôþ¼¾−þõ ¾îë−−ñ ’−þê ¹½î− þ”ë í¾ô −ëþ-õ
þðê ’¬ - èꬽò−ð öèþêô
ê"½¾ - èêþõô ñ"®ï ñï−−ô ñêîô¾ þ”ë [ê−¾òí] −×ðþô −ëþ-ë
î"¼¾ - êšêþšô ñ"®ï ±"× öí×í (¹½î− ³−þê¾) ¹½î− þ”ë í¾ô öþíê −ëþ-õ
ð"õ¾ - ê"ôþí ö³ì - êšêþšô ñ"®ï ¾−ñï−−ô (èêþõ) óíþëê þ”ë óòîë íìô¾ −ëþ-õ
ë"®¾ - öî¼ô¾ −òë ³ñìò ½"ìô - êï−−ôþ−îîô ñ"®ï ó−−íò¼õê êîî−ñ íðîí− í¾ô þ”ë ¹ñêîî öî¼ô¾ −ëþ -õ
ð"³ - ö−ôêšñîë ð"ëê ñ"®ï öêôþ¼ë¼−ñ −îñí þï¼−ñê þ”ë μñô−ñê −ëþ-?
ð"׳ - ö−ñëîñ ð"ëêþ ñ"®ï öî¼ô¾ −ëþ-õ
è"ñ³ - ê−−ôêñêš ð"ëê ñ"®ï (íôñ¾ −ò−èô) [¹−þì] ¼¾îí− þ”ë ó−−ì −ëþ-õ
ì"ôš³ - óðê ³îðñî³ ½"ìô - ê"þèí ð−ôñ³ - ö−¾ïêñêîîô ñ"®ï šì®− þ”ë öôñï íôñ¾ −ëþ-ê
è"¼š³ - ±−¾êñêï ð"ëê ñ"®ï ±−îîþîí −îñí (î"íê) šì®− þ”ë þï¼−ñê −ëþ-õ
ð"®š³ - íòîôê μþð ½"ìô - ¬îè−½ ,¾−ñêšô ñ"®ï öþ¼¬¾ ñêîô¾ þ”ë ñðò¼ô óìòô −ëþ-ê
è"þ³ - þî¾ ³êîë³ ð×ò - þëêðô ñ"®ï þî¾ ó−−ì þðò½×ñê −ëþ-õ
¬"þ³ - ö−ñëîñô ñ"®ï −ïò×¾ê (êòõô¼š) ëêï −×ðþô þ”ë êš®þ−í −ñ³õò −ëþ-õ
ñ"þ³ (’¬ñ ¾"ô¾í−ë) - šì®− þôê−î ½"ìô - ñ"®ï ð−ñêîî-öëê ëî¬ ó¾ þ”ë šì®− −ëþ-ë
í"ñþ³ - ó−−ìí þîþ® ½”ìô - ¾−ñ¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−−ñš ¹½î− þ”ë êšñ¼ô¾ ñêîô¾ −ëþ-ë
ò"þ³ - ¬õ¾ô −þëð ñ¼ë ð−ôñ³ - ¬þêîîð ±"ôîð ñ"®ï ’−þê þ”ë ðîð −ëþ -õ
ê"òþ³ - í¾ôñ í×ñí ½"ìô - 𼾬¼-š½ò−ñô ñ"®ï ±¬þêîî¾ ñêîô¾ þ”ë ’−¼¾− í¾ô −ëþ-ë
ë"½þ³ - öêñîîê¾ ð"ëê ñ"®ï þ¼è−þš ¹½î− −ëþ-ê
è"õþ³ - þêîîþê¾ ð"ëê ñ"®ï þ¼¾−õ (¬š¼ñ¼¬) öí×í ½ìòõ þ”ë ’−ëî¬ −ëþ-õ
ì"õþ³ - ëš¼−ñ ³ôê ½"ìô - þî¬êë-þ−ò ±"ôîð ñ"®ï ¼¬¼š¼õ ñê−ì− í¾ô þ”ë [þ¼¾ïþ¼ð] ëš¼− −ëþ-õ
¬"õþ³ - ¬½îìô ñ"®ï þ¼õ−−ñ (êòþîëðò) −×ðþô þ”ë ëš¼− ñêþ¾− −ëþ-ë
