דבר המערכת - Hyehudi.org

‫פורים שמח לכל בית ישראל‬
‫בס"ד‬
‫בטאון איגוד בני התורה הספרדים • אדר תשע"ז • גיליון ‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫אשריך‬
‫שנתפסת‬
‫על דברי תורה‬
‫‪8 5‬‬
‫הקמתם מדינה‬
‫כדי להרוס את‬
‫היהדות‬
‫ֵאיכָ כָ ה אּוכ ַל‬
‫ָוְר ִא ִיתי‪ְּ ,‬ב ָא ְבדַן‬
‫מֹול ְַד ִּתי‬
‫‪7‬‬
‫רבותי! סכנת‬
‫נפשות ממש!‬
‫בנפשינו הדבר!‬
‫מכתב מיוחד של גדולי ישראל‬
‫וראשי הישיבות שליט”א להורים‬
‫ולמחנכים לקראת ימי הפורים‬
‫‪2-3‬‬
‫דבר המערכת‬
‫הגמרא במסכת מגילה (דף יב‪ ):‬שואלת סתירה בפסוק‪:‬‬
‫"איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי‪ ...‬איש ימי־‬
‫ני"‪ ,‬מדקרי ליה "איש יהודי" משמע שבא מיהודה ומ־‬
‫דקרי ליה "איש ימיני" משמע שבא מבנימין‪ ,‬ומתרץ ר'‬
‫יוחנן (יג‪ ).‬שמרדכי ודאי בא משבט בנימין‪ ,‬ומה שקראה‬
‫לו המגילה "איש יהודי" זה משום שכפר בעבודה זרה‬
‫שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי‪.‬‬
‫מצאנו בחז"ל‪ ,‬שגם אלו שהשתחוו להמן‪ ,‬לא עשו כך‬
‫אלא כלפי חוץ‪ ,‬ובתוכם האמינו בה' ובזו להמן‪ ,‬וכל‬
‫התביעה עליהם היתה שגם כלפי חוץ היה אסור להם‬
‫להראות שום הודאה בהמן‪ ,‬ומשום כך אמר ה'‪ ,‬אתם‬
‫עשיתם רק כלפי חוץ‪ ,‬גם אני אעשה גזירה רק כלפי‬
‫חוץ‪ ,‬ובסופו של דבר אבטל אותה‪.‬‬
‫רואים מכל האמור שגם המאמין בה' וכופר בעבודה‬
‫זרה‪ ,‬אין זה מספיק לכבוש זאת בתוך הלב‪ ,‬אלא יש לה־‬
‫ראות זאת כלפי חוץ‪ ,‬כמו שמרדכי לא קם ולא זע מפני‬
‫המן‪ ,‬ועל אחת כמה וכמה שלא להראות מעין הודאה‬
‫והסכמה‪ ,‬כמו שעם ישראל שבאותו דור השתחוו להמן‪.‬‬
‫בגליון זה הבאנו מקרים ששמענו מבעלי המעשה‪ ,‬על‬
‫חיילים הנראים כחרדים‪ ,‬שכל מטרתם ב'תחפושת' זו‬
‫היא להראות שכביכול אפשר להשאר חרדים בצבא‪,‬‬
‫ובכך אולי יעלה בידם להפיל עוד קרבנות תמימים ומ־‬
‫סכנים למילוי היעדים‪.‬‬
‫אמנם ודאי שלא תתכן מציאות אבסורדית כזו של 'חייל‬
‫חרדי'‪ ,‬משום שאי אפשר להשאר יהודי ירא ה' במקום‬
‫מלא בכפירה‪ ,‬מקום של כחי ועוצם ידי‪ ,‬מקום מלא בפ־‬
‫ריצות ובמכשלות רוחניות לאין ספור וכידוע לכל‪.‬‬
‫אלא שצריך לדעת כי גם אילו היתה מציאות בה ניתן‬
‫לשמור על אורח חיים חרדי בצבא ללא שום בעיה ומ־‬
‫כשול‪ ,‬הרי עצם לבישת המדים היא הודאה כלפי חוץ‬
‫בכחי ועוצם ידי של הצבא‪ ,‬ובכניסה תחת מרות שאינה‬
‫נאמנת להקב"ה והרי היא כעבודה זרה לכל דבר‪ ,‬ואין‬
‫צריך להאריך בדברים כה ברורים‪.‬‬
‫דברים אלו יהיו תמיד לנגד עינינו ולא נכרע למול איומי‬
‫ופיתויי הצבא‪ ,‬ובזכות זה תתבטל גזירת הגיוס הנוראה‬
‫בזמן הזה‪ ,‬כפי שהתבטלה גזירת המן בימים ההם‪ .‬אמן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫האם מותר להתחפש בפורים‬
‫לחייל או שוטר או לא‬
‫לקראת ימי הפורים יצאו גדולי התורה‬
‫וראשי הישיבות שליט”א במכתב‬
‫מיוחד להורים ולמחנכים | “ובוודאי‬
‫שיש לתחפושת השפעה רבה על‬
‫נפש הילדים ושאיפתם בחיים” | “יש‬
‫להזהיר את הילדים הי”ו לבל יתחפשו‬
‫לשוטרים וחיילים וכיו”ב‪ ,‬ואדרבא‬
‫יש לעודדם להתחפש לחכמים‬
‫וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם”‬
‫לקראת ימי הפורים יצאו גדולי התורה‬
‫וראשי הישיבות שליט”א במכתב מיוחד‬
