פרק ה

‫תמיד פרק חמישי‬
‫משנה א'‬
‫(א) לאחר הנחת איברי הקרבן על חלקו התחתון של הכבש‬
‫ָאמַר ָלהֶם ַה ְּמ ֻמנֶה‪ ,‬ב ְָּרכּו ב ְָּרכָה ַאחַת‪ְּ ,‬והֵן ב ֵֵרכּו אהבה רבה‬
‫אהבתנו‪ ,‬ק ְָּראּו ֲעש ֶֶרת הַדְּ ב ִָרים מספר דברים ה' (ו) ָאנֹכִ י יהוה‬
‫אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמצ ַריִם ִמבֵ ית עֲב ִדים‪ :‬עד (יח)‬
‫אֱֹלהֶ יָך אֲ ֶשר הוֹצֵ ִ‬
‫וֹלא תַ חמֹד אֵ ֶשת ֵרעֶ ָך וֹלא ִתתאַ וֶה בֵ ית ֵרעֶ ָך שדֵ הו ועַ בּד ֹו וַאֲ מת ֹו‬
‫שמַע יִשראֵ ל‬
‫שוֹר ֹו ַו ֲחמֹר ֹו וכֹל אֲ ֶשר ל ֵרעֶ ָך‪ :‬וקראו שם ו' (ד) ְּ‬
‫יהוה אֱֹלהֵ ינו יהוה אֶ חד‪ :‬שם יד' (יג) ְּו ָהי ָה אִם שָמ ֹ ַע ִתשמעו אֶ ל‬
‫ִמצוֹתַ י אֲ ֶשר ָאנֹכִ י מצַ וֶה אֶ תכֶם הַ ּיוֹם לַאהֲבה אֶ ת יהוה אֱֹלהֵ יכֶם‬
‫ולעבד ֹו בכל לבַ בכֶם ובכל נַפשכֶם‪ :‬וחזרו לספר במדבר טו'‬
‫משה לֵאמֹר‪( :‬לח) ַּדבֵ ר אֶ ל בנֵי‬
‫וקראו (לז) וַי ֹאמֶר יהוה אֶ ל ֶ‬
‫יצת עַ ל כַ נפֵ י בִ גדֵ יהֶ ם ל ֹדרֹתם‬
‫יִשראֵ ל וָאמַ רת אֲ לֵהֶ ם ועשו להֶ ם ִצ ִ‬
‫יצת הַ כנף פ ִתיל ת ֵכלֶת‪ :‬ב ְֵּרכּו אֶת ָהעָם שָלש ב ְָּרכֹות‪,‬‬
‫ונתנו עַ ל ִצ ִ‬
‫ֱאמֶת ְּוי ַצִיב עד גאל ישראל‪ַ ,‬ועֲבֹודָ ה רצה בעמך ישראל‪ ,‬שים‬
‫שלום ּוב ְִּרכַת כ ֹ ֲהנִים‪ .‬שם ו' (כד) יב ֶרכָך יהוה ויִשמ ֶרָך‪( :‬כה)‬
‫יאֵ ר יהוה פניו אֵ לֶיָך וִיחֻ נֶך‪( :‬כו) יִשא יהוה פניו אֵ לֶיָך וי ֵשם לָך‬
‫שמָר הַיֹוצֵא‪:‬‬
‫שבָת מֹוסִיפִין ב ְָּרכָה ַאחַת ְּל ִמ ְּ‬
‫שלוֹם‪ּ :‬ו ַב ַ‬
‫משנה ב'‬
‫(ב) ָאמַר ָלהֶם הממונה עכשיו‪ ,‬חֲדָ שִים שעוד לא זכו ולא עשרו‬
‫שזָכָה‪ָ( .‬אמַר ָלהֶם‬
‫ַלקְּט ֶֹרת בֹואּו ְּו ָהפִיסּו‪ֵ ( .‬הפִיסּו)‪ ,‬זָכָה מִי ֶ‬
