פרק יב - תלמוד בבלי

‫מנחות פרק שנים עשר‬
‫משנה א'‬
‫שנִ ְּטמְּאּו עַד שֶֹּׁלא קָדְּ שּו ַב ֶׁכלִי‪ ,‬יש להם קדושת דמים לכן י ֵש ָלהֶׁן פִדְּ יֹון‪.‬‬
‫(א) ַה ְּמנָחֹות ְּו ַהנְּ ָסכִים סולת שמן ויין ֶׁ‬
‫שקָדְּ שּו ַב ֶׁכלִי‪ ,‬ויש להם קדושת מזבח אֵין ָלהֶׁם פִדְּ יֹון‪ .‬הָעֹופֹות ְּו ָה ֵעצִים ו ַהלְּבֹונָה ּו ְּכלֵי ש ֵָרת שיש להם קדושת‬
‫ִמ ֶׁ‬
‫הגוף ‪ ,‬אֵין ָלהֶׁם פִדְּ יֹון‪ ,‬שֶֹּׁלא נֶׁ ֱאמַר פדיון ֶׁאלָא ַב ְּב ֵהמָה הטהורה ‪:‬‬
‫בבלי מנחות ק' ע' ב'‬
‫דאמר מר‪ ,‬כל עץ שנמצא בו תולעת פסול לגבי מזבח‬
‫גמרא‪ ,‬אמר שמואל‪ ,‬מנחות ונסכים ואפילו הן טהורין‬
‫הילכך עצים ראויים למזבח לא שכיחי‪ ,‬אמר רב פפא‬
‫נפדין‪ ,‬ומסביר מאי טעמא‪ ,‬כמה דלא קדשי בכלי קדושת‬
‫אי שמיעא ליה לשמואל הא דתניא‪ ,‬המתפיס תמימים‬
‫דמים נינהו‪ ,‬וקדושת דמים נפדין‪ ,‬ושואל והא נטמאו‬
‫לבדק הבית אין פודין אותן אלא למזבח‪ ,‬שכל הראוי‬
‫תנן? ועונה הוא הדין דאף על גב דלא נטמאו‪ ,‬ואיידי‬
‫למזבח אינו יוצא מידי מזבח לעולם ואף על גב דקדושת‬
‫דקא בעי מיתנא סיפא‪ ,‬משקידשו בכלי אין להם פדיון‪,‬‬
‫דמים נינהו אין נפדין‪ ,‬הואיל וטהורים הם‪ ,‬ואם היה‬
‫דאפילו נטמאו נמי לא נפדים‪ ,‬תנא נמי רישא שנטמאו‬
‫שומע שמואל שיש שטהורים שנפדים הוה הדר ביה‪,‬‬
‫עד שלא קדשו בכלי‪ ,‬ושואל פשיטא קדושת הגוף‬
‫ודוחה ולא היא שמואל שמיעא ליה ולא הדר ביה‬
‫נינהו? ועונה איצטריך‪ ,‬סלקא דעתך אמינא שהיה עולה‬
‫ומסביר לאו אמרת התם כיון דלא שכיחי לא מיפרקי‪,‬‬
‫בדעתי לאמור הואיל ובעל מום איקרי "טמא" טמא נמי‬
‫הכא נמי כיון דשכיחי מומין דפסלי בבהמה דאפי'‬
‫כבעל מום דמי‪ ,‬ואף על גב דקדוש קדושת הגוף‪ ,‬כי‬
‫בדוקין שבעין נמי פסלי‪ ,‬הילכך לא שכיח‪ ,‬רב כהנא‬
‫נפיל ביה מום מיפריק‪ ,‬הני נמי ליפרוק‪ ,‬קמשמע לן‬
‫אמר‪ ,‬טמאין נפדין טהורין אין נפדין‪ ,‬וכן א"ר אושעיא‬
‫דלאו‪ ,‬כי האי טמא קרייה רחמנא לבעל מום דמכלי‬
‫טמאין נפדין טהורין אין נפדין‪ ,‬איכא דאמרי א"ר‬
‫שרת לא אשכחן דמיפריק ושואל עכשיו‪ ,‬ובעל מום‬
‫אושעיא אפי' טהורין נפדין‪ ,‬רבי אלעזר אומר‪ ,‬כולן‬
‫היכא איקרי טמא? ועונה דתניא ויקרא כז' (יא) ְּואִם כָל‬
‫טמאין נפדין טהורין אין נפדין‪ ,‬חוץ מעשירית האיפה‬
‫ְּב ֵהמָה ְּטמֵָאה ֲאשֶׁר ֹלא יַק ְִּריבּו ִמ ֶׁמנָה ק ְָּרבָן לַיהֹוָה‬
‫של מנחת חוטא שהרי אמרה תורה ויקרא ה' (י) וְאֶ ת‬
‫וְהֶ ע ֱִמיד אֶ ת הַ בְ הֵ מָ ה לִ ְפנֵי הַ כֹּהֵ ן‪ :‬בבעלי מומין שנפדין‬
‫ֲשה ֹּעלָה כַ ִמ ְשפָ ט וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן ֵמ ַחטָאתֹו‬
‫הַ ֵשנִי ַיע ֶ‬
‫הכתוב מדבר‪ ,‬ושואל אתה אומר בבעלי מומין שנפדו‬
‫אֲ ֶשר חָ טָ א וְ נ ְִסלַח לוֹּ‪ :‬שם (יג) וְ כִ פֶ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן עַל‬
‫או אינו אלא בבהמה טמאה ממש? ועונה כשהוא אומר‬
‫ַחטָאתֹו אֲ ֶשר חָ טָ א מֵ ַאחַ ת מֵ אֵ לֶה וְ נ ְִסלַח ל ֹּו וְהָ יְתָ ה ַלכֹּהֵ ן‬
‫שם (כז) ְּואִם ַב ְּב ֵהמָה ַה ְּטמֵָאה ּופָדָ ה ְּבע ְֶּׁרכֶָׁך וְ יָסַ ף‬
‫כַ ִמנְחָ ה‪ :‬אמר רבי אושעיא שמעתי פיגל במנחה‪ ,‬לרבי‬
‫ח ֲִמ ִשת ֹּו עָ לָיו וְ ִאם ֹלא ִיגָאֵ ל וְ נ ְִמכַ ר בְ עֶ ְרכֶָך‪ :‬הרי בהמה‬
‫שמעון אינו מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬דתנן הערלה וכלאי‬