‫להורים ולמחנכים‪“ :‬חנוך לנער על פי דרכו‬
‫ קריאה קדושה להורי ומחנכי תשב”ר”‪,‬‬‫במכתבם המיוחד מזהירים הרבנים שליט”א‬
‫על הסכנה האורבת לפתחנו‪ ,‬כאשר “ראשי‬
‫השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים‬
‫להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את‬
‫דרך התורה הקדושה וללכת להתגייס לצבא‬
‫או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף‬
‫ע”י כל גדולי ישראל זיע”א ויבלחט”א”‬
‫“ועל כן בוודאי שחובה קדושה מוטלת על‬
‫ההורים והמחנכים הי”ו להחדיר בלבות‬
‫הילדים הטהורים כבר מקטנותם את‬
‫ההשקפה הנכונה להתרחק הרחק כמטחווי‬
‫קשת מכל אותם מקומות האסורים‪ ,‬בבחינת‬
‫“חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור‬
‫ממנה”‪.‬‬
‫ומוסיפים הרבנים שליט”א‪“ :‬ועל של עתה‬
‫באנו לקראת ימי הפורים הבעל”ט אשר‬
‫נוהגים ילדי ישראל להתחפש‪ ,‬ובוודאי‬
‫שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש‬
‫הילדים ושאיפתם בחיים‪ ,‬וכדי לחנכם‬
‫להתרחק מן הכיעור והדומה לו בוודאי‬
‫שיש להזהיר את הילדים‬
‫הי”ו לבל יתחפשו לשוטרים‬
‫וחיילים וכיו”ב כדי להבדל מהם‬
‫ומהמונם‪ .‬ואדרבא יש לעודדם‬
‫להתחפש לחכמים וצדיקים כדי‬
‫שישאפו להיות כמותם גדולים‬
‫בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה”‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הנה זכי‬
‫על הת נו ואכשור דרא כא‬
‫שר‬
‫רב‬
‫בו‬
‫ת‬
‫רב‬
‫בו‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ורה ועל‬
‫ילדי ישראל תנוקות‬
‫העבודה בתלמודי‬
‫וכל שאיפתם לגדול בתורה ויר התורה בארץ הקודש ומתחנכים בדשל בית רבן שוקדים‬
‫הקדושות ובכוללים בשקידה מר את שמים טהורה ולהמשיך דרכםרך התורה הקדושה‬
‫ובה יומם ולילה וכמ"ש "שבתי בבית בקודש בישיבות‬
‫אך לצערנו ולח‬
‫את בחורי י רפתנו ראשי השל‬
‫ה' כל ימי חיי"‪.‬‬
‫טון‬
‫מנ‬
‫סי‬
‫ם‬
‫כל‬
‫שר‬
‫העת‬
‫בפיתויים ובאיו‬
‫אל לעזוב את דרך‬
‫לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתו התורה הקדושה וללכת ולהתגיי מים להסית ולהדיח‬
‫ס‬
‫קף‬
‫ו‬
‫ע"י כל גדולי ישראל זיע"א ויבלח לצבא או לשירות‬
‫על כן בוודאי שחוב‬
‫ט"א‪.‬‬
‫ה קדושה מוטלת‬
‫הט‬
‫הורים‬
‫על ההורי‬
‫כבר מקטנותם את ההשקפה ה ם והמחנכים הי"ו‬
‫ל‬
‫ה‬
‫חד‬
‫יר‬
‫ב‬
‫לי‬
‫אותם‬
‫בו‬
‫ת הילדים‬
‫נכונה להתרחק‬
‫מקומות האסורים‬
‫הר‬
‫בב‬
‫ח‬
‫ח‬
‫ק‬
‫ינ‬
‫ת‬
‫כ‬
‫"‬
‫מ‬
‫חנ‬
‫ט‬
‫ח‬
‫וך‬
‫ווי‬
‫לנ‬
‫ער על פי‬
‫קשת מכל‬
‫דרכו גם כי יזקין‬
‫לא יסור ממנה"‪.‬‬
‫ועל ש‬
‫ל‬
‫ע‬
‫ת‬
‫ה‬
‫ב‬
‫א‬
‫נו‬
‫ל‬
‫ק‬
‫נוהגים ילדי ישראל לה ראת ימי הפו‬
‫רי‬
‫ם‬
‫ה‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ל‬
‫"‬
‫ט‬
‫א‬
‫שר‬
‫השפעה רבה על נפש תחפש‪ ,‬ובווד‬
‫אי‬
‫שי‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ח‬
‫פו‬
‫שת‬
‫לחנכם להתר הילדים וש‬
‫אי‬
‫פ‬
‫ת‬
‫ם‬
‫ב‬
‫ח‬
‫יי‬
‫ם‪,‬‬
‫ו‬
‫כדי‬
‫חק מן‬
‫הכיעור והדומה לו‪.‬‬
‫ב‬
‫וודאי‬
‫שי‬
‫ש‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ז‬
‫הי‬
‫ר‬
‫א‬
‫ת‬
‫היל‬
‫לשוטרים וחיילים וכיו"ב כדידים הי"ו לבל יתחפשו‬
‫ל‬
‫ואדרבה יש‬
‫ל‬
‫עו‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ם‬