‫הממונה)‪ ,‬חֲדָ שִים עִם י ְּשָ נִים כולכם בֹואּו ְּו ָהפִיסּו ונגריל ‪ ,‬מִי‬
‫ַמ ֲעלֶה ֵאב ִָרים מִן ַה ֶכבֶש ַל ִמזְּ ֵב ַח‪ַ .,‬רבִי ֱאלִי ֶעזֶר בֶן יַעֲק ֹב אֹומֵר‪,‬‬
‫ַה ַמ ֲעלֶה ֵאב ִָרים ַל ֶכבֶש‪ ,‬הּוא ַמ ֲעלֶה אֹותָ ן עַל גַבֵי ַה ִמזְּ ֵב ַח‬
‫שהמתחיל במצווה אומרים לו גמור‪:‬‬
‫משנה ג'‬
‫(ג) כוהני בית אב זה אלה שלא זכו בעבודה ְּמסָרּום ַל ַחזָנִים‪,‬‬
‫והם הָיו ַמ ְּפשִיטִין אֹותָ ם אֶ ת ִבגְּדֵ יהֶם בגדי כהן הדיוט‪ ,‬וְֹּלא הָיּו‬
‫ַמנִיחִים ֲעלֵיהֶם ֶאלָא ִמ ְּכנְּ ַסי ִם ִב ְּלבָד‪ְּ .‬וחַלֹונֹות הָיּו שָם‪ְּ ,‬וכָתּוב‬
‫שמִישֵי ַה ֵכלִים ומניחים אותם שם‪:‬‬
‫ֲעלֵיהֶם תַ ְּ‬
‫משנה ד'‬
‫שזָכָה ַבקְּטֹו ֶרת‪ָ ,‬הי ָה נֹוטֵל אֶת ַהכַף‪ְּ .‬ו ַהכַף דֹומֶה לְּתַ ְּרקַב‬
‫(ד) מִי ֶ‬
‫גָדֹול שֶל זָהָב‪ַ ,‬מ ֲחזִיק שְּלשֶת ַקבִים‪ְּ ,‬ו ַה ָבזְָך הקטן יותר ָהי ָה‬
‫בְּתֹוכֹו‪ָ ,‬מלֵא ְּוגָדּוש קְּט ֶֹרת‪ְּ .‬וכִּסּוי ָהי ָה לֹו‪ּ ,‬ו ְּכמִין מְּטּו ֶטלֶת נעה‬
‫ָהי ָה ָעלָיו ִמ ְּל ַמ ְּעלָן‪:‬‬
‫משנה ה'‬
‫שזָכָה ַב ַמחְּתָ ה‪ ,‬נָטַל ַמחְּתַ ת ַה ֶכסֶף‪ְּ ,‬ו ָעלָה לְּר ֹאש ַה ִמזְּ ֵבחַ‪,‬‬
‫(ה) מִי ֶ‬
‫ּו ִפנָה אֶת ַה ֶג ָחלִים הֵילְָך ( ְּוהֵילְָך) ְּוחָתָ ה למחתה ‪ .‬י ַָרד ְּוע ֵָרן לְּתֹוְך‬
‫שֶל זָהָב‪ .‬במהלך ההעברה מכלי לכלי נִתְּ ַפזֵר ִמ ֶמנָה ְּכקַב ֶג ָחלִים‪,‬‬
‫שבָת שלא לגרום לכיבוי ָהי ָה‬
‫ְּו ָהי ָה ְּמ ַכבְּדָ ן וגורף אותם ָל ַאמָה‪ּ .‬ו ַב ַ‬
‫כֹופֶה ֲעלֵיהֶן ְּפ ַסכְּתֵ ר‪ּ .‬ו ְּפ ַסכְּתֵ ר ָהי ְּתָ ה ֶכלִי גָדֹול ַמ ֲחזֶקֶת לֶתְֶך‪ּ ,‬ושְּתֵ י‬
‫ְּיֹורד עם‬
