מסמכי המכרז

‫ועדת מכרזים‬
‫המרד ‪ 27‬תל‪-‬אביב‬
‫‪www.maccabi4u.co.il‬‬
‫מכרז פומבי רגיל מספר ‪120/2017‬‬
‫לאספקת והתקנת מסכים גדולים‬
‫להלן מסמכי המכרז‪:‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .2‬הגדרות‬
‫‪ .3‬מנהלה‬
‫‪ .4‬תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז‬
‫‪ .5‬התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה‬
‫‪ .6‬אישור עריכת ביטוחים‬
‫‪ .7‬בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות‬
‫‪ .8‬התחייבויות המציע הזוכה במכרז‬
‫‪ .9‬ביטול המכרז‬
‫‪ .10‬עיון במסמכי המכרז‬
‫‪ .11‬בעלות על מסמכי המכרז‬
‫‪ .12‬סמכות שיפוט‬
‫נספחים‪:‬‬
‫נספח א' – מפרט‬
‫נספח ב' – הסכם ההתקשרות‬
‫נספח ג' – טופס ההצעה‬
‫נספח ג'‪ -1‬טופס ההצעה ‪ -‬במדיה מגנטית‬
‫נספח ג'‪ -2‬טופס מענה טכני לדרישות המפרט ‪ -‬במדיה מגנטית‬
‫נספח ד' – טופס פרטי המציע‬
‫נספח ה' – תצהיר‬
‫נספח ו' – מבנה טופס להצגת שאלות‬
‫נספח ז' ‪ -‬אמות מידה‬
‫‪----------------------------‬‬‫חותמת המציע‬
‫‪1‬‬
‫מנהלה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫כללי‬
‫‪.1.1‬‬
‫מכבי שירותי בריאות (להלן‪" :‬מכבי") מעונינת להתקשר עם ספק אחד המסוגל לספק‪ ,‬להתקין‬
‫ולתחזק באתרי מכבי ובמרפאות הרופאים העצמאיים של מכבי‪ ,‬מסכים גדולים ומתקני תליה‬
‫וכבילה למסכים בהתאם ליעדים והכמויות המוערכות כמפורט במפרט‪ ,‬נספח א' של מסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים‪ .‬למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב‪3-‬‬
‫תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם‪ ,‬בתנאים (‪ )1‬זהים ; או (‪ )2‬מיטיבים‪ ,‬בתיאום עם הזוכה‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫ההצעה הינה סופית‪ .‬לא ייערך משא ומתן‪.‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬חלק מההצעה או כל הצעה שהיא‪ .‬מכבי‬
‫רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה‪ ,‬הכל על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופים הנוספים כהגדרתם‬
‫להלן‪ ,‬אם ירצו בכך‪ ,‬ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות (נספח ב')‪ ,‬בשינויים‬
‫המתחייבים‪ ,‬בין הזוכה לבין הגוף הנוסף‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית‪ ,‬השונה מההגדרות שלהלן‪,‬‬
‫תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך‪.‬‬
‫"המכרז" – מכרז פומבי רגיל מספר ‪ 120/2017‬המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז‪.‬‬
‫"הגופים הנוספים" – אסותא מרכזים רפואיים בע"מ‪ ,‬קרן מכבי (ע"ר)‪ ,‬מכבידנט בע"מ‪ ,‬מכבי יזמות וניהול‬
‫בע"מ‪ ,‬בית בלב בע"מ‪ ,‬הכל על‪-‬פי שיקול דעתם של הגופים‪.‬‬
‫הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות ‪ -‬נספח ב' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מנהלה‬
‫‪.3.1‬‬
‫קבלת מסמכי המכרז‬
‫המעוניין להשתתף במכרז‪ ,‬יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות"‪ ,‬ברח' המרד ‪ 27‬בתל‪-‬אביב‪,‬‬
‫קומה ‪ ,14‬אצל גב' ענת מנדל‪ ,‬או כל מי שימונה מטעמה‪ ,‬בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪,10:00-14:00‬‬
‫החל מיום ‪ 9.3.17‬ועד ליום ‪ ,20.3.17‬ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף‬
‫המעוניין‪ ,‬איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני ‪ +‬טלפון)‪ .‬במועד מסירת חוברת‬
‫מסמכי המכרז‪ ,‬יש לוודא כי היא תוחתם על‪-‬ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד‬
‫מסירתה לידי נציג המציע‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫בירורים ופניות‬
‫‪.3.2.1‬‬
‫ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו עד ליום ‪ 23.3.17‬בשעה‬
‫‪ ,12:00‬אל נציגת מכבי‪ :‬גב' ענת מנדל‪ ,‬רכזת ועדת המכרזים‪ ,‬כאמור לעיל‪ .‬זאת אך ורק‬
‫בקובץ ‪ Word‬בנוסח ובמבנה המצ"ב כנספח ו'‪ ,‬באמצעות דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו‬
‫בטלפון מס'‪.03-5143643 :‬‬
‫‪.3.2.2‬‬
‫פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.3.3‬‬
‫‪.3.2.3‬‬
‫על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה תישלחנה‬
‫התשובות ממכבי‪ ,‬וכן פרטי נציג הקשר‪ ,‬לרבות מספר טלפון‪.‬‬
‫‪.3.2.4‬‬
‫תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על‪-‬ידי מכבי‪ ,‬באמצעות דואר אלקטרוני‬
‫עד ליום ‪.30.3.17‬‬
‫אופן ומועד הגשת ההצעות‬
‫‪.3.3.1‬‬
‫ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד (ולא באמצעות הדואר!) במעטפה סגורה‪ ,‬עליה ירשם‬
‫אך ורק "מכרז פומבי רגיל מספר ‪ , 120/2017‬לידי גב' ענת מנדל ‪ -‬רכזת ועדת המכרזים‪,‬‬
‫ברח' המרד ‪ ,27‬תל אביב‪ ,‬קומה ‪. "14‬‬
‫‪.3.3.2‬‬
‫ההצעות תוגשנה בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ .10:00-14:00‬המועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות הוא יום ‪ 24.4.17‬בשעה ‪ .12:00‬הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לעיל‪,‬‬
‫לא תתקבלנה!‬
‫‪.3.3.3‬‬
‫ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג' ונספח ג'‪ ,2‬כשהם חתומים‪.‬‬
‫נספח ג'‪ 1‬ונספח ג'‪ ,2‬יצורפו על‪-‬ידי המציע להצעה על גבי מדיה מגנטית‪ ,‬אשר עותק‬
‫מכל הצעה יודפס ויחתם על ידי המציע בחתימה וחותמת בכל עמוד‪ .‬במקרה של סתירה‬
‫בין המדיה המגנטית לבין פלט המחשב מהמדיה המגנטית – יקבע הרשום בפלט המחשב‬
‫המודפס והחתום‪.‬‬
‫‪.3.3.4‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי ההצעה תוגש על גבי חוברת המכרז המקורית עם‬
‫החותמת המעידה על כך‪ .‬היא תכלול את כל מסמכי המכרז ואת המסמכים‬
‫המצורפים כנדרש‪ ,‬וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת החתימות מורשי החתימה‬
‫אצל המציע כנדרש‪.‬‬
‫‪.3.3.5‬‬
‫מציע שיגיש את הצעות יוודא‪ ,‬כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים‪ ,‬תוחתם‬
‫המעטפה ע"י רכזת ועדת המכרזים‪ ,‬או ממלא מקומה כאמור‪ ,‬וייכתבו עליה תאריך‬
‫ושעת קבלה‪.‬‬
‫‪.3.3.6‬‬
‫ועדת המכרזים רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬לדחות את מועד ההגשה של ההצעות‬
‫לתקופה נוספת‪ ,‬ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם – תישלח לכל‬
‫המשתתפים במכרז‪.‬‬
‫‪.3.3.7‬‬
‫על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות‪ ,‬הזכויות המשפטיות בו וכל‬
‫דבר אחר שיש לו‪ ,‬לדעת המציע‪ ,‬חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם‬
‫להתקשר עם מכבי בהסכם‪ ,‬אם וככל שהצעתו תזכה‪ .‬המציע יברר את כל האמור‬
‫בעצמו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו‪/‬או מי מטעמה‪ ,‬עקב‬
‫כך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.4‬‬
‫תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז‬
‫‪.4.1‬‬
‫‪.5‬‬
‫רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן‪:‬‬
‫‪.4.1.1‬‬
‫יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל‪.‬‬
‫‪.4.1.2‬‬
‫בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬תשל"ו‪.1976-‬‬
‫‪.4.1.3‬‬
‫הכנסותיו בשנים ‪ ,2014-2015‬לפי כללי חשבונאות מקובלים‪ ,‬וכפי שהם משתקפים‬
‫בדו"חות הכספיים השנתיים שלו‪ ,‬הן לפחות ‪ ₪ 1,000,000‬לכל אחת מהשנים‪.‬‬
‫‪.4.1.4‬‬
‫בידיו אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ‪ ,‬תקף למועד הגשת ההצעה‪.‬‬
‫‪.4.1.5‬‬
‫מסוגל לספק למכבי את המסכים‪ ,‬שירות למסכים‪ ,‬הפצה והתקנת המסכים בעצמו או‬
‫ע"י קבלן משנה‪/‬אחר מטעמו‪.‬‬
‫‪.4.1.6‬‬
‫עומדת לרשות המציע מעבדת שירות בארץ המסוגלת לבצע תיקונים‪/‬טיפול במסכים‬
‫במסגרת קריאות שירות‪.‬‬
‫‪.4.1.7‬‬
‫סיפק במהלך שנת ‪ 2016‬לפחות ‪ 600‬מסכים‪.‬‬
‫‪.4.1.8‬‬
‫הינו בעל נסיון מוכח בישראל של ‪ 4‬שנים לפחות בנשוא מכרז זה‪.‬‬
‫‪.4.1.9‬‬
‫מפעיל מערך שרות ומוקד מאויישים לעסקים‪ ,‬בעצמו או ע"י קבלן משנה‪/‬אחר מטעמו‪,‬‬
‫המעניקים שרותי תחזוקה ותמיכה בפרישה ארצית‪ ,‬עבור ‪ 3‬ארגונים לפחות‪ ,‬כשבכל‬
‫אחד מהארגונים לפחות ‪ 600‬מסכים‪.‬‬
‫‪.4.1.10‬‬
‫עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש‪.‬‬
‫‪.4.1.11‬‬
‫נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה‪ .‬מציע שלא יעמוד באחד‬
‫מהתנאים ‪ -‬הצעתו תפסל‪.‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫ועדת המכרזים תהא רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לאפשר למציע‪ ,‬אשר לא המציא עם הצעתו מסמך‪,‬‬
‫אישור‪ ,‬היתר‪ ,‬רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה‪ ,‬להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך‬
‫פרק זמן קצוב שייקבע על ידה‪ ,‬ובלבד שכל מסמך‪ ,‬אישור‪ ,‬היתר‪ ,‬רשיון או כל נייר אחר כאמור‪,‬‬
‫יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות‪.‬‬
‫התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה‬
‫‪.5.1‬‬
‫המציע יאשר‪ ,‬כי הצעתו תהיה בתוקף במשך ‪( 90‬תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות‪.‬‬
‫לאחר תום תקופה זו‪ ,‬אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים‪ ,‬רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך‬
‫את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד ‪( 60‬ששים) יום כל אחת‪ ,‬ובמקרה זה יהיה כל מציע‬
‫רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו‪ .‬בקשה כאמור‬
‫תישלח על ידי מכבי בכתב‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות‪ ,‬תישלח למכבי על ידי המציע‬
‫בכתב‪ ,‬לידי הגב' ענת מנדל‪ ,‬רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני‪ ,‬וזאת בתוך ‪ 2‬ימי‬
‫עבודה מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור‪ ,‬תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על ידי המציע‪.‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף ‪ 5.2‬לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף ‪ 5.3‬לעיל‪ ,‬לא‬
‫‪4‬‬
‫תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫אישור עריכת ביטוחים‬
‫‪.6.1‬‬
‫אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות (להלן‪" :‬אישור עריכת‬
‫הביטוחים" )‪ .‬המציע נדרש להגיש‪ ,‬כחלק מהצעתו‪ ,‬טיוטא של אישור עריכת הביטוחים‪ ,‬חתומה על‬
‫ידי חברת הביטוח‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים‬
‫נוספים‪ .‬במקרה של שינויים מסוג זה‪ ,‬לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות‪ ,‬תיפסל‬
‫הצעת המציע‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬במקרים כאמור‪ ,‬תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את‬
‫אישור עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫שינויי נוסח שאינם מהותיים שייעשו על‪-‬גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של‬
‫מכבי‪ ,‬שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור‪.‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף ‪ 3‬לעיל‪.‬‬
‫‪.6.6‬‬
‫הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי‪ ,‬יום לפני מועד החתימה על הסכם ההתקשרות את אישור‬
