לחצו כאן!

‫‪А вышло всё‬‬
‫‪наоборот...‬‬
‫‪Стр. 15‬‬
‫ע‬
‫רש"ק‬
‫פרשת‬
‫י"ב תצוה‬
‫ח‬
‫ זכור‬‫אד‬
‫דר מנ‬
‫ר ה'ת‬
‫חם חב"ד מ שע"ז‬
‫ו‬
‫סקבה‬
‫‪245‬‬
‫מאחורי‬
‫המסכה‬
‫פרוייקט מיוחד‬
‫להתחפש‬
‫כדי לשרוד‬
‫שות לא מצחיקות‬
‫תחפו‬
‫כמה מילים‬
‫קוראים יקרים‬
‫אוריה ג'ורי‬
‫בדיוק באמצעו של חודש אדר‪,‬‬
‫מופיע זוהר בשלל גוונים ‪ -‬חג‬
‫הפורים‪.‬‬
‫מי לא אוהב את פורים? שמחה‬
‫ושירים בכל מקום‪ .‬המון‬
‫הפתעות במשלוחי המנות‪ .‬והכי‬
‫חשוב‪ :‬תחפושות‪ .‬בכל הצבעים‬
‫ובכל הצורות‪.‬‬
‫הנה דובי מסתתר מאחורי מסכת‬
‫סבא‪-‬זקן‪ .‬בידו מקל והוא מהלך‬
‫לו לאיטו‪ ..‬והנה הוא סבא!‬
‫ברם‪ ,‬רק ישיל המסכה‪ ,‬יוריד‬
‫הגלימה‪ ,‬שוב יחזור להיות‬
‫דובי הילד הנמרץ שהרי כל מה‬
‫שהיה כאן קודם ‪ -‬לא היה אלא‬
‫תחפושת‪.‬‬
‫לא סתם בחרנו להתמקד השנה‬
‫בנושא התחפושות‪ .‬נכתוב על‬
‫כך מכל כיוון ‪ -‬אמרנו ‪ -‬נספר‬
‫ונתאר‪ ,‬ונמלא הדפים‪ .‬לרגל‬
‫החג ‪ -‬חג הפורים‪.‬‬
‫כדי שיבינו הכל ‪ -‬תחפושות רק‬
‫בפורים!‬
‫ואם יום אחד מתחשק לי‬
‫להתחפש ללבוש מסכה של‬
‫ילד כועס‪ ,‬או אולי תלבושת‬
‫מוזרה מאוד ‪ -‬של ילד שלא‬
‫אוהב פתאום ללמוד‪ ,‬אזכור‬
‫שמתחפשים ‪ -‬רק יום אחד‪ ,‬רק‬
‫בפורים!‬
‫העורך‬
‫זמני‬
‫השבת‬
‫כניסת השבת‪:‬‬
‫‪18:05‬‬
‫צאת השבת‪:‬‬
‫‪19:20‬‬
‫חדדר‬
‫ח‬
‫ר‬
‫מוורריים‬
‫ם‬
‫להוריד את המסכות מ‬
‫רּוח‪ִ ,‬מי ֲחזָ ָקה‬
‫ַּפ ַעם ִה ְתוַ ְּכחּו ָל ֶהם ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָה ַ‬
‫יֹותר‪.‬‬
‫דֹולה ֵ‬
‫יֹותר‪ְּ ,‬ול ִמי ַה ְׁש ָּפ ָעה ּגְ ָ‬
‫ֵ‬
‫רּוח ִלנְ ׁשֹב‬
‫ּכּוח‪ֵ ,‬ה ֵח ָּלה ָה ַ‬
‫ְלצ ֶֹרְך ַה ַה ְכ ָר ָעה ַּבּוִ ַ‬
‫הל'ה ֶׁש ָּצ ַעד ָּב ְרחֹוב‪ָ ,‬עטּוף‬
‫מֹויׁש ֶ‬
‫ַ‬
‫ְּב ָחזְ ָקּה ַעל‬
‫הל'ה‬
‫מֹויׁש ֶ‬
‫ַ‬
‫ִּב ְמ ִעיל ָּכ ֵבד‪ָ ,‬צ ִעיף ְּוכ ָפפֹות‪ַ .‬אְך‬
‫רּוח ְל ָה ִעיף ֵמ ָע ָליו ֶאת ְּבגָ ָדיו‪,‬‬
‫ֹלא נָ ַתן ָל ַ‬
‫יֹותר וְ ִה ְמ ִׁשיְך ַּב ֲה ִל ָיכתֹו‪.‬‬
‫ִה ְת ַּכ ָּסה ָּב ֶהם ָחזָ ק ֵ‬
‫הל'ה ְּב ֶׁשּלֹו‪.‬‬
‫מֹויׁש ֶ‬
‫ַ‬
‫רּוח ִהגְ ִּב ָירה ִהּלּוְך‪ַ ,‬אְך‬
‫ָה ַ‬
‫ּתֹורה ֶׁשל ַה ֶּׁש ֶמׁש‪ַ .‬רק ִה ְת ִח ָילה‬
‫וְ ִהּנֵ ה ִהּגִ ַיע ָ‬
‫הל'ה‬
‫ּומֹויׁש ֶ‬
‫ַ‬
‫ֹלח ַק ְרנַ יִ ם ַּדּקֹות ֶׁשל חֹם‪,‬‬
‫ִל ְׁש ַ‬
‫ֶׁש ָּלנּו ִמּיָ ד ָּפ ַׁשט ֵמ ָע ָליו ֶאת ְמ ִעילֹו‪...‬‬
‫• • •‬
‫ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ְּב ֶמ ֶׁשְך‬
‫ַה ָּׁשנָ ה ָאנּו ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים‬
‫ּומ ְת ַּכ ִּסים ְּב ַמ ֵּסכֹות‪,‬‬
‫ִ‬
‫יׁשהּו‬
‫ְמ ַפ ֲח ִדים ֶׁש ִּמ ֶ‬
‫אֹותנּו ִמ ְת ַּפ ֵּלל‬
‫יִ ְר ֶאה ָ‬
‫ְּב ַכּוָ נָ ה אֹו עֹוזֵ ר ְל ָח ֵבר‬
‫צּוקה‪ְ .‬ל ִע ִּתים‬
‫ִּב ְמ ָ‬
‫רֹוצים‬
‫ְקרֹובֹות ָאנּו ִ‬
‫ַל ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֶׂשה טֹוב‪ַ ,‬אְך‬
‫עֹוטים ָע ֵלינּו ַמ ֵּס ָכה‬
‫ִמּׁשּום ַמה ִ‬
‫יׁשהּו ַא ֵחר‪.‬‬
‫ַא ֶח ֶרת‪ַּ ,‬ת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁשל ִמ ֶ‬
‫ּפֹורים! ֶאת ַה ַּת ְחּפֹׂשֹות ֶׁש ָּלנּו‪,‬‬
‫ֹלא ָּכל יֹום ִ‬
‫נַ ְׁש ִאיר ַרק ְליֹום ֶא ָחד ַּב ָּׁשנָ ה‪ְּ .‬ב ָכל ְׁש ָאר‬
‫ַהּיָ ִמים ‪ָ -‬ע ֵלינּו ִל ְהיֹות ִמי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו‪ַ ,‬חּיָ ֵילי‬
‫ִצ ְבאֹות ַה ֵּׁשם!‬
‫יַ ְל ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבזְ ַמן ּגְ זֵ ַירת ָה ָמן‪ּ ,‬גִ ּלּו ָלנּו ַמהּו‬
‫הּודי‪.‬‬
‫ַהּכ ַֹח ָה ֲא ִמ ִּתי ֶׁשל יֶ ֶלד יְ ִ‬
‫ֵהם ֹלא ָּפ ֲחדּו ֵמ ָה ָמן ָה ָר ָׁשע‪ֵ ,‬מ ַא ַח ְׁשוֵ ורֹוׁש‬
‫״ע ְּמָך‬
‫הּודי‪ִ :‬‬
‫רֹותיו ‪ -‬וְ ָא ְמרּו ְל ָמ ְר ְּד ַכי ַהּיְ ִ‬
‫ּוגְ זֵ ָ‬
‫ָאנּו‪ְ ,‬ל ַחּיִ ים אֹו ַל ָּמוֶ ת!״‪.‬‬
‫טּוח ֶׁשּיַ ְל ֵדי יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ְלכּו ִעּמֹו‬
‫ָמ ְר ְּד ַכי ָהיָ ה ָּב ַ‬
‫ּתֹורה‪ ,‬וַ ֲא ִפּלּו ָלצּום‪ֲ .‬א ָבל ִל ְמסֹר ֶאת‬
‫ִל ְלמֹד ָ‬
‫מּוכנִ ים ְל ֵה ָה ֵרג ַעל ִקּדּוׁש‬
‫נַ ְפ ָׁשם‪ִ ,‬ל ְהיֹות ָ‬
‫ַה ֵּׁשם? ֲא ִפּלּו הּוא ֹלא ִצ ָּפה ְלזֶ ה‪...‬‬
‫מֹוכ ִיחים ָלנּו‪ִּ ,‬כי ַהּכ ַֹח‬
‫ׁשּוׁשן ִ‬
‫ַהּיְ ָל ִדים ֶׁשל ָ‬
‫ָה ֲא ִמ ִּתי ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְמ ָצא ַּבּיָ ַדיִ ם ֶׁש ָּל ֶכם‪,‬‬
‫טּוח ֶׁשּגַ ם ָל ֶהם ָהיּו ִל ְפ ָע ִמים‬
‫ַהּיְ ָל ִדים‪ֲ .‬אנִ י ָּב ַ‬
‫ְמ ִריבֹות אֹו ְּכ ָע ִסים ֶא ָחד ַעל ַה ֵּׁשנִ י‪ ,‬וְ גַ ם‬
‫ׁשּוׁשן ָהיּו יְ ָל ִדים ֶׁשֹּלא ָּת ִמיד‬
‫ַּב ֵ'ח ֶדר' ֶׁשל ָ‬
‫ִה ְתנַ ֲהגּו ְּב ֶה ְת ֵאם‪ַ .‬אְך ְּב ֶרגַ ע ָה ֱא ֶמת‪ְּ ,‬כ ֶׁש ָה ָּמן‬
‫ָּבא ְל ַכּלֹות ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל‪ֵ ,‬הם ָּפ ְׁשטּו ֶאת‬
‫״אנּו ִע ְּמָך‪ְ ,‬ל ַחּיִ ים‬
‫ַה ַּמ ֵּסכֹות‪ ,‬וְ זָ ֲעקּו ְל ָמ ְר ְּד ַכי‪ָ :‬‬
‫אֹו ַל ָּמוֶ ת״‪.‬‬
‫• • •‬
‫ַהּכ ַֹח ִל ְפׁשֹט ֵמ ִא ָּתנּו ֶאת‬
‫ַה ַּמ ֵּסכֹות ‪ -‬הּוא ַּדוְ ָקא ַעל‬
‫הֹוס ָפה‬
‫יְ ֵדי ֲח ִמימּות וְ ָ‬
‫ּומ ְצוֹות‪.‬‬
‫ּתֹורה ִ‬
‫ְּבאֹור ֶׁשל ָ‬
‫ּפֹורים‪,‬‬
‫ַּבּיֹום ֶׁש ַא ֲח ֵרי ִ‬
‫רּוקה‬
‫ְּכ ֶׁש ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת זְ ָ‬
‫ְליַ ד ַה ִּמ ָּטה ְּכמֹו ֶא ְתרֹוג‬
‫הֹוׁש ְענָ א ַר ָּבה‪...‬‬
‫ְּב ַ‬
‫״לזְ רֹק״‬
‫ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִיכים ִ‬
‫אֹותּה ּגַ ם ֵמ ַה ַחּיִ ים ֶׁש ָּלנּו‪.‬‬
‫ָ‬
‫ְל ַהּגִ ַיע ַל ֵח ֶדר וְ ַל ֲח ֵב ִרים וְ ִל ְהיֹות‬
‫ֲא ִמ ִּתּיִ ים‪ִ ,‬מי ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֶּב ֱא ֶמת – חֹד‬
‫ַה ֲחנִ ית ֶׁשל ְצ ָבא ָה ַר ִּבי ְּב ִמ ְל ֶח ֶמת ַהּגָ לּות‪.‬‬
‫עֹולם ְּבכ ַֹח‬
‫ַּת ְפ ִק ֵידנּו הּוא ְל ָה ִאיר ֶאת ָה ָ‬
‫ּתֹורה‪ְּ ,‬ול ַה ִכינֹו ְלּבֹוא ַה ָּמ ִׁש ַיח‪.‬‬
‫ַה ָ‬
‫קֹור ִאים ַעל ַה ְד ָל ַקת‬
‫בּוע ָאנּו ְ‬
‫ּגַ ם ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ‬
‫נֹורה‪ְּ ,‬ב ֶׁש ֶמן זַ יִ ת זַ ְך‪.‬‬
‫ַה ְּמ ָ‬
‫יֹוסיף ְּבאֹור‬
‫ַעל יְ ֵדי ֶׁש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ִ‬
‫וְ יַ ְד ִליק נֵ ר ָק ָטן‪ְּ ,‬כ ֶׁש ָּכל ֶא ָחד יִ ְׁש ַלח ֶק ֶרן ַּד ָּקה‬
‫ימה ֶׁשל אֹור ְּוקדֻ ָּׁשה‪ ,‬הּוא יְ ַח ֵּמם וְ יָ ִאיר‬
‫וַ ֲח ִמ ָ‬
‫ֶאת ַה ְּס ִב ָיבה‪.‬‬
‫ַהּנֵ רֹות יִ ְד ְלקּו‪ַ ,‬ה ַּמ ֵּסכֹות יִ ָּפ ְׁשטּו‪ְּ ,‬ול ֵעינֵ י ָּכל‬
‫הּודית!‬
‫ִּת ְתּגַ ֶלה ַהּנְ ָׁש ָמה ַהּיְ ִ‬
‫נשמת‬
‫לעילוי נשמת‬
‫לעילוי‬
‫חנזין‬
‫ע״ה חנזין‬
‫ריסא ע״ה‬
‫רחל ריסא‬
‫ורעייתו רחל‬
‫דוד ורעייתו‬
‫ר׳ דוד‬
‫הרה״ח ר׳‬
‫הרה״ח‬
‫אלטשולער‪,‬‬
‫אפרים אלטשולער‪,‬‬
‫ר' אפרים‬
‫דלוין‪ ,‬ר'‬
‫יצחק דלוין‪,‬‬
‫יוסף יצחק‬
‫ר' יוסף‬
‫גדז''‬‪ ,‬,‬ר'‬
‫אבי גדז‬
‫ר' אבי‬
‫מערכת‪ :‬ר'‬
‫גרוס מערכת‪:‬‬
‫שייעל'ה גרוס‬
‫ר' שייעל'ה‬
‫עריכה‪ :‬ר'‬
‫'החייל' ‪ --‬עריכה‪:‬‬
‫עיתון 'החייל'‬
‫עיתון‬
‫אברמיר'זקס‬
‫עיצוב‪:‬‬
‫הת'רייניץ‬
‫נפתלי‬
‫ג'ורי‪,‬‬
‫ר' אברימיהת'‬
‫אברמי זקס‬
‫רייניץר'עיצוב‪:‬‬
‫נפתלי‬
‫הת'ג'ורי‪,‬‬
‫אוריה‬
‫אוריההת'‬
‫גבירץ‪,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לכתובת‪[email protected] :‬‬
‫לשלוח לכתובת‪:‬‬
‫ניתן לשלוח‬
‫והערות ניתן‬
‫תגובות והערות‬
‫פניות‪ ,‬תגובות‬
‫פניות‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫עדכונים‬
‫שמחת‬
‫התקיימה‬
‫קעניג‬
‫ביום שני השבוע‪ ,‬ר' יוסי‬
‫ה'שבע ברכות' של משפחת‬
‫ליפסקר‪ ,‬בארגון ובהשתתפות כל‬
‫השלוחים למוסדות החינוך הרבים‬
‫בעיר‪.‬‬
‫האירוע נערך בבניין החדש של בית‬
‫הספר "בנות מנחם"‪ .‬והופק על ידי‬
‫צוות בית הספר המסור‪ ,‬בטוב טעם‬
‫כמיטב מסורת "בנות מנחם"‪.‬‬
‫במהלכו סקרו מנהלי המוסדות את‬
‫ההתפתחות המרשימה‪.‬‬
‫לקראת הערב הופק גיליון מיוחד‬
‫ומושקע‪ ,‬הסוקר את פעילות‬
‫המוסדות מזוויות שונות‪.‬‬
‫ּבָ נַ יִ ְך‬
‫ֵמ ָרחֹוק‬
‫הגדולה מכולן‬
‫המהפכה‬
‫זה קורה עכשיו!‬
‫ליהודים היתה‬
‫שוק הפורים המסורתי ב'חדר מנחם'‬
‫נחוג ברוב פאר‪ ,‬ובעליצות ניכרת‪.‬‬
‫עשרות דוכנים הופעלו לקול צהלות‬
‫התלמידים המחופשים‪ ,‬בהם כמה‬
‫חדשים ומפתיעים‪.‬‬
‫מי שניצח על ה'שוק' הססגוני‪,‬‬
‫הינו הרוח החיה שמאחורי הפעילות‬
‫החברתית ‪ -‬חסידית בחדר בתקופה‬
‫האחרונה ‪ -‬ר' אברמי גבירץ‪.‬‬