‫ש ְַּרשְּרֹות הָיּו בָּה משני צידיה‪ַ ,‬אחַת שֶהּוא מֹושְֵך בָּה ו ֵ‬
‫הדשן ‪ ,‬וְַּאחַת לשמור על שווי משקל שֶהּוא אֹוחֵז בָּה ִמ ְּל ַמ ְּעלָן‬
‫ש ֶמשֶת‪ ,‬כֹופִין‬
‫שבִיל שֶֹּלא תִ תְּ גַ ְּלגֵל‪ּ .‬ושְּלשָה דְּ ב ִָרים ָהי ְּתָ ה ְּמ ַ‬
‫ִב ְּ‬
‫ּומֹורידִ ין בָּה אֶת הַדֶ שֶן‬
‫ִ‬
‫שבָת‪,‬‬
‫אֹותָ ּה עַל גַב ֶג ָחלִים ְּועַל ַהש ֶֶרץ ַב ַ‬
‫ֵמעַל ַגבֵי ַה ִמזְּ ֵבחַ‪:‬‬
‫משנה ו'‬
‫מידות פרק חמישי‬
‫משנה א'‬
‫(א) כָל ָה ֲעז ָָרה כולל ההיכל ובית קדש‬
‫שמֹונִים‬
‫הקדשים ָהי ְּתָ ה א ֶֹרְך מֵָאה ּו ְּ‬
‫שבַע עַל רֹחַב מֵָאה ּושְּלשִים ְּו ָחמֵשף‪.‬‬
‫ָו ֶ‬
‫שבַע‪,‬‬
‫מִן ַה ִמז ְָּרח ַל ַמע ֲָרב מֵָאה ּושְּמֹונִים ָו ֶ‬
‫מתחיל מְּקֹום דְּ ִריסַת יִש ְָּראֵל ַאחַת‬
‫ֶעש ְֵּרה ַאמָה‪ ,‬מְּקֹום דְּ ִריסַת הַכ ֹ ֲהנִים ַאחַת‬
‫ֶעש ְֵּרה ַאמָה‪ַ ,‬ה ִמזְּ ֵב ַח שְּלשִים ּושְּתַ י ִם‪,‬‬
‫בֵין הָאּולָם ְּו ַל ִמזְּ ֵב ַח ֶעש ְִּרים ּושְּתַ י ִם‬
‫ַאמָה‪ַ ,‬ההֵיכָל מֵָאה ַאמָה‪ ,‬וְַּאחַת ֶעש ְֵּרה‬
‫ֲחֹורי בֵית ַהכַפֹו ֶרת המכסה את‬
‫ַאמָה ַלא ֵ‬
‫ארון הברית‪:‬‬
‫משנה ב'‬
‫(ב) העזרה‪ ,‬מִן ַהצָפֹון רוחבו לַדָ רֹום‬
‫מֵָאה ּושְּלשִים ְּו ָחמֵש‪ַ ,‬ה ֶכבֶש ְּו ַה ִמזְּ ֵב ַח‬
‫ששִים ּושְּתַ י ִם‪ .‬מִן ַה ִמזְּ ֵב ַח ַל ַטבָעֹות‬
‫ִ‬
‫שְּמֹונָה אַמֹות‪ ,‬מְּקֹום ַה ַטבָעֹות ֶעש ְִּרים‬
‫ַארבַע‪,‬‬
‫ש ְּלחָנֹות ְּ‬
‫ְַּארבַע‪ ,‬מִן ַה ַטבָעֹות ַל ֻ‬
‫ו ְּ‬
‫ַארבַע‪ .‬מִן ַהנַנָסִין‬
‫ש ְּלחָנֹות ְּו ַלנַנָסִין ְּ‬
‫מִן ַה ֻ‬
‫לְּכ ֹתֶ ל ָה ֲעז ָָרה שְּמֹונֶה אַמֹות‪ְּ ,‬והַמֹותָ ר‬
‫בדרום בֵין ַה ֶכבֶש לַכ ֹתֶ ל‪ּ ,‬ומְּקֹום ַהנַנָסִין‬
‫עצמם ‪:‬‬
‫משנה ג'‬