‫עריכת הביטוחים‪ ,‬חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח‪.‬‬
‫בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות‬
‫‪.7.1‬‬
‫מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬חלק מההצעה או כל הצעה שהיא‪ .‬מכבי‬
‫רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה‪ ,‬הכל על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.7.2‬‬
‫בחירת ההצעה הזוכה במכרז תבוצע בדרך של שקלול ציוני הרכיבים המפורטים להלן‪ :‬ציון מחיר ‪-‬‬
‫‪ ;80%‬וציון איכות ‪ ,20% -‬הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים‪ ,‬ובאופן שתיבחר‬
‫ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות‪.‬‬
‫‪.7.3‬‬
‫ציון המחיר‪:‬‬
‫ציון המחיר ייקבע על ידי סכימה של מכפלת הצעת המחיר לכל אחת מהיחידות שבטופס ההצעה‬
‫(נספח ג'‪ )1‬באומדן הכמויות של כל יחידה‪.‬‬
‫המציע בעל הסכימה הנמוכה ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר‪ ,‬והמציעים האחרים יקבלו ציון‬
‫מחיר יחסי ביחס אליו‪.‬‬
‫‪.7.4‬‬
‫ציון האיכות‪:‬‬
‫‪ .7.4.1‬ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב כנספח ז'‪.‬‬
‫‪ .7.4.2‬ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע‪ ,‬על פי הערכה כוללת של‬
‫המציע‪ ,‬מומחיותו‪ ,‬משאביו‪ ,‬נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז‪ ,‬רמת השירות‪,‬‬
‫מוניטין של היצרן ונסיון בארץ‪ ,‬על סמך הנתונים שצרף להצעה‪ ,‬על סמך שביעות רצון‬
‫במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע‪ ,‬וכן על סמך בדיקת המלצות‬
‫לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות‪ ,‬וכן על‪-‬פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת‬
‫המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה‪ ,‬אם ימונה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 7.4.4‬להלן‪.‬‬
‫‪ .7.4.3‬המציע במכרז יספק‪ ,‬כולל התקנה‪ ,‬על‪-‬פי דרישת מכבי וללא תשלום‪ ,‬דוגמת יחידה אחת‬
‫מכל מסך ומתקן תליה המוצע על‪-‬ידו להדגמה ולנסיון‪ ,‬וזאת בתוך ‪ 10‬ימים מדרישת‬
‫‪5‬‬
‫מכבי‪ ,‬ככל שיידרש‪ .‬חודש ימים לאחר הודעת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז‪ ,‬המציע‬
‫יפרק ויאסוף לחצריו‪ ,‬על אחריותו ועל חשבונו‪ ,‬בתאום עם מראש עם נציג מכבי‪ ,‬את‬
‫המסכים‪ ,‬מתקני התליה וכל ציוד שסיפק לצורך ההדגמה‪ .‬מכבי תהא אחראית לציוד‬
‫שיסופק להדגמה ולנסיון כאמור‪ ,‬בכפוף לכך שהציוד שיסופק חף מכל פגם‪/‬תקלה‪ ,‬ובכפוף‬
‫לכך שהנזק‪ ,‬ככל שהוכח‪ ,‬נגרם על ידי מכבי או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪ .7.4.4‬ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים‪ .‬הצוות‬
‫שימונה יהא רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬לבחון את המציע‪ ,‬וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס‬
‫למציע ו‪/‬או לשירות‪/‬מוצר המוצע על ידו‪ .‬ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה‪ ,‬אם‬
‫תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש‪.‬‬
‫‪.7.5‬‬
‫יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו בתנאים המוקדמים שבסעיף ‪ 4‬לעיל‬
‫בציון האיכות המזערי ובדרישות ההכרחיות במפרט‪.‬‬
‫‪.7.6‬‬
‫ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי‬
‫האיכות דלעיל‪ ,‬בדרישות ההכרחיות במפרט ובתנאים המוקדמים שבסעיף ‪ 4‬לעיל‪ .‬הכל על פי‬
‫הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה‪ ,‬ו‪/‬או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי‬
‫ועדת המכרזים באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.7.7‬‬
‫באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע"‪ ,‬כהגדרתו להלן‪ ,‬מכבי תהא‬
‫רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה‪ ,‬ובלבד‬
‫שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה‪.‬‬
‫לצורכי סעיף זה‪ ,‬המילים "ניסיון גרוע" פירושן‪:‬‬
‫‪.7.8‬‬
‫‪.8‬‬
‫א‪ .‬אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו‪/‬או השירותים;‬
‫ב‪ .‬מחדלים אחרים של הספק‪ ,‬העולים כדי הפרת חוזה‪.‬‬
‫ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו‪/‬או הבהרות נוספות‪ ,‬על פי שיקול‬
‫דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון‪ ,‬למלוא שביעות רצונה‪ ,‬על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת‬
‫שיקוליה‪.‬‬
‫‪.7.9‬‬
‫מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות‪ ,‬כלפי מעלה‬
‫או כלפי מטה‪ ,‬אם הסטיה אינה סבירה‪ ,‬לדעת מכבי‪.‬‬
‫‪.7.10‬‬
‫ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה‪ ,‬למקרה‬
‫שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫או יבוטל על‪-‬ידי מכבי בתוך ‪( 3‬שלושה) חודשים מיום תחילתו‪.‬‬
‫התחייבויות המציע הזוכה במכרז‬
‫‪.8.1‬‬
‫הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז‪ ,‬בתוך ‪( 7‬שבעה) ימי‬
‫עבודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז‪.‬‬
‫ידוע ומוסכם על הזוכה‪ ,‬כי לא יתקבלו כל שינויים‪/‬הסתייגויות בנוסח הסכם ההתקשרות כמופיע‬
‫בנספח ב' למכרז‪.‬‬
‫‪.8.2‬‬
‫הזוכה מתחייב להמציא למכבי‪ ,‬לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם‪ ,‬אישור עריכת‬
‫ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח‪.‬‬
‫‪.8.3‬‬
‫מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם‪.‬‬
‫‪.8.4‬‬
‫במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות‪ ,‬ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫‪6‬‬
‫לביצוע התחייבויותיו על‪-‬פי הנוסח המצ"ב‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫ביטול המכרז‬
‫‪.9.1‬‬
‫לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו‪,‬‬
‫כל עוד לא ייחתם על‪-‬ידי מכבי והמציע הזוכה הסכם ההתקשרות (נספח ב')‪.‬‬
‫‪.9.2‬‬
‫מכבי תהא זכאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫וכן תהיה מכבי רשאית ‪ -‬אך לא חייבת ‪ -‬לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור‪.‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז‪/‬המציעים אשר הגישו הצעות‬
‫במכרז‪.‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫החליטה מכבי על ביטול המכרז‪ ,‬לא תהא למי מהמציעים במכרז ו‪/‬או למי מרוכשי מסמכי המכרז‬
‫כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה כלפי מכבי ו‪/‬או כלפי מי מטעמה‪.‬‬
‫עיון במסמכי המכרז‬
‫‪.10.1‬‬
‫בהתאם להוראות תקנה ‪(21‬ו) לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪ ,1993-‬לאחר פרסום תוצאות‬
‫המכרז‪ ,‬עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז‪ ,‬כמפורט בתקנה האמורה‪ ,‬ייעשה לאחר תיאום‬
‫מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של ‪ ₪ 500‬לשעה או חלק ממנה למכבי‬
‫לכיסוי העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור‪.‬‬
‫‪.10.2‬‬
‫עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת‬
‫הליך המכרז‪ .‬אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬ללא קבלת אישור מראש‬
‫ובכתב ממכבי‪.‬‬
‫בעלות על מסמכי המכרז‬
‫מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי‪ ,‬אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד‪ .‬אין לעשות‬
‫במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו‪/‬או הגשת ההצעות‪ ,‬וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז‬
‫להעביר אותם ו‪/‬או העתק מהם לידי אחר‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫סמכות שיפוט‬
‫סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא‬
‫אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל אביב ‪ -‬יפו‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫מפרט‬
‫נספח א'‬
‫כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות לשלב הגשת ההצעה אלא אם צוין אחרת‬
‫על המציע למלא המאפיינים לגבי כל דגם מוצע בנספח ג'‪ 1‬וג'‪ 2‬למכרז (קובץ ‪)Excel‬‬
‫‪ .1‬מסכים‬
‫‪ .1.1‬יש להציע דגם אחד בלבד בכל אחת מקטגוריות הגדלים הבאות‪:‬‬
‫‪24''-27'' ‬‬
‫‪29''-32'' ‬‬
‫‪40''-43'' ‬‬
‫‪46''-50'' ‬‬
‫‪54''-56'' ‬‬
‫‪64''-66'' ‬‬
‫‪ .1.2‬מפרט מינימום נדרש לכל מסך‬
‫מאפיין‬
‫טכנולוגיית הארה‬
‫יחס לגובה‬
‫יחס ניגודיות‬
‫זמן תגובה מקסימלית‬
‫‪Full HD‬‬
‫רזולוציה‬
‫בהירות‬
‫זווית צפייה‬
‫אפשרויות צפייה‬
‫דרישה‬
‫‪LED‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪1:1200‬‬
‫‪MS5‬‬
‫קיים – ראה הערה * מטה למסכים ‪ 24-32‬אינץ'‬
‫‪1920*1080‬‬
‫‪cd/m²300‬‬
‫‪178°/178°‬‬
‫‪4:3/16:9‬‬
‫כניסות‬
‫‪2*HDMI‬‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪VGA‬‬
‫‪In Audio‬‬
‫‪Audio Out‬‬
‫‪AV In‬‬
‫רמקולים מובנים‬
‫הספק רמקולים‬
‫חיבור חשמל למסך‬
‫חיבור מובנה לעידן‪+‬‬
‫‪‬‬
‫כן‬
‫‪WATT 6X2‬‬
‫בעל תקע יצוק ובעל תו תקן ישראלי‪.‬‬
‫חיבור חשמל ללא שנאי יהווה יתרון‪.‬‬
‫כן‬
‫ניתן להציע מסך עם ‪ 3‬כניסות ‪ HDMI‬במקום ‪ 2‬כניסות‪ ,‬יחד עם מתאם ‪ VGA‬במידת הצורך‪ .‬מובהר‬
‫שמכבי לא תשלם עבור תוספת זו סכום כלשהו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫למסכים בגדלים ''‪ 24''-32‬בלבד‪ -‬ניתן להציע תמיכה ב ‪ HD Ready‬בלבד‪ -‬יש לציין זאת בכתב בהגשת‬
‫המפרטים בטופס ההצעה ג'‪ 1‬וג'‪.2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .2‬פריטים נוספים – חובה להגיש הצעת מחיר לכל פריט– המחירים לא יובאו בחשבון בשקלול ההצעה‪.‬‬
‫הרכישה של פריטים אלה הינה אופציונלית ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי‪.‬‬
‫‪ .2.1‬מתקני תליה ( ראה נספח ג'‪)1‬‬
‫‪ .2.1.1‬מתקני התליה המוצעים יעמדו בתקן ‪.VESA‬‬
‫‪ .2.1.2‬סוגי מתקני התליה מפורטים בנספח ג'‪ 1‬להצעה‪.‬‬
‫‪ .2.1.3‬יש לעגן את המסך למתקן התליה ע"פ הנחיות היצרן של מתקן התליה‪.‬‬
‫‪ .2.2‬כבילה‪ ,‬מתאמים ופריטים נוספים ‪ -‬בהתאם למפורט בנספח ג'‪ 1‬להצעה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬כללי ‪ -‬התקנת מסכים במכבי ‪ -‬במסגרת עבודתו הספק יספק למכבי את הנחיות ומפרט מתקני‬
‫התלייה לתליית המסכים לפי כל סוג מסך ובהתאמה לקיר עליו להיות מותקן בכפוף למפרט‬
‫כאמור להלן‪ .‬טרם התקנת המסכים הספק הזוכה יקבל מראש ובכתב אישור להנחיות ולמפרט‬
‫מממונה בטיחות במכבי‪.‬‬
‫‪ .2.4‬התקנת מסך על קיר גבס בנוי‬
‫‪ .2.4.1‬בנוסף לאמור לעיל התקנות המסכים יבוצעו בכפוף לתנאים הבאים‪:‬‬
‫‪.2.4.1.1‬התקנה בלבד בשטחים שאינם ציבורים וללא התקהלות גדולה‪.‬‬
‫‪.2.4.1.2‬שיקול דעת המחוז למיקום התקנת המסך לפי החשיפה לקהל‪.‬‬
‫‪.2.4.1.3‬משקל המסך עד ‪ 15‬ק"ג‪.‬‬
‫‪.2.4.1.4‬התקנה על קיר גבס בעל ניצבים מותקנים במרווח כל ‪ 40‬ס"מ לכל היותר‪.‬‬
‫‪.2.4.1.5‬התקנת מסכים צמודים לקיר בלבד‪( .‬לא מתאים למתקנים עם זרועות)‬
‫‪.2.4.1.6‬חיזוק הקיר בהתאם להנחיית הוראות היצרן יבוצעו ע"י מכבי‪ .‬בנוסף‪ ,‬ראה סעיף ‪2.3‬‬
‫סיורים מקדימים יהיו ללא תוספת מחיר‪/‬עלות‪.‬‬
‫‪ .2.4.2‬אופן התקנה‪:‬‬
‫‪.2.4.2.1‬באמצעות דיבל גבס ‪ Driva Plus‬ייעודי להצמדת מוצרי קצה לקירות גבס‪ .‬תוצרת ‪Spit‬‬
