120 / 2017 רגיל מספר מכרז פומבי לאספקת והתקנת מסכים גדולים

‫‪1‬‬
‫מכרז פומבי רגיל מספר ‪120/2017‬‬
‫לאספקת והתקנת מסכים גדולים‬
‫מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק‪ ,‬להתקין ולתחזק באתרי מכבי ובמרפאות‬
‫הרופאים העצמאיים של מכבי‪ ,‬מסכים גדולים ומתקני תליה וכבילה למסכים הכל על פי התנאים המפורטים במכרז‬
‫על נספחיו‪.‬‬
‫ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים‪ .‬למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשלוש תקופות נוספות‬
‫בנות שנה כל אחת‪.‬‬
‫רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן‪ ,‬המהוות תנאי סף הכרחי‪:‬‬
‫‪ ‬יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל‪ ,‬ומנהל ספרים כדין‪.‬‬
‫‪ ‬הכנסותיו בשנים ‪ , 2014-2015‬לפי כללי חשבונאות מקובלים‪ ,‬וכפי שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים‬
‫שלו‪ ,‬הן לפחות ‪ ₪ 1,000,000‬לכל אחת מהשנים‪.‬‬
‫‪ ‬בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ‪ ,‬תקף למועד הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪ ‬מסוגל לספק למכבי את המסכים‪ ,‬שירות למסכים‪ ,‬הפצה והתקנת המסכים בעצמו או ע"י קבלן משנה‪/‬אחר‬
‫מטעמו‪.‬‬
‫‪ ‬עומדת לרשות המציע מעבדת שירות בארץ המסוגלת לבצע תיקונים‪/‬טיפול במסכים במסגרת קריאות שירות‪.‬‬
‫‪ ‬סיפק במהלך שנת ‪ 2016‬לפחות ‪ 600‬מסכים‪.‬‬
‫‪ ‬הינו בעל נסיון מוכח בישראל של ‪ 4‬שנים לפחות בנשוא מכרז זה‪.‬‬
‫‪ ‬מפעיל מערך שרות ומוקד מאויישים לעסקים‪ ,‬בעצמו או ע"י קבלן משנה‪/‬אחר מטעמו‪ ,‬המעניקים שרותי תחזוקה‬
‫ותמיכה בפרישה ארצית‪ ,‬עבור ‪ 3‬ארגונים לפחות‪ ,‬כשבכל אחד מהארגונים לפחות ‪ 600‬מסכים‪.‬‬
‫‪ ‬עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש‪.‬‬
‫‪ ‬נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך‪.‬‬
‫המעוניין להשתתף במכרז‪ ,‬יתייצב ויקבל את מסמכיו‪ ,‬כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין‪ ,‬כולל שם איש קשר מטעמו‬
‫ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני ‪ +‬טלפון)‪ ,‬במשרדי "מכבי שירותי בריאות"‪ ,‬ברח' המרד ‪ 27‬בתל‪-‬אביב‪ ,‬קומה‬
‫‪ ,14‬אצל גב' ענת מנדל‪ ,‬או מי שימונה מטעמה‪ ,‬בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ .10:00-14:00‬כל זאת‪ ,‬החל מיום‬
‫‪ 9.3.17‬ועד ליום ‪.20.3.17‬‬
‫ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני‬
‫‪ [email protected]‬המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ‪ 24.4.17‬בשעה ‪ .12:00‬מעטפות שלא‬
‫תוגשנה עד לאותו מועד‪ ,‬לא תתקבלנה‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת ‪ .www.maccabi4u.co.il‬במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור‬
‫במסמכי המכרז‪ ,‬יגבר האמור במסמכי המכרז‪.‬‬
‫مناقصة علنية عادية رقم ‪120/2017‬‬