‫(ג) שֵש ְּלשָכֹות הָיּו ָב ֲעז ָָרה‪ ,‬שָלש‬
‫שכַת‬
‫ש ַבצָפֹון‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫ַבצָפֹון‪ְּ ,‬ושָלש בַדָ רֹום‪ֶ .‬‬
‫שכַת ַהמְּדִ יחִים‪.‬‬
‫שכַת ַהפ ְַּרוָה‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫ַה ֶמלַח‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫שכַת ַה ֶמלַח‪ ,‬שָם‬
‫ומפרט את תפקידם ִל ְּ‬
‫שכַת ַהפ ְַּרוָה‪,‬‬
‫הָיּו נֹותְּ נִין ֶמלַח ַלק ְָּרבָן‪ִ .‬ל ְּ‬
‫שָם הָיּו מֹו ְּלחִין עֹורֹות קָדָ שִים‪ְּ ,‬ועַל ַגגָה‬
‫ָהי ָה בֵית ַה ְּטבִילָה לְּכֹהֵן גָדֹול בְּיֹום‬
‫ששָם הָיּו‬
‫שכַת ַהמְּדִ יחִין‪ֶ ,‬‬
‫ִפּורים‪ִ .‬ל ְּ‬
‫ַהכ ִ‬
‫מְּדִ יחִין ק ְִּרבֵי ַהקֳּדָ שִים‪ּ .‬ו ִמשָם ְּמ ִסבָה‬
‫מדרגות לולניות עֹולָה ְּלגַג בֵית ַהפ ְַּרוָה‪:‬‬
‫משנה ד'‬
‫שכַת‬
‫שבַדָ רֹום‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫(ד) שלוש הלשכות ֶ‬
‫שכַת ַה ָגזִית‪ .‬וזה‬
‫שכַת הַגֹולָה‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫ָהעֵץ‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫שכַת ָהעֵץ‪ָ ,‬אמַר ַרבִי ֱאלִי ֶעזֶר‬
‫תפקידם ִל ְּ‬
‫ש ֶמשֶת‪,‬‬
‫ש ַכחְּתִ י מֶה ָהי ְּתָ ה ְּמ ַ‬
‫בֶן יַעֲק ֹב‪ָ ,‬‬
‫שכַת כֹהֵן גָדֹול‪,‬‬
‫ַאבָא שָאּול אֹומֵר‪ִ ,‬ל ְּ‬
‫ש ָלשְּתָ ן‬
‫ֲחֹורי שְּתֵ יהֶן‪ְּ ,‬וגַג ְּ‬
‫( ְּוהִיא) ָהי ְּתָ ה א ֵ‬
‫שכַת הַגֹולָה‪ ,‬שָם ָהי ָה בֹור קָבּועַ‪,‬‬
‫שוֶה‪ִ .‬ל ְּ‬
‫ָ‬
‫ְּו ַה ַג ְּלגַל נָתּון ָעלָיו‪ּ ,‬ו ִמשָם ַמ ְּספִיקִים ַמי ִם‬
‫שכַת ַה ָגזִית‪ ,‬שָם ָהי ְּתָ ה‬
‫ְּל ָכל ָה ֲעז ָָרה‪ִ .‬ל ְּ‬
‫שבֶת וְּדָ נָה‬
‫ַסנְּהֶדְּ ֵרי גְּדֹולָה שֶל יִש ְָּראֵל יֹו ֶ‬