‫או שווה ערך‪.‬‬
‫‪.2.4.2.2‬שימוש במתקן צמוד לקיר כדוגמת השרטוט מטה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.2.4.2.3‬איתור הניצבים באמצאות מגנט חזק במיוחד‪.‬‬
‫‪.2.4.2.4‬חיבור ‪ 4‬ברגים קודחים לניצבים כדוגמת בורג איסכורית (‪ 2‬ברגים בכל צד)‬
‫‪.2.4.2.5‬חיבורים נוספים כל ‪ 10‬ס"מ לאורך המתקן באמצעות מיתד לגבס מחברת ‪KNAUF‬‬
‫כמפורט במכתב המהנדס במצורף‪.‬‬
‫‪.2.4.2.6‬לאחר השלמת ההתקנה‪ ,‬באחריות המתקין‪/‬המחוז לבצע בדיקה ליציבות המתקן‬
‫באמצעות משיכה ידנית ‪.‬‬
‫‪.2.4.2.7‬מחייב בדיקה תקופתית של יציבות המתקן‪ ,‬בהתאם להנחיות יצרן הציוד המסופק‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫הסכם ההתקשרות‬
‫נספח ב'‬
‫שנערך ונחתם בתל‪-‬אביב‪ ,‬ביום ____ בחודש _________‪2017 ,‬‬
‫בין‬
‫מכבי שירותי בריאות‬
‫אגודה עותמנית מס' ‪( 227/99‬מס' מזהה ‪)589902279‬‬
‫מרח' המרד ‪ ,27‬היכל הסיטי‪ ,‬תל‪-‬אביב‬
‫אשר תיקרא להלן‪" :‬מכבי" או "מכבי שירותי בריאות"‬
‫מצד אחד;‬
‫לבין‬
‫____________________________ בע"מ‬
‫ח‪.‬פ‪____________________________ .‬‬
‫מרח' _________________________________‬
‫אשר ייקרא להלן‪" :‬הזוכה"‬
‫מצד שני;‬
‫הואיל‬
‫ומכבי פרסמה מכרז פומבי שמספרו ‪ 120/2017‬לאספקת והתקנת מסכים גדולים (להלן‪" :‬המכרז")‪,‬‬
‫אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף כנספח א' להסכם זה‪ ,‬ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו;‬
‫והואיל‬
‫והזוכה הגיש הצעה למכרז (להלן‪" :‬ההצעה")‪ ,‬אשר העתק ממנה מצורף כנספח ג' למכרז‪ ,‬ואשר‬
‫מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה‪ ,‬ובכך הסכים לספק את השירותים והמוצרים בהתאם לתנאים‬
‫המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;‬
‫והואיל‬
‫וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪.1.1‬‬
‫המבוא להסכם זה‪ ,‬על ההצהרות הכלולות בו‪ ,‬וכן הנספחים להסכם‪ ,‬מהווים חלק בלתי נפרד‬
‫מההסכם וייקראו ביחד עמו‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו‪/‬או כדי להשפיע על תוכנם‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם‪ ,‬אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר‪:‬‬
‫‪" .1.3.1‬ההסכם" ‪-‬‬
‫הסכם זה‪ ,‬על נספחיו‪.‬‬
‫‪" .1.3.2‬ההצעה" ‪-‬‬
‫ההצעה האמורה במבוא להסכם ‪ -‬נספח ג' למכרז‪.‬‬
‫‪" .1.3.3‬השירות‪/‬המוצר" ‪-‬‬
‫אספקה של מסכים גדולים‪ ,‬מתקני תליה‪ ,‬הכל כמוגדר‬
‫במכרז ולפי המפורט במפרט ובהסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪" .1.3.4‬מועד מסירה" ‪-‬‬
‫המועד בו תוכח הפעלתה התקינה של המערכות באתרי‬
‫מכבי‪ ,‬לשביעות רצונם של המשתמשים‪ ,‬על‪-‬פי המפרט‬
‫‪11‬‬
‫שהוגדר‪ ,‬לאחר שקיבלו הדרכה להפעלת המערכת וכפי‬
‫שיאושר בכתב על ידי מנהל אתר מכבי‪.‬‬
‫‪" .1.3.5‬אתרי מכבי" ‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מרכזים רפואיים‪ ,‬מכונים‪ ,‬מעבדות‪ ,‬בתי מרקחת‪ ,‬מתקן בית‬
‫רופאים של מכבי‪ ,‬משרדי מכבי‪ ,‬מוקדים טלפוניים‪ ,‬וכל‬
‫מתקן אחר בו פועלת מכבי או אשר מותקן בו ציוד מכבי‪.‬‬
‫באתר אחד יכולים להיות מספר לקוחות‪/‬יחידות של מכבי‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫‪.2.1‬‬
‫מכבי ממנה בזה את ______________ להיות המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.2.2‬‬
‫הזוכה ממנה בזה את _______________ להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪.2.3‬‬
‫נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות ולמוצר‪ ,‬יהיה זמין לכל פניה מצד‬
‫מכבי וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי (והמנהל)‪ ,‬אם יידרש לכך על‪-‬ידי מכבי‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫‪.3.1‬‬
‫ההתקשרות עם הזוכה הינה לתקופה בת שנתיים‪ ,‬שתחילתה ביום ________ (להלן‪" :‬תקופת‬
‫ההסכם" ו‪/‬או "תקופת ההתקשרות")‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב‪ 3-‬תקופות נוספות בנות שנה אחת כל‬
‫אחת‪ ,‬בתנאים (‪ )1‬זהים; או (‪ )2‬מיטיבים בתיאום עם הזוכה‪ ,‬והכל תוך שמירה על כל יתר הוראות‬
‫ותנאי ההסכם (להלן‪" :‬תקופות האופציה")‪.‬‬
‫התמורה ותנאי תשלום‬
‫‪.4.1‬‬
‫מכבי תשלם לזוכה בהתאם להצעתו הסופית שאושרה‪ ,‬ועל‪-‬פי מכפלת התעריף ליחידה בכמות‬
‫היחידות שניתנה בפועל ושאושרה על‪-‬ידי נציג מכבי‪ ,‬בתוספת מע"מ כדין‪ ,‬שתשולם על‪-‬ידי מכבי‬
‫לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק; או חשבונית עסקה אם הספק מאושר לעבוד על בסיס‬
‫מזומן לפי החוק והתקנות‪ ,‬ובמקרה כאמור‪ ,‬לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה‬
‫(להלן‪" :‬התמורה")‪.‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי התמורה הינה סופית ומוחלטת‪ ,‬וכוללת את כל התשלומים‪ ,‬ההוצאות‪ ,‬המיסים‪,‬‬
‫ההיטלים והאגרות הכרוכים אספקת השירותים המקצועיים והמוצרים‪ ,‬והזוכה לא יהא זכאי לכל‬
‫תמורה נוספת מעבר לתמורה‪.‬‬
‫‪.4.3‬‬
‫תנאי תשלום‬
‫‪.4.3.1‬‬
‫התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף ‪( 65 +‬שישים וחמישה) יום (תום חודש ‪ 65 +‬יום)‬
‫ממועד הפעילות‪/‬הרכישה‪ ,‬על‪-‬פי חשבונית שתוגש על‪-‬ידי הזוכה ותאושר על‪-‬ידי נציג‬
‫מכבי‪.‬‬
‫‪.4.3.2‬‬
‫החשבונית תוגש לא יאוחר מ‪( 10-‬עשרה) ימים מתום חודש הפעילות‪ .‬אם תוגש לאחר‬
‫מועד זה‪ ,‬אזי התשלום יידחה למועד התשלום הבא‪.‬‬
‫‪.4.3.3‬‬
‫הגשת החשבונית תלווה בבתעודות משלוח מקוריות חתומות על‪-‬ידי המקבל בציון שם‬
‫מלא וברור של המקבל‪ ,‬תאריך קבלה וחתימה ובנוסף מספר הזמנה של מכבי על‬
‫החשבונית‪.‬‬
‫‪.4.3.4‬‬
‫מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה‪ ,‬ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית והדו"ח‬
‫אסמכתא לתשלום על ידי מכבי‪.‬‬
‫‪.4.3.5‬‬
‫היה ויתגלו בחשבונית (לרבות בדו"ח)‪ ,‬בין אם לפני התשלום או לאחריו‪ ,‬טעויות‪ ,‬אי‬
‫דיוקים ו‪/‬או ליקויים כלשהם‪ ,‬לרבות חריגות מן המוסכם‪ ,‬תהא מכבי רשאית לקזז‬
‫הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו‪/‬או שיגיע לזוכה בכל עת‪,‬‬
‫ממכבי‪ ,‬ובכפוף למתן הודעה בכתב בת ‪ 14‬ימים מראש‬
‫התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות‬
‫‪12‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫הזוכה מצהיר ומתחייב‪ ,‬כי הינו נציג מורשה של חברת‪/‬ות ____________________________‬
‫(להלן‪" :‬היצרן‪/‬ים")‪ ,‬וכי הסכם ואישור הרשאתו מאת היצרן‪/‬ים יהיו בתוקף בכל תקופת‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫הזוכה מצהיר‪ ,‬כי הוא רשאי לשווק בישראל‪ ,‬מטעם היצרנים השונים‪ ,‬את הדגמים שהוצעו בנספח‬
‫ג'‪ ,1‬ומסוגל לתת שירותים שוטפים‪ ,‬שירותי תמיכה מקצועית וביקורות טכניות למסכים הנ"ל‪ ,‬לפי‬
‫המפורט בהסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪.5.3‬‬
‫אם דגם מבין הדגמים נשוא הסכם זה יפסיק להיות משווק ע"י הזוכה‪ ,‬למכבי תהיה הזכות לרכוש‬
‫את הדגם החדש במקומו באותם תנאים‪ ,‬ובלבד שהדגם החדש עומד בכל תנאי המפרט‪.‬‬
‫כל הכנסה של דגם חדש למכבי תהיה באישורה של מכבי‪.‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום‪ ,‬למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין‬
‫שליטה לגביהן‪.‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫הזוכה מצהיר‪ ,‬כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים‪ ,‬הידע‪ ,‬ציוד הבדיקה והחלפים הדרושים לשם‬
‫התקנת המסכים ולשם הדרכת הפעלתם‪ ,‬הכל כמתחייב מהוראות הסכם זה‪ ,‬וכי בידו כל‬
‫האישורים וההיתרים הנדרשים על‪-‬פי כל דין‪ ,‬לייבוא‪ ,‬ומתן שירות עבור המסכים‪.‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫הזוכה מצהיר‪ ,‬כי בהיותו הנציג המורשה של היצרן‪ ,‬יש ויהיו ברשותו ובאפשרותו להשיג‪ ,‬בזמנים‬
‫ובמועדים המפורטים בהסכם זה‪ ,‬חלקי חילוף וציוד‪ ,‬וכי עומדים לרשותו מעבדה המצוידת‬
‫במכשור‪ ,‬הכלים המתאימים וכן צוות אנשים מיומנים לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה‪,‬‬
‫למשך כל תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.5.7‬‬
‫הזוכה מתחייב‪ ,‬כי אם הרשאתו מאת היצרן תבוטל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬יודיע הזוכה למכבי מיד‬
‫כשייוודע לו על כך‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה‪ ,‬והזוכה‬
‫מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש אתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש‪.‬‬
‫‪.5.8‬‬
‫להסרת ספק מובהר כי הזוכה לבדו הינו אחראי בלעדי כלפי מכבי לאספקת השירותים ‪ /‬המוצרים‬
‫נשוא הסכם זה‪ ,‬וזאת גם אם וככל שקבלן משנה ‪ /‬אחר מטעמו מספק חלק מהם‪.‬‬
‫‪.5.9‬‬
‫הזוכה מתחייב ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה‪ ,‬תוך שימוש בשיטות עבודה בטוחות‪ ,‬בצוות‬
‫עובדים מיומן ובציוד תקין‪.‬‬
‫‪.5.10‬‬
‫מערכת ‪:B2B‬‬
‫‪.5.10.1‬‬
‫לדרישת מכבי‪ ,‬יתחבר הזוכה‪ ,‬תוך חודש ממועד הדרישה‪ ,‬למערכת ‪( B2B‬להלן‪:‬‬
‫"המערכת")‪ ,‬לאיזה מבין התהליכים ("מסרים") המפורטים בסעיף ‪ 5.10.3‬להלן שמכבי‬
‫תחליט להפעיל ו‪/‬או לכל תהליך אחר‪/‬נוסף במערכת הנ"ל‪ ,‬באמצעות התקשרות ישירה‬
‫בין הזוכה לבין ספק המערכת הפועלת במכבי (כיום‪ ,‬חברת סיגמנט)‪ .‬הזוכה יישא בעלויות‬
‫ההתחברות למערכת והשימוש בה‪.‬‬
‫‪.5.10.2‬‬
‫ההתקשרות ל ‪ B2B‬תבוצע מול חב' סיגמנט‪ -‬העלויות נעות מ‪ ₪ 50 -‬ועד ‪ ₪ 1,800‬לחודש‬
‫בהתאמה ‪ -‬תלוי בכמות המסרים החודשית‪.‬‬
‫‪.5.10.3‬‬
‫הזוכה ייערך מבחינת התאמת תהליכי עבודה ותהליכים מחשובים לתמוך בתהליכים‬
‫הרשומים הבאים‪:‬‬
‫‪.5.10.3.1‬‬
‫‪.5.10.3.2‬‬
‫‪.5.10.3.3‬‬
‫‪.5.10.3.4‬‬
‫‪.5.10.3.5‬‬
‫‪.5.10.3.6‬‬
‫‪.5.10.3.7‬‬
‫‪.5.10.3.8‬‬
‫הזמנה ועדכון הזמנה‬
‫אישור הזמנה‬
‫תעודת משלוח דגיטלית‬
‫קבלת טובין‬
‫סטטוס חשבונית‪.‬‬
‫רשומת אב ספק‬
‫כרטסת ספק‬
‫חשבונית דיגיטלית‬
‫‪ .5.10.4‬ככל שהזוכה לא יתחבר למערכת כאמור בהתאם לדרישת מכבי‪ ,‬תהא מכבי רשאית‬
‫לסיים את ההתקשרות עם הזוכה‪ ,‬ולזוכה לא תהא טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי‬
‫מכבי בקשר עם הפסקת ההתקשרות כאמור‪.‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫אספקת המוצרים‬
‫‪13‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף בתוך ‪ 5‬ימי‬
‫עבודה מקבלת הזמנת סאפ ממוחשבת‪.‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫מכבי רשאית להזמין התקנה מהזוכה במכרז‪.‬‬
‫‪.6.3‬‬
‫במידה ומכבי מזמינה התקנה‪ ,‬הזוכה מתחייב כי האספקה וההתקנה תהיינה באותו יום אלא אם‬
‫נציג מכבי במתקן המקבל אישר אחרת‪.‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫הזוכה יספק ויתקין את המוצרים באתר מכבי‪ ,‬כפי שתמסור מכבי לזוכה בכתב‪/‬פקס‪/‬הזמנה‬
‫ממוחשבת‪.‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫הזוכה מתחייב לספק‪ ,‬להרכיב‪ ,‬להתקין‪ ,‬להוביל ולחבר כל המוצרים לכל מקורות האנרגיה‬
‫הנדרשים לצורך הפעלתם התקינה ולמסור אותם למכבי במצב פעולה מקובל ותקין‪.‬‬
‫‪.6.6‬‬