‫טמאה אמורה‪ ,‬הא מה אני מקיים "ואם כל בהמה‬
‫הכרם ושור הנסקל ועגלה ערופה וצפורי מצורע ופטר‬
‫טמאה" בבעלי מומין שנפדו הכתוב מדבר‪ ,‬ושואל יכול‬
‫חמור ובשר בחלב וכל איסורי הנאה כולם מטמאין‬
‫יפדו על מום עובר? ועונה ת"ל "אשר לא יקריבו ממנה‬
‫טומאת אוכלין ר"ש אומר כולן אין מטמאין טומאת‬
‫קרבן לה'' מי שאינה קריבה לה' כל עיקר‪ ,‬יצתה זו‬
‫אוכלין‪ ,‬ומודה ר' שמעון בבשר בחלב שמטמא טומאת‬
‫שאינה קריבה היום וקריבה למחר‪ ,‬ושואל מותיב רב‬
‫אוכלין‪ ,‬הואיל והיתה לו שעת הכושר שהיה מותר לפני‬
‫הונא בר מנוח מן המשנה העופות והעצים והלבונה‬
‫הבישול‪ ,‬ואמר רב אסי אמר רבי יוחנן מאי טעמא‬
‫וכלי שרת שנטמאו אין להן פדיון שלא נאמר פדיון אלא‬
‫דר"ש? ועונה שכתוב שם יא' (לד) ִמכָל הָאֹכֶׁל ֲאשֶׁר‬
‫בבהמה ושואל בשלמא עופות קדושת הגוף נינהו ולא‬
‫אֲשר‬
‫י ֵָאכֵל אֲ ֶשר יָבוֹּא עָ לָיו מַ יִם י ְִטמָ א וְכָ ל מַ ְשקֶ ה ֶ‬
‫נאמר פדיון אלא בבהמה‪ ,‬אלא עצים ולבונה וכלי שרת‬
‫י ִָשתֶ ה בְ כָל כְ לִ י י ְִטמָ א‪ :‬אוכל שאתה יכול להאכילו‬
‫ליפרקו? ועונה אלא לאו משום דטהורין בעלמא אין‬
‫לאחרים קרוי אוכל‪ ,‬אוכל שאי אתה יכול להאכילו‬
‫נפדין והני נמי אף על גב דנטמאו כטהורים דמו‪ ,‬ומסביר‬
‫לאחרים אינו קרוי אוכל‪ ,‬והא פיגל במנחה נמי אוכל‬
‫דעצים ולבונה לאו בני אשויי אוכלא נינהו כדי להיות‬
‫שאי אתה יכול להאכילו לאחרים הוא‪ ,‬ושואל אי הכי‬
‫טמאים אלא חיבת הקודש משוה להו אוכלא לטמא‬
‫לרבי שמעון בשר בחלב נמי תיפוק ליה‪ ,‬דאוכל שאתה‬
‫אותם דעצים כמה דלא משפי להו לגזירין לא מיתכשרי‬
‫יכול להאכילו לאחרים הוא‪ ,‬דתניא ר"ש בן יהודה אומר‬
‫לקבל טומאה‪ ,‬לבונה נמי כמה דלא קידשה בכלי שרת‬
‫משום ר"ש‪ ,‬בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה‪,‬‬
‫לא מיתכשרה‪ ,‬כלי שרת נמי הואיל ואית להו טהרה על‬
‫שנאמר דברים יד' (כא) ֹלא תֹּאכְ לּו כָל נְבֵ לָה ַלגֵר אֲ ֶשר‬
‫ידי טבילה במקוה‪ ,‬ודוחה לא‪ ,‬לעולם אימא לך טהורין‬
‫בִ ְשעָ ֶריָך ִת ְת ֶננָה וַאֲ כָ לָּה א ֹּו מָ כֹּר לְ נָכְ ִרי כִי עַם קדֹוש אַ תָ ה‬
‫בעלמא נפדין‪ ,‬והני הסיבה שאינם נפדים משום דלא‬
‫לַיהֹוָה אֱֹלהֶׁיָך ֹלא תְּ ַבשֵל גְּדִ י ַב ֲחלֵב אִמֹו‪ :‬ולהלן הוא‬
‫שכיחי הוא‪ ,‬ושואל בשלמא לבונה וכלי שרת לא‬
‫אומר שמות כב' (ל) וְַּאנְּשֵי קֹודֶׁ ש תִ הְּיּון לִי ּו ָבשָר ַבשָדֶׁ ה‬
‫שכיחי‪ ,‬אלא עצים מישכח שכיחי? ועונה עצים נמי כיון‬
‫ט ְֵּרפָה ֹלא ת ֹאכֵלּו ַל ֶכלֶב תַ ְשלִ כּון אֹּותו‪ :‬מה להלן אסור‬
‫באכילה ומותר בהנאה‪ ,‬אף כאן בשר בחלב אסור‬
‫באכילה ומותר בהנאה ועונה חדא ועוד קאמר‪ ,‬חדא‬
‫דאוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא ועוד לדידיה‬
‫נמי היתה לו שעת הכושר‪ ,‬ושואל מיתיבי‪ ,‬רבי שמעון‬
‫אומר‪ ,‬יש נותר שהוא מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬ויש נותר‬
‫שאינו מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬ומסביר כיצד לן לפני‬
‫זריקה‪ ,‬אינו מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬לאחר זריקה מטמא‬
‫טומאת אוכלין (והא) ופיגול בין בקדשי קדשים בין‬
‫בקדשים קלים אינו מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬פיגל במנחה‬
‫מטמא טומאת אוכלין ועונה לא קשיא‪ ,‬כאן שהיתה לה‬
‫שעת הכושר כאן שלא היתה לה שעת הכושר‪ ,‬ושואל‬