‫הופעה משעשעת במיוחד של‬
‫המלמדים‪ ,‬ו‪...‬הופ נגמר השוק‪!..‬‬
‫במהלך היום התקיימה גם תחרות‬
‫תחפושות‪ ,‬עם קבלת תוצאות‬
‫האמת‪ ,‬אנו נפרסם אותם בגיליון‬
‫הבא‪.‬‬
‫לכל שאלה? תשובה!‬
‫הרב יוסף יצחק מרזל‬
‫האם מותר לילד‬
‫להתחפש בפורים‬
‫לדמות של ילדה או‬
‫הפוך?‬
‫איסור לא ילבש ופורים‬
‫ָּכ ַתב ַה ַר ָמ"א‪" :‬מֻ ָּתר ְלגֶ ֶבר ִל ְלּבֹׁש ִׂש ְמ ַלת ִא ָּׁשה‪ ,‬וְ ִא ָּׁשה ְּכ ִלי ּגֶ ֶבר‪ְ .‬מ ַא ַחר ֶׁש ֵאין ְמ ַכּוְ נִ ים ֶא ָּלא ְל ִׂש ְמ ָחה‬
‫אֹוס ִרים‪ ,‬וְ ַה ִּמנְ ָהג ִּכ ְס ָב ָרא ִראׁשֹונָ ה"‪.‬‬
‫ְּב ָע ְל ָמא‪ .‬וְ יֵ ׁש ְ‬
‫("ּביִ ת ָח ָדׁש") ֵמ ִביא ְּב ֵׁשם ַּב ַעל ַה"ּיְ ֵר ִאים" ֶׁשּיֵ ׁש ְל ַב ֵּטל ִמנְ ָהג זֶ ה‪.‬‬
‫ָא ְמנָ ם ַה ַּב"ח ַ‬
‫ּפֹוס ִקים ִה ְת ַּב ְּטאּו ַּב ֲח ִריפּות נֶ גֶ ד ַה ִּמנְ ָהג ִל ְלּבֹׁש ֶּבגֶ ד ִא ָּׁשה ִל ְכבֹוד‬
‫דֹולי ַה ְ‬
‫ְּכמֹו ֵכן ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ִמּגְ ֵ‬
‫עֹוׂשים ַרק ְל ֵׁשם ְׂשחֹוק ‪ָ -‬אסּור‪.‬‬
‫ּפּורים אֹו ִׂש ְמ ַחת ָח ָתן וְ ַכ ָּלה‪ ,‬וְ ַאף ֶׁש ִ‬
‫ִ‬
‫ּפּורים הּוא‪ ,‬יֵ ׁש ָמקֹום ְל ָה ֵקל‪.‬‬
‫דֹולים‪ָ .‬א ְמנָ ם ִּב ְק ַטּנִ ים‪ֶׁ ,‬שּנִ ָּכר ַה ָּד ָבר ֶׁש ַרק ְלצ ֶֹרְך ִׂש ְמ ַחת ִ‬
‫ָּכל זֶ ה ִּבּגְ ִ‬
‫מקורות‪ :‬רמ"א סימן תרצ"ו סעיף ח'‪ ,‬משנה ברורה ס"ק ל'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫נחמ‬
‫ה קורץ‬
‫הּומה‬
‫ּומ ָ‬
‫ַּב ֲחנּות ַה ַּת ְחּפֹׂשֹות ָּב ָלגָ ן ְ‬
‫ָמה יִ ְהיֶ ה?‬
‫מֹוצ ִאים ּפֹה ׁשּום ָּד ָבר‬
‫ֹלא ְ‬
‫ּפּורים ָמ ָחר????‬
‫ֲה ֵרי ִ‬
‫ּומי ַעל ַמה‬
‫ָמה ַעל ִמי ִ‬
‫ְּב ִבגְ ֵדי ַמ ְל ָאְך‬
‫נֹוצץ‬
‫יצן ֶּכ ֶתר ֵ‬
‫ַעל רֹאׁש ַה ֵּל ָ‬
‫ֵא ָליו ָה ָמן נִ ְׁש ַלח‬
‫רֹוצץ‬
‫ּכֹובע ּפֹונּפֹון ִמ ְת ֵ‬
‫ַה ֶּמ ֶלְך ִעם ַ‬
‫יע‬
‫בֹוּה לֹו ִה ִּצ ַ‬
‫ֵעץ ּגָ ַ‬
‫ַל ַּכ ָּלה ָא ַבד ַהּתּול‬
‫ְּכ ִפ ְתרֹון מֻ ְצ ָלח‬
‫ִמ ְת ָּפ ֵאר ּבֹו ֶה ָחתּול‬
‫יכים‬
‫ִּבגְ ָתן וָ ֶת ֶרׁש ַהּנְ ִס ִ‬
‫ַה ַּמ ְל ָּכה ָח ְב ָׁשה ּכֻ ְמ ָּתה‬
‫נִ ּסּו ִל ְתרֹם ַמ ְׁש ֶקה ְּפ ָל ִאים‬
‫ימה ְּכ ֻת ָּמה‬
‫וְ ַה ַחּיָ ל ּגְ ִל ָ‬
‫יע‬
‫ֶׁשאֹותֹו ְק ָצת יַ ְרּגִ ַ‬
‫יצה‬
‫יראט ִּב ְק ִפ ָ‬
‫ּגַ ם ַה ִּפ ָ‬
‫עֹול ִמים‪...‬‬
‫אּולי ְל ָ‬
‫ַ‬
‫ִה ְצ ָט ֵרף ַל ֲחגִ יגָ ה‬
‫ַאְך ִּפ ְתאֹום‬
‫ּכֹובע ַקׁש‬
‫הּוא ָח ַבׁש ַ‬
‫ִמּׁשּום ָמקֹום‬
‫ּוביָ דֹו נָ ָׂשא ַח ָּכה‬
‫ְ‬
‫ָצנַ ח לֹו וַ יְ זָ ָתא‬
‫ַא ֲח ָריו ָרץ ַה ַּדּיָ ג‬
‫ִה ְצ ָט ְרפּו ַל ֲחגִ יגָ ה ּגַ ם‬
‫ּור ִטּיָ ה‬
‫ִעם ֶח ֶרב ְ‬
‫ּופ ְר ַׁשנְ ָד ָתא‬
‫זֶ ֶרׁש ַ‬
‫וְ ָכל ַה ָּדגִ ים‬
‫ּמֹוכר ִהּגִ יׁשּו ְמגִ ָּלה ַעל ְק ָלף‬
‫ַל ֵ‬
‫ִה ִּׁשילּו ַק ְׂש ַק ִּׂשים‬
‫ידי ַה ֶּמ ֶלְך‬
‫תּומה ִּב ֵ‬
‫ֲח ָ‬
‫ָל ְקחּו ַלּזֶ ְּברֹות‬
‫חֹותם ְמקֻ ָּלף‬
‫ְּב ָ‬
‫ֶאת ָּכל ַה ַּפ ִסים‬
‫ָׁשם נִ ְכ ַּתב‬
‫ַר ְע ָמה ְמפ ֶֹא ֶרת‬
‫ְּב ֵמ ָאה ֶע ְׂש ִרים וְ ֶׁש ַבע ָלׁשֹון‬
‫ַעל רֹאׁש ָה ַע ְכ ָּבר‬
‫ֲחנּות זֹו נִ ְב ֲח ָרה‬
‫ָה ַא ְריֵ ה ְמ ַצּיֵ ץ‬
‫ַּב ָּמקֹום ָה ִראׁשֹון‬
‫ּומ ַכ ְר ֵסם ָּכל ָּד ָבר‬
‫ְ‬
‫ְל ַת ְחּפֹׂשֹות מֻ ְצ ָלחֹות‬
‫ּמֹוכר‪-‬‬
‫וְ ַה ֵ‬
‫ְּב ִׂש ְמ ָחה וְ ָׂשׂשֹון‬
‫ּפֹוכר‬
‫יָ ַדיִ ם ֵ‬
‫ָאז ּבֹואּו ִל ְקנֹות‬
‫ּוכ ָבר ְמאֻ ָחר‬
‫ַהּכֹל ְמבֻ ְל ָּבל ְ‬
‫ּומ ָּדה‬
‫ְּב ִלי ּגְ בּול ִ‬
‫ֵאין זְ ַמן ְל ַס ֵּדר‬
‫ְל ַמה ִה ְת ַח ַּפ ְׂש ֶּתם??‬
‫ּול ַה ְת ִאים ָּכל ָּד ָבר!‬
‫ְ‬
‫עֹולם ֹלא נֵ ַדע‪...‬‬
‫ְל ָ‬
‫התוועדות עם ר' אבי גדז'‬
‫קיימו מצוות תפילין‬
‫ִמידֵ י מֹוצָ אֵ י ׁשַ ּבָ ת ק ֹדֶ ׁש ּבְ עֵ ת הַ הַ בְ ּדָ לָ ה‪ ,‬אָ נּו מַ כְ רִ יזִ ים אֶ ת‬
‫הַ ּפָ סּוק ִמּתֹוְך הַ ְּמגִ ּלָ ה "לַ ּיְ הּודִ ים הָ יְ תָ ה אֹורָ ה וְ ִׂש ְמחָ ה וְ ׂשָ ׂשֹון‬
‫ּומֹוסיפִ ים לְ בַ ּקֵ ׁש ‪ּ" -‬כֵ ן ִּת ְהיֶה לָ נּו"‪.‬‬
‫ִ‬
‫וִ יקָ ר"‬
‫חֲ כָ מֵ נּו זִ כְ רֹונָם לִ בְ רָ כָ ה‪ּ ,‬פֵ רְ ׁשּו אֶ ת הַ ּפָ סּוק ּכָ ְך‪:‬‬
‫"לַ ּיְ הּודִ ים הָ יְ תָ ה" ‪ּ -‬בְ ִסּפּור הַ ְּמגִ ּלָ ה‪ּ ,‬גְ אֻ ּלָ ה‪,‬‬
‫נִ ִּסים וְ נִ ּצָ חֹון‪ .‬וְ הַ ּכ ֹל ּבִ זְ כּות‪" :‬אֹורָ ה" ‪ -‬זֹו‬
‫הַ ּתֹורָ ה ׁשֶ ּלָ ְמדּו לַ ְמרֹות הַ ּגְ זֵרָ ה‪" .‬וְ ִׂש ְמחָ ה" ‪-‬‬
‫אֵ ּלּו הַ חַ גִ ים ׁשֶ ִה ְמ ִׁשיכּו הַ ּיְ הּודִ ים לַ חֲ ג ֹג ּולְ קַ ּיֵם‬
‫לַ ְמרֹות הָ ִאּיּום מֵ הַ ּגֹויִ ים סָ בִ יב‪" .‬וְ ׂשָ ׂשֹון" ‪-‬‬
‫זֹוהי ּבְ רִ ית הַ ִּמילָ ה ׁשֶ ְּמסַ ּמֶ לֶ ת אֶ ת הַ ּנֶאֱ מָ נּות‬
‫ִ‬
‫ׁשֶ ל עַ ם יִ ְׂשרָ אֵ ל ּכְ לַ ּפֵ י ה'‪" .‬וִ יקָ ר" אֵ ּלּו הַ ְּתפִ ּלִ ין‬
‫ׁשֶ אֵ יתָ ן יָצָ א מָ רְ ּדְ כַ י הַ ּיְ הּודִ י אֶ ל רְ חֹובָ ה ׁשֶ ל‬
‫עִ יר וְ כֻּלָ ם ּפָ חֲ דּו ִמּמֶ ּנּו עַ ד ׁשֶ ִה ְתחַ ּנְ נּו לְ ִה ְתיַיהֵ ד‬
‫(לַ הֲ פ ְֹך לִ יהּודִ ים)‪.‬‬
‫הַ ְּמיֻחָ ד ּבִ ְתפִ ּלִ ין הּוא‪ׁ ,‬שֶ ּדַ וְ קָ א ּבְ ִמ ְצוָה זֹו‪ ,‬חּוץ‬
‫מֵ הַ ְׁשּפָ עָ תָ ּה עַ ל הַ ּמ ֹחַ וְ הַ ּלֵ ב ׁשֶ ּלָ נּו‪ ,‬זֶה ּגַם מַ ְׁשּפִ יעַ עַ ל הָ עֹולָ ם‪.‬‬
‫ּבְ ׁשֹונֶה ִמּתֹורָ ה ׁשֶ ְּצרִ יכִ ים לְ לַ ּמֵ ד אֶ ת הָ עֹולָ ם ּכְ דֵ י לְ הַ ְׁשּפִ יעַ‬
‫עָ לָ יו‪ּ ,‬ובֶ טַ ח ל ֹא ּכְ מֹו ּבַ חַ גִ ים ּובְ רִ ית ִמילָ ה ׁשֶ ּׁשַ ּיָכִ ים רַ ק‬
‫לַ ּיְ הּודִ ים‪.‬‬
‫וראו ויראו ממך!‬
‫ִסּפּורִ ים רַ ּבִ ים יֵׁש עַ ל מַ עֲלָ תָ ּה ׁשֶ ל ִמ ְצוֹות ְּתפִ ּלִ ין‪ ,‬אַ ְך‬
‫ּבְ ִהזְ ּדַ ְּמנּות זֹו אָ בִ יא ִמ ְסּפָ ר ִסּפּורִ ים מֵ רַ ּבֹותֵ ינּו נְ ִׂשיאֵ נּו אֹודֹות‬
‫הַ ְּתפִ ּלִ ין וְ הַ ְׁשּפָ עָ תָ ן‪.‬‬
‫ִהּנֵה לָ נּו ִסּפּור מֵ רַ ּבֵ נּו הַ ּזָקֵ ן ׁשֶ ּמֹופִ יעַ ּבְ כַ ּמָ ה ּגִ רְ סָ אֹות‪:‬‬
‫ּכַ אֲ ׁשֶ ר ִה ְתעֹורֵ ר ִק ְטרּוג ּבַ ּׁשָ מַ יִ ם עַ ל הֲ פָ צַ ת ּתֹורַ ת הַ חֲ ִסידּות‪,‬‬
‫רּוסיָה ‪-‬‬
‫נִ גְ זְ רָ ה עַ ל הָ אַ דְ מֹו"ר הַ ּזָקֵ ן ּגְ זֵרָ ה מֵ אֵ ת הַ ּמֶ לֶ ְך ׁשֶ ל ְ‬
‫לְ קַ ְחּתֹו לְ מַ אֲ סָ ר ּבְ בֵ ית הַ ּס ֹהַ ר‪.‬‬
‫ּכְ ׁשֶ ִהּגִ יעָ ה הַ ּכִ רְ ּכָ רָ ה עִ ם הַ חַ ּיָלִ ים אֶ ל הָ ֲעיָרָ ה לִ יאָ זְ נַא‪ ,‬נִ בְ הֲ לּו‬
‫ּומּיָד ִהזְ ּדָ רְ זּו לְ הֹודִ יעַ לָ רַ ּבִ י ִמּבְ עֹוד מֹועֵ ד ׁשֶ חַ ּיָלִ ים‬
‫הַ חֲ ִסידִ ים ִ‬
‫חֲ מֻ ִׁשים ִמ ְתקָ רְ בִ ים אֶ ל ּבֵ יתֹו ּכְ דֵ י לָ קַ חַ ת אֹותֹו לְ מַ אֲ סָ ר‪.‬‬
‫ּותפִ ּלִ ין‪ּ ,‬פָ תַ ח אֶ ת חַ ּלֹון‬
‫הָ רַ ּבִ י ׁשֶ ּבְ אֹותֹו זְ מַ ן הָ יָה עָ טּור ּבְ טַ ּלִ ית ְ‬
‫חַ דְ רֹו הַ ּקָ דֹוׁש וְ ִהּבִ יט אֶ ל הָ רְ חֹוב‪ּ .‬בְ אֹותֹו רֶ גַע‪ ,‬עָ ְצרָ ה הַ ּכִ רְ ּכָ רָ ה‬
‫ּומּיָד ּכְ ׁשֶ רָ אָ ה הַ ְּמפַ ּקֵ ד אֶ ת‬
‫ּבַ חֲ רִ יקָ ה עַ ל יַד ּבֵ יתֹו ׁשֶ ל הָ רַ ּבִ י ִ‬
‫ּפָ נָיו הַ ְּקדֹוׁשֹות ׁשֶ ל הָ רַ ּבִ י נָפְ לָ ה עָ לָ יו ּבֶ הָ לָ ה וַחֲ רָ דָ ה ּגְ דֹולָ ה עַ ד‬
‫ׁשֶ ּמֵ ר ֹב ּפַ חַ ד נָפַ ל מֵ הַ ּכִ רְ ּכָ רָ ה וְ ׁשָ בַ ר אֶ ת רַ גְ לֹו‪.‬‬
‫הָ רַ ּבִ י ִה ְסּבִ יר ז ֹאת ִמּיָד‪" :‬עַ ל ְּתפִ ּלִ ין נֶאֱ מַ ר‪,‬‬
‫רֹואים אֶ ת ׁשֵ ם ה' ׁשֶ ְּמסַ ְּמלֹות‬
‫ִ‬
‫ׁשֶ הַ ּגֹויִ ים‬
‫ּומּזֶה הֵ ם ּכָ ל ּכַ ְך ְמפַ חֲ דִ ים"‪ׁ .‬שָ אַ ל‬
‫הַ ְּתפִ ּלִ ין ִ‬
‫אֶ חָ ד הַ חֲ ִסידִ ים‪ּ" :‬ומַ ּדּועַ ּכְ ׁשֶ אֲ נִ י עָ טּור‬
‫ּבִ ְתפִ ּלִ ין הַ ּגֹויִ ים ל ֹא ְמפַ חֲ דִ ים ִמּמֶ ּנִ י?" ִה ְסּבִ יר‬
‫הָ רַ ּבִ י ּבְ ִחּיּוְך "חֲ כָ מֵ נּו זִ כְ רֹונָם לִ בְ רָ כָ ה אָ ְמרּו‬
‫ׁשֶ הַ ּפַ חַ ד הּוא ּבִ גְ לַ ל הַ ְּתפִ ּלִ ין ׁשֶ ּבָ ר ֹאׁש ‪ -‬ל ֹא‬
‫מֵ הַ ְּתפִ ּלִ ין ׁשֶ עַ ל הָ ר ֹאׁש‪ִ ...‬אם ִּת ְהיֶה ְמחֻ ּבָ ר‬
‫לַ ְּתפִ ּלִ ין ּבְ כָ זֶה א ֹפֶ ן‪ּ ,‬בְ וַּדַ אי ׁשֶ ּזֶה י ְַׁשּפִ יעַ ּגַם עַ ל‬
‫הַ ּגֹויִ ים!‬
‫לפני ואחרי‬
‫ּכְ ׁשֶ הָ יָה הָ אַ דְ מֹו"ר הָ אֶ ְמצָ עִ י יֶלֶ ד קָ טָ ן‪ׁ ,‬שָ כַ ר לֹו אָ בִ יו רַ ּבֵ נּו‬
‫הַ ּזָקֵ ן ְמלַ ּמֵ ד ׁשֶ ּיְ לַ ּמֵ ד אֹותֹו ּתֹורָ ה וִ יחַ ּנְֵך אֹותֹו לְ ִמּדֹות טֹובֹות‬
‫ידּותית‪ּ .‬בְ כָ ל ׁשָ נָה‪ ,‬לִ ְקרַ את הַ חַ גִ ים הָ יָה הַ ְּמלַ ּמֵ ד‬
‫וְ הַ נְ הָ גָה חֲ ִס ִ‬
‫ּומקַ ּבֵ ל מֵ רַ ּבֵ נּו הַ ּזָקֵ ן ּבְ רָ כָ ה וְ ִאּׁשּור עַ ל הֶ ְמׁשֵ ְך‬
‫חֹוזֵר אֶ ל ּבֵ יתֹו ְ‬
‫הָ עֲבֹודָ ה ּגַם ּבַ ּׁשָ נָה הַ ּבָ אָ ה‪.‬‬