‫הזוכה יחתים את מקבל המערכת במכבי על תעודת משלוח‪ .‬תעודת משלוח חתומה על ידי מנהל‬
‫האתר או מי מטעמו‪ ,‬תהווה אישור ל"מסירה" – קרי אישור כי המערכת נתקבלה‪ ,‬הופעלה באופן‬
‫תקין והמשתמשים בה קיבלו הדרכה מתאימה לשימוש בה‪ ,‬לשביעות רצונם‪.‬‬
‫‪.6.7‬‬
‫הובלת הציוד לכלל יעדי מכבי במחוזות השונים כולל הצבתו במיקום הסופי‪.‬‬
‫‪.6.8‬‬
‫כלל הציוד המסופק יגיע עם תעודת משלוח מתאימה‪ .‬תעודת משלוח תכלול את המק"טים ומספרי‬
‫ההזמנות של מכבי (בנוסף למק"ט המציע)‪.‬‬
‫‪.6.9‬‬
‫לתעודת המשלוח יצורף נספח הכולל פירוט של המספרים הסידוריים של הציוד המסופק – לרבות‬
‫מס' סידורי של הזוכה ומס' סידורי של מכבי‪ .‬נספח זה יסופק כעותק אלקטרוני או לחלופין כעותק‬
‫מודפס – בהתאם לבקשת מכבי‪.‬‬
‫‪.6.10‬‬
‫חתימת נציג מכבי על גבי תעודת המשלוח תהיה אסמכתא לקבלת ההזמנה‪ .‬החתימה תכלול‬
‫חותמת של נציג מכבי המוסמך‪ ,‬חתימה ידנית ותאריך‪.‬‬
‫‪.6.11‬‬
‫הזוכה יספק ויתקין את המוצרים בתאריך שיוסכם ויתואם עם מכבי מראש‪ ,‬בכפוף לכך שמכבי‬
‫תקצה מקום מתאים ואת התשתיות הנדרשות בתיאום עם הזוכה ועל‪-‬פי הנחיות היצרן‪ ,‬כפי‬
‫שתימסרנה על‪-‬ידי הזוכה‪.‬‬
‫‪.6.12‬‬
‫הזוכה אחראי באופן מלא ומוחלט לכל היבטי ההובלה‪ ,‬ההתקנה ופירוק המסכים‪ ,‬הן בעת ההתקנה‬
‫הראשונית והן לצרכי תחזוקה בעת תיקון תקלות‪ .‬על הספק להביא עימו את כל הנדרש (כגון סולם‬
‫וכד') לצורך עמידה בתנאים אלו‪.‬‬
‫‪.6.13‬‬
‫הזוכה יספק את המערכות לאתרי מכבי כשהן חדשות וכוללות את כל רכיבי החומרה‪ ,‬ספר שירות‬
‫טכני מלא (‪.)SERVICE MANUAL‬‬
‫‪.6.14‬‬
‫הזוכה מתחייב להשאיר את שטח ההתקנה נקי מפסולת ואריזות כפי שהיה קודם להתקנה‪.‬‬
‫‪.6.15‬‬
‫הזוכה יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו‪/‬או מוצר תקול אשר תוחזר על‬
‫ידי מכבי‪.‬‬
‫‪.6.16‬‬
‫אם מסך נלקח לבדיקת מעבדה בתום תקופת האחריות ולא אושר לתיקון ע"י מכבי‪ ,‬וככל שתתבצע‬
‫רכישה של מסך חדש שיחליף את הקיים – הזוכה מתחייב כי לא יגבה את עלות השינוע והבדיקה‬
‫למסך התקול‪.‬‬
‫‪.6.17‬‬
‫החלפת דגם מוצר המסופק למכבי‪:‬‬
‫‪.6.17.1‬‬
‫הזוכה מתחייב כי לא יוחלפו דגמים המסופקים למכבי אלא בתיאום ובהסכמה של מכבי‬
‫מראש‪.‬‬
‫‪.6.17.2‬‬
‫במקרה שבו הזוכה מעונין להחליף את הדגם‪/‬מוצר‪/‬מותג המסופק למכבי או במקרה של‬
‫מחסור באספקת דגם מסוים‪ ,‬באחריותו להציע חלופה שאינה נופלת באיכותה מזו של‬
‫המוצר המוחלף ומחירה לא יהא גבוה יותר מהמחיר הקיים‪.‬‬
‫‪.6.17.3‬‬
‫הזוכה מתחייב להודיע למכבי ‪ 60‬יום לפני סיום אספקת דגם מסוים על החלפתו‪ ,‬לספק‬
‫מסך לבדיקה לדרישת מכבי ולקבל אישורה של מכבי לדגם החליפי ‪.‬‬
‫‪.6.17.4‬‬
‫במקרה והתגלתה תקלה סדרתית במוצר או בדגם מסוים נשוא הסכם זה‪ ,‬או במקרה‬
‫והיצרן הכריז על החזרה יזומה (‪ ,)Recall‬הזוכה יתאם עם הגורם האחראי במכבי ויישא‬
‫באחריות לתיקון או החלפה של מוצר זה בכל אתרי מכבי בהם מותקן דגם זה שסופק על‬
‫ידו‪ .‬לצורך עניין זה תקלה סדרתית תחשב ככזו באם התרחשה מעל ‪ 10‬פעמים באותו‬
‫רכיב באחד או יותר מהדגמים המסופקים במסגרת מכרז זה במהלך תקופה של ‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫חודשים‪ .‬בגין סחורה שתוחזר לזוכה‪ ,‬ישלח הזוכה זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה‬
‫שהוקמה‪.‬‬
‫‪.6.18‬‬
‫תיעוד‪ ,‬סימון‪:‬‬
‫‪.6.18.1‬‬
‫כלל הציוד החדש והציוד תחת שירות הזוכה (ובכלל זה ציוד חליפי שסופק והוחלט כי‬
‫יישאר כקבוע ) להיות מסומן באופן בולט‪ .‬הסימון יכלול מדבקה הכוללת ברקוד שירות‬
‫של הזוכה‪ ,‬שמו‪ ,‬לוגו (סַ ְמלִ יל) של הזוכה ובנוסף מדבקה אשר תסופק ע"י מכבי וכוללת‬
‫מספר סידורי (מס"ד) מכבי וברקוד‪.‬‬
‫‪.6.18.2‬‬
‫הזוכה ימסור למזמין לאחר אספקת ציוד חדש את מסמכי התיעוד של הציוד שסופק‪,‬‬
‫תיעוד העבודה שבוצעה (במידה ובוצעה התקנה על ידי הזוכה) ומסמכי התכנון ונהלים‬
‫רלוונטיים לתפעול שוטף של הציוד‪.‬‬
‫‪.6.18.3‬‬
‫ציוד חלופי שסופק באופן זמני יסומן אף הוא בסימון מתאים כאמור מעלה‪.‬‬
‫‪ .6.18.4‬יש לספק את המכשיר עם מדבקות‪ ,‬תאריך הספקה ותאריך סיום אחריות ושירות ללא‬
‫תשלום‪.‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫הדרכה ותמיכה מקצועית‬
‫‪.7.1‬‬
‫הזוכה ידריך את עובדי מכבי המיועדים להפעיל את הציוד בשימוש בציוד‪ ,‬בהפעלתו ובתחזוקתו‬
‫ברמת המפעיל‪ ,‬לפי הנחיות היצרן‪ .‬ההדרכה תנתן במתקן מכבי בו יוצב הציוד‪ ,‬מיד לאחר התקנתו‬
‫ותמשך עד אשר יוטמע השימוש בציוד‪ ,‬לשביעות רצון מנהל המתקן‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬מתחייב הספק לקיים‬
‫הדרכה מרוכזת למשתמשי הציוד‪ ,‬כפי שיתואם עם מכבי‪.‬‬
‫‪.7.2‬‬
‫למכבי שמורה הזכות לקבל הדרכות והסמכות ברמת איש שרות לאחזקת ותיקון הציוד‪ ,‬לצורך‬
‫טיפול בציוד מכבי בלבד‪.‬‬
‫‪.7.3‬‬
‫זוכה יספק עם כל מערכת ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן וכן תמצית‬
‫הוראות אחזקה בעברית‪.‬‬
‫‪.7.4‬‬
‫הזוכה יספק תמיכה מקצועית שוטפת בהפעלת המערכות ובשיטות העבודה בהן למשתמשי‬
‫המערכות‪ ,‬לפי הצורך או לפי פניה של מכבי‪.‬‬
‫שירות תחזוקה ותיקונים‬
‫‪.8.1‬‬
‫הזוכה מתחייב לספק‪ ,‬ללא תשלום נוסף‪ ,‬שירותי תחזוקה ותיקונים לכל מסך ולכל מתקן תליה‬
‫שיוצב על ידו במתקני מכבי במשך התקופה‪ ,‬כמפורט בהצעתו הסופית של הזוכה (נספח ג'‪ ) 1‬ממועד‬
‫ההתקנה של כל מכשיר (להלן‪" :‬תקופת האחריות")‪ .‬מוסכם‪ ,‬כי התמורה בגין שירות התחזוקה‬
‫והתיקונים בתקופת האחריות כלולה במחיר המכשיר‪.‬‬
‫‪.8.2‬‬
‫במהלך תקופת האחריות הזוכה יהיה אחראי לפעולתו התקינה של כל הציוד‪ ,‬על כל רכיביו‪ ,‬ויספק‪,‬‬
‫ללא תשלום נוסף‪ ,‬שירותי תחזוקה ותיקונים וכן תמיכה‪ ,‬יעוץ והדרכה למשתמשים‪.‬‬
‫‪.8.3‬‬
‫במקרה של ארבעה פיקסלים שרופים ומעלה‪ ,‬בכל מסך‪ ,‬יחליף הזוכה את המסך התקול בחדש‪.‬‬
‫‪.8.4‬‬
‫שירות התחזוקה והתיקונים ינתן באתר מכבי ויכלול תמיכה טכנית והדרכה‪ ,‬תיקונים‪ ,‬תיקוני שבר‬
‫(כתוצאה משימוש סביר)‪ ,‬אספקת חלפים הדרושים לשמירת המערכת במצב תקין או לשם השבתה‬
‫לתפעול תקין‪ ,‬והכל ללא תוספת תשלום או תמורה מצד מכבי‪ .‬השירות כולל את כל העבודות‪,‬‬
‫החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה‪.‬‬
‫‪.8.5‬‬
‫הזוכה יעמיד לרשות מכבי מוקד שירות מאויש וכתובת דואר אלקטרוני לצורך פתיחת קריאות‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪.8.6‬‬
‫מוקד השירות יהיה מאוייש ‪ ,‬פעיל וזמין למתן שירות לפחות בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ 08:00‬עד‬
‫‪ 17:00‬ובימי ו' וערבי חג בין השעות ‪ 08:30‬עד ‪.12:30‬‬
‫‪.8.7‬‬
‫זמן ההמתנה המקסימאלי בעת פתיחת קריאה טלפונית לא יעלה על חמש דקות‪.‬‬
‫‪.8.8‬‬
‫על הזוכה לנהל את הנתונים על גבי מערכת מידע התומכת בניהול לקוחות‪ ,‬ניהול הזמנות וניהול‬
‫קריאות שירות‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪.8.9‬‬
‫מעקב מלא ורציף אחר סטאטוס הטיפול בקריאות שירות משלב פתיחת קריאת לקוח ‪ -‬ועד‬
‫לסגירתה‪.‬‬
‫‪.8.10‬‬
‫מוקדן השירות ייתעד את השעה בה נתקבלה הזמנת השירות וימסור למזמין מספר קריאה‪.‬‬
‫‪.8.11‬‬
‫מהלך הטיפול יתועד מפתיחת הקריאה ועד לסגירת התקלה‪.‬‬
‫‪.8.12‬‬
‫שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה'‪ ,‬בין השעות ‪ 08:00‬עד ‪ 17:00‬ובימי ו' וערבי חג בין השעות‬
‫‪ 08:00‬עד ‪.13:00‬‬
‫‪.8.13‬‬
‫קריאה אצל הזוכה למתן שירות באתרי מכבי תיענה והטיפול בה יסתיים על ידי הזוכה בתוך ‪24‬‬
‫שעות ממועד פתיחת הקריאה במוקד השירות של הזוכה‪ ,‬אלא אם כן אושר אחרת‪ ,‬מראש ובכתב‬
‫על ידי מכבי לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫הבהרה לסעיף זה‪ :‬קריאת שירות שתיפתח ביום חמישי‪ ,‬תיענה ביום שישי למחרת‪ .‬קריאת שירות‬
‫שתיפתח ביום ששי תיענה ביום ראשון העוקב‪ .‬קריאת שירות שתיפתח בערב חג תיענה ביום‬
‫העבודה העוקב הראשון אחרי החג‪.‬‬
‫‪.8.14‬‬
‫מענה לקריאה ייחשב להתחלת הטיפול בתקלה על ידי הטכנאי הנוכח במתקן מכבי כאשר ברשותו‬
‫כלל הציוד וחלקי החילוף הנדרשים לטיפול בתקלה‪.‬‬
‫‪.8.15‬‬
‫הטכנאי אשר יגיע לטיפול בתקלה יישא עימו תעודה המזהה אותו כטכנאי של הזוכה ותיעוד פרטי‬
‫התקלה והרכיב בו הוא נדרש לטפל‪.‬‬
‫‪.8.16‬‬
‫הטכנאי יישאר באתר עד לתיקון התקלה או עד להחלפתו על ידי טכנאי אחר לאחר חפיפה מסודרת‬
‫ומסירת כלל המידע הנדרש להמשך הטיפול עד להשארת מסך שמיש‪.‬‬
‫‪.8.17‬‬
‫בסיום הטיפול באתר‪ ,‬הטכנאי המטפל ייצור קשר טלפוני עם מרכז התמיכה לסגירת הקריאה או‬
‫עדכונה‪ .‬כמו כן‪ ,‬תינתן אפשרות לשליחת עדכונים לכתובת מייל במרכז התמיכה‪.‬הזוכה מתחייב‬
‫לסיים את התיקון של ציוד שיילקח על ידו למעבדת שירות‪ ,‬ולהחזירו לאתרי מכבי‪ ,‬תוך ‪ 7‬ימי‬
‫עבודה מיום העברת הציוד לזוכה‪ .‬הובלת הציוד התקול למעבדות החברה תיעשה ע"י החברה‪,‬‬
‫באחריותה ועל חשבונה‪ .‬במקום הציוד שיילקח למעבדת השירות יועמד ציוד חלופי ברמה זהה או‬
‫גבוהה מזו של המסך התקול ובאופן מיידי‪.‬‬
‫‪.8.18‬‬
‫מכבי רשאית אך איננה חייבת לצוות איש טכני מטעמה לליווי טכנאי השירות בעת ביצוע התקנה‬
‫או טיפול בתקלה‪.‬‬
‫‪.8.19‬‬
‫הזוכה יהיה ערוך לספק מסך חלופי במידה והתקלה לא תתוקן במועד ההגעה‪ .‬הזוכה מתחייב‬
‫להתקין באתר מסך חלופי ברמה זהה או גבוהה מזו של המסך התקול ובאופן מיידי‪.‬‬
‫‪.8.20‬‬
‫הזוכה ינהל מעקב ממוחשב אחר התיקונים של כל אחד מהמכשירים‪ ,‬הכולל את שם הסניף‪ ,‬מסד‬
‫מכבי‪ ,‬מסד יצרן‪ ,‬מהות הטיפול (סוג הבדיקה)‪ ,‬תקלות ושם נציג מכבי החתום על דוח השרות‬
‫‪.8.21‬‬
‫הזוכה מתחייב להיות מסוגל לספק שירות לציוד ולהחזיק ברשותו מלאי חלקים וחלקי חילוף על‪-‬פי‬
‫המלצת היצרן‪ ,‬ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת המסכים ‪ ,‬לרבות תוכנות דרושות‪ ,‬וזאת לתקופה של‬
‫שש שנים לפחות ממועד המסירה של כל מערכת וכל עוד המערכות בשימוש מכבי‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב‬
‫הזוכה להעסיק לפחות שני אנשי שירות לתחזוקת המערכות‪.‬‬
‫‪.8.22‬‬
‫הזוכה מתחייב להחזיק בכל תקופת ההתקשרות צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת‬
‫המכשירים מהדגם נשוא ההסכם‪ ,‬על כל רכיביהם‪ ,‬ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי‬
‫התחייבויות הזוכה על‪-‬פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪.8.23‬‬
‫הזוכה מתחייב במסגרת תקופת האחריות‪ ,‬לתקן כל תקלה במכשירים ללא הגבלה במספר‪.‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪.9‬‬
‫דרישות בטיחות‬
‫‪.9.1‬‬
‫‪.9.2‬‬
‫‪.9.3‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫‪.9.5‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫על הזוכה שעובדיו מועסקים בחצרות מכבי חלה חובה להדריך את עובדיו בעניין ההיבטים‬
‫הקשורים להגנה מפני סיכוני הבטיחות והבריאות הקיימים במקום בו הוא מבצע את עיסוקיו‬
‫הנובעים משימוש בציוד או בחומרים – בהתאם ל‪" -‬תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת‬
‫מידע והדרכת עובדים)‪ ,‬התשמ"ד – ‪.1984‬‬
‫הזוכה יוודא שעובדיו אשר פועלים במתקני מכבי יהיו נוכחים בהדרכות בטיחות שיתקיימו במכבי‬
‫מעת לעת או לחילופין יבצעו לומדות בטיחות ומבדקי ידע בדבר הסיכונים אליהם יהיו חשופים‬