‫היכי דמי דלא היתה לה שעת הכושר? ועונה כגון‬
‫דאקדשינהו במחובר‪ ,‬ושואל וליפרקינהו עכשיו?‬
‫הניחא להך לישנא דאמר רבי אושעיא טמאין נפדין‬
‫טהורין אין נפדין שפיר‪ ,‬אלא להך לישנא דאמר אפילו‬
‫טהורין נפדין לפרקינהו ? ועונה השתא מיהא לא פריק‪,‬‬
‫וכיון דאי בעי פריק ליה שמעי' ליה לרבי שמעון דאמר‬
‫כל העומד לפדות כפדוי דמי‪ ,‬דתניא רבי שמעון אומר‬
‫פרה אדומה למרות שאסורה בהנאה מטמאה טומאת‬
‫אוכלין‪ ,‬הואיל והיתה לה שעת הכושר ואמר ריש לקיש‪,‬‬
‫אומר היה ר' שמעון פרה נפדית על גב מערכתה ‪ ,‬ודוחה‬
‫אין לדמות הכי השתא‪ ,‬בשלמא פרה עומדת לפדות היא‪,‬‬
‫שאם מצא אחרת נאה הימנה מצווה לפדותה‪ ,‬אלא הני‬
‫מנחות האם מצוה לפדותן? ושואל והא לן לפני זריקה‬
‫דמצוה למיזרקיה ואי בעי זרק וקתני דאין מטמא טומאת‬
‫אוכלין? ועונה הכא במאי עסקינן שלא היתה שהות‬
‫ביום למיזרקיה‪ ,‬ושואל אבל היתה לו שהות ביום מאי?‬
‫מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬ושואל אדתני לן לאחר זריקה‬
‫מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬ליפלוג בדידה‪ ,‬במה דברים‬
‫אמורים שלא היתה לו שהות ביום‪ ,‬אבל היתה לו שהות‬
‫ביום מטמא טומאת אוכלין ועונה הכי נמי קאמר לן‪,‬‬
‫קודם שיראה לזריקה אינו מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬לאחר‬
‫שיראה לזריקה מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬ושואל והא פיגל‬
‫בין בקדשי קדשים‪ ,‬בין בקדשים קלים מצוה למיזרקיה‪,‬‬
‫ואי בעי זריק וקתני דאינו מטמא טומאת אוכלין? מאי‬
‫לאו דפיגל בזריקה‪ ,‬ועונה לא דפיגל בשחיטה‪ ,‬ושואל‬
‫אבל פיגל בזריקה מאי? הכי נמי דמטמא טומאת אוכלין‪,‬‬
‫ושואל אדתני פיגל במנחה מטמא טומאת אוכלין‪,‬‬
‫ליפלוג בדידה‪ ,‬במה דברים אמורים דפיגל בשחיטה‬
‫אבל פיגל בזריקה מטמא טומאת אוכלין‪ ,‬ועונה פיגל‬
‫במנחה איצטריכא ליה‪ ,‬דאף על גב דפיגל בקמיצה‬
‫דקומץ במנחה כשחיטה בבהמה הטהורה דמי‪ ,‬אפי' הכי‬
‫מטמא טומאת אוכלין הואיל והיתה לו שעת הכושר‬
‫מעיקרו‪ ,‬אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב‬
‫נחמן‪ ,‬ודחה ואמר אפילו תימא לן ממש‪ ,‬ואפילו תימא‬
‫דפיגל בזריקה ‪,‬דאי בעי פריק אמר רבי שמעון אבל‪ ,‬אי‬
‫בעי הוה זריק לא אמרינן‪ ,‬ושואל‪ ,‬מיתיבי‪ ,‬כלל אמר‬
‫רבי יהושע‪ ,‬כל שהיתה לו שעת היתר לכוהנים אין‬
‫מועלין בה‪ ,‬וכל שלא היתה לו שעת היתר לכהנים‬
‫מועלין בה‪ ,‬ואיזהו שעת היתר לכהנים‪ ,‬שלנה ושנטמאת‬
‫ושיצאה מחוץ לעזרה ואיזו היא שלא היתה לו שעת‬
‫היתר לכהנים‪ ,‬שנשחטה חוץ לזמנה‪ ,‬וחוץ למקומה‬
‫ושקבלו פסולין וזרקו את דמה‪ ,‬ושואל קתני מיהא‬
‫רישא‪ ,‬שלנה‪ ,‬ושנטמאת‪ ,‬ושיצאה‪ ,‬מאי לאו לנה ממש‬
‫והכא דאי בעי הוה זריק הוא‪ ,‬וקתני דאין מועלין‪ ,‬ועונה‪,‬‬
‫לא‪ ,‬ראויה לצאת‪ ,‬וראויה לטמא‪ ,‬וראויה ללין‪ ,‬ושואל‬
‫אבל לינה ממש מאי? הכי נמי דמועלין ושואל האי‬
‫המבחן שלו כל שהיה לו שעת היתר לכהנים‪ ,‬וכל שלא‬
‫היתה לו שעת היתר לכהנים‪ ,‬הנכון הוא כל שיש לו‬
‫שעת היתר לכהנים אין מועלין בה וכל שאין לה שעת‬
‫היתר לכהנים מועלין בה מיבעי ליה‪ ,‬ועונה אלא אמר‬
‫רב אשי‪ ,‬מעילה אטומאה קא רמית? מעילה משום‬
‫קדושה ולאו קדושה היא‪ ,‬לבתר דפקעה לה קדושתיה‬
‫במאי הדרא רכבא נחלשה לה‪ ,‬אבל טומאה המבחן‬
‫הוא משום אוכלא ולאו (משום) אוכלא היא‪ ,‬כל היכא‬