‫ּבְ אַ חַ ת הַ ּׁשָ נִ ים‪ ,‬ל ֹא הֹורָ ה לֹו הָ רַ ּבִ י לַ חֲ ז ֹר לַ ּלִ יאָ זְ נַא ּולְ הַ ְמ ִׁשיְך‬
‫לְ לַ ּמֵ ד אֶ ת ּבְ נֹו‪ ,‬וְ הֶ חָ ִסיד ְמא ֹד ִה ְסּתַ ְקרֵ ן לָ דַ עַ ת מַ ּדּועַ הּוא ל ֹא‬
‫מַ ְמ ִׁשיְך ּבָ עֲבֹודָ ה‪ .‬לְ אַ חַ ר ְּתקּופַ ת הַ חַ גִ ים‪ ,‬הּוא הֶ ְחלִ יט לַ חֲ ז ֹר‬
‫ּבְ כָ ל ז ֹאת אֶ ל ּבֵ יתֹו ׁשֶ ל רַ ּבֵ נּו הַ ּזָקֵ ן וְ ׁשָ ם ּפָ גַׁש אֶ ת ּתַ לְ ִמידֹו‬
‫ּדּוּבֶ ער הַ ּקָ טָ ן‪ .‬הֵ ם ּפָ ְתחּו ּבְ ִׂשיחָ ה לִ ּמּודִ ית ּולְ פֶ תַ ע ׂשָ ם לֵ ב‬
‫ׁשֶ הַ ּנַעַ ר הַ ּצָ עִ יר ְמדַ ּבֵ ר ּבְ רָ מָ ה הַ רְ ּבֵ ה יֹותֵ ר ּגְ בֹוהָ ה ִמּמַ ה ׁשֶ הּוא‬
‫ְמסֻ ּגָל לְ הָ בִ ין‪ ,‬וְ זֶה מַ ּמָ ׁש ִה ְת ִמיּהַ אֹותֹו ‪ׁ -‬שֶ ּכֵ ן רַ ק לִ פְ נֵי ּכַ ּמָ ה‬
‫חֳ דָ ִׁשים הָ יָה זֶה ּתַ לְ ִמידֹו‪..‬‬
‫אֶ ת ְּת ִמיהָ תֹו ּפָ תַ ר הַ ּיֶלֶ ד ‪ -‬הַ ּל ֹא הּוא הָ רַ ּבִ י הָ אֶ ְמצָ עִ י‪ּ" :‬בְ ח ֹדֶ ׁש‬
‫ִּת ְׁשרֵ י הָ אַ חֲ רֹון ִה ְתחַ לְ ִּתי לְ הַ ּנִ יחַ ְּתפִ ּלִ ין‪ ,‬וְ סָ בִ י הָ רַ ּבִ י ‪ּ -‬בֶ רֶ ְך‬
‫ּותפִ ּלִ ין ׁשֶ ל‬
‫אֹותי ׁשֶ ְּתפִ ּלִ ין ׁשֶ ל יָד יִ גְ רְ מּו לִ י לִ פְ ִתיחַ ת הַ ּלֵ ב‪ְ ,‬‬
‫ִ‬
‫ר ֹאׁש לִ פְ ִתיחַ ת הַ ּמ ֹחַ ‪ּ -‬ומֵ אָ ז‪ ,‬הַ ּכ ֹל ִה ְׁשּתַ ּנָה אֶ ְצלִ י ּבְ תַ כְ לִ ית"‪.‬‬
‫עורך‪ :‬ר' אברימי גבירץ‬
‫מדוע בתחפושת‪ ,‬מישהו רק לובש בגדים של דמות אחרת ב'כאילו'?‬
‫אולי שיתנסה ממש בתפקידי הדמות‪ ,‬אליה הוא מתחפש‪.‬‬
‫זו השאלה ששאלנו את עצמנו‪ ,‬לקראת גיליון פורים בנושא 'תחפושות'‪.‬‬
‫חמישה מכתבי העיתון יצאו לשטח‪ ,‬התנסו ממש בתפקידים מגוונים‪,‬‬
‫חלקם גם חזרו אלינו כדי לכתוב ולדווח‪.‬‬
‫שמוליק תמרין‪ ,‬מענדי כהן ונוטעל'ה גורליק ‪ -‬התנסו בפועל ממש בתפקידי‪:‬‬
‫מלצר‪ ,‬שומר‪ ,‬ו'גננת' לגן‪-‬חובה‪.‬‬
‫את רשמיהם מהחוויה יציעו בשורות הבאות‪.‬‬
‫את ר' שעילה גרוס שלחנו להתנסות בתפקיד עורך עיתון 'החייל'‪,‬‬
‫ואת ר' יוסי קעניג שלחנו להתנסות בתפקיד מנהל 'חדר'‪.‬‬
‫שניהם לא חזרו אלינו כדי לדווח ‪ -‬כנראה שהם מצליחים בזה והחליטו להישאר שם‪...‬‬
‫‪!...‬היהודים ישלטו אשר הוא ונהפוך‬
‫‪6‬‬
‫יום שלישי ב' אדר ‪12:51‬‬
‫אֹומר ִלי ר יְ ַׁש ְעיָ ה‬
‫יֵ ׁש ַהּיֹום ֲא ֵס ָפה ְּב ַח ְדרֹו ֶׁשל ר ַא ְב ֵר ִמי גְ ִב ְירץ" ֵ‬
‫מֹוסיף‪:‬‬
‫אֹותי עֹוד ְק ָצת הּוא ִ‬
‫אֹותיו‪ְּ .‬וכ ֵדי ִל ְמת ַֹח ִ‬
‫ּומ ַס ְל ֵסל ְּב ֵפ ָ‬
‫ְ‬
‫(ה ְּמבֻ ְלּגָ ן‪,‬‬
‫ּמּובן‪ֶׁ ,‬שֹּלא ָע ַמ ְד ִּתי ַּב ִּפּתּוי‪ ,‬וְ נִ ְכנַ ְס ִּתי ַל ִּמ ְׂש ָרד ַ‬
‫"ּתבֹוא וְ ָת ִבין‪ַּ "...‬כ ָ‬
‫ָ‬
‫לֹומר)‬
‫יֵ ׁש ַ‬
‫"‬
‫"נֹוׂשא ָה ִעּתֹון ַה ָּׁשנָ ה" ָּפ ַתח ר ַא ְב ֵר ִמי‬
‫ֵ‬
‫"הּוא ַּת ְחּפֹׂשֹות‪ַ .‬ה ַּת ְפ ִקיד ֶׁש ָּל ֶכם הּוא‬
‫ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש‪ְ ,‬ל ִה ָּכנֵ ס ָלע ֶֹמק ַה ֶּׁש ַטח‪,‬‬
‫ּקֹור ִאים ֵאיְך ָע ַבר‬
‫ְּול ַס ֵּפר ַל ְ‬
‫ֲע ֵל ֶיכם ַה ַּת ְפ ִקיד"‬
‫ְל ַא ַחר ִּדּיּונִ ים‪ ,‬הֻ ְח ַלט ֶׁש ֲאנִ י‬
‫הֹולְך ַל ֲהפְֹך ְל ֶמ ְל ַצר! ִה ְר ַה ְר ִּתי‬
‫ֵ‬
‫ְל ַע ְצ ִמי‪ֶ :‬מ ְל ַצר? יָ כֹל ִל ְהיֹות‬
‫ׁשֹומר‬
‫טּוח ָע ִדיף ִמ ִּל ְהיֹות ֵ‬
‫נֶ ְח ָמד‪ָּ ,‬ב ַ‬
‫ַה ֵח ֶדר‪...‬‬
‫ּלֹומד ּגַ ם הּוא‬
‫יתי ָּד ָבר ִראׁשֹון ְל ָא ִחי ַה ָּק ָטן‪ַ ,‬ה ֵ‬
‫רֹוט ְק ְציָ ה ְּב ַל ַע"ז)‪ָּ ,‬ופנִ ִ‬
‫(ּפ ֶ‬
‫ְ‬
‫ְּב ִכ ָּתה א'‪...‬‬
‫כמה תודה?‬
‫ָּכל זֶ ה ָהיָ ה ָׁשוֶ ה ִלי‪ַ ,‬רק ִּב ְׁש ִביל ִל ְׁשמ ַֹע ִמ ִּפי ֶא ָחד‬
‫מּוליק!‬
‫"ּתֹודה ַר ָּבה‪ְׁ ,‬ש ִ‬
‫ָ‬
‫מּודים‪:‬‬
‫ַהּיְ ָל ִדים ַה ֲח ִ‬
‫ַה ְלוַ אי ֶׁש ָּתבֹוא ָּכל יֹום!" (הּוא ָא ַמר ֶאת‬
‫ּמּובן‪ַ ,‬ה ַּת ְרּגּום מֻ ּגָ ׁש ְּכ ֵׁשרּות‬
‫רּוסית ַּכ ָ‬
‫זֶ ה ְּב ִ‬
‫ּתֹודה‪ֵ ,‬אין ַעל ָמה‪)...‬‬
‫ַל ִּצּבּור‪ָ .‬‬
‫ְּול ַה ָּלן ִמ ְס ָּפר ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּב ַד ְק ִּתי ַעל ְּב ָׂש ִרי‬
‫"ח ַדר א ֶֹכל"‪:‬‬
‫ְב ַמ ֲע ַמ ֵּקי ֶׁש ַטח ָה ֵאׁש ַה ְּמכֻ ּנֶ ה ֲ‬
‫‪ָ 30‬אחּוז ִמן ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִמ ְתיַ ֲח ִסים ְּב ָכבֹוד‬
‫ְּב ִס ִיסי ְל ֶמ ְל ָצ ִרים וְ ַאנְ ֵׁשי ֶצוֶ ת ֲח ַדר ָהא ֶֹכל‪,‬‬
‫‪ָ 20‬אחּוז ֵמ ֶהם ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ַּב ִּמ ָּלה ַה ְּמפ ֶֹר ֶׁשת‪:‬‬
‫רּוסית‪ַ ,‬ה ַּת ְרּגּום ַּכּנַ "ל‪)..‬‬
‫"ּב ַב ָּק ָׁשה" (ּגַ ם ֵּכן ְּב ִ‬
‫ְ‬
‫יום שישי ה' אדר ‪10:57‬‬
‫"ּתֹודה"‪,‬‬
‫ָ‬
‫אֹומ ִרים‬
‫‪ָ 5‬אחּוז ִּב ְל ַבד ִמ ְּכ ָלל ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְ‬
‫נֹוׂשא‪"...‬‬
‫מּובן ִּב ְכ ָלל ֵ‬
‫"ל ְפנֵ י ַה ַּב ַע ֵׁש"ט‪ֹ ,‬לא ָהיָ ה ָ‬
‫ִ‬
‫ִׁשעּור ַה ֲח ִסידּות ַה ְּמ ַר ֵּתק ִעם ר' ַא ְב ֵר ִמי זַ ְקס ִהּגִ ַיע‬
‫פֹור ָמט ִּכיס‪,‬‬
‫יֹורד ַל ֲח ַדר ָהא ֶֹכל‪ְ ,‬מצֻ ּיָ ד ְּב ִסּנָ ר‪ ,‬וְ ַתנְ יָ א ְּב ְ‬
‫ְל ִסּיּומֹו‪ ,‬וַ ֲאנִ י ֵ‬
‫ּמּובן‪.‬‬
‫ַּכ ָ‬
‫ְמנַ ֶה ֶלת ֶצוֶ ת ַה ִּמ ְט ָּבח ַמ ְר ָאה ִלי ֶאת ַה ֻּׁש ְל ָחן ֶׁשאֹותֹו ֲאנִ י ֱאמֹר ְל ָׁש ֵרת‬
‫יתי ְל ַת ְל ִמ ֵידי ִּכ ָּתה א'‪.‬‬
‫קֹומי‪ ,‬וְ ִח ִּכ ִ‬
‫רּוחה ַה ָּב ָאה‪ָ .‬ע ַמ ְד ִּתי ַּב ְּמ ִ‬
‫ַּב ֲא ָ‬
‫דייסה של בקשות‬
‫צֹוה ִלים‪ ,‬וְ גַ ם ְק ָצת ָר ִצים‪.‬‬
‫ְל ַא ַחר ִמ ְס ָּפר ַּדּקֹות‪ֵ ,‬ה ֵחּלּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְׂש ֵמ ִחים‪ֲ ,‬‬
‫קֹומם וְ ֵה ֵחּלּו‬
‫ֵהם הֻ ְפ ְּתעּו ְל ַמ ְר ֶאה ַה ֶּמ ְל ַצר ֶה ָח ָדׁש‪ָּ ,‬ופׁשּוט ִה ְתיַ ְּׁשבּו ִּב ְמ ָ‬
‫ֶל ֱאכֹל‪ָ .‬היְ ָתה ְּד ָמ ָמה‪.‬‬
‫חֹוׁש ִבים ֶׁש ָהא ֶֹכל ַּב ֲח ַדר‬
‫‪ָ 0.0001‬אחּוז ֵמ ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְ‬
‫אֹוכ ִלים ִמ ַּפ ַעם‬
‫יֹותר ִמ ָּכל ִמ ְס ָע ָדה ָּבּה ֵהם ְ‬
‫ָהא ֶֹכל ָט ִעים ֵ‬
‫ּומנ ֶֻּסה!‬
‫ְל ַפ ַעם‪ָּ ...‬בדּוק ְ‬
‫ִאם נְ ַס ֵּכם ֶאת ַהּיֹום ֶׁש ָע ַבר ָע ַלי ְּב ִמ ָּלה ֶׁשל ְמ ַל ֵּמד ָאהּוב ֵמ ַה ֵח ֶדר‪ ,‬נִ ַּתן‬
‫"ׁש ֵמיְ יְ ַיח"‪...‬‬
‫לֹומר ֶׁש ָהיָ ה ָ‬
‫ַ‬
‫עֹורר ַר ֲח ִמים ַר ִּבים ַעל ַה ָּמדֹור‬
‫ּפּורים ַהּק ֶֹדם ִה ְת ַּב ַּק ְׁש ֶּתם ְל ֵ‬
‫נ‪.‬ב‪ְּ .‬בגִ ָּליֹון ִ‬
‫"יֹומנֵ י ָמ ָתא ְמ ַח ְסיָ א"‪ַ .‬ה ְּת ִחּנֹות ָא ְמנָ ם ָּפ ֲעלּו ֶאת ְּפעֻ ָּל ָתן‪ַ ,‬אְך ַה ִּס ְד ָרה‬
‫ָ‬
‫ֲע ַדיִ ן ֹלא הֻ ְׁש ְל ָמה‪ .‬וְ ַאנְ ֵׁשי ָה ֲע ִר ָיכה ְמ ָס ְר ִבים ַּבּת ֶֹקף ְל ַה ְמ ִׁש ָיכּה‪ָ .‬אּנָ א‬
‫ַה ְמ ִׁשיכּו ְל ַה ְע ִּתיר ִּב ְת ִפּלֹות‪ְּ ,‬ובוַ ַּדאי ִּתזְ ּכּו ְל ֶׁש ַפע ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם!‬
‫ּפּורים‪ֶּ :‬פ ַסח ַּת ַמ ִרין‬
‫ֶׁש ָּל ֶכם‪ָּ ,‬כ ַתב ַ'ה ַחּיָ ל' ְל ִעּתֹון ִ‬
‫נֹוספֹות‪ ,‬וְ ֶא ָחד ַה ַּת ְל ִמ ִידים ָה ַא ִּמ ִיצים ֶה ְח ִליט ִל ְׁשּבֹר ֶאת‬
‫ָח ְלפּו ַּדּקֹות ָ‬
‫קֹורא‪.‬‬
‫אׁשע! ‪ "...‬הּוא ֵ‬
‫"ּת ִביא ִלי ַק ֶ‬
‫ַה ֶּק ַרח‪ָ :‬‬
‫טֹובים ְל ַב ֵקׁש‬
‫הֹוסיפּו עֹוד ַר ִּבים וְ ִ‬
‫ִמּיָ ד ְל ַא ַחר ְׁש ִב ַירת ַה ֶּק ַרח ָה ִראׁשֹונִ ית‪ִ ,‬‬
‫"ּת ְמזֹג ִלי ְּב ַב ָּק ָׁשה ֵּתה!" "מֹוזְ 'נָ ה ַמ ַּקרֹונִ י?" וְ עֹוד וָ עֹוד‪...‬‬
‫ַמ ֲא ָכ ִלים ׁשֹונִ ים ִ‬
‫הֹוסיף ַעל ַּת ְפ ִק ִידי עֹוד ָּכ ֵהּנָ ה וְ ָכ ֵהנָ ה וְ ָא ַמר ִלי‬
‫ר ָא ִבי ָר ָאה ִּכי טֹוב‪ ,‬וְ ִ‬
‫ּמּובן)‬
‫(ׁשל ֵּתה‪ַּ ,‬כ ָ‬
‫"ׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים" ֶ‬
‫ִל ְהיֹות ּגַ ם ַ‬
‫רֹוצץ ִמ ַּצד ְל ַצד‪ִ ,‬ה ְר ַה ְר ִּתי ְל ַע ְצ ִמי‪ֵ :‬מ ַהּיֹום וְ ָה ְל ָאה‪ַּ ,‬כּנִ ְר ֶאה‬
‫עֹודי ִמ ְת ֵ‬
‫וְ ַכְך‪ְּ ,‬ב ִ‬
‫יׁשה ֶׁש ִּלי ַל ֶּמ ְל ָצ ִרים ַּב ֲח ַדר ָהא ֶֹכל‪ַ .‬ע ְכ ָׁשו ֶׁש ֲאנִ י ֵמ ִבין ַעד‬
‫ֶׁש ֲא ַׁשּנֶ ה ֶאת ַהּגִ ָ‬
‫אׁשע" ו‪4‬‬
‫"ק ֶ‬
‫ַּכ ָּמה זֶ ה ָק ֶׁשה‪ְּ ...‬וב ִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע נִ ְׁש ְמעּו ‪ְ 3‬ק ִריאֹות ַ‬
‫"ק ְטׁשֹוּפ" ִמ ִּכּוּונִ ים ׁשֹונִ ים ּבֹו זְ ַמּנִ ית‪.‬‬
‫ְק ִריאֹות ֶ‬
‫ֹאׁשי ִה ְס ַּת ְח ֵרר‪ ,‬וְ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ְל ִמי‬
‫ר ִ‬
‫טּוח‬
‫ִל ְפנֹות ִראׁשֹון‪ֲ .‬אנִ י ֹלא ָּב ַ‬
‫ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי טֹוב‪ֲ ,‬א ָבל נִ ְד ֶמה‬