‫עובדיו במתקני מכבי‪.‬‬
‫הזוכה מתחייב לספק לעובדיו המועסקים בחצרות מכבי את כל ציוד מגן האישי וכלי עבודה לרבות‬
‫סולמות במידת הצורך לצורך ביצוע עבודתם בצורה בטוחה ומוגנת‪.‬‬
‫על הזוכה לוודא שכלי העבודה החשמליים והמכניים שמשתמשים בהם עובדיו בחצרות מכבי‬
‫תקינים‪ ,‬ונבדקו כראוי ובזמן‪.‬‬
‫באחריות המתקין להתאים את הברגים‪/‬המחברים למשקל המסך ולתנאי השטח לפי הנחיות‬
‫היצרן‪ ,‬לרבות שימוש במוטות הברגה או כל פתרון אחר שיידרש לתליית המסך‪.‬‬
‫התחייבויות מכבי‬
‫‪.10.1‬‬
‫מכבי מתחייבת להפעיל את המוצרים בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות עובדים המיומנים לכך‪.‬‬
‫‪.10.2‬‬
‫מכבי תאפשר לזוכה‪ ,‬בתיאום מראש‪ ,‬גישה מוסדרת ומבוקרת למוצרים לצורך בדיקתם‪ ,‬טיפול‬
‫בהם ותחזוקתן‪.‬‬
‫קנס בגין אי עמידה בדרישות השירות המפורטות לעיל‬
‫‪.11.1‬‬
‫לא מילא הזוכה את התחייבויותיו הבאות בהתאם לדרישות‪ ,‬ישלם הזוכה למכבי קנס מוסכם‬
‫כלהלן‪:‬‬
‫הנושא‬
‫‪.12‬‬
‫דרישת ההסכם‬
‫חריגה מה‪SLA -‬‬
‫קנס‬
‫מועד אספקת ציוד‬
‫בתוך ‪ 5‬ימי עבודה מקבלת‬
‫הזמנת סאפ ממוחשבת‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪6.1‬‬
‫פיגור באספקה מדרישות‬
‫המכרז‪ ,‬אלא אם כן הוסכם עם‬
‫מכבי למועד אספקה אחר ו‪/‬או‬
‫כח עליון המונע אספקה בזמן‬
‫‪ ₪ 100‬בגין כל יום‬
‫פיגור בהספקה‪.‬‬
‫זמן תגובה לקריאת‬
‫שירות רגילה‬
‫בהתאם לסעיף ‪8.14‬‬
‫יום פיגור מתום ‪ 24‬שעות‬
‫ממועד הקריאה בהתאם לסעיף‬
‫‪8.14‬‬
‫‪ ₪ 500‬בגין כל יום‬
‫פיגור במתן מענה‬
‫עבור כל קריאת‬
‫שירות‪.‬‬
‫‪.11.2‬‬
‫מכבי תשקול הפעלת הקנס‪/‬ות בהתאם לסוג‪/‬י הסעיפים בהם לא עמד הזוכה כמפורט מעלה‪.‬‬
‫‪.11.3‬‬
‫הקנסות על‪-‬פי סעיף זה הינם קנסות מוסכמים‪ ,‬מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למכבי‪,‬‬
‫וגבייתם תעשה בלא צורך בהוכחת נזק‪ .‬תשלום הקנסות יבוצע באמצעות קיזוזם על ידי מכבי‬
‫מהחשבונות השוטפים‪.‬‬
‫אחריות‬
‫‪.12.1‬‬
‫מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה‪ ,‬הזוכה לבדו אחראי על‪-‬פי דין לכל נזק ו‪/‬או אובדן ו‪/‬או פגיעה‬
‫ו‪/‬או הפסד‪ ,‬לגוף ו‪/‬או לרכוש‪ ,‬מכל סוג וללא יוצא מן הכלל‪ ,‬שייגרמו למכבי ו‪/‬או למי מטעמה ו‪/‬או‬
‫למבוטחיה ו‪/‬או לצד שלישי כלשהו‪ ,‬עקב ו‪/‬או בקשר עם אספקת מסכים גדולים כמפורט ומוגדר‬
‫בהסכם זה‪.‬‬
‫‪.12.2‬‬
‫הזוכה מתחייב לפצות ו‪/‬או לשפות את מכבי‪ ,‬מיד עם דרישתה הראשונה‪ ,‬בגין כל נזק ו‪/‬או הוצאה‪,‬‬
‫לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי‪ ,‬שייגרמו למכבי כתוצאה‬
‫מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו‪/‬או מי מטעמו ו‪/‬או בשמו‪ ,‬על פי הסכם זה או על פי כל דין‪.‬‬
‫חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט‪ ,‬למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה‪,‬‬
‫למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת‬
‫הזוכה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪.12.3‬‬
‫בהקשר זה מובהר‪ ,‬כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על‪-‬ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע‬
‫בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם‪ ,‬ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את‬
‫הזוכה מחובתו לשפות ו‪/‬או לפצות את מכבי ו‪/‬או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על‪-‬פי‬
‫הסכם זה ו‪/‬או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪.12.4‬‬
‫מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו‪ ,‬מכל סכום שיגיע ממנה‬
‫לזוכה‪ ,‬בצירוף הצמדה וריבית על‪-‬פי חוק‪ ,‬בכל זמן שהוא‪ ,‬וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה בכל‬
‫דרך אחרת‪.‬‬
‫‪.12.5‬‬
‫הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים‪ ,‬התקנות‪ ,‬הצווים‪ ,‬ההוראות‬
‫והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על‪-‬פי ההסכם‪ .‬למעלה מן הצורך יובהר‪ ,‬כי הזוכה‬
‫מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי (נוסח משולב)‪ ,‬התשנ"ה‪ 1995-‬ואחר‬
‫כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו‪ ,‬ובעיקר‪ ,‬אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬באופן‬
‫שהזוכה‪ ,‬כל עובדיו ו‪/‬או שליחיו ו‪/‬או משמשיו ו‪/‬או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן‬
‫השירותים‪ ,‬לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני‪ ,‬יהיו בכל עת ובמשך כל‬
‫תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל‪-‬פי החוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪.12.6‬‬
‫הוראות סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה שבו‪ ,‬אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי‬
‫ההסכם ו‪/‬או על‪ -‬פי כל דין‪ ,‬ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין נזק‪/‬אובדן‪/‬הפסד‬
‫וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה‪ ,‬כהגדרתם להלן‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪.13.1‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על‪-‬פי הסכם זה ו‪/‬או על‪-‬פי כל דין‪ ,‬ממועד תחילת הסכם‬
‫זה או ממועד תחילת מתן השירותים‪ ,‬לפי המוקדם‪ ,‬מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו‬
‫בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל‪ ,‬את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת‬
‫ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן‪" :‬ביטוחי הספק" ו‪/‬או‬
‫"הביטוחים")‪ ,‬וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על‪-‬פי ההסכם‪ ,‬לרבות כל הארכה שלו‪ ,‬ולעניין‬
‫ביטוח חבות מוצר למשך תקופה נוספת של ‪ 3‬שנים מתום תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח‪ ,‬וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב‪,‬‬
‫בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם‪.‬‬
‫‪.13.2‬‬
‫הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה‪ ,‬והוא מתחייב‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לשלם‬
‫את דמי הביטוח במלואם ובמועדם‪ ,‬לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת‪,‬‬
‫לפי הצורך‪ ,‬ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם‪ ,‬לא לעשות כל מעשה שיש‬
‫בו כדי לצמצם ו‪/‬או להפקיע את תוקף הביטוחים‪ .‬יודגש‪ ,‬כי הזוכה יישא בכל מקרה בסכומי‬
‫ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה‪.‬‬
‫‪.13.3‬‬
‫ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי‪ ,‬מתחייב הזוכה להמציא למכבי‪ ,‬לא יאוחר מיום אחד לפני מועד‬
‫חתימת הסכם זה‪ ,‬אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת‬
‫ביטוחים"‪ ,‬כשהוא חתום כדין על ידי המבטח‪ .‬הזוכה מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו‪ ,‬כי המצאת אישור עריכת‬
‫הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על‬
‫ידו‪ ,‬ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על‪-‬פי הסכם זה ו‪/‬או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪.13.4‬‬
‫בהקשר זה מובהר‪ ,‬כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על‪-‬ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל‬
‫שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם‪ ,‬ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה‬
‫מחובתו לשפות ו‪/‬או לפצות את מכבי ו‪/‬או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על‪-‬פי הסכם‬
‫זה ו‪/‬או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪.13.5‬‬
‫ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה‪ ,‬מתחייב הזוכה‬
‫להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף ‪ 13.3‬לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת‬
‫ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על‪-‬פי ההסכם‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים‪ ,‬על הזוכה להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם‬
‫לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח‪.‬‬
‫‪.13.6‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על‪-‬ידי הזוכה כנדרש בסעיפים ‪ 13.3‬ו‪/‬או ‪ 13.5‬לעיל‬
‫תחשב הפרה יסודית של הסכם זה‪ ,‬ותזכה את מכבי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים (תרופות)‪ ,‬התשל"א‪.1970-‬‬
‫‪.13.7‬‬
‫מכבי תהא רשאית‪ ,‬אך לא חייבת‪ ,‬לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על‪-‬ידי הזוכה‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו‪/‬או תיקון ו‪/‬או התאמה ו‪/‬או הרחבה שיידרשו על מנת‬
‫‪18‬‬
‫להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על‪-‬פי סעיף ‪ 13‬זה‪ .‬הזוכה מצהיר ומתחייב‪,‬‬
‫כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה כל חובה ו‪/‬או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים‪ ,‬טיבם‪ ,‬היקפם‪,‬‬
‫ותוקפם‪ ,‬או לגבי העדרם‪ ,‬ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה על‪-‬פי הסכם זה‬
‫ו‪/‬או על‪-‬פי כל דין‪ ,‬וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו‪ ,‬בין אם נבדקו‬
‫אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫‪.15‬‬
‫‪.13.8‬‬
‫ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש‪ ,‬על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על‪-‬ידי מכבי‪ ,‬וכי‬
‫המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי‪ .‬כמו כן‪ ,‬יתחייב המבטח‬
‫שהפוליסות לא תשוננה לרעה ולא תבוטלנה‪ ,‬אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי‬
‫לפחות ‪( 30‬שלושים) יום מראש‪.‬‬
‫‪.13.9‬‬
‫ביטוחי הזוכה יכללו סעיף‪ ,‬לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה‪ ,‬לרבות אי מתן‬
‫הודעה ו‪/‬או אי הגשת תביעה ו‪/‬או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות‪ ,‬לא יפגעו בזכויותיה של מכבי‬
‫לקבלת שיפוי‪.‬‬
‫‪.13.10‬‬
‫הזוכה מתחייב‪ ,‬כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו‪/‬או בקשר עם מתן השירותים נשוא‬
‫חוזה זה‪ ,‬הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך‬
‫ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף ‪ 13‬זה‪ ,‬על כל תנאיהם‪ ,‬וזאת למשך כל תקופת‬
‫התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על‪-‬פי המוגדר בסעיף ‪ 13‬זה‪ .‬לחלופין‪ ,‬רשאי‬
‫הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪.13.11‬‬
‫מוסכם בזאת במפורש‪ ,‬כי נוסחי פוליסות הזוכה‪ ,‬לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי‬
‫למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם‪.‬‬
‫רישיונות והיתרים‬
‫‪.14.1‬‬
‫הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו‪/‬או‬
‫ההיתרים ו‪/‬או הרשיונות הדרושים על‪-‬פי הדין‪ ,‬לצורך קיום השירות והפעלתו‪ .‬הזוכה מתחייב‬
‫לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם‪ ,‬על חשבונו הוא‪,‬‬