‫דאי בעי זריק מצי זריק לי' משוי ליה אוכלא‪ ,‬ומטמא‬
‫טומאת אוכלין‪ ,‬היכא דאי בעי (מצי) זריק לא מצי זריק‬
‫לא משוי ליה אוכלא [ולא] מטמא טומאת אוכלין‪,‬‬
‫ושואל מיתיבי‪ ,‬המביא אשם תלוי ונודע שלא חטא‪ ,‬אם‬
‫עד שלא נשחט נודע לו‪ ,‬יצא וירעה בעדר עם כל הצאן‬
‫קידר‪ ,‬דברי רבי מאיר‪ ,‬וחכמים אומרים ירעה עד‬
‫שיסתאב וימכר במומו ויפלו דמיו לנדבה‪ ,‬ר' אליעזר‬
‫אומר‪ ,‬יקריב‪ ,‬שאם אינו בא על חטא זה הרי הוא בא על‬
‫חטא אחר‪ ,‬כל זה עד שלא נשחט משנשחט נודע לו‬
‫שלא חטא הדם ישפך והבשר יישרף‪ ,‬נזרק הדם הבשר‬
‫יאכל‪ ,‬ורבי יוסי אומר‪ ,‬אפי' הדם בכוס‪ ,‬ייזרק והבשר‬
‫יאכל‪ ,‬ומסביר ואמר רבא רבי יוסי בשיטת ר"ש אמר‪,‬‬
‫דאמר‪ ,‬כל העומד לזרוק כזרוק דמי‪ ,‬ועונה מידי הוא‬
‫טעמא? אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר חנינא‪,‬‬
‫היינו טעמא דר' יוסי‪ ,‬דקסבר כלי שרת מקדשין את‬
‫הפסולין לכתחילה ליקרב‪ ,‬ושואל אמר ליה רב אשי‬
‫לרב כהנא‪ ,‬מדאמר רבי שמעון כל העומד לזרוק כזרוק‬
‫דמי המשוואה הפשוטה היא כל העומד לשרוף נמי‬
‫כשרוף דמי‪ ,‬ושואל נותר ופרה אמאי מטמאין טומאת‬
‫אוכלין? עפרא בעלמא נינהו‪ ,‬ועונה א"ל‪ ,‬חיבת הקודש‬
‫מכשרתן‪ ,‬ושואל אמר ליה רבינא לרב אשי‪ ,‬נהי דמהניא‬
‫להו חיבת הקודש לאיפסולי דגופיה ליקרויי טמא נמי ‪,‬‬
‫אבל למימני ביה ראשון ושני? ועונה תפשוט דבעי‬
‫ריש לקיש‪ ,‬צריד של מנחות מונין בו ראשון ושני או‬
‫אין מונין בו ראשון ושני? ודוחה כי מיבעיא ליה לריש‬
‫לקיש דאורייתא? כי קאמרינן דרבנן‪:‬‬
‫משנה ב'‬
‫(ב) הָאֹומֵר ה ֲֵרי ָעלַי מנחה ַב ַמ ֲחבַת ְּו ֵהבִיא ַבמ ְַּר ֶׁחשֶׁת‪ ,‬או שאמר הרי עלי ַבמ ְַּר ֶׁחשֶׁת ְּו ֵהבִיא מנחה ַב ַמ ֲחבַת‪ ,‬מַה‬
‫ש ֵהבִיא ֵהבִיא‪ ,‬וִידֵ י חֹובָתֹו לנדרו ֹלא יָצָא‪ .‬היה מונח לפניו עישרון סולת ואמר זֹו ְּל ָהבִיא ַב ַמ ֲחבַת ְּו ֵהבִיא ַבמ ְַּר ֶׁחשֶׁת‪,‬‬
‫ֶׁ‬
‫שנֵי ֶׁעשְּרֹונִים סולת בלולה בשמן‬
‫או אמר הרי זו ַבמ ְַּר ֶׁחשֶׁת ְּו ֵהבִיא ַב ַמ ֲחבַת‪ ,‬ה ֲֵרי זֹו מנחה פְּסּולָה‪ .‬אמר ה ֲֵרי ָעלַי ְּ‬
‫ש ֵהבִיא ֵהבִיא‪,‬‬
‫שנֵי ֵכלִים ְּו ֵהבִיא ִב ְּכלִי ֶׁאחָד‪ ,‬מַה ֶׁ‬
‫שנֵי ֵכלִים‪ ,‬או שני עשרונים להביאם ִב ְּ‬
‫ְּל ָהבִיא ִב ְּכלִי ֶׁאחָד ְּו ֵהבִיא ִב ְּ‬
‫שנֵי ֵכלִים ְּו ֵהבִיא ִב ְּכלִי ֶׁאחָד‪,‬‬
‫שנֵי ֵכלִים‪ ,‬או ִב ְּ‬
‫וִידֵ י חֹובָתֹו ֹלא יָצָא‪ .‬היו לפניו ואמר אֵלּו ְּל ָהבִיא ִב ְּכלִי ֶׁאחָד ְּו ֵהבִיא ִב ְּ‬
‫שנֵי ֵכלִים‪ָ ,‬אמְּרּו לֹו ִב ְּכלִי ֶׁאחָד נָדַ ְּרתָ ‪ ,‬ושתק‬
‫שנֵי ֶׁעשְּרֹונִים ְּל ָהבִיא ִב ְּכלִי ֶׁאחָד ְּו ֵהבִיא ִב ְּ‬
‫ה ֲֵרי אֵלּו פְּסּולִין‪ .‬אמר ה ֲֵרי ָעלַי ְּ‬
‫שנֵי‬
‫שרֹונִים ְּל ָהבִיא ִב ְּ‬
‫שנֵי ֶׁע ְּ‬
‫שנֵי ֵכלִים‪ ,‬פְּסּולִין‪ .‬אמר ה ֲֵרי ָעלַי ְּ‬
‫ִהק ְִּריבָן ִב ְּכלִי ֶׁאחָד‪ְּ ,‬כש ִֵרים שקיים נדרו ‪ .‬הביאם ִב ְּ‬
‫שנֵי ֵכלִים‪ְּ ,‬כש ִֵרין‪ .‬נְּתָ נֹו ִב ְּכלִי ֶׁא ָחד‪ ,‬דינו לקמיצה‬
‫ָדַרתָ ‪ִ ,‬הק ְִּריבָן ִב ְּ‬
‫שנֵי ֵכלִים נ ְּ‬
‫ֵכלִים‪ְּ ,‬ו ֵהבִיא ִב ְּכלִי ֶׁאחָד‪ָ ,‬אמְּרּו לֹו ִב ְּ‬
‫שנִתְּ ע ָָרבּו‪:‬‬
‫ִכשְּתֵ י ְּמנָחֹות ֶׁ‬
‫בבלי מנחות קב' ע' ב'‬
‫שמן וסולת לא קידשום כלי שרת ועונה אמר אביי לא‬
‫גמרא‪ ,‬וצריכא ואינם מיותרים כל הדוגמאות‬