‫ל‬
‫מיםה ובצדדילקימהם ומהמונם‬
‫ה‬
‫ת‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ש לחכ‬
‫להיות כמותם ג‬
‫ויש‬
‫על ההורים והמחנ‬
‫דוות וליבתםחנוניםבעלתוהצראצהאים וביראת שמים בקם כדי שישאפו‬
‫שיזכו ההוריםכים להרבות בתפיל‬
‫וה‬
‫מחנ‬
‫כים‬
‫לראות רוב נחת דקדושה מבניהם ותשילמזכוידילהיהם‪ ,‬וותיקו"אייםהביבה'הםיהפראי אלוקים אנשי אדומת זשרע קוהדשובבה'טהרה‪.‬‬
‫‪ãòá ïåòîù‬‬
‫‪éð‬‬
‫‪à‬‬
‫‪éì‬‬
‫‪åä‬‬
‫‪åè‬‬
‫‪éô‬‬
‫÷‬
‫‪÷çöé‬‬
‫‪äëøá ÷çöé éáàöø‬‬
‫‪ù ïäë ïåéö‬‬
‫‪ì‬‬
‫‪î‬‬
‫‪ä‬‬
‫‪ïá‬‬
‫‪ù‬‬
‫‪î‬‬
‫‪ò‬‬
‫‪ïå‬‬
‫‪é‬‬
‫‪ò‬‬
‫÷‬
‫‪éæðëù á‬‬
‫‪éçøé ïøäà ïäë ÷çöé‬‬
‫‪÷éôåè ÷çöé‬‬
‫‪é‬‬
‫‪ò‬‬
‫÷‬
‫‪á‬‬
‫‪é‬‬
‫‪ù‬‬
‫‪ø‬‬
‫‪à‬‬
‫‪ì‬‬
‫‪ì‬‬
‫‪å‬‬
‫‪â‬‬
‫‪à‬‬
‫‪éãæé äéøà óñåé éñ‬‬
‫סוק "וכל בניך למודי ה' ורב שלום דבקים" ויהי"ר‬
‫בנייך"‬
‫ו‬
‫ע"ז באנו על החתום‬
‫חבר‬
‫מועצת חכמי התורה‬
‫ראש י‬
‫שיבת "באר יהודה"‬
‫רב קהילת תימן בני‬
‫ר"י‬
‫"פורת יוסף"‬
‫קטמון מלפנים‬
‫ראש י‬
‫ברק‬
‫ראש י‬
‫שיבת "עטרת יצחק"‬
‫רב שכ‬
‫ונת רמת דוד בני ברק‬
‫מ‬
‫ו"צ ורב שכונת בית י‬
‫שראל‬
‫ורבר"י "אוהלי אברהם"‬
‫שכונת שמואל הנביא‬
‫שיבת "באר יהודה"‬
‫ראש כולל כתר‬
‫שלמה ומגיד מישרים‬
‫ראש כולל‬
‫רב ומו"צ‬
‫תורה וחיים בני ברק‬
‫שכונת מקור ברוך‬
‫בס”ד אור יום שני בשבת ראשון לחודש אד”ר הנהד”ר שנת התשעז’ לפ”ג ליצירה‬
‫÷‬
‫‪ø‬‬
‫‪é‬‬
‫‪à‬‬
‫‪ä‬‬
‫÷‬
‫‪ã‬‬
‫‪å‬‬
‫‪äù‬‬
‫‪ì‬‬
‫‪ä‬‬
‫‪å‬‬
‫‪ø‬‬
‫‪é‬‬
‫‪å‬‬
‫‪î‬‬
‫‪ç‬‬
‫‪ø"áùú éëð‬‬
‫חנוך לנער‬
‫על פי דרכו‬
‫אדר תשע"ז‬
‫תשובת הגאון ר’ אהרן ירחי שליט”א רב שכונת מקור ברוך‬
‫בס"ד‬
‫נשאלתי בענינא דיומא בענין תחפושות בפורים‪ ,‬האם מותר ורצוי‬
‫להתחפש ולחפש את הילדים בפורים בתחפושת שאינה ראויה מבחינה‬
‫חינוכית‪ ,‬כגון לשוטר או לחייל או לבחורים נושרים וכדומה‪.‬‬
‫והאם כיון שביום פורים מתחפשים לכל מיני דמויות אפילו של שונאי‬
‫ישראל כגון ערבי מוסלמי וכדו’ ורגילים להתחפש להם גם כדי לגנותם‪,‬‬
‫או שמא אין זה רצוי וראוי לתת לילדינו דוגמא שעלולה לעתיד‬
‫להשפיע עליהם מבחינה רוחנית שלילית ח”ו‪.‬‬
‫לאחר שהאריך לדון בדברי הפוסקים כתב הגאון שליט”א‪:‬‬
‫“ולכאורה אין חשש איסור בזה‪ ,‬ואף הרמב”ם ומר”ן יודו להרמ”א‬
‫להתיר‪ ,‬אך כשנתבונן היטיב נראה שזה אינו אלא להיפך‪ ,‬ואף הרמ”א‬
‫ומהר”י מינץ יאסרו זאת‪ ,‬דשאני לבוש של גבר לאשה ואשה לגבר‬
‫שאינו אלא ליום פורים לבדו ואין חשש שמא ימשך ממנו איסור בשאר‬
‫ימות השנה‪ ,‬שבודאי מה לו וללבוש הזה במשך השנה‪ ,‬וכן לבוש של‬
‫ערבי או מוסלמי וכיו”ב‪ ,‬אין בו חשש שמא ימשך מזה תקלה לעתיד‬
‫ואינו אלא ליומו‪ ,‬ובכה”ג כיון שעושים כן לשמחת פורים שרי לדעתם‪.‬‬
‫משא”כ בלבוש של שוטר וחייל שכידוע דרכינו היא דרך התורה ללמוד‬
‫וללמד לשמור ולעשות‪ ,‬ועיקר חינוך הנוער והילדים הוא שיגדלו‬
‫בתורה ויראת שמים בלבד ותורתם תהיה אומנותם‪ ,‬וזו שאיפת כל‬
‫הורה וכל מחנך‪ ,‬ובפרט כהיום שרבו הטשטושים במחננו והילדים‬
‫רכים ואינם יודעים מה עיקר ומה טפל‪ ,‬וישנם הרבה אנשים שמטרתם‬
‫לזנב הנחשלים שבתוכינו ללכת לצבא וכדו’ ואורבים להם והתוצאות‬
‫מי ישורן‪ ,‬וכבר ראינו בעינינו איך ההולכים לשם אפילו באונס אינם‬