í"®þ³ - ¾íê¬ô ñ"®ï −îîêñ −îñí [¹þ¾í] ¾−−õ óñî¾ô þ”ë −×ðþô −ëþ-ê
ì"®þ³ - −î¾êš ±"ôîð ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí −ë® šì®− þ”ë ñêîô¾ −ëþ-ë
--------í"¾³ - ê¾ð ³îêò ½"ìô - êþ¬−−òô ñ"®ï þêèòîê −îñí í¾ô ¹½î− þ”ë ðîð ñêîô¾ −ëþ-õ
¬"¾³ - ô"ðõõ ±"ôîð ñ"®ï þ¼èò−ïñ¾ þï¼−ñê þ”ë ñ×−ô ñê−ì− −ëþ-õ
718-640-1470 - ‫ להצלת בתי חיים באירופה‬- ‫אבותינו‬
í"½þ - ó−−ìí þîê/’í −ð½ì ½"ìô - ðþõ½ −¾þîèôô ñ"®ï ±"ë¼− ó−−ì þ”ë ¹½î− −ëþ-õ
’³ - ó−è−þ¾ í¾ñ¾/ó−¾þì ¼ëþê ½"ìô - þ−ôï¼þš ,±−¾ë−−ê ð"ëê ñ"®ï öòìñê þ”ë þ¼ë þ×¾− ¹½î− −ëþ-õ
ð"׳ - ñ"®ï ¾ê−ôìò šì®− þ”ë ðîð −ëþ-õ
ð"ñ³ - þè−ê êë−š¼ ’þ ’ñ¾ îò−šï - ñ"®ï ïò−è óòîë íìô¾ þ”ë þ−êô −ëþ -ë
í"½³ - ö−ñëîñô ¾"¼ë ñ"®ï è−ñ¼ï êþï¼ −ëþ-õ
ö½−ò ’ì ê"−î ¬"õ³ - íšð® ñ−¼ô/þ½îô ¬ë¾ ½”ìô - þ−ôï−êô ñ"®ï öí×í íôñ¾ óíþëê þ”ë îí−ñê −ëþ-ë
ê"®³ – êðñîõô ñ"®ï ë−ñ êðîí− þ”ë îí−ñê −ëþ-ê
î"ñš³ - êòñ−îîô ñ"®ï ½¼š¾−¾ ¹½î− −ëþ-õ
ï"ñš³ - êï−−ôþ−îî ±"ôîð ñ"®ï ñêõþ þ”ë þï¼−ñê ëš¼− −ëþ-ê
è"ôš³ (ì"×ë ê"−î) - íòîí× þ³× ñ¾ îò³îìô - ëò−õ ð"ëê ñ"®ï ñ×−ô þ”ë óíþëê ñê−þëè −ëþ-?
î"ôš³ - ö−ñëîñô ñ"®ï ëš¼− þ”ë öôñï −ëþ-?
ï"ôš³ - ’−ðëî¼ öîïì ½"ìô - −"þê −òëþ −ñîðèô ñ"®ï −îñí óíþëê þ”ë ’−ðëî¼ −ëþ-õ
ì"ôš³ - ¾¬−þï¼ôô ð−èôí ð−ôñ³ - ±−îîêõ−ñ ,š®îñô ñ"®ï öî¾þè −ëþ-?
¬"ôš³ - ’−þê −òõ ½"ìô - þëîòíô ñ"®ï (¼¾îí− −òõ) šñêõ ¼¾îí− ëš¼− þ”ë ë−−ñ ’−þê −ëþ-õ
î"½š³ - š½−þë ð"ëê ñ"®ï öè−îëñ¼ò−®êš (ö−ëñîñ) ¹½î− þ”ë öôñï óñî¾ô −ëþ-õ
è"¼š³ - ¼¾îí− êþš−î ½"ìô - −š−òêñê½ô ñ"®ï −ìþõ öí×í ¼¾îí− þ”ë öþíê −ëþ-ë
¬"õš³ - ó−ñ¾îþ− ,½îðîþ ð"ëê ñ"®ï ñêþ¾− (þëð− í¾ô) í¾ô þ”ë íðîí− ó−−ì −ëþ -?