‫קידשום ליקרב‪ ,‬אבל קידשום ליפסל‪ ,‬ואמר אביי‪ ,‬לא‬
‫שבמשנה‪ ,‬ומסביר אי אשמעינן הך קמייתא משום‬
‫שנו ששינוי פוסל אלא שקבען בשעת נדר‪ ,‬אבל‬
‫דאמר במחבת וקא מייתי במרחשת‪ ,‬אבל הכא בכמה‬
‫בשעת הפרשה לא‪ ,‬דברים כו' (כד) מוֹּצָ א ְשפָ תֶ יָך‬
‫כלים דאידי ואידי במחבת ואידי ואידי במרחשת‬
‫ִת ְשמֹּר וְ עָ ִשיתָ ַכ ֲאשֶׁר נָדַ ְּרתָ לַי ֹּהוָה אֱֹלהֶ יָך נְדָ בָ ה אֲ ֶשר‬
‫אימא ידי נדרו נמי יצא‪ ,‬ואי אשמעינן הך משום דקא‬
‫ִדבַ ְרתָ בְ ִפיָך‪ :‬ולא כאשר הפרשת‪ ,‬איתמר נמי‪ ,‬אמר‬
‫פליג מחלק להו לשניים ‪ ,‬אבל התם דלא פליג ביה‪,‬‬
‫רבי אחא בר חנינא אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן‪ ,‬לא‬
‫אימא לא‪ ,‬לכן צריכא‪ ,‬תנו רבנן מה שהביא הביא‬
‫שנו אלא שקבען בשעת נדר אבל בשעת הפרשה לא‪,‬‬
‫וידי נדרו לא יצא‪ ,‬רבי שמעון אומר‪ ,‬אף ידי נדרו נמי‬
‫ומסביר "כאשר נדרת" ולא כאשר הפרשת‪:‬‬
‫יצא‪ :‬במשנה זו להביא במחבת‪ :‬ושואל והא תניא‬
‫משנה ג'‬
‫ְּעֹורין‪ ,‬יָבִיא סולת מִן ַה ִחטִים‪ .‬אמר הרי עלי מנחה ֶׁקמַח‪ ,‬יָבִיא סֹולֶׁת‪ .‬אמר הרי עלי‬
‫(ג) האומר ה ֲֵרי ָעלַי ִמנְּחָה מִן ַהש ִ‬
‫שלֵם‪.‬‬
‫שמֶׁן ּולְּבֹונָה‪ .‬אמר הרי עלי מנחה של ֲחצִי ִעשָרֹון‪ ,‬יָבִיא מנחת ִעשָרֹון ָ‬
‫שמֶׁן ּולְּבֹונָה‪ ,‬יָבִיא ִעמָּה ֶׁ‬
‫מנחה בְֹּלא ֶׁ‬
‫שמְּעֹון פֹוטֵר בכולם‪ ,‬שֶֹּׁלא הִתְּ נַדֵ ב כְּדֶׁ ֶׁרְך ַהמִתְּ נַדְּ בִים‪:‬‬
‫שנָי ִם‪ַ .‬רבִי ִ‬
‫אמר ִעשָרֹון ּו ֶׁמ ֱחצָה יָבִיא ְּ‬
‫בבלי מנחות קג' ע' א'‬
‫דלמא לא מיבעיא קאמר‪ ,‬לא מיבעיא מן העדשים‬
‫גמרא שואל אמאי יביא מן החיטים?‪ ,‬נדר ופתחו‬
‫דאיכא למימר מהדר הוא דהדר ביה‪ ,‬ותפוס לשון‬
‫עמו הוא? ועונה אמר חזקיה‪ ,‬הא מני‪ ,‬בשיטת בית‬
‫ראשון‪ ,‬אלא אפי' מן השעורין נמי דאיכא למימר‬
‫שמאי היא‪ ,‬דאמרי תפוס לשון ראשון‪ ,‬דתנן הריני‬
‫מיטעא הוא דקא טעי‪ ,‬אפי' הכי תפוס לשון ראשון‪,‬‬
‫נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה‪ ,‬ב"ש אומרים נזיר מן‬
‫אמר זעירי‪ ,‬לא שנו אלא דאמר עלי להביא מנחה‪,‬‬
‫היין ובית הלל אומרים אינו נזיר‪ ,‬רבי יוחנן אמר‬
‫אבל לא אמר מנחה לא‪ ,‬יתיב רב נחמן וקאמר לה‬
‫אפי' תימא בית הלל‪ ,‬באומר‪ ,‬אילו הייתי יודע שאין‬
‫להא שמעתא‪ ,‬ושואל איתיביה רבא לרב נחמן מן‬
‫נודרין כך לא הייתי נודר כך אלא כך כפי שצריך‪,‬‬
‫המשנה קמח יביא סולת‪ ,‬לאו דלא אמר מנחה‪ ,‬ועונה‬
‫אמר חזקיה‪ ,‬לא שנו אלא דאמר מנחה מן השעורים‪,‬‬
‫לא דאמר מנחה‪ ,‬ושואל בלא שמן ולבונה יביא שמן‬
‫אבל אמר מנחה מן העדשים לא‪ ,‬ושואל מכדי ננסה‬
‫ולבונה‪ ,‬מאי לאו דלא אמר מנחה‪ ,‬ועונה לא דאמר‬
‫להבין את חזקיה‪ ,‬כמאן אמר לשמעתיה וודאי כבית‬
‫מנחה‪ ,‬ושואל חצי עשרון יביא עשרון שלם‪ ,‬מאי‬
‫שמאי‪ ,‬ובית שמאי משום תפוס לשון ראשון‪ ,‬הוא מה‬
‫לאו דלא אמר מנחה‪ ,‬ועונה לא דאמר מנחה‪ ,‬ושואל‬
‫לי מן השעורין מה לי מן העדשים? ועונה הדר ביה‬
‫אי הכי אימא סיפא‪ ,‬עשרון ומחצה יביא שנים‪ ,‬ושואל‬
‫חזקיה‪ ,‬ושואל ומאי טעמא הדר ביה‪ ,‬ועונה אמר‬
‫כיון דאמר מנחה איחייב ליה בעשרון‪ ,‬כי אמר חצי‬
‫רבא מתני' קשיתי'‪ ,‬מאי איריא דתני מנחה מן‬
‫עשרון לא כלום קאמר הוא‪ ,‬ועונה לא צריכא דאמר‬
‫השעורים ליתני מן העדשים? אלא שמע מינה משום‬
‫הרי עלי מנחה חצי עשרון ועשרון‪ ,‬דכיון דאמר מנחה‬