‫ִלי ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַה ֻּׁש ְל ָחן‬
‫יּותי ּגַ ם ְק ִריאֹות‬
‫ֶׁש ְּב ַא ֲח ָר ִ‬
‫רֹוצה ּגְ ִל ָידה‬
‫ֶ‬
‫"אנִ י‬
‫ֲ‬
‫ְּב ַט ַעם ּתּות" וְ גַ ם‬
‫"ּת ֲע ִביר ֶאת ַה ַּכּדּור!"‪...‬‬
‫ַ‬
‫ֶה ְח ַל ְט ִּתי ַל ֲעׂשֹות ַמה‬
‫"ס ֶדר ֲע ִדיפֻ ּיֹות"‬
‫ֵ‬
‫ֶׁשּנִ ְק ָרא‬
‫שמוליק תמרין נשלח לעומק‬
‫השטח – אל "חדר האוכל" ההומה‬
‫בארוחת הבוקר‪ ,‬וחזר עם תובנות חדשות‬
‫ונתונים סטטיסטיים בדוקים ומנוסים! (רמז‪:‬‬
‫המנה המבוקשת ביותר היא לא גרצק'ה‪• )...‬‬
‫ואכלת ושבעת‬
‫‪7‬‬
‫אתי ָלבֹוא ַל ֲח ַדר‬
‫ַה ְפ ָס ָקה ִׁשגְ ָר ִתית ַא ַחת‪ ,‬נִ ְק ֵר ִ‬
‫ּמֹורים ַעל יַ ד ִאיׁש ִמ ָּׂש ֵרי ֵח ֶדר ְמנַ ֵחם‬
‫ַה ִ‬
‫מּורים‬
‫ּוׁש ִ‬
‫(ה ֵּׁשמֹות ֲחסּויִ ים‪ְ ,‬‬
‫ַה ַּפ ְר ְּת ִמים‪ַ ,‬‬
‫יתי ֶׁש ֲאנִ י ֹלא‬
‫ְּב ַמ ֲע ֶר ֶכת) ְּכ ֶׁשּנִ ְכנַ ְס ִּתי‪ּ ,‬גִ ִּל ִ‬
‫ַהּיָ ִחיד‪ ,‬יָ ְׁשבּו ָׁשם עֹוד ַּכ ָּת ִבים‪.‬‬
‫ְּב‬
‫דּוע‪:‬‬
‫מּוח ִׁשי ַל ִּמ ְׁש ָּפט ַהּיָ ַ‬
‫ָ‬
‫ָל ִראׁשֹונָ ה ִק ַּב ְל ִּתי ִּבּטּוי‬
‫ּבֹור ַח ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפר" ‪..‬‬
‫"ּכ ִתינֹוק ַה ֵ‬
‫ְ‬
‫עֹומד ַעל ַה ִּמ ְׁש ָמר‪ּ .‬גַ ם מּול אֹותֹו‬
‫ֲא ָבל ֲאנִ י ֵ‬
‫זַ ֲאטּוט ַה ִּמ ְת ַחּנֵ ן ֵא ַלי ֶׁש ַא ֲע ִביר אֹותֹו‪.‬‬
‫עֻ ְב ָּדה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ָה ְראּויָ ה ְל ִצּיּון‪ִ ,‬היא‬
‫יתי ַהּיָ ִחיד ֶׁש ָּׁש ַמר ַּב ֶּׁש ַטח‪.‬‬
‫ֶׁשֹּלא ָהיִ ִ‬
‫ַמ ָּבט ָמ ִהיר ְל ָאחֹור ְמגַ ֶּלה ֶאת‬
‫חֹורי‬
‫עֹומד ֵמ ֲא ַ‬
‫ֵ‬
‫בּוע‬
‫ּׁשֹומר ַה ָּק ַ‬
‫ַה ֵ‬
‫ּומ ְׁשּגִ ַיח‪ִּ ..‬ת ְראּו ַמה זֶ ה‪ ,‬זְ ַמּנִ ים‬
‫ַ‬
‫נֹותנִ ים ְל ֶבן‬
‫ֲח ָד ִׁשים‪ְּ ,‬כ ָבר ֹלא ְ‬
‫ָא ָדם ַל ֲעבֹד ְּב ֶׁש ֶקט‪..‬‬
‫ר' ַא ְב ֵר ִמי גְ ִב ְירץ נִ ְכנַ ס ֶאל ַה ֶח ֶדר‪,‬‬
‫ִה ְתיַ ֵּׁשב ַעל ִּכ ֵּסא ְמנַ ֲה ִלים ּגָ דֹול‪,‬‬
‫"ה ַּכ ָּת ִבים ַה ְּצ ִע ִירים‬
‫ַ‬
‫ָּופ ַתח‪:‬‬
‫ֶׁש ָּלנּו! יֵ ׁש ָלנּו ְּפרֹויֶ ְקט ְמי ָֻחד‬
‫פּורים ָּב ִעּתֹון‪ֹ "..‬לא ַא ֲא ִריְך‬
‫ְל ִ‬
‫ּׁשּורה ַה ַּת ְחּתֹונָ ה‪,‬‬
‫ַּב ְּפ ָר ִטים‪ַ ,‬אְך ַּב ָ‬
‫ׁשֹומר ַה ֵח ֶדר‪,‬‬
‫הֻ ַּטל ָע ַלי ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש ְל ֵ‬
‫ָל ֶר ֶדת ְל ֶע ְמ ַּדת ַה ְּׁש ִמ ָירה‪ֹ .‬לא ִק ַּב ְל ִּתי‬
‫אֹותי ִּב ְׁש ַעת‬
‫סֹודית ְּכ ֵדי ְל ַח ֵּלץ ִ‬
‫ִס ְיס ָמא ִ‬
‫ַהּצ ֶֹרְך‪ְּ ,‬כ ֶׁש ְּב ִכ ִיסי ַרק ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים וְ ע ֶֹתק‬
‫יָ ָׁשן ֶׁשל ִעּתֹון ַ'ה ַחּיָ ל'‪ֵ ,‬א ֵצא ְל ַב ִּדי ֶאל‬
‫ָה ֶע ְמ ָּדה‪.‬‬
‫נֹוכח ְּד ָב ָריו‪ֵ .‬איְך ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה‬
‫ִחיל ְּור ָע ָדה ֲא ָחזּונִ י ְל ָ‬
‫יֹוד ַע ִל ְׁשמֹר‪ ..‬עֻ ְב ָּדה‪:‬‬
‫ׁשֹומר ַה ֵח ֶדר ִאם ַעל ַע ְצ ִמי ֵאינִ י ֵ‬
‫ֵ‬
‫ּדּורגֶ ל‪ִּ ,‬וב ְמקֹום ִל ְבעֹט ַּב ַּכּדּור ָּב ַע ְט ִּתי ָּב ֲאוִ יר‬
‫ׁשֹוער ְּב ַכ ֶ‬
‫ֵ‬
‫יתי‬
‫ַּפ ַעם ָהיִ ִ‬
‫וְ ִה ְתּגַ ְלּגַ ְל ִּתי ְל ָאחֹור‪..‬‬
‫ּׁשֹומר‪ָ ,‬לבּוׁש ְּב ַמ ִּדים‪,‬‬
‫ֲא ָבל‪ֶ ,‬את ַהּנַ ֲע ֶׂשה ֵאין ְל ָה ִׁשיב‪ֲ .‬אנִ י ַמּגִ ַיע ְל ֶע ְמ ַּדת ַה ֵ‬
‫וְ כֻ ִּלי ִמ ְת ַמ ֵּלא ּגַ ֲאוָ ה‪.‬‬
‫אּולי ְּבמּונָ ִחים ֶׁשל ַּפ ַעם ָק ְראּו ְלזֶ ה‬
‫ּׁשֹומר ֶׁשל ַה ֵח ֶדר"! ַ‬
‫"ה ֵ‬
‫יתי ִל ְהיֹות ַ‬
‫זָ ִכ ִ‬
‫סֹומְך ֲע ֵל ֶיכם‬
‫טֹועה‪ִ .‬אם ֵּכן ‪ֵ -‬‬
‫יֹוד ַע‪ ,‬יִ ָּת ֵכן ֶׁש ֲאנִ י ֶ‬
‫דּוכנָ א"? ֹלא ֵ‬
‫"ריׁש ָ‬
‫ֵ‬
‫אֹותי‪..‬‬
‫ֶׁש ְּת ַת ְּקנּו ִ‬
‫התינוקות הבורחים‬
‫ימה‬
‫ְמחֹוגֵ י ַה ָּׁשעֹון נָ ִעים ִּב ְמ ִהירּות‪ַ .‬ה ִּצ ְלצּול ְּב ָׁש ָעה ‪ְּ 12:00‬ב ִדּיּוק‪ָ .‬ק ִד ָ‬
‫בֹודה!‬
‫ ָל ֲע ָ‬‫ּיֹותר ַמ ֵהר ֵמ ַה ֵח ֶדר‪,‬‬
‫(ה ְּמ ַה ְּד ִרים) ָל ֵצאת ַּכ ָּמה ֶׁש ֵ‬
‫ימים ַ‬
‫ַהּיְ ָל ִדים ַה ַּמ ְק ִּד ִ‬
‫ְּכ ָבר ָעטּו ַעל ַע ְצ ָמם ֶאת ְמ ִע ֵיל ֶיהם ִ(ל ְׁשנַ יִ ם ֵמ ֵהם ֹלא ָהיּו ְמ ִע ִילים‪ ,‬זֶ ה‬
‫ַּב ֲח ִל ָיפתֹו וְ זֶ ה ְּב ַכ ָּפ ָרתֹו… ) ַאְך ָּכאן‪ִ ,‬צ ְּפ ָתה ָל ֶהם ַה ְפ ָּת ָעה (ֹלא ָּכל ַּכְך)‬
‫ימה‪ֲ :‬אנִ י! ֲה ֵרי הֻ ַּטל ָע ַלי ִל ְׁשמֹר‪..‬‬
‫נְ ִע ָ‬
‫רֹוּפּוסק ְּב ַב ָּק ָׁשה!" ָא ַמ ְר ִּתי ַּבּטֹון ֶה ָחמּור‬
‫ְ‬
‫"הי יֶ ֶלד‪ֹ ,‬לא ָּכל ַּכְך ַמ ֵהר‪ְּ .‬פ‬
‫ֵ‬
‫יֹותר ֶׁש ִה ְצ ַל ְח ִּתי ְל ָה ִפיק‪.‬‬
‫ְּב ֵ‬
‫עֹולה ַל ִּכ ָּתה‪.‬‬
‫יׁשי ֶ‬
‫ּבֹור ַח‪ ,‬וְ ַה ְּׁש ִל ִ‬
‫טֹוען ֶׁש ָּׁש ַכח ַּב ַּביִ ת‪ַ ,‬ה ֵּׁשנִ י ֵ‬
‫ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵ‬
‫ּומ ַח ֶּכה ְל ֶרגַ ע‬
‫(צ ִּדיק‪ְ ,)..‬‬
‫עֹומד ְּב ֶׁש ֶקט ְליַ ד ַה ַּמ ֲע ֶקה ַ‬
‫ָה ְר ִב ִיעי ְלעֻ ָּמ ָתם‪ֵ ,‬‬
‫ּיּוכל ְל ִה ָּמ ֵלט ִמן ַה ֵח ֶדר‪.‬‬
‫ָקט ֶׁש ַא ְפנֶ ה ֶאת ּגַ ִּבי ֵא ָליו‪ַ ,‬על ְמנַ ת ֶׁש ַ‬
‫ְ(ּב ֶע ֶצם ֹלא‪)..‬‬
‫‪8‬‬
‫ַּת ֲא ִמינּו ִלי ֲה ֵרי ַא ֶּתם ַמ ִּכ ִירים‬
‫בֹודה ֹלא‬
‫עֹוׂשה ֲע ָ‬
‫אֹותי‪ֲ ,‬אנִ י ֲה ֵרי ֶ‬
‫ִ‬
‫רּועה‪ָ ..‬אז ַמה ַה ְּב ָעיָ ה?‬
‫ָּפחֹות ּגְ ָ‬
‫וֹוד ָקה‬
‫ֲח ָבל ֶׁש ֵאין ִלי ָּכאן ֵאיזֶ ה ַּב ְקּבּוק ְ‬
‫אּולי זֶ ה ָהיָ ה עֹוזֵ ר‪..‬‬
‫טֹוב‪ַ ,‬‬
‫ַּוב ֲחזָ ָרה ְל ִענְ יָ נְ נּו ‪ְ -‬ל ָכל יֶ ֶלד יֵ ׁש ֶאת ַה ְּט ִריק ֶׁשּלֹו‪ַ .‬אְך‬
‫אֹומ ִרים לֹו‬
‫ּׁשֹומר‪ְ .‬‬
‫ּׁשֹוא ִלים ִּב ְׁשלֹומֹו ֶׁשל ַה ֵ‬
‫ֵמ ִא ָידְך‪ ,‬יֵ ׁש ֶאת ַהּיְ ָל ִדים ֶׁש ֲ‬
‫ּדֹומה‪.‬‬
‫'ּב ֶֹקר טֹוב'‪ׁ'ָ ,‬שלֹום' וְ ַכ ֶ‬
‫ּׁשֹומ ִרים ‪ַ -‬הּנִ ְמ ָצ ִאים ַּב ֵח ֶדר ‪24‬‬
‫אּולי ָל ֶכם זֶ ה נִ ְר ֶאה ְּכ ָד ָבר ָּפעּוט‪ַ ,‬אְך ַל ְ‬
‫ַ‬
‫יֹוׁש ִבים ְל ַבד‬
‫"מ ָּס ִביב ַל ָּׁשעֹון"‪ְ ,‬‬
‫לֹומר‪ִ :‬‬
‫ימ ָמה‪ ,‬אֹו ְּכמֹו ֶׁשּנָ הּוג ַ‬
‫ָׁשעֹות ִּב ָ‬
‫אֹומ ִרים לֹו ָׁשלֹום ּוב ֶֹקר‬
‫ּׁשֹומר וְ ְ‬
‫ּומ ֲע ִב ִירים ֶאת זְ ַמּנָ ם‪ְּ ,‬כ ֶׁש ַא ֶּתם ּפֹונִ ים ֶאל ַה ֵ‬
‫ַ‬
‫טֹוב‬
‫נֹותן לֹו ְ'מ ִציאּות'‪ ,‬הּוא ַמ ְרּגִ יׁש‬
‫טֹוב זֶ ה ֵ‬
‫עֹוׂשה ַמ ֶּׁשהּו‪.‬‬
‫ִעם ַע ְצמֹו‪ֶׁ .‬שהּוא ֶ‬
‫ׁשֹומר ִמן ַה ִּמנְ יָ ן‬
‫ַּת ְק ִׁשיבּו ְל ֵ‬
‫ּכֹותב ָל ֶכם ִמּנִ ָּסיֹון‪..‬‬
‫ֶׁש ֵ‬
‫ַה ֶּמ ֶסר ֶׁש ִּלי ִמ ָּכל ָה ִענְ יָ ן‬
‫הּוא ָק ָצר ָּוברּור‪ְּ :‬תנּו‬
‫טֹובה‪.‬‬
‫ּׁשֹומר ַה ְרּגָ ָׁשה ָ‬
‫ַל ֵ‬
‫יֹותר‬
‫ּבֹואּו נִ ְהיֶ ה ְק ָצת ֵ‬
‫ּזּולת‪.‬‬
‫יׁשים ַל ַ‬
‫ְרגִ ִ‬
‫ַּדוְ ָקא‬
‫ִהיא‬
‫ָה ְרגִ יׁשּות‬
‫ַּב ְּד ָב ִרים ַה ְּק ַטּנִ ים‪ֶׁ ,‬ש ָע ֵלינּו‬
‫ִּב ְכ ָלל ֹלא ַמ ְׁש ִּפ ִיעים‪.‬‬
‫ּפּורים ָׂש ֵמ ַח‬
‫ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָלנּו ִ‬
‫מנדי כהאן נשלח לחסום בגופו‬
‫את יציאת זאטוטים שונים מבניין‬
‫החדר ללא אישור‪ ,‬ולשרוד‬
‫את כל זה כדי לספר • את‬
‫המסקנות והתובנות של העומד‬
‫בשער המלך‪ ,‬תאלצו לקרוא‬
‫בשורות הבאות • שומר הסף‬
‫ּפֹוס ַע ְל ִכּוּון‬
‫טּוטים ְּבגִ ָיל ֵאי ָח ֵמׁש וְ ֵׁשׁש‪ֵ ,‬‬
‫בּורת זַ ֲא ִ‬
‫עֹומד מּול ֲח ַ‬
‫נִ י ֵ‬
‫ּפֹוצה ֶאת‬
‫ּלּוח‪ֲ .‬אנִ י ֶ‬
‫נֹוטל ַמ ְר ֵקר ֵמ ַה ֻּׁש ְל ָחן‪ִ ,‬מ ְת ָק ֵרב ַל ַ‬
‫ֶמ ְר ָּכז ַה ִּכ ָּתה‪ֵ .‬‬
‫ּומ ְת ִחיל ְל ַד ֵּבר‪...‬‬
‫ִּפי‪ַ ,‬‬
‫ֲא‬
‫יּתת‬
‫לֹומד ְּב ִכ ָּתה ו'‪ְּ ,‬ב ִכ ַ‬
‫עֹוׂשה יֶ ֶלד ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֵ‬
‫ְּבוַ ַּדאי ִּת ְׁש ֲאלּו ֶאת ַע ְצ ְמ ֶכם‪ַ ,‬מה ֶ‬
‫ֹאמר ֶאת ָה ֱא ֶמת‪ּ ,‬גַ ם‬
‫מֹוסר ִׁשעּור ְל ַת ְל ִמ ִידים? ִאם נ ַ‬
‫חֹובה‪ֵ ,‬‬
‫ַה ְּמ ִכינָ ה – ּגַ ן ָ‬
‫אתי ַּכ ֲא ֶׁשר ִה ִּטילּו ָע ַלי ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד ַהּמּוזָ ר‪ַּ ,‬ב ֲא ֵס ָפה ְמי ֶֻח ֶדת‬
‫ֲאנִ י ִה ְת ַּפ ֵּל ִ‬
‫"ה ַחּיָ ל"‪ַּ ,‬ב ִּמ ְׂש ָרד ַה ְּמבֻ ְלּגָ ן ַּב ֵּת ֵבל‪,‬‬
‫ּפּורים ֶׁשל ַ‬
‫ֶׁש ִה ְת ַקּיְ ָמה ְל ֶרגֶ ל ִעּתֹון ַחג ַה ִ‬
‫ַה ַּׁשּיָ ְך ְל‪ֶ ...‬ה ָח ֵפץ ְּב ִעּלּום ְׁשמֹו‪.‬‬
‫ּקֹומה‬
‫"ּביֹום ְּפלֹונִ י‪ְּ ,‬ב ָׁש ָעה ַא ְלמֹונִ ית‪ְּ ,‬ב ַד ָּקה ַּפ ְלמֹונִ ית‪ָ ,‬ע ֶליָך ְל ִה ְתיַ ֵּצב ַּב ָ‬
‫ְ‬
‫יּתת ַה ִּלּמּוד ֶׁשל ַה ְ'מ ִכינָ ה'"‪ָ ,‬א ַמר ִלי ַה‪ָ ...‬ח ֵפץ‬
‫ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ַעל יַ ד ֶּפ ַתח ִּכ ַ‬