è"×þ³ - ó−ñ¾îþ− ,ö¼×þ−š−îþõ ±"ôîð ñ"®ï þ¼õ¼¾ íðîí− öþíê þ”ë ðîð −ëþ-õ
ñ"þ³ (’¬ñ ¾"ô¾í−ë) - šì®− þôê−î ½"ìô - ñ"®ï ð−ñêîî-öëê ëî¬ ó¾ þ”ë šì®− −ëþ-ë
í"ñþ³ - ±¼ò−¬¾−îî ð"ëê ñ"®ï [èî®þ¼½êîî] þ¼îîêõ−ñ−õ öî¾ô¾ þ”ë ó−−ì −ëþ-ê
è"ôþ³ - óñ¾í í¾ô −þëð ½"ìô - ñ¼íêðþ¼½ ð"ëê ñ"®ï ðñ¼õ®þ¼í þï¼−ñê þ”ë í¾ô −ëþ-?
í"ôþ³ - ê"¼þ ð−ôñ³ - êòî¬ñêë ð"ëêþ ñ"®ï öíêïñ¼ê− ñêî− þ”ë ñêšïì− −ëþ-õ
½"þ³ - ó−ñ¾îþ−ô ë"¼þ ñ¾ îò−šï - ó−ñ¾îþ−-êòþ−¬ ±"ôîð ñ"®ï −îñë óþô¼ −ëþ-?
ê"½þ³ (ëê ’ì ê"−î) - ¬¼þ¼½ ð"ëê ñ"®ï ö−ëêþ (ðêþë) [ñêñ®ë] šì®− þ”ë êšñ¼ô¾ ñêîô¾ −ëþ-õ
ë"¼þ³ - ñè−þë ð"ëê ñ"®ï ±−¾õ−ñ ö³òîí− öôñï óñî¾ô þ”ë ’−ëî¬ −ëþ-õ
¬"õþ³ - μêëò¼šêñ ±"ôîð ñ"®ï ¾¬−îîêëêšê− öôñï íôñ¾ −ëþ-?
- −îñþêí ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ þ−êô −ëþ-ê
- ê¾þêëô ¹½î− ’þ ö³ì - îîêñ½−òꬽô ñ"®ï ëš¼− −ëþ-?
®"þ³ - óìòô öîþ×ï ½"ìô - ëîšõêþ¬½ô ñ"®ï ö−−¬¾òþîê (óíþëê −þëð) óíþëê ó−−ì þ”ë óìòô −ëþ -õ
®"þ³ - êþ³ë ¹½î− −ô− ³"î¾ ½"ìô - ó−ñ¾îþ− −ô×ìô ñ"®ï ð−ð− −îñí −×ðþô þ”ë ¹½î− −ëþ-õ
ë"®þ³ - ó−ñ¾îþ− ,ëîñšê¾ ð"ëê ñ"®ï −−ñêõ ó−−ì þ”ë ìò óíþëê −ëþ-ê
è"®þ³ - ö−ñëîñô íïîìí ð×ò - ê®îîêþ¬½êô ñ"®ï þô³−ê ñê−ì− −ëþ-õ
‫ רובינפעלד'ס‬,‫ וויינשטאק'ס‬,‫די השומרים פארשטעלאכטס קען מען שוין באקומען ביי בית הספר‬
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
‫ שעה ברציפות פורים נאכמיטאג‬3 ‫א מנין בחורים בני תורה יראי ה' וועלן בעזהשי"ת לערנען‬
‫און איר קענט זוכה זיין צו האבן א זכות יששכר זבולון שותפות אין די לימוד התורה בציבור‬
929-352-0014 ‫ רופט שוין חבורות אורה זו תורה‬,‫בעצם יום הפורים הבעל"ט‬
347-578-3694 ,‫ לשבוע‬$80 ,‫ מקבלים עוד אברכים‬7:45 ‫ עד‬6:40 ‫כולל בוקר חבורת סת"ם משעה‬
848-231-9900 (‫ וכל הקודם זכה‬,‫א חשובע אינגערמאן וועט אויסזאגען פאר אייך פערזענליך גאנץ ספר תהלים ביים ציון פון הרה"ק ר' יחזקאל מערץ זצוק"ל! )בהמלצת רבנים‬
718-388-1458
‫שמואל מנחם קאהן‬
‫האלסעיל ריטעיל‬
‫מגילות‬
718-607-5244 ,216 Keap St ‫ יוסף האלצער כל צרכי סת"ם‬,‫ העפליכע סערוויס‬- ‫הערליגע מגילות‬
845-570-2905 ‫ רופט מרת פריעדמאן‬.(‫ אויך אויפן טעלעפאון‬.‫ק‬.‫ א נאמען )מיר נעמען ק‬$42 - "‫ "מיט בליי‬.‫ג‬.‫ד‬.‫שפרעכט אפ עין הרע א‬
646.943.2157 :‫ רופט‬.‫ באנגעלאוס פאר דעם זומער‬30- 25 ‫א גרופע יונגעלייט זוכט צו דינגען א פלאץ מיט‬
‫ יא מען מיינט דיר!!! דארנעשטאג תענית אסתר בביהמ"ד דינוב פרטים יבואו‬...?‫אין וועלכע ישיבה לערנסטו‬
917-450-1786 ‫ רופט‬Wrap Design ‫הערליכע רעדי משלוח מנות פון‬
.‫ גאר ביליגע פרייזן‬,‫צו פארדינגען פארענטשעס פאר פורים‬