‫דטעי הוא‪ ,‬בשעורים טעי אנשים בעדשים לא טעי‬
‫איחייב ליה בעשרון‪ ,‬כי אמר חצי עשרון ולא כלום‬
‫אנשים‪ ,‬ורבי יוחנן אמר אפילו מן העדשים‪ ,‬ושואל‬
‫קאמר‪ ,‬כי הדר אמר עשרון מייתי עשרון אחרינא‪,‬‬
‫מכדי רבי יוחנן כמאן אמרה לשמעתיה כבית הלל‪,‬‬
‫ושואל אי הכי רבי שמעון פוטר שלא התנדב כדרך‬
‫וב"ה משום דטעי הוא בשעורין טעי בעדשים לא‬
‫המתנדבין‪ ,‬אמאי? ועונה אמר רבא ר' שמעון בשיטת‬
‫טעי? ועונה רבי יוחנן לדבריו דחזקיה קאמר ליה‪ ,‬את‬
‫ר' יוסי אמרה‪ ,‬דאמר [אף] בגמר דבריו אדם מתפיס‪:‬‬
‫מאי טעמא הדרת בך משום דלא קתני מן העדשים‪,‬‬
‫משנה ד'‬
‫ששִים ִעשָרֹון‪ּ ,‬ו ֵמבִיא אם רצונו בכך את כל השישים ִב ְּכלִי ֶׁאחָד‪ .‬אִם ָאמַר ה ֲֵרי ָעלַי‬
‫(ד) מִתְּ נַדֵ ב ָאדָ ם ִמנְּחָה שֶׁל ִ‬
‫שכֵן צִבּור ֵמבִיא בְּיֹום טֹוב ה ִָראשֹון שֶׁל חָג‬
‫ששִים ִב ְּכלִי ֶׁאחָד ְּו ֶׁאחָד ִב ְּכלִי ֶׁאחָד נפרד‪ֶׁ ,‬‬
‫ששִים ְּו ֶׁאחָד מנחות‪ֵ ,‬מבִיא ִ‬
‫ִ‬
‫שּיְּהֵא קצת צנוע ויביא פָחּות מִן‬
‫ששִים ְּו ֶׁאחָד קרבנות וכל אחד עם מנחתו‪ .‬דַ ּיֹו ְּליָחִיד ֶׁ‬
‫שבָת ִ‬
‫שחָל ִלהְּיֹות ַב ַ‬
‫הסוכות ֶׁ‬
‫שמְּעֹון‪ַ ,‬והֲֹלא בקרבנות החג יש אֵלּו ַלפ ִָרים‪ְּ ,‬ואֵלּו ַל ְּכ ָבשִים‪ְּ ,‬ואֵינָם נִ ְּב ָללִים זֶׁה עִם זֶׁה‪,‬‬
‫ַהצִבּור לפחות ֶׁאחָד‪ָ .‬אמַר ַרבִי ִ‬
‫ששִים‬
‫ששִים י ְּכֹולִים ְּל ִה ָבלֵל‪ .‬להתערבב השמן והסולת ָאמְּרּו לֹו‪ ,‬דווקא עד ִ‬
‫ֶׁאלָא מביא עד ששים מפני‪ ,‬שעַד ִ‬
‫ְַּאר ָבעִים סְָּאה הּוא‬
‫ששִים ְּו ֶׁאחָד אֵין נִ ְּב ָללִים?‪ָ .‬אמַר ָלהֶׁם‪ ,‬כָל מִד ֹת ֲח ָכמִים כֵן מקווה מים ב ְּ‬
‫נִ ְּב ָללִים הסולת בשמן ‪ִ ,‬‬
‫שנַי ִם‪,‬‬
‫ְַּאר ָבעִים סְָּאה ָחסֵר קֹו ְּרטֹוב אֵינֹו י ָכֹול ִלטְּבֹול ָבהֶׁן ולהיטהר ‪ .‬אֵין מִתְּ נַדְּ בִים יין לנסך לא לֹוג אחד‪ ,‬לא ְּ‬
‫טֹובֵל‪ ,‬ב ְּ‬
‫ששָה ּו ְּל ַמ ְּעלָה שכן אפשר‬
‫שה שהם מצויים בקרבנות ציבור ‪ּ ,‬ו ִמ ִ‬
‫ש ָ‬
‫ְַּאר ָבעָה ְּו ִ‬
‫לא ַו ֲח ִמשָה‪ֲ ,‬אבָל מִתְּ נַדְּ בִים שְּלשָה ו ְּ‬
‫לצרף ‪:‬‬
‫בבלי מנחות קג' ע' ב'‬
‫ִמנֶׁגֶׁד ּופָ חַ ְדתָ ַל ְילָה וְיוֹּמָ ם וְ ֹלא תַ אֲ ִמין בְ חַ ֶייָך‪ :‬זה‬
‫גמרא שואל שאיל שאילה למעלה מרבי יהודה בר‬
‫אילעאי‪ ,‬מנין לאומר הרי עלי ששים ואחד מביא‬
‫הלוקח תבואה משנה לשנה ויש לו לחשוש לתולעים‬
‫ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחד‪ ,‬פתח רבי יהודה‬
‫"ופחדת לילה ויומם" זה הלוקח תבואה מערב שבת‬
‫בר אילעאי ראש המדברים בכל מקום ואמר‪ ,‬שכן‬
‫לערב שבת" "ולא תאמן בחייך" זה הסומך על‬
‫מצינו ציבור מביאין ביום טוב הראשון של חג שחל‬
‫הפלטר הקונה לחם מוכן המזדמן לו לעיתים ‪ ,‬וההוא‬
‫להיות בשבת ששים ואחד‪ ,‬דיו ליחיד שיפחות מן‬
‫גברא על פלטר סמיך‪ ,‬ושואל עדיין השאלה עומדת‬
‫הציבור אחד‪ ,‬אמר לו רבי שמעון והלא יש ביניהם‬
‫מאי הוי עלה? ועונה אמר רב יוסף רבי יהודה‬
‫אלו פרים ואילים‪ ,‬ואלו כבשים‪ ,‬אלו בלילתן עבה‬
‫מוריינא מורה הוראה רב מטעם דבי נשיאה הוה‪,‬‬
‫שיחס השמן לסולת שונה ‪ ,‬ואלו בלילתן רכה‪ ,‬אלו‬
‫ואורי ליה כשמעתיה‪ ,‬דתנן רבי יהודה אומר‪ ,‬ששה‬
‫בלילתן שחרית‪ ,‬ואלו בלילתן בין הערבים‪ ,‬ואין‬
‫דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל‪ ,‬דם‬
‫נבללין מזה על זה אמרו לו רבי יהודה בר אילעאי‪,‬‬