‫במשך כל תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.14.2‬‬
‫הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית‪.‬‬
‫מועסקי הזוכה‬
‫‪.15.1‬‬
‫הזוכה מצהיר בזה‪ ,‬כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו‬
‫או שלוחיו‪ ,‬ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬ויועסקו על ידו‪ ,‬על‬
‫חשבונו הוא בלבד‪ ,‬ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם‪.‬‬
‫‪.15.2‬‬
‫הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו‪/‬או הסכם‬
‫החלים עליו‪.‬‬
‫‪.15.3‬‬
‫הזוכה אחראי כלפי עובדיו‪ ,‬שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו‪/‬או בקשר‬
‫למתן השירות‪ ,‬בגין נזק גופני‪ ,‬מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות‬
‫הקשורה למתן השירות‪.‬‬
‫‪.15.4‬‬
‫כן מצהיר הזוכה‪ ,‬כי הוא משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות על‪-‬פי ההסכם‪ ,‬וכי כל זכות‬
‫שניתנת על‪-‬פי ההסכם למכבי ו‪/‬או למנהל ו‪/‬או לנציגיה ו‪/‬או למי שהתמנה על ידם ו‪/‬או בשמם ו‪/‬או‬
‫מטעמם‪ ,‬לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות‪ ,‬אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות‬
‫ההסכם במלואן‪ ,‬ולא תהיינה לזוכה ו‪/‬או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי‬
‫מכבי‪ ,‬והם לא יהיו זכאים לכל תשלום‪ ,‬פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע ההסכם או‬
‫הוראה שניתנה על פיו‪ ,‬או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם‪ ,‬או סיום כל התקשרות על‪-‬פי ההסכם‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪.15.5‬‬
‫הזוכה מתחייב‪ ,‬כי ייתן את השירות בשמו בלבד‪ .‬שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את‬
‫הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה‪ ,‬או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫‪.15.6‬‬
‫מבלי לגרוע מכל זכות ו‪/‬או סעד הנתונים למכבי‪ ,‬הזוכה מתחייב לפצות ו‪/‬או לשפות את מכבי בגין‬
‫כל נזק ו‪/‬או הוצאה שייגרמו לה‪ ,‬אם ייקבע על‪-‬ידי רשות מוסמכת‪ ,‬כי המצב המשפטי ו‪/‬או העובדתי‬
‫שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה‪ .‬על שיפוי כאמור תחולנה הוראות סעיף ‪ 12.2‬בשינויים‬
‫המתחייבים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫פרסום‪ ,‬שמירת סודיות‬
‫‪.16.1‬‬
‫הזוכה מתחייב לשמור בסוד‪ ,‬ולא להעביר‪ ,‬למסור ו‪/‬או להביא לידיעת כל אדם‪ ,‬כל ידיעה בקשר עם‬
‫ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן‬
‫השירות‪ ,‬תוך תקופת ההתקשרות‪ ,‬לפני תחילתה או לאחר סיומה‪.‬‬
‫‪.16.2‬‬
‫הזוכה מצהיר‪ ,‬כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף ‪ 118‬לחוק העונשין‪,‬‬
‫התשל"ז‪.1977-‬‬
‫‪.16.3‬‬
‫כל פרסום בקשר להסכם זה ו‪/‬או שימוש בשמה של מכבי‪ ,‬לרבות בסימני המסחר שלה‪ ,‬כפופים‬
‫לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי‪.‬‬
‫‪.16.4‬‬
‫דרישות לסודיות‪:‬‬
‫הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן‪:‬‬
‫‪.16.4.1‬‬
‫לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע‬
‫על ושל מכבי‪ ,‬עובדיה‪ ,‬מבוטחיה‪ ,‬שיטות עבודתה‪ ,‬נתוניה הכספיים‪ ,‬מידע על ספקיה‪,‬‬
‫מידע רפואי‪ ,‬מידע ניהולי‪ ,‬מידע עסקי‪ ,‬מידע פיננסי וכיו"ב נתונים‪ ,‬אשר יגיעו לידיעתו‬
‫במסגרת ביצוע התחייבויות הזוכה על‪-‬פי האמור במסמכי הסכם זה (להלן‪" :‬המידע")‪.‬‬
‫‪.16.4.2‬‬
‫למנוע כל פרסום ו‪/‬או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא‪ ,‬אלא אם קיבל‬
‫אישור ספציפי‪ ,‬לכל נושא בנפרד‪ ,‬בכתב‪ ,‬מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן‪.‬‬
‫‪.16.4.3‬‬
‫לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע‪ ,‬להגביל את הגישה למידע אך ורק‬
‫לעובדי הזוכה המורשים לכך‪ ,‬ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה‪ ,‬נותני שירותים והמועסקים‬
‫על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על‪-‬פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי‬
‫לשמירת סודיות כלפי הזוכה (בכל עת)‪ ,‬בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הזוכה‬
‫לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה‪ ,‬וכן כלפי מכבי (בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח‬
‫שיומצא על‪-‬ידי מכבי)‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬למען הסר ספק‪ ,‬כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על‪-‬ידי‬
‫עובדיו ו‪/‬או הפועלים מטעמו או עבורו‪.‬‬
‫‪.16.4.4‬‬
‫חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על‪:‬‬
‫‪ .16.4.4.1‬מידע שהיה בידי הזוכה ו‪/‬או בידי עובדיו ו‪/‬או נותני השירות מטעמו טרם‬
‫ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;‬
‫‪ .16.4.4.2‬מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת‬
‫סודיות;‬
‫‪ .16.4.4.3‬מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של‬
‫הזוכה‪.‬‬
‫‪ .16.4.4.4‬מידע שחובה לגלותו על‪-‬פי דין או על‪-‬פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת‪ ,‬ובלבד‬
‫שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור‪ ,‬ואפשר לה להתגונן מפניו‪.‬‬
‫‪.16.4.5‬‬
‫כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי‪ ,‬וכי הזוכה לא יהא‬
‫רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם‪.‬‬
‫‪ .16.4.6‬כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר‪ ,‬לרבות מידע אשר קיימת לגביו‬
‫התחייבו ת מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות‪,‬‬
‫ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים‬
‫והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות‪ ,‬וכי הזוכה מודע לכך שהמידע‬
‫הינו חלק מנכסיה של מכבי‪.‬‬
‫‪ .16.4.7‬כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות‪ ,‬והוא מודע לסנקציות‬
‫האזרחיות והפליליות (בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם) להן הוא צפוי אם הוא או מי‬
‫מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו‪ ,‬לרבות (אך לא רק) הוראות חוק הגנת הפרטיות‪,‬‬
‫התשמ"א‪ 1981-‬ותקנותיו‪ ,‬חוק זכויות החולה‪ ,‬התשנ"ו‪ ,1996-‬וכל דין רלבנטי נוסף‪.‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ערבות בנקאית לביצוע ההסכם‬
‫‪20‬‬
‫‪.17.1‬‬
‫כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם‪ ,‬יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית‬
‫אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן‪ ,‬כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף להסכם זה‬
‫(להלן‪" :‬ערבות הביצוע")‪ ,‬בסך של ‪( ₪ 75,000‬שבעים וחמישה אלף שקלים חדשים)‪ ,‬שתוקפה החל‬
‫ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום ‪ 4‬חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.17.2‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל‪ ,‬הסתיימה תקופת ההתקשרות או הסתיים‬
‫מתן השירות ‪ /‬אספקת המוצר‪/‬ים מכל סיבה שהיא‪ ,‬והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי‬
‫התחייבויותיו על‪-‬פי ההסכם ‪ -‬תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש הארכה‬
‫נוספת שלה לתקופה שתיקבע‪ .‬הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור‪,‬‬
‫תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע‪.‬‬
‫‪.17.3‬‬
‫בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על‪-‬פי ההסכם‪ ,‬תהא מכבי רשאית לממש את ערבות‬
‫הביצוע‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬ולגבות את כספה‪ ,‬מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות‪ ,‬לבוררות‪,‬‬
‫למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי‪.‬‬
‫‪.17.4‬‬
‫השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם‪ ,‬יהא הזוכה חייב לחדש את‬
‫ערבות הביצוע או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה‪ ,‬תוך ‪7‬‬
‫(שבעה) ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום מתוכה‪.‬‬
‫‪.17.5‬‬
‫אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על‪-‬פי ההסכם‪.‬‬
‫האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על‪-‬פי כל דין‪.‬‬
‫‪.17.6‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫סיום ההסכם‬
‫‪.18.1‬‬
‫על אף האמור בסעיפים ‪ 3.1‬ו‪ 3.2-‬לעיל‪ ,‬מכבי תהא רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להביא הסכם זה‪ ,‬כולו או‬
‫ביחס לשירותים מסויימים‪ ,‬לסיומו‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא‪ ,‬ובלבד שהודיעה‬
‫על כך לזוכה בכתב לפחות ‪ 6‬חודשים מראש‪.‬‬
‫‪.18.2‬‬
‫במקרה כאמור‪ ,‬לא תהא לזוכה כל טענה ו‪/‬או עילה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי מכבי בקשר עם‬
‫סיום ההסכם‪.‬‬
‫‪.18.3‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬בכל אחד מהמקרים המנויים להלן‪ ,‬תהא מכבי רשאית לבטל את‬
‫ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי‪ ,‬וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה כלשהי בקשר לכך‪:‬‬
‫‪.18.4‬‬
‫‪.18.3.1‬‬
‫אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה;‬
‫‪.18.3.2‬‬
‫אם הוגשה כנגד הזוכה ו‪/‬או על ידו בקשת פירוק ו‪/‬או אם ניתן כנגדו צו פירוק ו‪/‬או צו‬
‫להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה‪ ,‬לרבות כונס נכסים זמני‪ ,‬והליכים‬
‫כאמור לא בוטלו בתוך ‪ 60‬ימים;‬
‫‪.18.3.3‬‬
‫אם הצהרה מהצהרות ה זוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו‪/‬או הפכה ללא נכונה או‬
‫ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית –‬
‫‪.18.4.1‬‬
‫לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או‬
‫‪.18.4.2‬‬
‫לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו‪/‬או‬
‫ההתחייבות תוך ‪ 3‬ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה‪ .‬הזוכה מתחייב בזה למלא אחר‬
‫הוראות מכבי‪ ,‬וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו‪/‬או שייגרמו למכבי‬
‫כתוצאה מההפרה האמורה ו‪/‬או אי‪-‬הקיום כאמור‪.‬‬
‫‪.18.5‬‬
‫ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף ‪ 18.3‬לעיל‪ ,‬ישלם הזוכה למכבי פיצויים‬
‫מוסכמים בסך ‪ 75,000‬ש"ח‪ ,‬וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו‪/‬או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו‪/‬או‬
‫אי הקיום כאמור‪ ,‬אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה‪ .‬אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע‬
‫מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו‪/‬או נוספים על פי כל דין‪.‬‬
‫‪.18.6‬‬
‫לא תיקן הזוכה את ההפרה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 18.4.2‬לעיל ו‪/‬או הפר הזוכה את ההסכם הפרה שאינה‬
‫יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו‪/‬או לקיים את ההוראה ו‪/‬או את ההתחייבות‬
‫והזוכה לא תיקן את ההפרה ו‪/‬או לא מילא אחרי ההוראות ו‪/‬או ההתחייבות‪ ,‬כפי שנדרש על ידי‬