‫שנִ ְּמצָא בֹו פְּסּול‪,‬‬
‫אֶת ַה ְּכ ֻהנָה‪ ,‬וְּכֹהֵן ֶ‬
‫ְּחֹורים‪ ,‬וְּיֹוצֵא‬
‫ְּחֹורים ּומִתְּ ַעטֵף ש ִ‬
‫לֹובֵש ש ִ‬
‫(ו) ִה ִגיעּו אלה הכוהנים שנכנסים להיכל לקטורת ולמנורה בֵין‬
‫ְּזֹורקָּה בֵין הָאּולָם‬
‫הָאּולָם ְּו ַל ִמזְּ ֵבחַ‪ ,‬נָטַל ֶאחָד אֶת ַה ַמג ְֵּרפָה ו ְּ‬
‫ש ַלי ִם מִקֹול ַה ַמג ְֵּרפָה‪.‬‬
‫ְּו ַל ִמזְּ ֵבחַ‪ .‬אֵין ָאדָ ם שֹו ֵמ ַע קֹול ֲחבֵרֹו בִירּו ָ‬
‫ש ֶמשֶת‪ ,‬כֹהֵן שֶשֹו ֵמ ַע אֶת קֹולָּה‪ ,‬יֹודֵ ַע‬
‫ּושְּלשָה דְּ ב ִָרים ָהי ְּתָ ה ְּמ ַ‬
‫ש ֶאחָיו הַכ ֹ ֲהנִים נִ ְּכנָסִים ְּל ִהשְּתַ חֲוֹות‪ ,‬וְּהּוא ָרץ ּובָא להשתחוות‪.‬‬
‫ֶ‬
‫ש ֶאחָיו ַה ְּל ִוי ִם נִ ְּכנָסִים לְּדַ בֵר‬
‫ּובֶן ֵלוִי שֶהּוא שֹו ֵמ ַע אֶת קֹולָּה‪ ,‬יֹודֵ ַע ֶ‬
‫ַבשִיר‪ ,‬וְּהּוא ָרץ ּובָא לשיר עמהם את שיר היום בשעת ניסוך‬
‫היין וְּר ֹאש ַה ַמ ֲעמָד ָהי ָה ַמ ֲעמִיד אֶת ַה ְּט ֵמאִים הזקוקים לזריקת דם‬
‫שעַר ַה ִמז ְָּרח‪:‬‬
‫ולכפרה ְּב ַ‬
‫הדרן עלך ָאמַר ָלהֶם ַה ְּמ ֻמנֶה‬
‫וְּהֹולְֵך לֹו‪ְּ .‬ושֶֹּלא נִ ְּמצָא בֹו פְּסּול‪ ,‬לֹו ֵבש‬
‫שמֵש‬
‫ְּל ָבנִים ּומִתְּ ַעטֵף ְּל ָבנִים‪ ,‬נִ ְּכנָס ּו ְּמ ַ‬
‫עִם ֶאחָיו הַכ ֹ ֲהנִים‪ .‬וְּיֹום טֹוב הָיּו עֹושִים‬
‫בבית דין ‪ ,‬שֶֹּלא נִ ְּמצָא פְּסּול ְּבז ְַּרעֹו שֶל‬
‫ַאהֲר ֹן הַכֹהֵן‪ְּ ,‬וכְָך הָיּו אֹומ ְִּרים‪ ,‬בָרוְך‬
‫ַהמָקֹום בָרּוְך הּוא‪ ,‬שֶֹּלא נִ ְּמצָא פְּסּול‬
‫ש ָבחַר‬
‫ְּבז ְַּרעֹו שֶל ַאהֲר ֹן‪ּ .‬ובָרּוְך הּוא‪ֶ ,‬‬
‫בְַּאהֲר ֹן ּו ְּב ָבנָיו ַלעֲמֹוד ְּלש ֵָרת ִל ְּפנֵי ה'‬
‫ְּבבֵית קָדְּ שֵי ַהקֳּדָ שִים‪:‬‬
‫הדרן עלך כָל ָה ֲעז ָָרה‬
‫סליק מסכת מידות‬