‫חוזרים כמו שהיו‪ ,‬ונחשפים למראות איומות ונוראות ומה יעשה הבן‬
‫ולא יחטא‪ ,‬ולכן יצאו כל גדולי ישראל מבלי יוצא מן הכלל נגד שירות‬
‫צבאי ורק להיות בישיבות הקדושות בלבד‪.‬‬
‫ואם בגיל רך וצעיר שעדיין אין הנער יודע להבחין בין תכלת לקלא‬
‫אילן‪ ,‬ואינו יודע את ההבדל המהותי בין לומדי וחובשי בית המדרש‬
‫לבין אלו שפרשו משם מכל מיני סיבות למיניהם‪ ,‬ואם יתחפשו‬
‫בתחפושות הנ”ל הלא יש חשש סביר שלבוש זה ישפיע עליהם לעתיד‪.‬‬
‫ודבר ידוע הוא שלפי מה שהאדם מתחפש בפורים אנו יכולים לדעת‬
‫את מחשבתו ודרכו האמיתית במשך כל השנה‪ ,‬ונהפוך הוא‪ ,‬פורים הוא‬
‫הדבר שמגלה מה שמסתיר במשך השנה בתחפושת של בן תורה וצדיק‪,‬‬
‫אך באמת בהתנהגותו בפורים נודע דרכו בפנים במשך השנה‪ ,‬ודבר זה‬
‫ידוע לכל מי שיש לו יד ורגל בחינוך והוראה‪ ,‬ולכן לבוש זה המחנך את‬
‫הנער והילד להיות מזוהה עם לובשו ‪ -‬ומכאן המרחק קצר ח”ו ליפול‬
‫ביום פקודה כשיצטרך לעמוד איתן כצור לפני כל מפתה ונוגש‪.‬‬
‫ולכן נראה ברור שאין להתחפש בפורים רק בתחפושות הראויות‬
‫ומכבדות את בעליהן ואת שאיפותיהם‪ ,‬תחפושות של גדולי ישראל‬
‫כגון גאון עוזינו הראשון לציון זיע”א‪ ,‬וכגון הגאון ר’ אלעזר מנחם שך‬
‫זיע”א‪ ,‬ושאר גדולי ישראל‪ ,‬שהתחפושת החיצונית תקרין על נפשו‬
‫הפנימית ותכניס בתוכו שאיפה לגדלות בתורה ותהיה לו לעתיד לאור‪,‬‬
‫ומן התחפושת יושפע עליו קדושת התורה ולהיות כמותם‪.‬‬
‫וזה מסר חשוב לכל הורה ומחנך לשמור מכל משמר את פך השמן‬
‫הטהור לבל יכוסה בכלי חרס מסוכן ודי בזה למי שמבין‪.‬‬
‫וכבר ביאר הגאון מרן ראש הישיבה מו”ר רבינו יהודה צדקה זצ”ל‪,‬‬
‫בספרו קול יהודה‪ ,‬את דברי רבותינו עה”פ‪“ :‬ליהודים היתה אורה” ‪ -‬זו‬
‫תורה‪ ,‬שמדוע לא כתוב “ליהודים היתה תורה” ולמה כתוב אורה ונפרש‬
‫זו תורה‪ ,‬וכן מהו “היתה” לשון עבר‪ ,‬הי”ל לומר “נהיתה” שהיא לשון‬
‫הווה ועתיד‪.‬‬
‫ופירש הרב‪ ,‬שבאמת גם קודם הנס היו לומדים תורה רק לא הבינו ולא‬
‫ראו שהתורה היא אורה‪ ,‬וחשבו ש”במחשכים הושיבני” ‪ -‬זו תלמוד‬
‫בבל‪ ,‬שהכל חשוך וישן ואינו מתאים לדורינו אנו – ‘דור האור והחופש’‪,‬‬
‫אך לאחר הנס הגדול‪ ,‬בראותם יחד תכלת מרדכי‪ ,‬הבינו שאותה תורה‬
‫שהיתה להם מקודם היא האורה האמיתית המזהירה באור יקרות‪ ,‬וזהו‬
‫ליהודים “היתה” אותה תורה “אורה” שהיא האור האמיתי לכל יושבי‬
‫תבל‪.‬‬
‫ויה”ר שיבינו תועים בינה והקב”ה יעזרנו על דבר כבוד שמו להרבות‬
‫חיילים לתורה וליראה‪ ,‬וכל מחשבות שונאי התורה ותומכיהם יכלו‬
‫מהרה והדור קבלוה בימי אחשורוש אמן ואמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הג”ר יצחק כהן שליט”א‬
‫הג”ר משה צדקה שליט”א‬
‫שבט התשע”ה‬
‫לכבוד הבחור החשוב! ‪ .........‬שליט”א‬
‫אחרי שאלת שלומך‬
‫דע בחור יקר! שכל אדם מישראל הקב”ה אוהבו וכמו שכתוב אהבתי‬
‫אתכם אמר ה’‪ ,‬ופסוק זה מדבר עם כל אדם מישראל‪ ,‬ואהבה זו טמון‬
‫בה דאגה לכל מה שאדם מישראל צריך וכמו כן השגחה ושמירה פרטית‬
‫על כל אדם‪ ,‬והקב”ה שמח בזמן שמחתו וכן כאשר הוא בצער גם הקב”ה‬
‫כביכול מצטער עמו‪ ,‬נמצא שע”י הנהגה זו האדם מישראל תמיד הקב”ה‬
‫אתו‪ ,‬וע”ז אמר דוד המלך בתהלים שויתי ה’ לנגדי תמיד וגו’ ומסיים לכן‬