‫מכבי‪ ,‬לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה‪ ,‬תהיה מכבי זכאית לבטל את ההסכם מחמת‬
‫הפרתו או אי‪-‬קיומו‪ ,‬והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך ‪ 75,000‬ש"ח וזאת בגין‬
‫הנזקים שנגרמו ו‪/‬או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו‪/‬או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי‬
‫‪21‬‬
‫להוכיח נזקים אלה‪ .‬אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או‬
‫תרופה אחרים ו‪/‬או נוספים על פי כל דין‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫‪.18.7‬‬
‫הצדדים מצהירים‪ ,‬כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול‬
‫להיגרם למכבי עקב הפרתו ו‪/‬או הפרתו היסודית של ההסכם‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬וכי הזוכה יהיה מנוע‬
‫מלטעון להיפוכו של דבר‪.‬‬
‫‪.18.8‬‬
‫ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה‪ ,‬והביטול ייכנס לתקפו במועד‬
‫שתקבע מכבי בהודעה‪.‬‬
‫‪.18.9‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת‬
‫הסכם)‪ ,‬התשל"א‪ ,1970-‬לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו היסודית על‪-‬פי הוראות‬
‫ההסכם או על‪-‬פי דין‪.‬‬
‫איסור הסבת ההסכם‬
‫‪.19.1‬‬
‫הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על‪-‬פי ההסכם או את‬
‫החובות הנובעות ממנו‪ ,‬אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי‪ ,‬שלא תסרב לתיתו אלא‬
‫מנימוקים סבירים‪.‬‬
‫‪.19.2‬‬
‫כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת‬
‫וחסרת כל תוקף‪.‬‬
‫‪.19.3‬‬
‫זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬אסורות בשעבוד כלשהו‪.‬‬
‫‪.19.4‬‬
‫מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו‪/‬או להעביר את זכויותיה על‪-‬פי הסכם זה ו‪/‬או חלקן‪ ,‬לכל גוף‬
‫משפטי המהווה חברה בת ו‪/‬או חברת סמך של מכבי ו‪/‬או שמכבי הינה "בעל‪-‬עניין" בו כהגדרתו של‬
‫"בעל‪-‬עניין" בחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח – ‪ ,1968‬ו‪/‬או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד שזכויות הזוכה‬
‫על פי הסכם זה לא תיפגענה‪.‬‬
‫‪.19.5‬‬
‫פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך‪ ,‬הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו‪.‬‬
‫סעיף זה‪ ,‬על כל סעיפי המשנה לו‪ ,‬הינו סעיף עיקרי בהסכם‪ ,‬אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫‪.21‬‬
‫זכות קיזוז‬
‫‪.20.1‬‬
‫הצדדים להסכם מסכימים בזה‪ ,‬כי למכבי‪ ,‬ולה בלבד‪ ,‬תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה‬
‫עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת‪ ,‬מכל סכום שיגיע לזוכה‬
‫ממכבי‪.‬‬
‫‪.20.2‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬היה ויתגלו בחשבון‪ ,‬בין אם לפני תשלומו ובין אם‬
‫לאחריו‪ ,‬טעויות‪ ,‬אי דיוקים ו‪/‬או ליקויים כלשהם‪ ,‬תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים‬
‫שיתגלו בעקבות האמור לעיל‪ ,‬מכל סכום המגיע ו‪/‬או שיגיע לספק ממכבי‪.‬‬
‫ויתור בכתב‬
‫‪.21.1‬‬
‫אין שינוי בהסכם‪ ,‬ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו‪ ,‬אלא בכתב‪.‬‬
‫‪.21.2‬‬
‫הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים‬
‫ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר‪.‬‬
‫‪.21.3‬‬
‫לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על‪-‬פי ההסכם – לא ייחשב הדבר כויתור על‬
‫זכויותיו‪ ,‬לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪.22‬‬
‫סמכות שיפוט‬
‫סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו‪/‬או למכרז‪,‬‬
‫תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל‪-‬אביב‪ -‬יפו‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫כתובות הצדדים ומתן הודעות‬
‫כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם‪.‬‬
‫כל ההודעות על‪-‬פי הסכם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם‪ ,‬ובהישלחן כך תחשבנה כאילו‬
‫הגיעו לתעודתן בחלוף ‪( 24‬עשרים) שעות מעת שליחתן‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫___________________‬
‫הזוכה‬
‫___________________‬
‫מכבי‬
‫‪23‬‬
‫נספח להסכם‬
‫יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה‬
‫תאריך‪_____________:‬‬
‫לכבוד‬
‫מכבי שירותי בריאות ו‪/‬או חברות בנות ו‪/‬או חברות קשורות ו‪/‬ו תאגידים שלובים‬
‫המרד ‪ , 27‬היכל הסיטי‪ ,‬תל אביב‬
‫(להלן ביחד ולחוד‪" :‬מכבי")‬
‫הנדון‪ :‬אישור עריכת ביטוחים ‪ -‬מכרז מספר ‪120/2017‬‬
‫הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________________ (להלן‪:‬‬
‫"הספק ") לרבות בקשר עם מתן השירותים נשוא מכרז זה לאספקת והתקנת מסכים גדולים ובקשר עם הסכם שנערך‬
‫ביניכם לבין הספק (להלן בהתאמה‪" :‬השירותים" ו‪" -‬ההסכם") וזאת לתקופה המתחילה ביום ______________‬
‫ומסתיימת ביום ________________ (להלן‪" :‬תקופת הביטוח")‪.‬‬
‫‪ .1‬ביטוח חבות מעבידים ‪ -‬ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו‪/‬או‬
‫על פי חוק האחריות למוצרים פגומים‪ ,‬התש"ם ‪ , 1980 -‬בגין מוות ו‪/‬או נזק גוף ו‪/‬או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה‬
‫מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים‪ ,‬בגבול אחריות של ‪ ₪ 6,000,000‬לאירוע ובסה"כ ‪₪ 20,000,000‬‬
‫לתקופת הביטוח‪ .‬הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי‬
‫מעובדי הספק‪.‬‬
‫פוליסה מספר __________________‬
‫‪ .2‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ‪ -‬ביטוח חבות הספק על פי דין‪ ,‬בגין פגיעה ו‪/‬או אובדן ו‪/‬או נזק שייגרמו לגופו ו‪/‬או‬
‫לרכושו של כל אדם ו‪/‬או גוף כלשהו‪ ,‬לרבות מכבי ו‪/‬או עובדיה ו‪/‬או מי שפועל מטעמה‪ ,‬בקשר עם ו‪/‬או במסגרת מתן‬
‫השירותים על ידי הספק ו‪/‬או הפועלים מטעמו‪ ,‬בגבול אחריות של ‪ ₪ 6,000,000‬לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו‪/‬או מחדלי הספק ו‪/‬או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף‬
‫אחריות צולבת‪ ,‬לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪ .‬רכוש מכבי ו‪/‬או עובדיה‬
‫ייחשבו כרכוש צד שלישי‪ ,‬ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק למעט הרכוש‬
‫עליו פועלים‪.‬‬
‫פוליסה מספר __________________‬
‫‪.3‬‬
‫ביטוח חבות מוצר‪ -‬כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו‪/‬או רכוש‪ ,‬לרבות נזק גרר‪ ,‬בקשר עם ו‪/‬או עקב‬
‫מוצר המיוצר‪ ,‬מטופל‪ ,‬משווק‪ ,‬מסופק ע"י הספק ו‪/‬או הבאים מטעמו (להלן‪":‬המוצרים") בגבול אחריות של‬
‫‪ ₪ 4,000,000‬לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח‪ .‬הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע‬
‫המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה (ככל שרלוונטי –למקרים בהם מתבצעת בעיקר עבודה כגון‬
‫הרכבה‪ ,‬התקנה ולא רק אספקת מוצרים)‪ .‬הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי בשל אחריותה למעשי ו‪/‬או‬
‫מחדלי הספק ו‪/‬או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו‪/‬או עקב המוצרים‪ ,‬וזאת‬
‫בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪ .‬בביטוח‬
‫המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון‪,‬‬
‫גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם‪ ,‬אך לא לפני ___________‪ .‬במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או‬
‫לא יחודש מסיבה כלשהי‪ ,‬מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת‪ ,‬למשך ‪ 6‬חודשים נוספים‬
‫מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת‬
‫הגילוי המוארכת‪ ,‬ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח‪ .‬הגדרת המוצרים על‬
‫פי הפוליסה מורחבת לכלול גם‪ :‬הדרכה‪ ,‬תמיכה מקצועית‪ ,‬שירותי תחזוקה‪ ,‬ועדכוני תוכנה (לפי העניין‪.‬‬
‫פוליסה מספר __________________‬
‫כללי‬
‫‪ .4‬הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל‪.‬‬
‫‪ .5‬בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו‪/‬או מי מטעמה וכי‬
‫אנו מוותרים על כל דרישה ו‪/‬או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪ .6‬אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו‪/‬או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי‬
‫‪24‬‬
‫שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום ‪30‬יום מראש‪.‬‬
‫‪ .7‬מוסכם בזאת במפורש‪ ,‬כי נוסחי פוליסות הספק‪( ,‬לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית‬
‫למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם‪.‬‬
‫בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫______________________‬
‫חתימה וחותמת חברת הביטוח‬
‫________________‬
‫שם ותפקיד החותם‬
‫‪25‬‬
‫נספח להסכם‬
‫נוסח ערבות בנקאית אוטונומית‪ -‬ערבות ביצוע ‪ -‬לשימוש הזוכה במכרז‬
‫לכבוד‬
‫מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' ‪227/99‬‬
‫רח' המרד ‪ 27‬תל אביב‬
‫א‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מס' ___________‬
‫הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ‪( ₪ 75,000‬להלן‪" :‬סכום הערבות")‪ ,‬כשהוא צמוד למדד כמפורט‬
‫להלן‪ ,‬המגיע או עשוי להגיע לכם מאת ____________ (להלן‪" :‬החייב") בקשר עם הסכם (מכח מכרז מס'‬
‫‪ )120/2017‬לאספקת והתקנת מסכים גדולים‪.‬‬
‫לצרכי ערבות זו – המונח "מדד" משמעו‪:‬‬
‫מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי‪ ,‬כולל‬
‫אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו‪ ,‬בין אם יהיה בנוי על‬
‫אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו‪.‬‬
‫אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן‪" :‬המדד החדש")‪ ,‬כי המדד החדש עלה‬
‫לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______ (להלן‪" :‬המדד היסודי") אזי יחושב סכום הערבות‬
‫כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן‪" :‬סכום הערבות המוגדל")‪.‬‬
‫למניעת ספק‪ ,‬אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו‪ ,‬לא יחול כל שינוי בסכום הערבות‪.‬‬
‫אנו נשלם לכם מפעם לפעם‪ ,‬בכל מקרה תוך ‪ 7‬ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬כל סכום בגבול‬
‫סכום הערבות המוגדל‪ ,‬מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב‪ ,‬ובלבד שהסכום‬
‫הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _________ ועד בכלל ‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫שם הבנק‪__________:‬‬
‫שם הסניף‪__________:‬‬
‫‪26‬‬
‫נספח ג'‬
‫לכבוד‬
‫מכבי שרותי בריאות‬
‫הנדון‪ :‬טופס הצעה למכרז מספר ‪120/2017‬‬
‫התאגיד המציע‪________________________________ :‬‬
‫שם היצרן‪/‬ים מוצע‪/‬ים ‪_____________________________________________ :‬‬
‫הערות‪_________________________________________________________________ :‬‬
‫‪.1‬‬
‫כתב הצהרה והתחייבות המציע‬
