נספח מיגון לפתיחת בקשה להיתר

__ __ - __ __ __ __
___________________________
__________________________


_____






_____










__


___________________________________________
_____________
_____________________
___________________
_____________________