‫נבילות בית שמאי מטהרין ובית הלל מטמאין ולכן‬
‫אמור אתה‪ ,‬אמר להם‪ ,‬הרי הוא אומר ויקרא ז' (י)‬
‫טיהרו‪ ,‬אמר רבי יוסי בר' יהודה‪ ,‬אף כשטמאו בית‬
‫שמֶׁן ַוח ֲֵרבָה לְ כָ ל בְ נֵי ַא ֲהרֹּן ִת ְהיֶה‬
‫ְּוכָל ִמנְּחָה בְּלּולָה ַב ֶׁ‬
‫הלל לא טמאו אלא ברביעית‪ ,‬הואיל ויכול לקרוש‬
‫ָאחיו‪ :‬כבר אמרה תורה הבא מנחה שיכולה‬
‫ִאיש כְ ִ‬
‫ולעמוד על כזית‪ :‬במשנה אין מתנדבין לוג שנים‬
‫להיבלל‪ ,‬ושואל א"ל בששים נבללין בששים ואחד‬
‫וחמשה‪ ,‬ושואל‪ ,‬איבעיא להו‪ ,‬יש קבע לנסכים או אין‬
‫אין נבללין? ועונה אמר לו‪ ,‬כל מדת חכמים כן הוא‪,‬‬
‫קבע לנסכים? ומסביר היכי דמי‪ ,‬כגון דאייתי יין‬
‫מקווה מים בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה‬
‫חמשה לוג אי אמרת אין קבע לנסכים משיך ומקריב‬
‫חסר קרטוב אינו יכול לטבול‪ ,‬כביצה מטמא טומאת‬
‫ארבעה מינייהו‪ ,‬דחזי לאיל‪ ,‬ואידך הוי נדבה‪ ,‬ואי‬
‫אוכלין‪ ,‬כביצה חסר שומשום אין מטמא טומאת‬
‫אמרת יש קבע לנסכים‪ ,‬עד דממלי להו השישי‬
‫אוכלין‪ ,‬מטלית שלשה טפחים על שלשה מטמא‬
‫שיהיה ראוי לפר לא קרבי? ושואל מאי? ועונה אמר‬
‫מדרס‪ ,‬שלשה על שלשה חסר נימא אחת אינו מטמא‬
‫אביי תא שמע ששה שופרות בחצר המקדש לנדבה‬
‫מדרס‪ ,‬ועכשיו שואל וכי אין נבללין מאי הוי? והא‬
‫של המתנדבים בעם‪ ,‬ואמרינן כנגד מי? כנגד מותר‬
‫תנן אם לא בלל כשר‪ ,‬ועונה אמר רבי זירא כל‬
‫חטאת‪ ,‬ומותר אשמות‪ ,‬ומותר אשם נזיר‪ ,‬ומותר אשם‬
‫הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו‪ ,‬וכל שאינו ראוי‬
‫מצורע‪ ,‬ומותר קינין‪ ,‬ומותר מנחת חוטא‪ ,‬ואם איתא‬
‫לבילה‪ ,‬בילה מעכבת בו‪ ,‬אמר רב ביבי אמר רבי‬
‫שאין קבע ליתקין שופר אחרינא כנגד מותר נסכים‪,‬‬
‫יהושע בן לוי‪ ,‬מעשה בפרדה אחת של בית רבי‪,‬‬
‫ודוחה הנך לנדבת צבור אזלי‪ ,‬אבל יין לנסך הני‬
‫שמתה‪ ,‬ושיערו חכמים את דמה ברביעית לדעת אם‬
‫שכיחי‪ ,‬אפשר דמצטרפי עוד היום דמר ודמר בהדי‬
‫יש בה טומאה‪ ,‬ושואל מתיב רבי יצחק בר ביסנא‬
‫הדדי וקרבי‪ ,‬ועונה אמר רבא תא שמע במדבר טו'‬
‫העיד רבי יהושע ורבי יהושע בן בתירא על דם‬
‫(יב) כַ ִמ ְספָ ר אֲ ֶשר ַתעֲשּו כָכָה ַתעֲשּו לָאֶ חָ ד כְ ִמ ְספָ ָרם‪:‬‬
‫נבילות שהוא טהור‪ ,‬ואמר רבי יהושע בן בתירא‬
‫ֲשה ָככָה אֶ ת אֵ לֶה לְ הַ ְק ִריב ִא ֵשה‬
‫(יג) כָל ָה ֶׁאז ְָּרח ַיע ֶ‬
‫מעשה והיו נוחרין ערודיאות מאכל לאריות מורעבים‬
‫ֵריחַ נִיחֹּחַ לַי ֹּהוָה‪ :‬מלמד שמתנדבין נסכים‪ ,‬וכמה?‬
‫באיסטריא בקרקס של מלך‪ ,‬והיו עולי רגלים שוקעין‬
‫שלשת לוגין‪ ,‬ומנין שאם רצה להוסיף יוסיף תלמוד‬
‫עד רכובותיהן בדם ולא אמרו להם דבר? אישתיק‬
‫ּומ ְשפָ ט אֶ חָ ד י ִ ְּהי ֶׁה ָלכֶם‬
‫לומר שם (טז) תו ָֹּרה ַאחַ ת ִ‬
‫אמר ליה ר' זריקא מאי טעמא לא קא מהדר מר אמר‬
‫וְ ַלגֵר הַ גָר ִא ְתכֶם‪ :‬ושואל יכול יפחות ועונה ת"ל‬
‫ליה היכי אהדר ליה ואני טרוד כל כך בפרנסתי‪,‬‬
‫"ככה" ועכשיו שואל מאי יוסיף? אילימא ארבעה‬
‫דאמר רבי חנין דברים כח' (סו) ְּוהָיּו ַחּי ֶׁיָך תְּ ֻלאִים לְָּך‬
‫וששה‪ ,‬מאי שנא שלשה דחזו לכבש‪ ,‬ארבעה וששה‬
‫נמי חזו לאיל ופר‪ ,‬אלא לאו חמשה‪ ,‬ושמע מינה אין‬
‫קבע לנסכים‪ ,‬שמע מינה‪ ,‬ושואל אמר רב אשי והא‬
‫אנן לא תנן הכי? אין מתנדבין לוג שנים וחמשה‪,‬‬
‫קתני חמשה דומיא דשנים‪ ,‬מה שנים דלא חזו כלל אף‬