845-263-2010 ‫רופט מענדי גרינבערגער‬
718-387-2650 ‫ פאר הספרים‬,‫ שו"ע‬,‫ טורים‬,‫אכטונג מחותנים! לכבוד פורים גרויסע אויסוואהל פון שס'ן‬
718-782-6862 :‫ רופט‬,‫ טירן‬4 ‫לשם מצוה אוועקצוגעבן א טשיינע קלאזעט מיט‬
Home sellers: We have a list of buyer's ready to buy your home, condo, co-op... no brokers fee for the seller. [email protected]
718-222-1691 ‫ רופט‬.Myrtle Ave ‫ בעדרום דירה אויף‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-762-4215 .‫ אויך גוט פאר אפיס‬,‫מארסי‬/‫ בעדרום פורנישד בעיסמענט דירה ביי ראדני‬1 ‫ שיינע‬- ë"½ôîî
845-492-4591 :‫ רופט‬.134 Broadway ‫ עטליכע אפיסעס אין‬.‫ געווארן עוועיל‬- ë"½ôîî
917-500-4863 ‫דירה העריסאן געגנט‬/‫פלעי גרופ‬/‫ געאייגנט פאר אפיס‬,‫ מיט פענסטערס‬,‫ בעיסמענט הויכע דאך‬.‫פ‬.‫ ס‬1000 ‫ צו פארדינגען‬- ë"½ôîî
347-581-9113/347-678-2570 .‫לי געגנט‬/‫ לארימער‬,‫ בעדרום פורנישד דירה )מיט דיינונג רום( געאייגנט פאר חתן כלה‬1 ‫ צו פארדינגען א הערליכע‬- ë"½ôîî
718-782-1005 (5:00 ‫ ביז‬10:00 ‫ רופט )פון‬,‫דיוויזשאן‬/‫ ווילסאן‬,‫ צו פארדינגען א שיינע סטאר‬- ë"½ôîî
646-251-6331 .‫ ביז ר"ח אייר‬Apr 3 ‫ בעדרום דירה אויף פסח )נישט צו קאכן( פון‬3 ‫ געזוכט א‬- ë"½ôîî
347-423-1033 '‫ בעדפארד )קעגן נייטרא חדר( רופט ארי‬,‫ בעדרום דירה מיט דיינונג רום‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-766-4125 ‫ רופט‬.‫ געזוכט א קליינע אפיס פאר א יעדן פארמיטאג‬- ë"½ôîî
347-915-5350 ‫ רופט‬,‫ ס"פ גראונד פלאר צו פארדינגען‬225 ‫ אפיס ספעיס בערך‬- ë"½ôîî
917-627-6509 (5 ‫ אדער נאך‬10 ‫ )אויך גוט מיט א בעבי( רופט )פאר‬,‫ בעדרום פורנישד דירה ערשטע פלאר‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-585-9953 ,‫מארסי‬/‫ פארק‬,‫ פריש איבערגעפיקסט‬,‫ בעדרום בעיסמענט מיט גרויסע פענסטערס אין אלע שטובער‬2 ‫ צו פארדינגען א שיינע‬- ë"½ôîî
347-549-5625 (‫ )לכתחילה סקילמאן געגנט‬,‫ בעדרום פורנישד דירה פאר אפאר חדשים‬2 ‫ געזוכט צו דינגען א‬- ë"½ôîî
347-998-1212 ,‫ פלאשינג‬,‫ פארטש( צו פארדינגען פאר חתן כלה‬,‫ בעדרום דירה )מיט דיינונג רום‬1 ‫ א פורנישד‬- ë"½ôîî
917-789-3286 ‫ רופט‬,‫ יאר‬1 ‫ בעדרום דירה פאר‬4 ‫ צו פארדינגען א‬- ë"½ôîî
347-762-1230 .‫ג‬.‫ד‬.‫ אדער ישיבה א‬,‫ בעיביסיטינג‬,‫ פאר גרויסע פלעיגרופ‬,‫ א הערליכע שיינע אויפגעפיקסטע ביהמ"ד צו פארדינגען פארן די וואכן‬- ë"½ôîî
.‫ לאזט מעס‬646-276-1615 :‫ רופט‬.‫ בעדרום דירה‬5- 4 ‫ געזוכט צו קויפן א‬- ë"½ôîî
646-832-5106 :‫ רופט‬.Apr .‫ בעדרום דירה מיט א גרויסע דיינונג רום עוועיל‬1 ‫ א הערליכע‬- ë"½ôîî