‫אנו הח"מ‪ ,‬הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________‪ ,‬מצהירים ומתחייבים‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ 1.1‬קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז‪ ,‬אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי‬
‫ההתקשרות‪ ,‬ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה‬
‫והתחייבות זו‪.‬‬
‫‪ 1.2‬אנו מצהירים‪ ,‬כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז‪.‬‬
‫‪ 1.3‬חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנו‬
‫בתנאים המפורטים בכל תנאי ה מכרז‪ ,‬והכל אם נהיה הזוכים במכרז‪ ,‬לרבות חתימה על הסכם‬
‫ההתקשרות המצורף כלשונו‪.‬‬
‫‪ 1.4‬ידוע לנו‪ ,‬כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ 1.5‬הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך‬
‫הכנת ההצעה ולאחריה‪ ,‬לרבות במהלך תקופת ההתקשרות‪ ,‬אם תהא‪ ,‬בינינו לבין מכבי‪.‬‬
‫‪ 1.6‬אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן‪,‬‬
‫לא לבטלן‪ ,‬לא לשנותן‪ ,‬לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו ‪( 90‬תשעים) ימים מהמועד‬
‫האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה‪ ,‬ואם נהיה הזוכים במכרז – במשך כל תקופת‬
‫ההתקשרות לפי ההסכם‪.‬‬
‫‪ 1.7‬הננו מבינים ומוסכם עלינו‪ ,‬כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים‬
‫אחרים במכרז‪.‬‬
‫‪ 1.8‬המחירים בהצעה נקובים ב‪ -‬ש"ח‪ ,‬לא כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫להלן הצעתנו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הצעת המחיר והמענה הטכני מוגשים במדיה מגנטית‪ ,‬נספח ג'‪ 1‬ו‪-‬ג'‪ 2‬בהתאמה‪ ,‬בצירוף עותק‬
‫מודפס וחתום של כל אחד מהם‪ ,‬המהווה ההצעה הקובעת במכרז‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש להגיש הצעת מחיר אחת בלבד לכל קטגורית גודל של מסך‪.‬‬
‫רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה‪:‬‬
‫נא וודא וסמן ב‪ X-‬שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך‪:‬‬
‫‪ ‬תעודת התאגדות‪.‬‬
‫‪ ‬אישור עורך דין ‪ /‬רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל‪ ,‬ואשר יפרט את מורשי‬
‫החתימה בתאגיד‪ ,‬וכי חתימתם‪ ,‬בצירוף חותמת התאגיד‪ ,‬מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫אישור זה יישא תאריך של עד ‪ 3‬חודשים לפני מועד ההגשה‪.‬‬
‫‪ ‬אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום‬
‫חובות מס)‪ ,‬התשל"ו‪.1976-‬‬
‫‪ ‬אישור רואה חשבון על היקף הכנסות בהתאם לסעיף ‪.4.1.3‬‬
‫‪ ‬אישור יצרן‪/‬ני הציוד המוצע על ידו המעיד על היות המציע נציגו המורשה למכירה‪ ,‬התקנה‬
‫ותחזוקה בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬אישור יצרן‪/‬ים המעיד על ניסיון הספק של ארבע שנים לפחות‪ ,‬במכירת המסכים המוצעים על‬
‫ידו‪ ,‬בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬בעבור כל דגם מוצע – יש לצרף קטלוג צבעוני באיכות נאותה‪ ,‬המכיל תיאור כל מסך‪ ,‬תמונתו‬
‫ותכונותיו העיקריות‪.‬‬
‫‪ ‬טופס הצעה ‪ -‬נספח ג' ‪ -‬כשהוא מלא וחתום‪.‬‬
‫‪ ‬טופס הצעת המחיר ‪ -‬נספח ג'‪ – 1‬במדיה המגנטית וכן עותק מודפס מלא וחתום‪.‬‬
‫‪ ‬טופס מענה טכני לדרישות המפרט ‪ -‬נספח ג'‪ - 2‬במדיה המגנטית וכן עותק מודפס מלא וחתום‪.‬‬
‫‪ ‬טופס פרטי המציע ‪ -‬נספח ד' ‪ -‬כשהוא מלא וחתום‪.‬‬
‫‪ ‬תצהיר עשוי בפני עורך דין ‪ -‬נספח ה' למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ ‬טיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת ביטוח‪.‬‬
‫השם המלא‪____________________ :‬‬
‫חתימה‪____________________ :‬‬
‫תפקיד‪ ________________________ :‬חותמת‪____________________ :‬‬
‫‪28‬‬
‫נספח ד'‬
‫טופס פרטי המציע ‪ -‬מכרז מספר ‪120/2017‬‬
‫המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן‪ ,‬ולחתום בסוף הטופס‪.‬‬
‫המציע רשאי לצרף כל חומר משלים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫פרטי המציע‬
‫שם‬
‫מספר תאגיד‬
‫מעמד משפטי (צורת התאגדות)‪:‬‬
‫פועל‪/‬ת משנת‪:‬‬
‫כתובת משרדי ההנהלה‪:‬‬
‫מייצג את יצרן הציוד משנת‪:‬‬
‫טלפון נייד‪:‬‬
‫דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫טלפון נייח‪:‬‬
‫הרכב הבעלות בתאגיד‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיאור כללי של המציע‬
‫‪29‬‬
‫‪.3‬‬
‫גודל העסק של המציע‬
‫הגדרה‬
‫יש לסמן (ב‪)√-‬‬
‫הסבר‬
‫עסק זעיר‬
‫מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי‬
‫שלו אינו עולה על ‪ 2‬מיליון שקלים חדשים‪.‬‬
‫עסק קטן‬
‫מעסיק בין שישה ל‪ 20-‬עובדים או שמחזור העסקאות‬
‫השנתי שלו עולה על ‪ 2‬מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה‬
‫על ‪ 20‬מיליון שקלים חדשים‪ ,‬ולא מתקיים לגביו אחד‬
‫התנאים שבהגדרה "עסק זעיר"‪.‬‬
‫עסק בינוני‬
‫מעסיק בין ‪ 21‬ל‪ 100-‬עובדים או שמחזור העסקאות‬
‫השנתי שלו עולה על ‪ 20‬מיליון שקלים חדשים אך אינו‬
‫עולה על ‪ 100‬מיליון שקלים חדשים‪ ,‬ולא מתקיים לגביו‬
‫אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן"‪.‬‬
‫עסק גדול‬
‫כל אחד אחר מהאמור לעיל‬
‫לא לשקלול‪ .‬למידע בלבד מכח הוראת סעיף ‪2‬ג(ג) לחוק חובת המכרזים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כוח אדם ושירות טכני‬
‫א‪ .‬מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע‪:‬‬
‫ב‪ .‬מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע‪:‬‬
‫ג‪ .‬שם וכתובת מעבדת השירות‪:‬‬
‫ד‪ .‬פירוט תחנות השירות העומדות לרשות המציע לצורך מתן מענה לקריאות השרות מאתרי מכבי‬
‫ברחבי הארץ (פרישה גאוגרפית של תחנות שירות)‪:‬‬
‫______________________________‬
‫______________________________‬
‫_____________________________‬
‫______________________________‬
‫אם קשורים עם קבלן משנה‪ ,‬נא למלא את הטבלה הבאה‪:‬‬
‫שם קבלן המשנה‬
‫פרק הזמן שבו עובד הספק עם קבלן המשנה‬
‫מספר אנשי שירות טכני‬
‫מספר תחנות שירות בפרישה גאוגרפית‬
‫‪30‬‬
‫‪.5‬‬
‫ניסיון קודם ולקוחות‬
‫מספר שנות ניסיון של המציע במכירה ובמתן שירות למסכים‪:‬‬
‫מספר כולל ממגוון הדגמים המוצעים ו‪/‬או דגמים קודמים בסדרות המוצר אשר מופיעים במכרז‪ ,‬שנמכרו‬
‫ע"י המציע בשנתיים האחרונות‪:‬‬
‫שמות הרוכשים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪___________________________ . 1‬‬
‫‪____________________________ .2‬‬
‫‪___________________________ . 3‬‬
‫‪____________________________ .4‬‬
‫‪__________________________ .5‬‬
‫‪____________________________ .6‬‬
‫‪.6‬‬
‫להלן פירוט ‪ 3‬ממליצים שהנם לקוחותינו הגדולים ביותר להם אנו מספקים שירות עבור מסכים‬
‫שם הלקוח‪:‬‬
‫שם האיש הקשר‪:‬‬
‫תפקידו‪:‬‬
‫טלפון נייד ונייח‪:‬‬
‫תיאור השירות שניתן‪:‬‬
‫תקופת מתן השירות‪:‬‬
‫שם הלקוח‪:‬‬
‫שם האיש הקשר‪:‬‬
‫תפקידו‪:‬‬
‫טלפון נייד ונייח‪:‬‬
‫תיאור השירות שניתן‪:‬‬
‫תקופת מתן השירות‪:‬‬
‫‪31‬‬
‫שם הלקוח‪:‬‬
‫שם האיש הקשר‪:‬‬
‫תפקידו‪:‬‬
‫טלפון נייד ונייח‪:‬‬
‫תיאור השירות שניתן‪:‬‬
‫תקופת מתן השירות‪:‬‬
‫הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים‪.‬‬
‫שם מגיש ההצעה ‪ __________________ :‬חותמת‪________________________ :‬‬
‫חתימת המציע‪____________________ :‬‬
‫תאריך‪________________________ :‬‬
‫‪32‬‬
‫נספח ה'‬
‫ת צ ה י ר‬
‫אני הח"מ‪ ,_____________________ ,‬ת‪.‬ז‪ .‬מס' _________________‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את‬
‫האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזה בכתב כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ (להלן‪" :‬הספק")‬
‫למכרז ‪ 120/2017‬לאספקת והתקנת מסכים גדולים‪.‬‬
‫‪ .2‬הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק‪ ,‬ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו‪.‬‬
‫‪ .3‬הספק מסוגל לספק למכבי את המסכים‪ ,‬שירות למסכים‪ ,‬הפצה והתקנת המסכים בעצמו או ע"י קבלן‬
‫משנה‪/‬אחר מטעמו‪.‬‬
‫‪ .4‬עומדת לרשות הספק מעבדת שירות בארץ המסוגלת לבצע תיקונים‪/‬טיפול במסכים במסגרת קריאות שירות‪.‬‬
‫‪ .5‬הספק סיפק במהלך שנת ‪ 2016‬לפחות ‪ 600‬מסכים‪.‬‬
‫‪ .6‬הספק הינו בעל נסיון מוכח בישראל של ‪ 4‬שנים לפחות בנשוא מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .7‬הספק מפעיל מערך שרות ומוקד מאויישים לעסקים‪ ,‬בעצמו או ע"י קבלן משנה‪/‬אחר מטעמו‪ ,‬המעניקים‬
‫שרותי תחזוקה ותמיכה בפרישה ארצית‪ ,‬עבור ‪ 3‬ארגונים לפחות‪ ,‬כשבכל אחד מהארגונים לפחות ‪600‬‬
‫מסכים‪.‬‬
‫‪ .8‬מתקני תליית המסכים המוצעים על ידי הספק עומדים בתקן ‪.VESA‬‬
‫‪ .9‬זה שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת‪.‬‬
‫______________________‬
‫חתימה‬
‫אישור‬
‫הנני מאשר בזה‪ ,‬כי ביום ___________________ הופיע בפני ____________________‪,‬עו"ד‪ ,‬במשרדי ברחוב‬
‫__________ _________________‪ ,‬גב' ‪ /‬מר ___________________‪ ,‬שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות‬
‫מספר __________ ______‪ ,‬ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק‬
‫אם לא יעשה כן ‪ -‬אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני‪.‬‬
‫______________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪33‬‬
‫נספח ו'‬
‫מבנה טופס להצגת שאלות‬
‫מס' סעיף‬
‫מס"ד‬
‫מנהלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מפרט‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫הסכם‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מענה טכני‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫אישור עריכת ביטוחים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫טופס הצעה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ערבות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫תצהיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫שאלה‬
‫נספח ז'‬
‫אמות מידה‬
‫פירוט מדדים‬
‫קטגוריה‬
‫מוקד שירות אנושי‬
‫ציון איכות‬
‫מזערי‬
‫מוקד שירות אנושי ‪ -‬התרשמות כללית‪ ,‬כולל שיטות העבודה של המוקד‬
‫‪15‬‬
‫סה"כ מוקד שירות אנושי‬
‫איכות הציוד‬
‫משקל‬
‫ב‪%-‬‬
‫‪15‬‬
‫חדות ואיכות תמונה ‪ -‬התרשמות צוות הבדיקה‬
‫‪15‬‬
‫בהירות ‪ -‬בחינה השוואתית מול המסכים הקיימים במכבי‬
‫‪10‬‬
‫פשטות הפעלה ‪ -‬מספר הפעולות שיש לבצע לאחר חיבור המסך על מנת להגיע לתוצאות תצוגה רצויות‪.‬‬
‫ממשק המשתמש ושימוש בשלט הרחוק לשינוי הגדרות‬
‫איכות כללית (התרשמות צוות הבדיקה) ‪ -‬איכות השמע ברמקולים‪ ,‬איכות החומרים ועמידותם‪ ,‬מעמד‬
‫שולחני‪ ,‬תצורת החיבורים (יתרון ‪ -‬ללא שנאי) ומיקומם על גבי המסך‪ ,‬עיצוב ונראות‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫סה"כ איכות הציוד‬
‫‪60‬‬
‫שביעות רצון ממליצים ההמלצות תהיינה לגבי השירות‪ ,‬עמידה בהתחייבויות‪ ,‬איכות ומהירות הטיפול בתקלות‪ ,‬איכות ומהירות‬
‫מתוך או מחוץ למכבי הטיפול בצרכים שוטפים ובצרכים מיוחדים‬
‫‪25‬‬
‫סה"כ שביעות רצון ממליצים‬
‫סה"כ כללי‬
‫‪25‬‬
‫‪60‬‬
‫‪35‬‬
‫‪100‬‬
‫ציון לספק‬
‫מ‪ 0 -‬עד‬
‫‪10‬‬