‫יתי ַּב ָּמקֹום‪ַ ,‬מ ְמ ִּתין ָל ִאּׁשּור ְל ִה ָּכנֵ ס‪.‬‬
‫עּודה ָהיִ ִ‬
‫ְּב ִעּלּום ְׁשמֹו‪ְּ .‬ב ָׁש ָעה ַהּיְ ָ‬
‫(את ַה ֶה ְמ ֵׁשְך‬
‫טּוטים וְ כּו' ֶ‬
‫בּורת זַ ֲא ִ‬
‫ְּכ ֶׁשּזֶ ה ִהּגִ ַיע‪ ,‬נִ ְכנַ ְס ִּתי‪ָ .‬ע ַמ ְד ִּתי מּול ֲח ַ‬
‫ּׁשֹומ ִעים יּונְ ַעם)‪.‬‬
‫ּקֹורא ִל ְקרֹא ְל ֵעיל‪ ,‬וְ ַל ְ‬
‫יּוכל ַה ֵ‬
‫ַ‬
‫בחדר הבקרה‬
‫ִה ַּצגְ ִּתי ֶאת ַע ְצ ִמי ִּב ְפנֵ י ַה ַּת ְל ִמ ִידים‪ ,‬וְ ֵהם ִמ ִּצ ָּדם ִה ִּציגּו ְּב ָפנַ י ֶאת ַמה ֶׁש ֵהם‬
‫אֹותּיֹות ְּב ַכ ָּמה ַמנְ ּגִ ינֹות‪.‬‬
‫יֹוד ִעים‪ָ :‬ל ִׁשיר ֶאת ָּכל ָה ִ‬
‫ְ‬
‫סֹופית‪.‬‬
‫אכה‪ָ :‬היָ ה ָע ַלי ְל ַל ְּמ ָדם ֶאת ְּכ ִת ַיבת ָהאֹות פ' ִ‬
‫יתי ַל ְּמ ָל ָ‬
‫ְּוב ֵכן‪ָּ ,‬פנִ ִ‬
‫עֹובד ַא ֶח ֶרת‪:‬‬
‫יּתת ַה ְּמ ִכינָ ה‪ ,‬זֶ ה ֵ‬
‫יֹוד ַע? ֲא ָבל ְּב ִכ ַ‬
‫ַּכ ָּמה ָּפׁשּוט וְ ַקל‪ִ ,‬מי ֹלא ֵ‬
‫ַה ִּכירּו ֶאת ִּב ִילי – נָ ִעים ְל ַה ִּכיר‪.‬‬
‫קֹורא יַ ַחד‬
‫"ּפנִ יָ ה יָ ִמינָ ה" ֲאנִ י ֵ‬
‫עֹופּה ֶאת ָהאֹות "ף"‪ְ .‬‬
‫ִּב ִילי‪ְ ,‬מ ַצּיֶ ֶרת ִּב ְמ ָ‬
‫יֹור ִדים‪ ,‬וְ ׁשּוב יָ ִמינָ ה"‪,‬‬
‫יתה ְל ַמ ָּטה‪ ,‬וְ חֹוזְ ִרים ִלנְ קֻ ַּדת ַה ַה ְת ָח ָלה‪ְ ,‬‬
‫ִא ָּתם‪" ,‬נְ ִח ָ‬
‫וְ ׁשּוב‪ָ ,‬חזַ ְרנּו ַעל ַה ַּמ ְסלּול ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ְּפ ָע ִמים‪ִ ...‬ה ְרּגַ ְׁש ִּתי ְּכמֹו ַּב ֲח ַדר‬
‫עּופה‪.‬‬
‫ַה ַּב ָּק ָרה ֶׁשל ְׂש ֵדה ַה ְּת ָ‬
‫אֹודה וְ ַאף ֵאבֹוׁש‪ִּ ,‬כי ֵמ ַה ַּל ַחץ ָׁש ַכ ְח ִּתי – ִּבזְ ַמן ֶׁש ֲאנִ י ָאמּור ִל ְכּתֹב ֶאת‬
‫ֶ‬
‫הּתי ִמ ִּל ְכּתֹב‬
‫המ ִ‬
‫ּלּוח ‪ֵ -‬איְך נִ ְכ ֶּת ֶבת ָהאֹות "ף" (!)‪ ,‬וְ ִה ְת ַמ ָ‬
‫ָהאֹות ַעל ַה ַ‬
‫אֹותי וְ ִהזְ ִּכ ָירה ִלי‬
‫ְּב ֶמ ֶׁשְך ְּכ ַמה ְׁשנִ ּיֹות‪ ,‬וְ הֹודֹות ְל ִב ִילי תליט"א ֶׁש ִה ִּצ ָילה ִ‬
‫יתי ָלּה ְּב ִל ִּבי –‬
‫הֹוד ִ‬
‫צּורת ַה ְּכ ִת ָיבה‪ֹ ,‬לא נִ גְ ְרמּו ִלי ּבּוׁשֹות ּגְ דֹולֹות‪ֵ ,‬‬
‫ֶאת ַ‬
‫ְל ִב ִילי‪.‬‬
‫טּוׁשים‪ַ ,‬רק‬
‫(א ִמ ִּתּיִ ים‪ִ ,‬עם ִ‬
‫ְּב ָכל א ֶֹפן‪ְ ,‬ל ַא ַחר ִמ ֶּכן חֻ ְּלקּו ַלּיְ ָל ִדים לּוחֹות ֲ‬
‫ְק ַטּנִ ים)‪ָּ ,‬ב ֶהם ִּת ְרּגְ לּו ֶאת ְּכ ִת ַיבת ָהאֹות ׁשּוב וְ ׁשּוב‪.‬‬
‫ַא ַחר ָּכְך – ַּב ַּמ ְח ָּברֹות‪ָ .‬צ ִריְך ִל ְכּתֹב ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֶאת ָהאֹות ַה ְּמדֻ ֶּב ֶרת‪,‬‬
‫וְ ָאז‪ָׁ ,‬ש ַא ְל ִּתי ְל ֶפ ַתע‪:‬‬
‫ָח ַׁש ְב ִּתי ַעל זֶ ה‪ֶׁ ,‬ש ַעד ַהּיֹום‬
‫ַהּיְ ָל ִדים ָה ֵאּלּו ֹלא יָ ְדעּו‬
‫ֵאיְך נִ ְכ ֶּת ֶבת ָהאֹות‬
‫"ף"! ַאְך ְּב ַמ ְח ָׁש ָבה‬
‫ְׁשנִ ּיָ ה‪ּ ,‬גַ ם ֲאנִ י‬
‫ַעד ֹלא ִמּזְ ַמן‬
‫יָ ַד ְע ִּתי‬
‫ֹלא‬
‫"יֵ אּוׁש‬
‫ַה ִאם‬
‫ִמ ַּד ַעת‬
‫ֶׁשֹּלא‬
‫ֲהוֵ י יֵ אּוׁש"‪ ,‬אֹו‬
‫ֶׁשֹּלא‪ְּ . ...‬וב ֵכן‪,‬‬
‫ְל ָכל ֶא ָחד יֵ ׁש‬
‫ַה ְת ָח ָלה‪.‬‬
‫עֹולה‬
‫ֶ‬
‫ֲאנִ י‬
‫ַּכ ֲא ֶׁשר‬
‫ַּב ַּמ ְד ֵרגֹות ַּב ֲחזָ ָרה ִמן‬
‫ּתֹוהה ְל ֶרגַ ע‬
‫ֶ‬
‫ימה‪ֲ ,‬אנִ י‬
‫ַה ְּמ ִׂש ָ‬
‫ַה ִאם ּגַ ם ַה ְּמ ַחּנֵ ְך ֶׁש ִּלי ַמ ְרּגִ יׁש‬
‫ֲא נִ י‬
‫ָּכל ַּכְך מֻ ָּתׁש ַא ֲח ֵרי ָּכל ִׁשעּור‪..‬‬
‫חֹוׁשב ֶׁש ֲא ַק ֵּבל ַעל‬
‫יֹותר ֶאת ַה ְּמ ַל ְּמ ִדים ַּב ֵח ֶדר‪ֲ ..‬אנִ י ֵ‬
‫ַמ ְת ִחיל ְל ַה ֲע ִריְך ֵ‬
‫יֹוד ַע ִל ְכּתֹב ְּכמֹו‬
‫עּורים‪(ְ .‬ל ָפחֹות ף' ֲאנִ י ְּכ ָבר ֵ‬
‫יֹותר ַּב ִּׁש ִ‬
‫ַע ְצ ִמי ְל ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֵ‬
‫ֶׁש ָּצ ִריְך‪)...‬‬
‫וְ עֹוד ֲאנִ י ְמ ַה ְר ֵהר ְל ַע ְצ ִמי‪ ,‬אֹודֹות ַהּזְ כּות ֶׁש ָהיְ ָתה ִלי – ְל ַל ֵּמד ֶאת יַ ְל ֵדי‬
‫יִ ְׂש ָר ֵאל אֹות ִּב ְלׁשֹון ַהּק ֶֹדׁש‪ ,‬זֶ הּו ֲה ֵרי נֶ ֶכס ְל ָכל ַה ַחּיִ ים!‬
‫ּומה ָּדוִ ד ֶמ ֶלְך יִ ְׂש ָר ֵאל‪,‬‬
‫נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ְּב ִד ְב ֵרי ַה ִּמ ְׁשנָ ה‪" :‬וַ ֲהֹלא ְד ָב ִרים ַקל וָ ח ֶֹמר‪ַ ,‬‬
‫ּומי ָֻּדעֹו‪,‬‬
‫ֶׁשֹּלא ָל ַמד ֵמ ֲא ִחית ֶֹפל ֶא ָּלא ְׁשנֵ י ְד ָב ִרים ִּב ְל ַבד ְק ָראֹו ַרּבֹו ַאּלּופֹו ְ‬
‫ּלֹומד ֵמ ֲח ֵברֹו ֶּפ ֶרק ֶא ָחד אֹו ֲה ָל ָכה ַא ַחת אֹו ָפסּוק ֶא ָחד אֹו ִדּבּור ֶא ָחד אֹו‬
‫ַה ֵ‬
‫ֲא ִפּלּו אֹות ַא ַחת‪ַ ,‬על ַא ַחת ַּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה ֶׁש ָּצ ִריְך ִלנְ הֹוג ּבֹו ָכבֹוד"‪...‬‬
‫ֲאנִ י ְמ ִסיק ִמ ַּכְך ְׁש ֵּתי ַמ ְס ָקנֹות‪:‬‬
‫א‪ַ .‬ל ִּלּמּוד ַהּזֶ ה יֵ ׁש ַמ ָמׁשּות‪.‬‬
‫יּתת ַה ְּמ ִכינָ ה ַחּיָ ִבים ִלנְ הֹג ִּבי ָּכבֹוד!‬
‫ב‪ֵ .‬מ ַהּיֹום‪ָּ ,‬כל יַ ְל ֵדי ִּכ ַ‬
‫אּוּפס‪ֹ .‬לא ְמ ַׁשּנֶ ה‪.‬‬
‫ְ‬
‫ּתֹורה ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּובפ‪...‬‬
‫ַק ָּב ַלת ַה ָ‬
‫ּקֹור ִאים ֶׁש ָּלנּו!‬
‫ּופּורים ָׂש ֵמ ַח ְל ָכל ַה ְ‬
‫ַׁש ָּבת ָׁשלֹום‪ִ ,‬‬
‫סֹופית?"‪----‬‬
‫יֹוד ַע ֵאיזֹו ִמ ָּלה ַמ ְת ִח ָילה ָּבאֹות פ' ִ‬
‫"מי ֵ‬
‫ִ‬
‫קֹורה?‬
‫גּובה‪ָ ....‬מה זֶ ה? ָמה ֶ‬
‫ֵאין ְּת ָ‬
‫סֹופית" ָענָ ה ִלי זַ ֲאטּוט‬
‫"אין ִמ ִּלים ֶׁש ַּמ ְת ִחילֹות ְּבפ' ִ‬
‫ֵ‬
‫ּׁשּורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ְּב ִא ִּטּיּות ַמ ְרּגִ יזָ ה‪.‬‬
‫ֵמ ַה ָ‬
‫אֹותי? ‪...‬‬
‫אֹויְ ׁש! ֵאיפֹה ִּב ִילי ֶׁש ַּת ִּציל ִ‬
‫שתי מסקנות‬
‫טֹוב‪ִ ,‬ה ְמ ַׁש ְכנּו ַּב ִּׁשעּור‪ַ .‬ע ְכ ָׁשו ְצ ִר ִיכים ִל ְכּתֹב ָׁשלֹוׁש‪-‬‬
‫"אף" – ַה ִּמ ְס ַּתּיֶ ֶמת ְּבפ'‬
‫ַא ְר ַּבע ְּפ ָע ִמים ֶאת ַה ִּמ ָּלה ַ‬
‫"ּדף"‪ .‬זֶ הּו‪ ,‬זֶ ה ַהּכֹל! ֵהם ְמ ַק ְּב ִלים ַמ ְד ֵּב ָקה‬
‫סֹופית‪ ,‬וְ גַ ם ַ‬
‫ִ‬
‫חּוצה‪ְ ,‬ל ַׂש ֵחק!‬
‫יֹוצ ִאים ַה ָ‬
‫ַּב ַּמ ְח ֶּב ֶרת‪ ,‬וְ ְ‬
‫קֹורה ִאם ִּכ ְתׁשּובֹות ַל ְּׁש ֵאלֹות ִּבגְ ָמ ָרא‬
‫ְמ ַענְ יֵ ן ֵמה ָהיָ ה ֶ‬
‫נֹותן ִלי‬
‫יֹוסי ָהיָ ה ֵ‬
‫"דף"‪ .‬ר' ִ‬
‫"אף" וְ ַ‬
‫ּכֹותב ַ‬
‫יתי ֵ‬
‫ֶא ְצ ֵלנּו ָהיִ ִ‬
‫"עף"‪?...‬‬
‫יתי ָ‬
‫ַמ ְד ֵּב ָקה‪ ,‬אֹו ֶׁש ָּמא ָהיִ ִ‬
‫בשבוע האחרון עמד נוטעל'ה גורליק בגבורה מול עדת‬
‫זאטוטים‪ ,‬וניסה ללמד אותם לכתוב את האות ף'‪• ...‬‬
‫האם הוא הצליח? תצטרכו לקרוא בעצמכם • אה‪,‬‬
‫ותודה לבילי‪ ,‬כמובן‪....‬‬
‫‪9‬‬
‫ר' יוסי דלווין‬
‫עיניים מדומות‪ ,‬דוב שנראה כמו השלג‪ ,‬חרק שנראה כמו הענף‬
‫עליו הוא יושב‪ ,‬ונחש שדומה שנחש מפחיד יותר * הבורא ברחמיו‬
‫דואג לכל בריה ל"תחפושת" מתאימה‪ ,‬שבשונה מאיתנו – חשובה‬
‫להם מאד פשוט כדי ‪ ...‬להמשיך לחיות! * נשמת כל חי‬
‫עֹולה ַה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות‪ ,‬וְ ִע ָּמּה ַה ִה ְת ַל ְּבטּות‬
‫ּפּורים ָ‬
‫ָּכל ָׁשנָ ה ִל ְק ַראת ַחג ַה ִ‬
‫נֹועדּו ְל ַהגְ ִּדיל‬
‫ּבֹוח ִרים ֲ‬
‫ַהּנִ ְצ ִחית ֶׁש ִּב ְב ִח ַירת ַּת ְחּפ ֶֹׂשת‪ַ .‬ה ַּת ְחּפֹׂשֹות ֶׁש ָאנּו ֲ‬
‫ֶאת ִׂש ְמ ַחת ַה ַחג‪ִ ,‬ל ְהיֹות ְק ָצת ְּב"וְ נַ ֲהפֹוְך הּוא"‪ ...‬וְ יֵ ׁש עֹוד ְט ָע ִמים ַר ִּבים‬
‫ֶׁשּנֶ ֶא ְמרּו ַעל ַּכְך‪.‬‬
‫ַה ִאם יְ ַד ְע ֶּתם ִּכי ַה ִה ְת ַח ְּפׂשּות‬
‫מּורה ַרק ִל ְבנֵ י ָא ָדם?‬
‫ֵאינָ ּה ְׁש ָ‬
‫ְל ַב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ְּוצ ַמ ִחים ַר ִּבים יָ ַצר‬
‫"ר ֲח ָמיו ַעל ָּכל‬
‫ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁש ַ‬
‫ַה ֵ‬
‫"ּת ְחּפֹׂשֹות" ׁשֹונֹות‪ְּ ,‬כ ֵדי‬
‫ַמ ֲע ָׂשיו"‪ַ ,‬‬
‫הּותם‪.‬‬
‫ִלגְ רֹם ַל ֲא ֵח ִרים ִל ְטעֹות ְּבזֶ ָ‬
‫ַה ֶה ְב ֵּדל ָה ִע ָּק ִרי ֵּבינָ ם ְל ֵבינֵ ינּו‬
‫הּוא ַה ִּס ָּבה ַל ִה ְת ַח ְּפׂשּות‪ֲ :‬אנַ ְחנּו‬
‫ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ְּכ ֵדי ַל ֲחגֹג וְ ִל ְׂשמ ַֹח‪,‬‬
‫שועל השלג‬
‫ְּוצ ַמ ִחים‬
‫וְ ִאּלּו ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים‬
‫ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ְּכ ֵדי ִל ְׂשּרֹד‪ַּ .‬ב ֶּט ַבע‪,‬‬
‫ּיּומי ְּב ָכל יְ מֹות ַה ָּׁשנָ ה‪.‬‬
‫ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ִהיא צ ֶֹרְך ִק ִ‬
‫עּודן‪:‬‬
‫"ּת ְחּפֹׂשֹות" ַּב ֶּט ַבע ֶא ְפ ָׁשר ְל ַח ֵּלק ִל ְׁשנֵ י סּוגִ ים ְל ִפי יִ ָ‬
‫ֶאת ַה ַ‬
‫ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ַה ְסוָ ָאה ‪ַּ -‬ת ְפ ִק ָידּה ְל ַה ֲע ִלים ֶאת ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים‬
‫ִּב ְס ִב ָיבתֹו ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ְב ִחינּו ּבֹו‪.‬‬