‫שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח והכוונה שאחרי שנודע – שכך‬
‫המצב שהקב”ה הוא כל הזמן נמצא אתו – מתמלא הלב שמחה‪ ,‬ויגל כבודו‬
‫ובשרו ישכון לבטח‪.‬‬
‫וגם אתה בחור יקר! תדע שהקב”ה שומר אותך ודואג לך ומשגיח עליך‪ ,‬ובע”ה‬
‫כמו שיוסף הצדיק שהיה במאסר הקב”ה הוציא אותו משם גם אתה הקב”ה‬
‫יוציא אותך מבית האסורין‪ ,‬ותשוב לשקוד על התורה‪ .‬ובמצב שאתה עכשיו‬
‫תדע שכל מצוה שתעשה‪ ,‬תעשה בשמחה‪ ,‬וכל זמן שתלמד תלמד בשמחה‬
‫לאור האמור‪ ,‬ושכרך יהי’ הרבה מאד‪ .‬ובע”ה תזכה לישועה בקרוב ממש‪.‬‬
‫המצפה לשחרורך‪.‬‬
‫יצחק כהן‬
‫בס”ד ז’ שבט ע”ה‬
‫כל דברי הגאון שליט”א נכונים ואמיתיים וכולנו מצטרפים לעודד ולחזק‬
‫אותך ולה’ הישועה בקרוב‪ .‬יוסף ליברמן‪.‬‬
‫בס”ד למעלת היקר ‪ ................‬הי”ו‬
‫אשריך אשריך שנתפסת על דברי תורה ושכרך רב ועצום ואל תירא ואל‬
‫תיחת‪ .‬וכל המבזים אל תחוש להם כלל ועיקר ואדרבה ואדרבה יגדל‬
‫וישגא שכרך ומעלך ?? כה לחי??‬
‫יעקב חיים סופר‬
‫מצטרף להנ”ל חזק ואמץ לעבוי”ת וה’ יזכינו לגאולה שלמה משה צדקה‬
‫פניות רבות המגיעות לאיגוד בני התורה‬
‫הספרדים‪ ,‬מלמדות על מבוכה רבה בקרב‬
‫בני הישיבות‪ ,‬ומכשולות חמורים בהם הם‬
‫נתקלים בלשכות הגיוס‪ .‬לאחר שרבני האיגוד‬
‫נכנסו לעובי הקורה‪ ,‬מתברר כי בקרב בני‬
‫התשחורת הצעירים שורר חוסר ידע בסיסי‪,‬‬
‫הגורם לבעיות מהותיות בענין זה‪.‬‬
‫איגוד בני התורה הספרדים האמון על הדאגה‬
‫לשלומם של בני הישיבות לבל יפלו חלילה‬
‫לזרועות השמד‪ ,‬החל לקיים כינוסי הדרכה‬
‫לכלל בני הישיבות‪ ,‬בהם ניתנות הרצאות‬
‫ושיחות הכנה על גודל הסכנה האורבת‬
‫לבני הישיבות מכל גייסי הצבא בכלל‪ ,‬ועל‬
‫התחבולות השונות שנוקטים אותם ציידים‬
‫בלשכות הגיוס בפרט‪.‬‬
‫יש לקוות שבחורים המודעים לגודל הסכנה‬
‫ולתחבולותיהם המרושעות של אותם‬
‫הגייסים יצלחו בשלום את כל המוקשים‬
‫הטמונים על כל צעד ושעל בלשכת הגיוס‪,‬‬
‫וינצלו מן הרשת אשר פורסים שם לרגליהם‪.‬‬
‫עם השקת פרויקט הכינוסים המיוחד‪ ,‬החלו‬
‫להגיע פניות רבות מרבני הישיבות הקדושות‬
‫בבקשה לארגן אצלם כינוסים ושיחות‬
‫הדרכה‪ ,‬ועד עתה כבר התקיימו כינוסים‬
‫שכאלו במבחר ישיבות חשובות‪.‬‬
‫בישיבות הגדולות ההרצאות מיועדות לכלל‬
‫בחורי הישיבה ובישיבות קטנות לבני שיעור‬
‫ג’ בלבד‪.‬‬
‫פעמים רבות ובהתאם לאפשרויות‪ ,‬משתתפים‬
‫בכינוסים רבנים מפורסמים‪ ,‬ובדבריהם‬
‫מפליאים להלהיב הלבבות לאהבת תורה‬
‫ויראת שמים‪ ,‬ובחומר איסור עזיבת מקור מים‬
‫חיים לחצוב בורות נשברים‪.‬‬
‫ניתן להזמין כינוס במוקד הטלפוני של‬
‫האיגוד שלוחה ‪.8‬‬
‫הזמנות יתקבלו אך ורק ע”י הנהלת הישיבה או‬
‫בשליחותה!‬
‫הגאון הקדוש המקובל רבי חיים סינואני זצ”ל ליום ההילולא ז”ך אדר‬
‫הרב הגדול‪ ,‬מעוז ומגדול‪ ,‬חסידא קדישא ופרישא‪,‬‬
‫ראב”ד מקודש רבי חיים סינואני זצוקללה”ה‪ ,‬זרח‬
‫אורו בשנת תרנ”ח בתימן‪ ,‬כבר מילדותו התבלט‬
‫בכישרונותיו הייחודיים‪ ,‬בתפיסה מהירה‪ ,‬הבנה‬
‫ישרה וזכרון נדיר‪ ,‬כך קנה שליטה ללא מצרים בכל‬
‫מכמני תורה‪.‬‬
‫בהיותו בגיל ‪ 17‬בלבד(!) קיבל סמיכת חכמים ונכנס‬
‫ללימוד תורת הח”ן‪ ,‬שעד מהרה שלט בה ללא‬
‫מצרים‪ ,‬בשנת תרע”ט התמנה לראב”ד בעיר סינואן‪.‬‬