‫חמשה נמי דלא חזו כלל‪ ,‬ודוחה מידי איריא הא‬
‫כדאיתא והא כדאיתא אמר אביי אם תמצא לומר אין‬
‫קבע לנסכים הא אין קבע לנסכים אם תמצא לומר יש‬
‫משנה ה'‬
‫שמֶׁן כחלק מן המנחה‪ ,‬דִ ב ְֵּרי ַרבִי ֲעקִיבָא‪ַ .‬רבִי ט ְַּרפֹון אֹומֵר‪,‬‬
‫(ה) מִתְּ נַדְּ בִים יַי ִן לנסך על המזבח‪ְּ ,‬ואֵין מִתְּ נַדְּ בִים ֶׁ‬
‫שמֶׁן בָא חֹובָה ּובָא נְּדָ בָה‪.‬‬
‫שבָא חֹובָה‪ּ ,‬ובָא נְּדָ בָה‪ ,‬וכן מצינו ַאף ַה ֶׁ‬
‫שמֶׁן‪ָ .‬אמַר ַרבִי ט ְַּרפֹון‪( ,‬מַה) ָמצִינּו ַבּיַי ִן ֶׁ‬
‫מִתְּ נַדְּ בִים ָ‬
‫שאֵינֹו ק ֵָרב‬
‫שמֶׁן ֶׁ‬
‫ש כֵן הּוא ק ֵָרב חֹובָתֹו ִב ְּפנֵי ַעצְּמֹו‪ ,‬ת ֹאמַר ַב ֶׁ‬
‫ָאמַר (לֹו) ַרבִי ֲעקִיבָא‪ֹ ,‬לא אינך צודק ‪ ,‬אִם ָאמ ְַּרתָ ַביַי ִן ֶׁ‬
‫ש ָלמִים‪.‬‬
‫שנַי ִם מִתְּ נַדְּ בִים בשותפות ִעשְּרֹון ֶׁאחָד‪ֲ ,‬אבָל מִתְּ נַדְּ בִים עֹולָה ּו ְּ‬
‫חֹובָתֹו ִב ְּפנֵי ַעצְּמֹו אלא בלול בסולת‪ .‬אֵין ְּ‬
‫ּובָעֹוף‪ ,‬מנדבים ֲאפִלּו פ ְִּרידָ ה ֶׁאחָת תור או יונה בודדת ‪:‬‬
‫בבלי מנחות קד' ע' ב'‬
‫תניא נמי הכי‪ ,‬רבי אומר ויקרא כב' (יח) ַדבֵ ר אֶ ל‬
‫גמרא‪ ,‬אמר רבא‪ ,‬מדברי שניהם רבי עקיבא ורבי‬
‫ַא ֲהרֹּן וְ אֶ ל בָ נָיו וְ אֶ ל כָ ל בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל וְָאמַ ְרתָ אֲ לֵהֶ ם‬
‫טרפון נלמוד‪ ,‬מתנדב אדם מנחת נסכים בכל יום‪,‬‬
‫ּומן הַ גֵר בְ י ְִש ָראֵ ל ֲאשֶׁר‬
‫ִאיש ִאיש ִמבֵ ית י ְִש ָראֵ ל ִ‬
‫ושואל פשיטא? ועונה מהו דתימא מנחת נדבה גלי‬
‫יַק ְִּריב ק ְָּרבָנֹו ְּלכָל נִדְּ ֵריהֶׁם ּו ְּלכָל נִדְּ בֹותָ ם ֲאשֶׁר יַק ְִּריבּו‬
‫בה רחמנא הני חמשה מנחות אין‪ ,‬טפי לא‪ ,‬קמ"ל הני‬
‫לַיהֹוָה לְ ֹּעלָה‪ :‬הכל באין בשותפות לא סילק הכתוב‬
‫מילי בסתמא אבל היכא דפריש‪ ,‬פריש באיזה מהם‬
‫אלא מנחה שנאמר "נפש"‪ ,‬אמר ר' יצחק מפני מה‬
‫שיבחר‪ :‬במשנה‪ ,‬אין שנים מתנדבין‪ :‬ושואל מאי‬
‫נשתנית מנחה שנאמר בה "נפש" אמר הקדוש ברוך‬
‫טעמא? אילימא משום דכתיב ויקרא ב'(א) וְ נֶפֶ ש כִ י‬
‫הוא‪ ,‬מי דרכו להביא מנחה? עני‪ ,‬מעלה אני עליו‬
‫תַ ק ְִּריב קָ ְרבַ ן ִמנְחָ ה לַי ֹּהוָה ֹּסלֶת י ְִהיֶה קָ ְרבָ נ ֹּו וְ יָצַ ק‬
‫כאילו הקריב את נפשו לפני‪ ,‬א"ר יצחק מה נשתנית‬
‫עָ לֶיהָ ֶשמֶ ן וְ נָתַ ן עָ לֶיהָ לְ ֹּבנָה‪ :‬ושואל‪ ,‬עולה נמי הא‬
‫מנחה שנאמר בה חמשה מיני טיגון הללו‪ ,‬משל למלך‬
‫כתיב שם א' (ג) ִאם ֹּעלָה קָ ְרבָ נ ֹּו ִמן הַ בָ קָ ר זָכָ ר תָ ִמים‬
‫בשר ודם שעשה לו אוהבו סעודה ויודע בו שהוא‬
‫י ְַק ִריבֶ נּו אֶ ל פֶ תַ ח אֹּהֶ ל מוֹּעֵ ד יַק ְִּריב אֹּת ֹּו לִ ְרצֹּנ ֹּו לִ ְפנֵי‬
‫עני‪ ,‬אמר לו‪ ,‬עשה לי מן חמשה מיני טיגון כדי‬
‫ְי ֹּהוָה‪ :‬אלא עולה מאי טעמא תורמים בשותפות‬
‫שאהנה ממך‪:‬‬
‫דכתיב במדבר כט' (לט) אֵ לֶה ַתעֲשּו לַי ֹּהוָה בְ מ ֹּועֲדֵ יכֶם‬
‫הדרן עלך המנחות והנסכים‪:‬‬
‫לְ בַ ד ִמנ ְִד ֵריכֶם וְ נ ְִדבֹּתֵ יכֶם לְּעֹולֹותֵ יכֶׁם ּולְ ִמנְח ֹּותֵ יכֶם‬
‫ּולְ נ ְִסכֵיכֶם ּולְ ַשלְ מֵ יכֶם‪ :‬ושואל מנחה נמי הא כתיב‬
‫"למנחותיכם" ועונה אלא משום דכתיב בה "נפש"‬
‫קבע לנסכים ושואל עד עשרה פשיטא לי אחד עשר‬
‫מיבעיא לי מאי? גברא לשני פרים קא מכוין ועד‬
‫דממלי להו לא קרבי‪ ,‬או דלמא לשני אילים וכבש‬
‫אחד קמכווין‪ ,‬ושואל תרי מחד מינא‪ ,‬וחד מחד מינא‬
‫אמרינן‪ ,‬או לא‪ ,‬מאי? ועונה תיקו‪:‬‬