‫لتزويد وتركيب شاشات كبيرة‬
‫مكابي خدمات الصحة معنية بأن تتعاقد مع مزود واحد املعتاد لتركيب وصيانة في مواقع مكابي وفي عيادات االطباء‬
‫املستقلني التابعني ملكابي‪ ،‬شاشات كبيرة ومنشآت تعليق وكوابل لشاشات‪ ،‬الكل مبوجب الشروط املفصلة في املناقصة‬
‫على بنودها‪.‬‬
‫التعاقد هو لفترة سنتني‪ .‬ملكابي محفوظ امكانية متديد فترة االتفاق في ثالث فترات اضافية مدة كل فترة سنة كل مرة‪.‬‬
‫يحق تقدمي العرض فقط مزود الذي يستوفي كل الطلبات فيما يلي‪ ،‬الذي يشكل شرطا اساسيا اجباري‪:‬‬
‫ • فرد او رابطة مسجلة حسب القانون في اسرائيل‪ ،‬ويدير حسابات بحسب القانون‪.‬‬
‫ •مدخوالته في السنوات ‪ ،2014-2015‬بحسب قوانني حسابات‪ ،‬وبحسب ما يظهر في تقارير املالية السنوية التابعة له‪ ،‬هي‬
‫على االقل ‪ 1،000،000‬ش‪.‬ج لكل واحد من السنوات‪.‬‬
‫ •ميلك ترخيص من املنتج انه هو ممثله املرخص في البالد‪ ،‬ساري املفعول ملوعد تقدمي العرض‪.‬‬
‫ •معتاد لتزويد ملكابي الشاشات‪ ،‬خدمات لشاشات‪ ،‬توزيع وتركيب شاشات بنفسه او من قبل مقاول ثانوي‪/‬اخر من قبله‪.‬‬
‫ •ميلك املقترح مختبر خدمات في البالد املعتاد لتنفيذ تصليحات‪ /‬عالج في شاشات في اطار استدعاء اخلدمة‪.‬‬
‫ •زود في خالل سنة ‪ 2016‬على االقل ‪ 600‬شاشة‪.‬‬
‫ •ميلك جتربة مثبتة في اسرائيل ‪ 4‬سنوات على االقل في موضوع هذه املناقصة‪.‬‬
‫ •يشغل مجموعة خدمات ومركز مؤهل لالعمال‪ ،‬هو بنفسه او من قبل مقاول ثانوي‪/‬اخر من قبله‪ ،‬الذين مينحون خدمات‬
‫صيانة ودعم في انتشار قطري‪ ،‬لصالح ‪ 3‬منظمات على االقل‪ ،‬حيث في كل واحدة من املنظمات على االقل ‪ 600‬شاشة‪.‬‬
‫ •يستوفي في كل الشروط االجبارية الظاهرة في التفصيل ادناه وبعالمة اجلودة احلد االدنى املطلوبة‪.‬‬
‫ •سجل وحصل من مكابي كراسة املناقصة االصلية مع ختم الذي يشهد على ذلك‪.‬‬
‫املعني بان يشترك في املناقصة‪ ،‬يتواجد ويحصل على مستنداته‪ ،‬بشرط تسليم تفاصيل الهيئة املعنية‪ ،‬يشمل اسم شخص‬
‫االتصال من قبله وتفاصيل التعاقد (بريد الكتروني‪ +‬هاتف)‪ ،‬في مكاتب «مكابي خدمات الصحة»‪ ،‬في شارع هميرد ‪، 27‬‬
‫تل‪ -‬ابيب‪ ،‬طابق ‪ ،14‬لدى السيدة عنات مندل‪ ،‬مركزة جلنة املناقصات او من ينوب عنها‪.‬في االيام االحد‪ -‬اخلميس بني‬
‫الساعات ‪ .10:00-14:00‬كل هذا‪ ،‬ابتداء من يوم ‪ 9.3.17‬وحتى ليوم ‪.20.3.17‬‬
‫ميكن توجيه اسئلة وتفاصيل بخصوص هذه املناقصة او مستنداتها (فقط) بواسطة عنوان بريد الكتروني‬
‫‪ [email protected]‬املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم ‪ 24.4.17‬في الساعة ‪ .12:00‬مغلفات التي‬
‫لم تقدم حتى نفس املوعد‪ ،‬ال تقبل‪.‬‬
‫ميكن النظر في مستندات املناقصة في العنوان ‪ .www.maccabi4u.co.il‬في كل حالة تناقض بني املذكور في هذا‬
‫االعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة‪ ،‬يغلب املذكور في مستندات املناقصة‪.‬‬
‫‪10.3.2017‬‬
‫‪33‬‬