‫ַה ַּצּיָ ד ְמנַ ֶּסה‬
‫ְל ִה ְס ַּתּוֹות ְּכ ֵדי ְל ַה ְצ ִל ַיח ַּב ַּציִ ד‪ ,‬וְ ִאּלּו ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ַהּנִ ְט ָר ִפים ְמנַ ִּסים‬
‫ּטֹור ִפים‪ַּ .‬ב ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֵמ ַהּסּוג‬
‫ְל ִה ְס ַּתּוֹות ְּול ֵה ָע ֵלם ַּבּנֹוף ְּכ ֵדי ְל ִה ָּׁש ֵמר ֵמ ַה ְ‬
‫ַהּזֶ ה ְמנַ ֶּסה ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים ְל ִה ַּדּמֹות ִל ְס ִב ָיבתֹו‪.‬‬
‫ּצֹופה ַל ְחׁשֹב ֶׁש ְּמדֻ ָּבר ִּביצּור ַא ֵחר‪,‬‬
‫ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ִה ְת ַחּזּות ‪ַּ -‬ת ְפ ִק ָידּה ִלגְ רֹם ַל ֶ‬
‫ְּכ ֵדי ִל ְמׁשְֹך אֹותֹו אֹו ְּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִחיד אֹותֹו‪.‬‬
‫עֹולם‬
‫פֹוצה ְמאֹד ְּב ָ‬
‫טֹור ִפים נְ ָ‬
‫ִה ְת ַח ְּפׂשּות ְל ָצ ְר ֵכי ַה ְסוָ ָאה וְ ִה ְת ַח ְּמקּות ִמ ְ‬
‫מּוטב ֶׁש ִּת ְס ַּת ֵּתר‪...‬‬
‫ַה ֲח ָר ִקים‪ֶׁ .‬ש ֲה ֵרי ִאם ַא ָּתה ָק ָטן וְ ַח ָּלׁש ‪ָ -‬‬
‫ענפים חיים‬
‫ַא ַחת ַהּדֻ גְ ָמאֹות ְל ַכְך ִהיא ַה ַּמ ְצ ַחן ‪ָ -‬חגָ ב ּגָ דֹול‪ ,‬א ֶֹכל ֵע ֶׂשב‪ֶׁ ,‬ש ַחי ַעל ֲענָ ִפים‬
‫טֹור ִפים ַר ִּבים‪ִּ ,‬וב ְכ ָל ָלם‬
‫יֹותר ִמ ָּלצּוד ָחגָ ב ּגָ דֹול וְ ָט ִעים? ְ‬
‫וְ ָע ִלים‪ַ .‬מה ַקל ֵ‬
‫תּולים‪ְ ,‬מנַ ִּסים ָלצּוד ֶאת ַה ַּמ ְצ ַחן‪.‬‬
‫ּומינֵ י ֲח ִ‬
‫ִצ ֳּפ ִרים ִ‬
‫ַל ַמ ְצ ַחן ֵאין ֲהגַ ּנָ ה‬
‫חרגול‬
‫יטב‪ָ .‬ל ֵכן‬
‫ּנֹותר לֹו זֶ ה ְל ִה ְת ַח ֵּבא ֵה ֵ‬
‫קֹוצים‪ָּ .‬כל ֶׁש ַ‬
‫ ֵאין לֹו ֶא ֶרס וְ גַ ם ֹלא ִ‬‫הּוא ִה ְת ַח ֵּפׂש ְל ָענָ ף יָ רֹק‪ָּ :‬כל ּגּופֹו וַ ֲא ִפּלּו רֹאׁשֹו ֵמ ֳא ָר ִכים וְ ַד ִּקים ְּכ ַענְ ֵפי‬
‫קֹופא ַעל ְמקֹומֹו‪ ,‬וְ ָאז ָק ֶׁשה ְמאֹד‬
‫ִׂש ַיח‪ִ .‬אם הּוא ַמ ְב ִחין ְּב ַס ָּכנָ ה‪ ,‬הּוא ֵ‬
‫ְלגַ ּלֹות אֹותֹו‪.‬‬
‫נמר בשטח‬
‫הֹולְך ָקמּור‬
‫"מֹודד ַהוַ ְור ָדנִ יִ ים" ִמ ְת ַח ֵּפׂש ְל ָענָ ף‪ .‬הּוא ֵ‬
‫ֵ‬
‫ּגַ ם ַהּזַ ַחל ַהּנִ ְק ָרא‬
‫נּועֹותיו ָה ִא ִּטיֹות הּוא נִ ְר ֶאה ְּכ ָענָ ף ֶׁש ַרק‬
‫ָ‬
‫ּגַ ב ְּכמֹו ָענָ ף ָק ָטן‪ִּ ,‬ובזְ כּות ְּת‬
‫רּוח ְמזִ יזָ ה‪.‬‬
‫ָה ַ‬
‫טורפים מסוכנים‬
‫אֹותם‪ ,‬יֵ ׁש ָּכ ֵא ֶּלה‬
‫ְּבנִ ּגּוד ְל ַב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ַה ִּמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ְּכ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְט ְרפּו ָ‬
‫טֹור ִפים ֶׁש ָּכל ּכ ָֹחם‬
‫ְ‬
‫אכת ַה ַּציִ ד ‪-‬‬
‫ַה ִּמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ְּכ ֵדי ֶׁשּיַ ְצ ִליחּו ִּב ְמ ֶל ֶ‬
‫ְּב ִה ְתּגַ ּנְ בּות ִּב ְל ִּתי נִ ְר ֵאית ֶאל ַה ֶּט ֶרף וְ זִ ּנּוק ִמ ַּמ ְחּבֹוא‪.‬‬
‫נֹועדּו ְל ַט ְׁש ֵטׁש ֶאת ַמ ְר ֶאה ּגּופֹו‪ְּ ,‬ול ַה ְסוֹות‬
‫ּבּורֹותיו ֶׁשל ַהּנָ ֵמר ְל ָמ ָׁשל‪ֲ ,‬‬
‫ָ‬
‫ַח ַב ְר‬
‫דּומּיָ ה ְּוב ִא ִּטּיּות‪ָּ ,‬כפּוף‬
‫אֹותֹו ֵּבין ִּכ ְת ֵמי ָהאֹור וְ ַה ֵּצל‪ְּ .‬כ ֶׁש ַהּנָ ֵמר ְמ ַה ֵּלְך ְּב ִ‬
‫וְ ָצמּוד ַל ַּק ְר ַקע‪ ,‬וְ ֵעינָ יו ְקבּועֹות ַּב ֶּט ֶרף ַה ְּמי ָֹעד‪ָ ,‬ק ֶׁשה ְמאֹד ְל ַה ְב ִחין ּבֹו‪.‬‬
‫ּבֹולט ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים וְ ַה ְּס ָל ִעים ִעם ְצ ָל ֵל ֶיהם ַה ֵּכ ִהים‪ַ .‬ל ְמרֹות ּכֹחֹו‪,‬‬
‫הּוא ֵאינֹו ֵ‬
‫ְלֹלא ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ַה ַה ְסוָ ָאה ֶׁשּלֹו‪ֹ ,‬לא‬
‫ָהיָ ה ַהּנָ ֵמר ַמ ְצ ִל ַיח ְל ִה ְת ַקּיֵ ם‪.‬‬
‫המטבעון‬
‫ַּד ְמיֵ נּו ְל ָמ ָׁשל נָ ֵמר ָאדֹם ּכֻ ּלֹו ‪-‬‬
‫ֲה ֵרי הּוא יִ ְבלֹוט ִמ ֶּמ ְר ַח ִּקים וְ כֻ ָּלם‬
‫יִ ְב ְרחּו ִמ ָּפנָ יו! נָ ֵמר ָאדֹם ֶׁש ָּכזֶ ה‪,‬‬
‫ָהיָ ה ּגֹווֵ ַע ָּב ָר ָעב ּתֹוְך זְ ַמן ָק ָצר‪.‬‬
‫ּגַ ם ַה ְל ִביאֹות ְּב ַמ ֲא ָר ֵבי ַה ַּציִ ד‬
‫"לבּוׁש‬
‫ֶׁש ָּל ֶהן ִמ ְס ַּת ְּמכֹות ַעל ְ‬
‫ָה ֵע ֶׂשב" ֶׁש ָּל ֶהן; ֵהן זְ הּובֹות ַמ ָּמׁש‬
‫ואנָ ה ֶׁש ֵּבינֵ ֶיהם‬
‫ְּכמֹו ִע ְׂש ֵבי ַה ַסוַ ֲ‬
‫ֵהן ִמ ְתגַ ּנְ בֹות ֶאל ַה ֶּט ֶרף‪ַ .‬ה ְסוָ ָא ָתן‬
‫ִה ְתנַ ֲהגּות‬
‫ְּב ֵצרּוף‬
‫ּטֹובה‪,‬‬
‫ַה ָ‬
‫פּופה‬
‫ּכֹול ֶלת ֲה ִל ָיכה ְׁש ָ‬
‫ימה ַה ֶ‬
‫ַמ ְת ִא ָ‬
‫יׁשית ַעד ֶמ ְר ָחק זִ ּנּוק‪ְ ,‬מזַ ּכֹות ֶאת ַה ְל ִביאֹות ַּבּכ ַֹח‬
‫וְ ִא ִּטית וְ ִה ְת ָק ְרבּות ֲח ִר ִ‬
‫ּומ ַסּיְ עֹות ָל ֶהן ַּב ַּציִ ד‪.‬‬
‫ַה ַה ְפ ָּת ָעה ְ‬
‫נחש (לא) מסוכן‬
‫ימים ִּוב ְל ִּתי ְמסֻ ָּכנִ ים‪ֶׁ ,‬ש ִּמ ְת ַח ְּפ ִׂשים ְל ַב ֲע ֵלי ַחּיִ ים‬
‫יֵ ׁש ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ְּת ִמ ִ‬
‫נֹותנֶ ת ַל ִּמ ְת ַח ֵּפׂש ּכ ַֹח‬
‫ּומ ְפ ִח ִידים‪ַּ .‬ת ְחּפ ֶֹׂשת ַה ַחּיָ ה ַה ַּמ ְפ ִח ָידה ֶ‬
‫ַא ְר ִסּיִ ים ַ‬
‫"מ ְט ְּבעֹון"‪ְ ,‬ל ָמ ָׁשל‪ ,‬הּוא נָ ָחׁש ֲח ַסר‬
‫ּומ ַסּיַ ַעת לֹו ְל ָהגֵ ן ַעל ַחּיָ יו‪ַ .‬ה ַ‬
‫ַה ְר ָּת ָעה‪ְ ,‬‬
‫אֹותם הּוא ָצד ְּב ִה ְתּגַ ּנְ בּות ַעל יְ ֵדי נְ ִׁש ָיכה וְ ֹלא‬
‫ּטֹורף ְמ ַכ ְר ְס ִמים‪ֶׁ ,‬ש ָ‬
‫ֶא ֶרס ֶׁש ֵ‬
‫ְּב ַה ָּכ ָׁשה‪.‬‬
‫ּצּורה ֶׁש ַעל ּגּוף‬
‫אֹורְך ּגּופֹו ַמזְ ִּכיר ְמאֹד ֶאת ִּדגְ ֵמי ַה ֶּצ ַבע וְ ַה ָ‬
‫ֶּדגֶ ם ַה ֶּצ ַבע ְל ֵ‬
‫ּדּוע ְּכ ַדאי ַל ַמ ְט ְּבעֹון ִל ְלּבֹׁש ֶאת ֶּבגֶ ד ַה ְּמעֻ ּיָ נִ ים ַה ֵּכ ִהים‬
‫נָ ָחׁש ַה ֶּצ ַפע‪ַ .‬מ ַ‬
‫יֹותר ִּב ְצפֹון‬
‫ֶׁשל ַה ֶּצ ַפע? ָּפׁשּוט ְמאֹד‪ַ :‬ה ֶּצ ַפע הּוא ַהּנָ ָחׁש ַה ְּמסֻ ָּכן ְּב ֵ‬
‫ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל‪ּ .‬גַ ם ָה ָא ָדם וְ גַ ם ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים נִ זְ ָה ִרים ֵמ ַה ָּכ ָׁשתֹו ַה ַּק ְט ָלנִ ית‪,‬‬
‫וְ ַה ַמ ְט ְּבעֹון ָּפׁשּוט ִמ ְת ַח ֵּפׂש ְל ֶבן ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ְּמסֻ ָּכן‪ְּ ,‬כ ֵדי ֶׁשּיְ ַפ ֲחדּו ִמ ָּפנָ יו‬
‫וְ ֹלא יִ ְפּגְ עּו ּבֹו‪.‬‬
‫ינשוף‬
‫עיניים בגב‬
‫ּדֹורס ַליְ ָלה ָק ָטן ֶׁש ַחי ְּב ַמ ְח ָסנִ ים ְּובגַ ּגֹות ָּב ִּתים‪.‬‬
‫ִמ ְת ַחּזֶ ה ַא ֵחר הּוא ַה'ּכֹוס'‪ֵ ,‬‬
‫דֹור ֵסי ַה ַּליְ ָלה‪ַ ,‬הּכֹוס ָּפ ִעיל ּגַ ם ִּב ְׁשעֹות ַהּיֹום וְ ָהאֹור‪ ,‬וְ ָע ָליו‬
‫ְּבנִ ּגּוד ִל ְׁש ָאר ְ‬
‫נֹוס ִפים‪ְּ .‬ב ָע ְמדֹו ַעל חּוט ַח ְׁש ַמל אֹו‬
‫טֹור ִפים ָ‬
‫ּומ ְ‬
‫ּדֹור ֵסי יֹום ִ‬
‫ְל ִהּזָ ֵהר ְמאֹד ִמ ְ‬
‫נֹוס ֶפת ‪ֵ -‬עינָ יו‬
‫נֹוחה ְלאֹויְ ָביו‪ַ .‬לּכֹוס ְּב ָעיָ ה ֶ‬
‫ַעל ּגַ ג ַּביִ ת הּוא ְמ ַהּוֶ ה ַמ ָּט ָרה ָ‬
‫ְממֻ ָּקמֹות ְּב ִּק ְד ַמת ָּפנָ יו ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ֶא ְצ ֵלנּו‪ִ .‬מּקּום זֶ ה ֶׁשל ָה ֵעינַ יִ ם הּוא‬
‫יִ ְתרֹון ּגָ דֹול ְל ִחּׁשּוב ְמדּויָ ק ֶׁשל ְמקֹום ַה ֶּט ֶרף ְּב ֶעזְ ַרת ַה ְּׁש ִמ ָיעה‪ ,‬וְ ָל ֵכן‬
‫דֹור ֵסי ַליְ ָלה‪ַ .‬ה ִח ָּסרֹון הּוא ְּב ֶׁש ַטח ָה ְר ִאּיָ ה ‪ֵ -‬א ֶצל ִצ ֳּפ ִרים‬
‫הּוא נָ פֹוץ ֵא ֶצל ְ‬
‫ֲא ֵחרֹות ְממֻ ָּקמֹות ָה ֵעינַ יִ ם ְּב ִצ ֵּדי ָהרֹאׁש וְ ֶׁש ַטח ָה ְר ִאּיָ ה ֶׁש ָּל ֶהן ָר ָחב ְמאֹד‬
‫ּטֹורף ַמּגִ ַיע ֵמ ָאחֹור‪.‬‬
‫ּומ ַא ְפ ֵׁשר זִ הּוי ְּוב ִר ָיחה ְמ ִה ָירה ְּכ ֶׁש ֵ‬
‫ְ‬
‫חֹורי‬
‫ּבֹורא ַלּכֹוס ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ְמ ַענְ יֶ נֶ ת‪ַ :‬על ָהע ֶֹרף וְ ַעל ִצּדֹו ָה ֲא ִ‬
‫ְל ִפ ָיכְך ָּב ַחר ַה ֵ‬
‫ֶׁשל ָהרֹאׁש‪ ,‬יֵ ׁש לֹו ִצּיּור‪ַ ,‬הּנִ ְר ֶאה ַמ ָּמׁש ְּכמֹו זּוג ֵעינַ יִ ם‪ְ .‬ל ַמ ֲע ֶׂשה ֵאּלּו נֹוצֹות‬
‫ּומי ֶׁש ַּמ ִּביט ּבֹו ֵמ ָרחֹוק יָ כֹל‬
‫ִעם ֶּדגֶ ם ֶצ ַבע ׁשֹונֶ ה ֶׁשּנִ ְר ֶאה ְּכ ֵעינַ יִ ם ּגְ דֹולֹות‪ִ ,‬‬
‫ּטֹור ִפים ַמ ֲע ִד ִיפים ָלצּוד‬
‫ִל ְטעֹות וְ ַל ְחׁשֹב ֶׁש ַהּכֹוס ִמ ְתּבֹונֵ ן ּבֹו‪ִּ .‬כ ְכ ָלל‪ַ ,‬ה ְ‬
‫ּגֹורם ַה ַה ְפ ָּת ָעה ֵהם ְמ ַא ְּב ִדים ֶאת ִסּכּויֵ ֶיהם ְל ִה ְתגַ ּנֵ ב‬
‫ַּב ַה ְפ ָּת ָעה; ְלֹלא ֵ‬
‫ּטֹור ִפים ַה ְּמוַ ְּת ִרים ֵמרֹאׁש ַעל ָה ַר ְעיֹון ַלּנָ סֹות ָלצּוד‬
‫ְל ַט ְר ָּפם‪ָ .‬ל ֵכן ַר ִּבים ַה ְ‬
‫"ה ִּמ ְתּבֹונֵ ן" ָּב ֶהם ָּכל ַהּזְ ַמן ִמ ָּכל ִּכּוּון‪...‬‬
‫ֶאת ַהּכֹוס ַ‬
‫ְּכ ִפי ֶׁש ָר ִאינּו‪ַ ,‬הקב"ה ָּב ָרא ַּב ֲע ֵלי ַחּיִ ים ֵאּלּו ְּבא ֶֹפן ָּכזֶ ה ֶׁשּיִ ְהיּו ִּב ְל ִּתי נִ ְר ִאים‪,‬‬