Commercial 900 s.f. ground level space for rent - Bsmnt 700 s.f. space for rent. 646-832-5106 - ë"½ôîî
2 Bedroom apt top floor 74 Lee Ave, [email protected] - ë"½ôîî
Retail store front in prime location about 1000 S.F. for rent wonderful price. 347-469-4022 - ë"½ôîî
Beautiful 1 bedroom furnished/non furnished apt. for rent dining room with porch on Skillman 212-810-7491 - ë"½ôîî
Beautiful big luxury 1& 2 Bedroom fully furnished apt for rent all Utilities included. Call or text agent 718-309-4539 - ë"½ôîî
Office space avail. about 1000 s.f. 1st fl. Park/Skillman. 718-207-3336 - ë"½ôîî
Brand new, High End office suites with furniture, several sizes available for rent, - ë"½ôîî
Beautiful Conference room, coffee area, cleaning service and amenities included. 929-210-2967 L.M.
2 bedroom Apt for rent for Shabbos on Skillman (next to Satmar shul). Email: [email protected] - ë"½ôîî
1 & 2 bedroom apt. for rent, Ross St. Call: 718-234-5900 x 221, or email: [email protected] - ë"½ôîî
[email protected],347-403-9594 :‫ טעקסט‬.$2000 .‫פ‬.‫ ס‬400 ,‫ געאייגנט פאר עמאזאן ביזנעס‬,‫ מינוט פון ווומס"ב‬15 .‫ריטעיל ספעיס עוועיל‬
347-318-3339 .(‫ בעדרום )אידישע שכנים‬5 ‫ און‬3 ,‫ הערליכע פריש איבערגעבויטע דירות‬2 ‫ צו פארדינגען‬-Jersey City
845-213-0831 .Collins ‫ אויף‬,‫ פארטשעס‬2 ,‫ ½ ביהכ"ס‬2 ,‫ פלעי רום‬,‫ דיינונג רום‬,‫ גרויסע קיטשען‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ צו פארדינגען נייע הערליכע‬- −½òêô
845-659-0210 . $835K ‫ פול בעיסמענט‬+ ‫ בעדרום דירה‬3 + ‫ ס"פ‬2500 ,‫ הערליך ניי טאון הייזער אין די הארץ פון מאנסי‬New Construction - −½òêô
845-217-2334 (‫ פאר ערשטע יאר‬8 .‫ )נישט סעק‬,‫ נאנט צו הצלחה סופערמארקעט‬,ready to move in, many upgrades ‫ בעדרום דירה צו פארדינגען‬5 ‫ א הערליכע‬- −½òêô
For sale: Beautiful up & down or flat w/ income serious inquiries only. 845-325-9033 - −½òêô
Vacation home avail for Pesach/short term, day/week, Walking dist. to shop & shul. Text or leave msg. 973-518-8155 - −½òêô
Lot for sale – in center of Monsey 13000 sqft approve for 2 town houses + 1 accessory call 917-724-2186 L.M. - −½òêô
House for sale, zoning 2 family, 19 Wolfe Dr. (cor. Summit) Spring Valley. 347-342-1055 L.M. - −½òêô
For sale, 2 apartments in the heart of Satmar Dr. an 8 room apt. ready to move-in and a 4 room is rented. 845-774-9690 - −"š