‫קשר מיוחד היה לו עם הגאון הצדיק המקובל רבי‬
‫מרדכי שרעבי זצ”ל‪ ,‬שהחשיבו לאחד מל”ו צדיקים‪.‬‬
‫בספר “דרך צדיקים” שיצא לזכרו‪ ,‬מסופר באריכות‬
‫רבה על התלאות הרבות שפקדו אותו בעלותו ארצה‬
‫בשנת תש”ח‪ ,‬בפרט במחנה חאשד‪ ,‬שהוקם ע”י‬
‫שליחי הציונות‪ ,‬שרמסו בכח הזרוע ובצורה נוראית‬
‫כל שמץ של יהדות‪ ,‬הרב שעמד בפרץ ונלחם בכל‬
‫כוחו נגד השמד שחוללו הציונים‪ ,‬נפל קרבן לידיהם‬
‫חסרות הרחמים ואף הושיבוהו בכלא בתנאים‬
‫מחפירים‪ ,‬כמתואר שם באריכות‪.‬‬
‫כאשר הגיע לארץ קבע את מושבו בעיר יהוד‪ ,‬שם‬
‫התקבל בשמחה רבה‪ ,‬אמנם סירב בתוקף לבקשת‬
‫התושבים לכהן כרב העיר‪ ,‬משום שלא רצה להיות‬
‫‘רב מטעם’‪.‬‬
‫יתירה מזו‪ ,‬סיפרו לנו בני משפחה‪ ,‬שביום מן הימים‪,‬‬
‫רבי חיים‪ ,‬שנודע כבעל רוח הקודש‪ ,‬הודיע לבני‬
‫משפחתו שהיום יבוא לבקרו זקן כסיל‪ ,‬וכיון שאינו‬
‫רוצה לפגשו עזב את הבית‪ ,‬בשעה ארבע אחרי‬
‫צהרים עצר רכב שרד ליד הבית‪ ,‬ויצא ממנו ראש‬
‫הממשלה הראשון ב‪.‬ג‪ .‬שר”י‪ ,‬שבא להפגש עם הרב‪,‬‬
‫וכמובן לא מצאו בביתו‪ ,‬לשאלת בני המשפחה נענה‬
‫שהרב אינו בבית‪ ,‬המתין לו עד בוש וכשהתייאש‬
‫הלך‪ ,‬לאחר כמה ימים הופיע שוב‪ ,‬הפעם הרב חיכה‬
‫לו בביתו‪ ,‬כאשר ב‪.‬ג‪ .‬מציע לו להיות הרב הראשי‬
‫למדינה‪ .‬הרב ענה לו בתקיפות‪‘ :‬הקמתם מדינה כדי‬
‫להרוס את היהדות‪ ,‬ואם אהיה רב ראשי לא תשמעו לי‪,‬‬
‫לכן איני רוצה להיות שותף עמכם’‪.‬‬
‫דגש מיוחד שם רבינו במאבק על גיוס בנות‪ ,‬באותו‬
‫זמן רבים מהציבור לא הפנימו את הסכנה הנוראה‬
‫שיש אפי’ בשירות לאומי‪ ,‬ורבינו לא חס על כבודו‬
‫ועל גילו המבוגר‪ ,‬וכיתת את רגליו בעיירות‬
‫ובמושבים יחד עם מקורבו הרב עמרם צוברי‪ ,‬ועבר‬
‫מבית לבית להסביר לבנות ולהוריהן שיש בדבר‬
‫איסור חמור של “יהרג ואל יעבור”‪ ,‬ואכן זכה והשיב‬
‫רבים מעוון‪.‬‬
‫נער חילוני שלמד בתיכון‪ ,‬חשקה נפשו בתורה וזכה‬
‫לשוב בתשובה שלמה‪ ,‬אך מכיון שעדיין לא למד‬
‫בישיבה לא היתה לו כל אפשרות להשיג דיחוי‬
‫מהצבא‪ ,‬בצר לו פנה לבחור מישיבת פורת יוסף‬
‫וסיפר לו על מצבו‪ .‬הבחור ששמע על רבינו רבות‬
‫מהרב מרדכי שרעבי‪ ,‬הציע לו לבוא עמו ליהוד‬
‫לרבינו שנודע ברבים בכח ישועותיו ומופתיו‪.‬‬
‫כאשר הגיעו למקום‪ ,‬רבינו חש שלא בטוב ולא נתנו‬
‫להכניסם‪ ,‬הבחורים לא ויתרו והפצירו שוב ושוב‪ ,‬עד‬
‫אשר רבינו בעצמו יצא החוצה לשאול מה בקשתם‪.‬‬
‫הבחור סיפר לו שהשלטונות מבקשים לגייסו עקב‬
‫עברו ואינו יודע מה לעשות‪ ,‬ואמר לרבינו בפחד‬
‫ורעדה‪‘ :‬זה בלתי אפשרי לשמור שם על אורח חיים‬
‫חרדי‪ ,‬כיצד אוכל להיות שם ולא לחטוא’?‪ ,‬נהרו פני‬
‫רבנו ואמר לבחור ‘אל תדאג בעז”ה הממונים שם‬
‫ישכחו את עברך’‪ ,‬וכך היה‪ ,‬הבחור הגיע לשם וקיבל‬
‫את הדיחוי כבחור רגיל‪.‬‬
‫יה”ר וזכותו תגן עלינו ועל כל בחורי ישראל להנצל‬
‫מכל גזירה ועקתא ומכל צרה וצוקה‪ ,‬ויזכו לישב‬
‫תמיד בנחת באהלה של תורה‪ .‬אמן‪.‬‬
‫בדרכם של רבותינו‬
‫מכתב לבן ישיבה שהושלך לכלא‪[ ,‬כן‪ ,‬כאן בישראל] ב’עוון’ רצונו להישאר יהודי כשר‪,‬‬
‫מאת הגאון רבי יצחק כהן שליט”א‪ ,‬ראש ישיבת “אהלי אברהם” ורב שכונת שמואל‬
‫הנביא‪ ,‬ועמו הרבנים‪ :‬הגאון רבי יוסף ליברמן שליט”א‪ ,‬ראש ישיבת “כולל שומרי‬