‫ּיּוכלּו ִל ְׂשּרֹד ַּב ֶּט ַבע ָה ַא ְכזָ ר‪.‬‬
‫ְּכ ֵדי ֶׁש ְ‬
‫ַה' יִ ְת ָּב ַרְך ַמ ְׁשּגִ ַיח ַעל ְּב ִרּיָ ה ְּוב ִרּיָ ה ְּב ַה ְׁשּגָ ָחה ְּפ ָר ִטית מֻ ְפ ָל ָאה‪ְּ .‬וכ ִפי‬
‫"ּומ ְׁש ָּפ ֶטיָך ְּתהֹום ַר ָּבה"‪,‬‬
‫"ּׁש ְל ָּדג" ֶאת ַה ָּפסּוק ִ‬
‫ֶׁש ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ַעל ִצּפֹור ַה ַ‬
‫ּומ ְח ִליט ֵאיזֶ ה ָּדגִ ים יַ ֲעלּו ֵמ ַה ְּתהֹום ַהיְ ֵׁשר ֶאל ִּפיו ֶׁשל‬
‫ׁשֹופט ַ‬
‫ֶׁש ַה ָק ָּב"ה ֵ‬
‫ַה ִּצּפֹור‪ ,‬וְ ֵאיזֹו ָּדגִ ים יַ ְצ ִליחּו ִל ְׂשּרֹד ְּול ִה ָּׁש ֵאר ַּב ַחּיִ ים‪.‬‬
‫קֹוב ִעים‬
‫יׁשים אֹו ְ‬
‫"ת ְחּפֹׂשֹות" ֵאּלּו ֶׁשל ְּב ִלי ַה ַחּיִ ים‪ֵ ,‬אין ֵהם ַמ ְרּגִ ִ‬
‫ַּכְך ּגַ ם ְּב ַ‬
‫ְל ַע ְצ ָמם ַמ ִהי ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁש ֲע ֵל ֶיהם ַל ֲעטֹות ִּבזְ ַמן ְמסֻ ּיָ ם‪ֶ ,‬א ָּלא ַהקב"ה‬
‫ּומ ְר ָאם ַל ְּס ִב ָיבה ָּבּה ֵהם‬
‫ּגּופם ַ‬
‫ֶׁש ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו‪ִ ,‬ה ְת ִאים ֶאת ִמ ְבנֶ ה ָ‬
‫ּיּוכלּו ִל ְחיֹות ְּול ִה ְת ַרּבֹות ְּבתֹוְך ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ֶּט ַבע ַהּמֻ ְר ֶּכ ֶבת‪.‬‬
‫ַחּיִ ים ַעל ְמנַ ת ֶׁש ְ‬
‫רֹוצה ְל ִה ְס ַּת ֵּתר‬
‫עֹול ֵמנּו‪ַ .‬ה ַח ָּלׁש ֶ‬
‫ַרּבֹות וְ ׁשֹונֹות ֵהן ַה ִּסּבֹות ְל ַת ְחּפֹׂשֹות ְּב ָ‬
‫נֹותיו‪ֶ ,‬א ָחד ְמנַ ֶּסה‬
‫רֹוצה ְל ֵה ָע ֵלם ֵמ ֵעינֵ י ָק ְר ְּב ָ‬
‫טֹור ָפיו וְ אֹויְ ָביו‪ֶ ,‬ה ָחזָ ק ֶ‬
‫ֵמ ֵעינֵ י ְ‬
‫"עד ְּדֹלא‬
‫רֹוצים ִל ְׂשמ ַֹח וְ ַל ֲחגֹג ַ‬
‫ִל ְמׁשְֹך ֵא ָליו ֲא ֵח ִרים ְּב ִמ ְר ָמה‪ ,‬וְ ִאּלּו ָאנּו ִ‬
‫ּפּורים ָׂש ֵמ ַח!‬
‫יָ ַדע"‪ִ ...‬‬
‫מצאו‬
‫את הגי'רפה‬
‫דבורה רוזן‬
‫אתי‬
‫לא‬
‫החלטתי‬
‫ּפּורים‪.‬‬
‫נֹול ְד ִּתי ְּבח ֶֹדׁש ֲא ָדר‪ְ ,‬ק ָצת ַא ֲח ֵרי ִ‬
‫(א ְס ֵּתר) ַ‬
‫ְׁש ִמי ֶא ִּתי‪ ,‬וַ ֲאנִ י ְּב ִכ ָּתה ה'‪ְּ .‬כ ִפי ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ְלנַ ֵחׁש ִמ ְּׁש ִמי ֶ‬
‫אֹוה ֶבת ֶאת ח ֶֹדׁש ֲא ָדר‪ִ .‬מ ֶּׁשּנִ ְכנַ ס ֲא ָדר ֲאנִ י ַמ ְת ִח ָילה ְל ִה ְת ַרּגֵ ׁש ְמאֹד‪ִ ,‬ל ְק ַראת‬
‫אּולי ִּבגְ ַלל זֶ ה ֲאנִ י ָּכל ַּכְך ֶ‬
‫ַ‬
‫ּוב ֵכן‪ַ ,‬ה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת‪ ,‬זֹו ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִּבגְ ָל ָלּה‬
‫ּוב ִע ָּקר ִל ְק ַראת ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת‪ְ .‬‬
‫לֹוחים ְ‬
‫ּפּורים‪ִ ,‬ל ְק ַראת ַה ֲחגִ יגֹות וְ ַה ִּמ ְׁש ִ‬
‫ִ‬
‫ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי ִל ְכּתֹב ָל ֶכם‪.‬‬
‫בּורי ַּת ְחּפ ֶֹׂשת‪ָּ .‬ת ִמיד‬
‫יֹותר‪ְּ ,‬בגִ ָיל ֵאי ַהּגַ ן וְ ַה ִּכּתֹות ַהּנְ מּוכֹות‪ָ ,‬היְ ָתה ִא ָּמא ְמ ַת ְכנֶ נֶ ת ַּב ֲע ִ‬
‫יתי ְק ַטּנָ ה ֵ‬
‫ְּכ ֶׁש ָהיִ ִ‬
‫מֹוכ ֶרת ְּפ ָר ִחים‬
‫ּופ ַעם ֶ‬
‫יכה וְ רֻ ָּדה‪ַ ,‬‬
‫ּופ ַעם ַמ ְל ָּכה‪ַּ ,‬פ ַעם נְ ִס ָ‬
‫ּומי ֶֻח ֶדת‪ַּ .‬פ ַעם ַּכ ָּלה ַ‬
‫יבה ְ‬
‫יתי ְל ַת ְחּפ ֶֹׂשת ַמ ְר ִה ָ‬
‫זָ ִכ ִ‬
‫יכה ִל ְמדֹד ּפֹה וְ ָׂשם‪ַ ,‬ל ֲעמֹד יָ ֶפה ְּכ ֵדי‬
‫יתי ְּב ַסְך ַהּכֹל ְצ ִר ָ‬
‫סּומה‪ָּ .‬כְך ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ִלי ׁשּום ִס ָּבה ַל ְּד ָאגָ ה‪ָ .‬היִ ִ‬
‫ְק ָ‬
‫ּותמּונֹות יָ פֹות ָּב ַא ְלּבֹום‪ֶ .‬א ָּלא ֶׁש ְּב ִכ ָּתה ה' ִה ְת ִחילּו‬
‫ּול ַק ֵּבל ַמ ְח ָמאֹות ְ‬
‫אֹותי ָּכ ָראּוי‪ְ ,‬‬
‫ּתּוכל ְל ַס ֵּדר ִ‬
‫ֶׁש ִא ָּמא ַ‬
‫אֹותם ֹלא‬
‫ָה ִענְ יָ נִ ים ְל ִה ְס ַּת ֵּבְך‪ְּ .‬כ ֶׁשח ֶֹדׁש ֲא ָדר ִה ְת ַּד ֵּפק ַּב ֶּפ ַתח ֵה ֵחּלּו ְל ִה ָּׁש ַמע ֶּב ָח ָלל ַה ִּכ ָּתה ֶׁש ָּלנּו ִמ ְׁש ָּפ ִטים ָ‬
‫ִה ַּכ ְר ִּתי ַעד ַע ָּתה‪.‬‬
‫ׁשֹוׁשּנָ ה ֲח ֶב ְר ִּתי ְּב ִה ְת ַל ֲהבּות‪.‬‬
‫ַ‬
‫קֹורי"‪ָ ,‬א ְמ ָרה‬
‫"אנִ י ַחּיֶ ֶבת ַמ ֶּׁשהּו ְמ ִ‬
‫ֲ‬
‫ירי‪" ,‬נִ ְמ ַאס ְּכ ָבר ִמ ְּׂש ָמלֹות ַמ ְל ְמ ָלה נְ פּוחֹות‪ֲ ,‬אנַ ְחנּו ְּכ ָבר ּבֹוגְ רֹות"‪.‬‬
‫ימה ִמ ִ‬
‫"ּב ִדּיּוק"‪ִ ,‬ה ְס ִּכ ָ‬
‫ְ‬
‫ירה ִצ ָּלה‪.‬‬
‫אֹותי"‪ִ ,‬ה ְצ ִה ָ‬
‫הֹול ֶכת ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש ְל ַמ ֶּׁשהּו ְמי ָֻחד‪ַ .‬אף ַא ַחת ֹלא ַּת ִּכיר ִ‬
‫"אנִ י ֶ‬
‫ֲ‬
‫"וְ ִלי יֵ ׁש ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ֶׁש ַא ֶּתן ֹלא ַמ ֲא ִמינֹות"‪ִּ ,‬כ ְמ ַעט ָל ֲח ָׁשה ַׁש ַר ֶל'ה‪.‬‬
‫"ל ַמה ַא ְּת ִמ ְת ַח ֶּפ ֶׂשת?"‬
‫יה‪ְ .‬‬
‫"נּו ַׁש ַר ֶל'ה‪ְּ ,‬תגַ ִּלי ִלי"‪ִ ,‬ה ְת ַחּנַ נְ ִּתי ֵא ֶל ָ‬
‫ּתֹורּיֹות‪.‬‬
‫ימה ַׁש ַר ֶל'ה ּגַ ּבֹות ְּב ִמ ְס ִ‬
‫חֹובה?" ֵה ִר ָ‬
‫"נִ ְר ֶאה ְלָך ֶׁש ֲאנִ י ֲאגַ ֶּלה? ַמה ֲאנַ ְחנּו ְּבגַ ן ָ‬
‫וַ ֲאנִ י ֵה ַבנְ ִּתי ִּפ ְתאֹום‪ֶׁ ,‬ש ֵּמ ַע ָּתה ַהּכֹל יִ ְהיֶ ה ַא ֶח ֶרת‪.‬‬
‫"ּדֹודה ִׁש ְפ ָרה ָׁש ְל ָחה ָלנּו ַּת ְחּפ ֶֹׂשת מֻ ְצ ַל ַחת ֶׁשל‬
‫ָ‬
‫"א ִּתי"‪ָ ,‬א ְמ ָרה ִלי ִא ָּמא ַא ַחר ַה ָּצ ֳה ַריִ ם ֶׁשל רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֲא ָדר‪,‬‬
‫ֶ‬
‫רֹוצה ִל ְמדֹד?"‬
‫ַּפ ְר ַּפר‪ַ ,‬מ ֶּׁשהּו ַמ ְד ִהים‪ֶ ,‬‬
‫ינֹוקי‪ֲ ,‬אנִ י ֹלא ִמ ְת ַח ֶּפ ֶׂשת‬
‫דּותי וְ ִת ִ‬
‫"מה ִּפ ְתאֹום‪ ,‬זֶ ה יַ ְל ִ‬
‫אתי ְּבגָ רֹון נִ ַחר‪ַ ,‬‬
‫"ּפ ְר ַּפר?" ָק ָר ִ‬
‫ַ‬
‫ְל ָכזֶ ה ָּד ָבר"‪.‬‬
‫רֹוצה‬
‫"א ְּת ָ‬
‫אּולם ִמּיָ ד ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ֵה ִבינָ ה‪ַ .‬‬
‫יאה‪ָ ,‬‬
‫יטה ִּבי ְל ֶרגַ ע ֶא ָחד ִּב ְפ ִל ָ‬
‫ִא ָּמא ִה ִּב ָ‬
‫יֹותר‪ ,‬נָ כֹון ֶא ִּתי?"‬
‫קֹורי ֵ‬
‫ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש ְל ַמ ֶּׁשהּו ְמ ִ‬
‫"ּב ִדּיּוק"‪ָ ,‬א ַמ ְר ִּתי ְּב ַפ ְס ָקנּות ַּכּיָ ֶאה ְליַ ְל ָּדה ּבֹוגֶ ֶרת‪.‬‬
‫ְ‬
‫ּנּוכל ְל ִה ְת ַא ְרּגֵ ן"‪ִ ,‬ס ְּכ ָמה ִא ָּמא וְ ֵה ֵח ָּלה ִל ְמדֹד‬
‫ֹאמ ִרי ִלי ְּכ ֵדי ֶׁש ַ‬
‫"י ִֹפי‪ָ ,‬אז ַּת ְח ְׁש ִבי ַעל ַמ ֶּׁשהּו וְ ת ְ‬
‫דּודי ֲא ִחי ֶּבן ַה ֶּׁש ַבע ֶאת ַה ַחּיָ ל ָה ַאנְ ּגְ ִלי ֶׁש ָּת ְפ ָרה ַס ְב ָּתא ִל ְפנֵ י ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ָל ֱא ִליָ הּו‪ֶּ ,‬בן ַהּדֹוד‬
‫ְל ִ‬
‫ירּוחם‪.‬‬
‫ֵמ ָ‬
‫אּולם ׁשּום ָּד ָבר ִמ ָּכל‬
‫רֹוצצּו ְּבמ ִֹחי‪ָ ,‬‬
‫כֹולה ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש? ַא ְל ֵפי ַר ֲעיֹונֹות ִה ְת ְ‬
‫וַ ֲאנִ י ִה ְת ַח ְל ִּתי ַל ְחׁשֹב‪ְ .‬ל ַמה ֲאנִ י יְ ָ‬
‫עֹוׂשים?‬
‫קֹורי ְּב ֵעינַ י‪ָ .‬אז ַמה ִ‬
‫ֵאּלּו ֹלא נֶ ְח ָׁשב ִל ְמ ִ‬
‫ּסֹודּיִ ים‪ְ ,‬ל ָכל ַא ַחת וְ ַא ַחת יֵ ׁש ְּכ ָבר ַּת ְחּפ ֶֹׂשת‬
‫ׁשּוׁשים ַה ִ‬
‫יבי ִה ְת ַרּבּו ַה ִל ְח ִ‬
‫יֹום ָח ַלף וְ עֹוד יֹום‪ַּ ,‬ב ִּכ ָּתה ְס ִב ִ‬
‫ירה ִּב ְמי ָֻחד‪.‬‬
‫נֹות ְר ִּתי ִעם ַר ֲעיֹונֹות ֵאינְ ספֹור ֶׁש ָעלּו וְ יָ ְרדּו ְּב ֶק ֶצב ֶׁשל נַ ְדנֵ ָדה ְמ ִה ָ‬
‫קֹורית ְמאֹד וְ ַרק ֲאנִ י ַ‬
‫ְמ ִ‬
‫רֹוצה ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש‪ֶ ,‬א ִּתי?"‬
‫וְ ִא ָּמא ָׁש ֲא ָלה‪" :‬נּו‪ָ ,‬ל ָּמה ַא ְּת ָ‬
‫"ע ַדיִ ן ֹלא ֶה ְח ַל ְט ִּתי"‪.‬‬
‫וַ ֲאנִ י ָמ ַׁש ְכ ִּתי ִּב ְכ ֵת ַפי‪ֲ :‬‬
‫קֹורה ִעם ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת‪ֶ ,‬א ִּתי?"‬
‫"מה ֶ‬
‫יֹוסי‪ֲ ,‬א ִחי ַה ָּצ ִעיר ָׁש ַאל‪ַ :‬‬
‫וְ ִ‬
‫וַ ֲאנִ י ׁשּוב‪ֹ" .‬לא ֶה ְח ַל ְט ִּתי"‪.‬‬
‫ּפּורים ֶׁשל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ִּת ְת ַקּיֵ ם ְּבעֹוד יֹום וְ ַרק ֲאנִ י – ֲע ַדיִ ן ֹלא ֶה ְח ַל ְט ִּתי‪.‬‬
‫ּפּורים ְּכ ָבר ָע ַמד ַּב ֶּפ ַתח‪ְ ,‬מ ִס ַּבת ִ‬
‫ִ‬
‫ָּב ֶע ֶרב‪ְּ ,‬כ ֶׁש ַה ְּד ָמעֹות ֵה ֵחּלּו ִלזְ ֹלג‪ ,‬וְ ָה ַר ֲעיֹונֹות ֶׁשל ִא ָּמא וְ ַא ָּבא וְ ָה ַא ִחים יָ ְרדּו ּכֻ ָּלם ֵמ ַה ֶּפ ֶרק ִּכי ֵהם ֵאינָ ם‬
‫יֹותר"‪.‬‬
‫קֹורי ְּב ֵ‬
‫בּורְך ַר ְעיֹון ְמ ִ‬
‫"א ִּתי‪ ,‬יֵ ׁש ִלי ַּב ֲע ֵ‬
‫קֹורּיִ ים‪ָ ,‬א ַמר ְל ֶפ ַתע ַא ָּבא‪ֶ :‬‬
‫ְמ ִ‬
‫ִח ַּד ְד ִּתי ֶאת ָאזְ נִ י ְּב ִת ְקוָ ה‪.‬‬
‫רּועה‪.‬‬
‫א ִּתי ֹלא ֶה ְח ַל ְט ִּתי"‪ָ ,‬א ַמר ַא ָּבא ִּב ְת ָ‬‫"ּת ְת ַח ְּפ ִׂשי ְל ֶ‬
‫ִ‬
‫יֹותר ְמאֻ ָחר‪ְּ ,‬כ ֶׁש ָּכל ַה ְּק ַטּנִ ים ְּכ ָבר‬
‫חֹורי ָה ַר ְעיֹון ֶׁשל ַא ָּבא‪ֲ .‬א ָבל ֵ‬