Starting $399k walking distance to Shul & KJ. 347-564-8480 .Highland Mills ‫ הערליכע גרויסע הייזער צי פארקויפן אין‬2 !‫יא איר קענט מופן‬
718-928-5667 ‫מוסדות רופט‬/‫וואך א פריוואטע בילדינג מיט אלע צוגעהערן )מקוה( צו פארדינגען פאר פאמיליע‬/‫ שבתים‬- Getaway ½ò¼¬òîêô
Luxury summer houses available for summer - Fallsburg / Woodridge / Monticello. Please call 845-774-9690
Hotel Travel Agent 718-972-0088 ‫ צו באשטעלן רופט‬,‫ אין צפת פאר שבת ל"ג בעומר זיין מיט א כשר'ע הכשר מהדרין‬Ruth Rimon Hotel ‫צום ערשטן מאל וועט די‬
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
Amazon Seller Training. 1-on-1 Private hands-on training for beginners. Satisfaction Guaranteed. 347-559-5050
Print shop in Wmsb looking to hire full-time, must know basic computer 718-635-3786
2106 .‫ עקס‬718-387-1938 ‫ רופט‬.‫ גוט באצאלט‬,‫אינגערמאן געזוכט צו ארבעטן אין א געשעפט אין וומס"ב אלס אינסייד סעילסמאן‬
.‫ לאזט מעס‬845-554-3135 :‫ רופט‬.‫א קיטשען מענעדזשער געזוכט פאר א יונגעל קעמפ אין די מאונטענס‬
[email protected] :‫ אימעיל‬,718-975-7794 :‫ פעקסט‬.‫עס ווערט געזיכט א ראש מדריכים פאר א חסידשע קעמפ אין די מאונטעס‬
speakers ‫ אין שטערקסטע‬Professional ‫ מיט די בעסטע און גרעסטע אויסוואהל פון‬Midtown Camera ‫די שמחת פורים שפירט זיך אין‬
Great opportunity! Seeking out sales rep in the construction industry, 718.781.0325
917-588-4203 .‫ דארפט איר א פריוואטע סעקרעטערי? מיר האבן פראפעשענעלס וואס קענען טוען פאר אייך אלע אייערע ארבעט ביי אונז אין אפיס‬Business owner’s
,‫ ביינאכט פון זונטאג ביז דאנערשטאג‬11:00 ‫ נאכמיטאג ביז‬3:00 ‫ בעסיק שעות פון‬,‫ דיספעטשער געזוכט‬assistant ‫אן‬
.845-232-1183 ‫ אדער רופט‬[email protected] :‫ אימעל‬.‫ דארף וואוינען אין וומ"ס‬.CDL ‫דארף האבן‬
We will open you a credit line from 100k-750k 0% APR 12/24 months. 929.355.6932 ?‫נויטיגט איר זיך אין קעש‬
3# 718-797-2275 ‫ ביטע רופט‬,‫עס ווערט געזוכט א ארבייטער פאר א ספרים סטאר צווישן פורים ביז פסח‬
718-875-9000 .‫ ׳אלע׳ אינשורענס׳ער אנגענומען‬.‫שעה'ן פון אונזערע אויגן דאקטוירים‬/‫ מיר האבן פארלענגערט די טעג‬- Eye Q
646-477-5323 .free ‫ און די סעלפאן איז‬Unlimited Talk & Text ‫ האנדלט אייך איין א חודש‬.‫פורים ספעשיל! מיר טיילן סעלפאון'ס בחינם פאר משלוח מנות‬
347-520-5608 :‫ רופט‬,.‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,Mail box locks, deadbolts ,‫ שבת שלעסער‬:‫ מיר אינסטאלירן און פארעכטען‬- NS Locksmith
347-675-3281 ‫ רופט‬.‫געזוכט א מענעדזשער פאר א גראסרי אין וומס"ב‬