‫החומות” ורב בשכונת מגוריו של בן הישיבה‪ ,‬הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט”א‪,‬‬
‫ראש ישיבת כף החיים‪ ,‬והגאון רבי משה צדקה שליט”א‪ ,‬ראש ישיבת “פורת יוסף”‪.‬‬
‫קול ה’ בהדר ‪ -‬כינוסי עולם הישיבות‬
‫בחודש שבט פנו אל המוקד הטלפוני הורים‬
‫ובחורים רבים לשאלות‪ ,‬לייעוץ ולקבלת דרכי‬
‫התמודדות אל מול פיתויי ואיומי הצבא ומשת”פיו‪.‬‬
‫עשרות שיחות טלפון נענות מידי יום בקשב רב‬
‫על ידי רבני האיגוד‪ ,‬הנותנים מענה מיידי לכל‬
‫שאלה או בעיה המתעוררת מול רשויות הצבא‪ ,‬כך‬
‫גם האיגוד זוכה לעמוד לימין ראשי ישיבות‪ ,‬ראשי‬
‫כוללים‪ ,‬רמי”ם ורבנים‪ ,‬הפונים בבקשת עזרה‬
‫עבור תלמידיהם‪ ,‬או בבעיות שהתעוררו בהנפקת‬
‫דיחויים על ידי מוסדותיהם‪.‬‬
‫מתוך כל הפונים הרבים‪ ,‬נפתחו בחודש זה (נכון‬
‫לשעת כתיבת השורות) ‪ 136‬תיקים חדשים של‬
‫בחורים ואברכים יקרים שהסתבכו בפועל עם‬
‫רשויות הצבא‪ ,‬והטיפול בעניינם הצריך פתיחת‬
‫תיק במשרדי האיגוד להמשך טיפול ומעקב‪,‬‬
‫להבטיח את השלמת סידור עניינם על הצד הטוב‬
‫ביותר‪.‬‬
‫בעין העדשה‬
‫אשריך שנתפסת‬
‫הג”ר יוסף ליברמן שליט”א‬
‫הג”ר יעקב חיים סופר שליט”א‬
‫"אשריך‬
‫אשריך‬
‫שנתפסת‬
‫על דברי‬
‫תורה‬
‫ושכרך‬
‫רב ועצום"!‬
‫אגף ההסברה‬
‫אגף סיוע‬
‫בכל שאלה ‪ /‬בעיה מול הצבא‬
‫פנה מיד למוקד הסיוע‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫אילוסטרציה‬
‫"‬
‫הליצן הזה‬
‫הוא אני‪...‬‬
‫"‬
‫לא יתכן מצב שבני תורה נמצאים תחת‬
‫החרב של גזירת הגיוס‬
‫אילוסטרציה‬
‫ידוע המעשה באדם שהגיע לרופא שירפא אותו מעצבותו ודיכאונו‪ ,‬אמר לו הרופא יש כאן בעיר ליצן‬
‫מאד מיוחד המעלה חיוך על פני כל רואיו‪ ,‬אולי אם תלך אליו יעלה בידו לשמח אותך‪ ,‬הלה פרץ בבכי‬
‫ואמר‪“ :‬הליצן הזה הוא אני‪.”!...‬‬
‫לפעמים דווקא זה שמנסה להציג בכל יכולתו תדמית מסוימת‪ ,‬מסתיר מאחוריה בדיוק את ההפך הגמור‪.‬‬
‫במוקד הטלפוני של איגוד בני התורה‬
‫הספרדים מצטברים עובדות רבות‬
‫על הנעשה בלשכות הגיוס‪ .‬לקראת‬
‫ימי הפורים הבעל”ט ליקטנו מקבץ‬
‫אקראי של עובדות‪ ,‬שיכלו להיות‬
‫משעשעות‪ ,‬אילולי היה זה נסיון‬
‫מרושע לתעתע באותם בחורי חמד‪,‬‬
‫אשר אינם מעלים על קצה דעתם‬
‫כי מאחורי התחפושת הצדקנית‬
‫מסתתר אומלל שנפל לצבא וכעת‬
‫כל מטרתו היא‪ :‬לגייס! כן! להפיל‬
‫לצבא השמד את אלו אשר בזכותם‬
‫העולם קיים‪.‬‬
‫מספר יוסף חיים ב‪ “ :.‬זמן קצר לאחר‬
‫חנוכה הגעתי לממ”ח (מרכז מיון‬
‫חרדים – תל השומר)‪ ,‬הפקיד סיפר‬
‫לי שהשנה הוא לא אכל סופגניות‪ ,‬כי‬
‫‘התעוררה לו שאלה לגבי הברכה’!‪...‬‬
‫אני כמובן לא נפלתי בתרגיל העלוב‬
‫הזה ולא נסחפתי לדיבורים מיותרים‪,‬‬
‫כך נפטרתי בקלות ויצאתי בשלום‪,‬‬
‫אבל חברי שנכנס אחרי סיפר לי שאותו‬
‫‘צדיק’ ניסה לשכנע אותו במשך שעה‬
‫וחצי לעזוב את הישיבה וללכת לצבא‪.‬‬
‫רחמנא ליצלן‪.‬‬
‫וכדי‬
‫בזיון‬
‫וקצף‬
‫בתקופה האחרונה הגיעה לידי האיגוד‬
‫פניה מבחור ישיבה יקר שמגולל את מה‬
‫שעבר עליו בלשכת הגיוס בתל השומר‪.‬‬
‫לאחר שבדקנו את הדברים בבדיקה‬
‫מעמיקה אנו רואים לנכון להביא כאן את‬
‫הדברים החמורים‪:‬‬
‫מדובר בבחור שגר באחת מערי הארץ‬
‫שאינן חרדיות ולומד בישיבה קטנה‬