‫ירה ֵמ ֲא ֵ‬
‫ַּב ְּת ִח ָּלה נֶ ֱע ַל ְב ִּתי‪ֵ .‬ה ַבנְ ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ֲא ִמ ָ‬
‫ָה ְלכּו ִליׁשֹן ְּכ ֶׁש ְל ַצד ַה ִּמ ָּטה מֻ ּנָ חֹות ַה ַּת ְחּפֹׂשֹות ֶׁש ָּל ֶהם‪ ,‬נִ ּגַ ְׁש ִּתי ְל ִא ָּמא‪.‬‬
‫חֹוׁש ֶבת ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֶּׁשהּו ָּב ַר ְעיֹון ֶׁשל ַא ָּבא"‪.‬‬
‫"א ָּמא‪ֲ ,‬אנִ י ֶ‬
‫ִ‬
‫אֹותי ְּבחֹם‪.‬‬
‫יסה וְ ִח ְּב ָקה ִ‬
‫סֹופסֹוף יֵ ׁש ָלנּו ַה ְח ָל ָטה"‪ִ ,‬היא ָעזְ ָבה ֶאת ַה ְּכ ִב ָ‬
‫יה‪" .‬אֹו‪ְ ,‬‬
‫ימה ֶאת ֵעינֶ ָ‬
‫ִא ָּמא ֵה ִר ָ‬
‫מֹוכ ֶרת ָּבלֹונִ ים‪ְׁ ,‬ש ֵּתי‬
‫קֹורּיּות ַּב ֲע ִליל‪ֶ ,‬‬
‫ְל ָמ ֳח ָרת ִהּגַ ְע ִּתי ַל ִּכ ָּתה‪ ,‬מֻ ְפ ַּת ַעת ְלגַ ּלֹות ִמ ְס ָּפר ּגְ ָברֹות ִּב ְל ִּתי ְמ ִ‬
‫ׁשֹואבֹות ַמיִ ם‪ֲ ,‬המֹון ְׂש ָמלֹות נְ פּוחֹות ּווְ רֻ ּדֹות וַ ֲא ִפּלּו ַּפ ְר ַּפר ַא ַחת‪.‬‬
‫ֲ‬
‫יה‬
‫צּוצה וְ ָע ֶל ָ‬
‫אֹותי ִמ ַּכף ֶרגֶ ל וְ ַעד רֹאׁש‪ּ .‬גָ ֵ'קט יָ רֹק‪ֵּ ,‬פ ָאה גִ 'ינְ גִ 'ית ְק ָ‬
‫מֹודדֹות ִ‬
‫ִמ ְס ָּפר ֲח ֵברֹות נִ ּגְ ׁשּו ֵא ַלי‪ְ ,‬‬
‫טֹוסקֹוּפ ַעל ַה ַּצּוָ אר ָּתלּוי ֵמ ַעל ַּפ ְּפיֹון ֶׁשל ֶמ ְל ָצ ִרים‪ֲ ,‬ח ָצ ִאית ְמנ ֶֻּק ֶדת ִּב ְפ ָר ִחים‬
‫ׁשֹופ ִטים ָׁשחֹר‪ְ ,‬ס ָט ְ‬
‫ְ‬
‫ּכֹובע‬
‫ַ‬
‫וְ נַ ֲע ַליִ ם ַּב ֲעלֹות ְׁש ִּפיץ מּוזָ ר‪.‬‬
‫"ל ַמה ִה ְת ַח ַּפ ְׂש ְּת ֶא ִּתי?" ָׁש ֲאלּו ּכֻ ָּלן ֶּפה ֶא ָחד‪.‬‬
‫ְ‬
‫יתי ָל ֶהן ֶאת ּגַ ִּבי‪ָ ,‬ע ָליו ָהיָ ה ָּתלּוי ֶׁש ֶלט ִּב ְכ ָתב ֵמ ִאיר ֵעינַ יִ ם‪:‬‬
‫ִה ְפנֵ ִ‬
‫"ל ַמה ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש? ֲע ַדיִ ן ֹלא ֶה ְח ַל ְט ִּתי‪.‬‬
‫ְ‬
‫אּולי ֵּת ְדעּו ַא ֶּתם‪ָ ,‬ל ָּמה ִה ְת ַח ַּפ ְׂש ִּתי?"‬
‫ַ‬
‫יֹותר ַּב ִּכ ָּתה‪.‬‬
‫קֹורית ְּב ֵ‬
‫וְ זֹו ָהיְ ָתה ַה ַּת ְחּפ ֶֹׂשת ַה ְּמ ִ‬
‫אּולי ִלגְ ֶב ֶרת מּוזָ ָרה‪ֹ .‬לא‪.‬‬
‫אּולי‪ְּ .‬ב ֶע ֶצם‪ַ ,‬‬
‫ּכֹוב ִעים‪ַ .‬‬
‫מֹוכ ֶרת ָ‬
‫ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ֶא ְת ַח ֵּפׂש ְל ֶ‬
‫חֹוק ֶרת ֶט ַבע‪ ..‬אֹו ְל‪ ...‬אּוף‪ָּ ...‬כל ַּכְך ָק ֶׁשה ְל ַה ְח ִליט!‪.‬‬
‫אּולי ְל ֶ‬
‫ּוב ֵכן‪ַ ,‬‬
‫קֹורי‪ְ .‬‬
‫זֶ ה ֹלא ְמ ִ‬
будто слышал впервые и
отказывался верить, что
такое произошло с ним
вчера.
В тот же год царским
правительством
был
отменён «коробочный
сбор», но вот постановление набирать из
евреев рекрутов так не
было отменено. Тогда и
поняли все хасиды, что
всё, что произошло в
Пурим, было божественным Провидением.
***
Праведный
р.
Ицхок-Айзек из Жидичева
рассказывал сыну святого гаона р. Авраама из
Ульянова историю, в своё время случившуюся с его
отцом.
Р. Аврагам был судьёй раввинского суда в городе
Ульянове, а также раввином этого округа. Среди городов округи был маленький городок Рудник. Раввином
Рудника был гаон св. Хаим, который впоследствии
стал известен под именем р. Хаим из Цанза. Также в
Руднике жил праведный р. Мелех, внук автора книги «Ноам Эли Мелех». В тех областях был в то время
обычай с началом месяца адар начинать умножать
веселье и радость. Назначали пуримского раввина,
пуримского служку и пуримского главу общины. Всё
это делалось в шутливой форме, в нарушение всех
принятых норм, в соответствии с тем, что написано:
«…венаѓафох ѓу» («…вышло наоборот») (Мегилат
Эстер, 9:1).
И вот однажды перед Пуримом в Руднике по обычаю
основали пуримскую общину и, в качестве розыгрыша, написали письмо раввину области, ульяновскому
гаону, в котором известили его, что такой-то избран в
качестве главы общины Пурима, такой-то пуримским
раввином, а такой-то пуримским шамесом и т.д. Вложили в письмо монеты для раввина области в качестве «машлоах манот», и написали, что пуримская община постановляет, чтобы ульяновский гаон прибыл
в 14 день месяца адар в Рудник со всем, что у него есть,
от нитки до шнурка обуви. И подписали письмо члены пуримской общины, среди которых были также р.
Хаим и р. Мелех. Они полагали, что это всего лишь
розыгрыш, который развеселит р. Авраѓама, и поставили свои подписи без задней мысли и сразу забыли
про этот розыгрыш, потому что не собирались на самом деле утруждать р. Авраѓама, чтобы тот приехал
в их город, особенно в день Пурима, поскольку кроме
того, что он был известен как гаон и праведник, был
он еще и раввином всей области.
И вот 14 адара после прочтения свитка, когда все горожане уже веселились и пили в честь Пурима, несколько повозок, нагруженных разнообразной домашней
утварью и многочисленными книгами, въехали в Рудник и на одной из них самолично ехал гаон р. Авраѓам
из Ульянова. Когда увидели его, то удивились и испугались, потому что к этому моменту совсем забыли
про письмо, которое ему написали. Стали просить у
раввина области прощения за эту шутку, а он сказал:
— Поскольку письмо подписали также и талмидей
хахамим, а сказано в Талмуде: «заповедь в том, чтобы
слушаться слов мудрецов» (Йевамот, 20а), поэтому я
прибыл со всем, что у меня есть в соответствии с их
постановлением.
Горожане очень стушевались и просили у него прощения, а он, праведник, совершенно серьёзно, просил прощения у них, чтобы они простили его за то,
что он не привёз с собой также свои свитки Торы,
хотя и было указано в письме привезти всё, что ему
принадлежит от нитки до шнурка обуви.
14
Из книги р. Ш.-Й. Зевина «Хасидские рассказы», пер. Э. Альтшулера
А вышло всё наоборот...
Из книги р. Ш.-Й. Зевина «Хасидские рассказы», пер.
Э. Альтшулера
***
Когда-то среди евреев был обычай в месяц адар, во
время празднования Пурима, назначать карнавального раввина, судей и судебных приставов, а также
правителей. В дни святого р. Цви из Жедичева произошла следующая история. В Пурим члены общины
Жидичева назначили в качестве правителя государства, который устанавливает законы и уставы, р. Копла, приходившегося р. Цви племянником. Он же как
«правитель» избрал себе смекалистых «советников»
из богобоязненных и уважаемых хасидов, и они, как и
полагается, вели себя с ним почётно, как с царём.
Разодетый в одежды царя пришёл р. Копл в дом к
своему дяде св. Цви. К тому моменту все, и «царь» и
его «советники», были уже изрядно пьяны. Его святой
дядя, как и положено во время пуримского карнавала, отнёсся к нему с почтением, которого достоин
царь. Во время беседы святой р. Цви стал уговаривать
«царя», чтобы тот издал «царский указ», отменяющий указы о «коробочном сборе» — налогах на свечи
и на кошерное мясо, которые действовали в тот год.
И «царь» дал своё согласие. Тогда раввин продолжил
просить своего племянника, переодетого царём, чтобы он отменил также поручение набирать кантонистов из евреев, но тот и слушать его не захотел. Раввин
говорил «царю» льстивые слова и упрашивал его на
разные лады, чтобы он согласился, но тот отказывался наотрез. Стал он глух к просьбам и уговорам святого р. Цви. Тогда хасиды принялись уговаривать его
и строго, и по-доброму. А он всё одно заладил: «Нет,
и всё тут». Раздражённый и разгневанный святой р.
Цви бросил упрашивать переодетого племянника, и
в продолжение всего Пурима даже не хотел смотреть
в его сторону. На следующий день выветрился хмель
из головы р. Копла, тогда и спросили его все хасиды:
— Что это было с тобой вчера? Почему ты не послушал Ребе?
Удивлённый р. Копл поклялся Богом живым, твердя: «Я не помню ничего, что случилось вчера». И всё,
что рассказали ему про пуримский карнавал, он как
15
‫פרק ז‬
‫כתב‪ :‬ר' שניאור קעניג‪ ,‬איור‪ :‬רפאל דרוק‬