‫חשובה בירושלים‪ .‬הבחור מספר שהוא‬
‫נשלח לראיון עם חיילת‪ ,‬ששוחחה עמו‬
‫במשך כמה שעות (דבר חמור כשלעצמו‪,‬‬
‫להושיב בחורי ישראל טהורים לשיחה‬
‫עם חיילות פרוצות רחמנא לצלן)‬
‫וניסתה לשכנע אותו להתגייס‪ ,‬היא אף‬
‫ידעה לומר לו‪“ :‬גם אבא שלך שירת‬
‫גבריאל ש‪ .‬מנתיבות מספר‪:‬‬
‫“כשהגעתי ללשכת גיוס ראיתי חייל‬
‫ש’שקוע בשמיעת שיחה מוסרית’‬
‫בקולי קולות‪ ,‬לפתע ננער ופנה אלי‪:‬‬
‫אה‪ ,‬איזה שיחה! אתה מכיר את הרב‬
‫הזה?‪ ...‬וכך ניסה לפתוח איתי בשיחה‬
‫על תוכן דברי הרב‪ ,‬במהלך הראיון הוא‬
‫גם ניסה לשכנע אותי שבצבא אפשר‬
‫להתעלות ב‪-‬א‪-‬מ‪-‬ת!‪ ...‬כנראה שמי‬
‫שמתחפש מרגיש גם צורך להצחיק את‬
‫סובביו‪ ”...‬מסיים גבריאל באירוניה‪.‬‬
‫שמעון ג‪ .‬מבני ברק שלח למערכת‬
‫תמונות שצילם בבואו ללשכת הגיוס‬
‫בשעת בוקר מוקדמת‪ ,‬בתמונות‬
‫ניתן לראות חיילים המגיעים גלויי‬
‫ראש ובשערי הממ”ח חובשים כיפות‬
‫לראשם‪...‬‬
‫ישנם סיפורים רבים דומים‪ ,‬על חייל‬
‫שהיה ‘שקוע בגמרא’ במשך דקות‬
‫ארוכות ולא שם לב לבחור שנכנס‪,‬‬
‫או חייל שהיה ‘באמצע שנים מקרא‬
‫ואחד תרגום ולא יכל להפסיק’‪...‬‬
‫הגיעו גם עדויות רבות על ‘סיומי‬
‫מסכתות’ הנערכים בלשכת הגיוס‬
‫לעיני המתייצבים‪ ,‬באחת הפעמים‬
‫בצבא אנחנו זוכרים אותו” (למרות‬
‫שאביו גדול ממנה ב ‪ 20‬שנה או יותר‪,)...‬‬
‫במהלך הראיון כשראתה החיילת‬
‫שהבחור חזק ואיתן בדעתו ולא מתכונן‬
‫להשתכנע חלילה‪ ,‬התחילה לבא מכיוון‬
‫אחר ו”טענה” לו ברוב חוצפתה‪“ :‬אתה‬
‫לא בחור ישיבה בכלל‪ ,‬אתה עובד ולא‬
‫לומד”‪ ,‬הבחור כמובן הכחיש מכל וכל‬
‫את הדברים‪.‬‬
‫כאן הגיעה החוצפה לשיא‪ :‬החיילת שואלת‬
‫אותו באיזה ישיבה אתה לומד? ישיבה‬
‫פלונית? בא נראה‪ ,‬אני יתקשר לישיבה‬
‫וישאל אותם! היא מוציאה את הטלפון‬
‫שלה ומחייגת לישיבה ושואלת‪“ :‬הגעתי‬
‫לישיבה פלונית?”‪“ ,‬האם לומד אצלכם‬
‫בישיבה בחור בשם‪“ - , ”?- - -‬לא!” ואז‬
‫היא פונה אל הבחור ההמום ואומרת לו‪:‬‬
‫“אתה רואה שאתה משקר” “בישיבה אמרו‬
‫שאתה לא רשום בכלל אצלם!!!” לאחר‬
‫ההלם הראשוני התעשת הבחור והבין‬
‫שזה לא יכול להיות‪ ,‬הוא התקשר לישיבה‬
‫בעצמו ושאל‪“ :‬התקשרה אליכם כרגע‬
‫אף נתפס ‘מסיים המסכת’ עצמו‬
‫אוכל ושותה במלוא פיו מ’סעודת‬
‫המצווה’ בלא ברכה!! ד’ ישמור‪.‬‬
‫הצבא כמובן דואג שההצגה תהיה‬
‫‘השחקנים’‬
‫ומלבד‬
‫מושלמת‪,‬‬
‫האומללים המחופשים לחרדים‬
‫וצדיקים‪ ,‬יש גם תפאורה מתאימה‪,‬‬
‫כך אפשר לראות במקום ארון ספרי‬
‫קודש‪ ,‬קופות צדקה‪ ,‬תפילין ועוד‪,‬‬
‫גם הקירות מקושטים בתמונות‬
‫ענק של חיילים מחופשים‪‘ ,‬לומדים‬
‫ומתפללים’‪.‬‬
‫לסיום נביא עובדה מזעזעת שסיפר‬
‫א‪ .‬ו‪ .‬אברך צעיר מהדרום‪ ,‬המלמדת‬
‫את הידוע לכולנו על מצבם האמתי‬
‫והמחריד של האומללים נופלי‬
‫המסלולים ‘החרדיים’‪:‬‬
‫“ישבתי מול חייל ‘חרדי’ בלשכת הגיוס‬
‫בבאר שבע‪ ,‬הוא מאד ניסה לשכנע‬
‫אותי שאפשר להישאר חרדי גם בצבא‪,‬‬
‫לפתע נכנסה לחדר חיילת שפנתה‬
‫בטבעיות לאותו פורק עול‪ ,‬ודיברה‬
‫עמו בשפתם ‪ -‬דיבורי שטות וכד’‬
‫שא”א להעלותם על הכתב‪ ,‬הלה‪ ,‬דך‬
‫ונכלם‪ ,‬ניסה לרמוז ש’נדבר אחר כך’‪,‬‬
‫אך היא לא הבינה והמשיכה לפטפט‬
‫מלאי בלתי נדלה של סחי ומאוס‪ ,‬אחרי‬
‫שהלכה‪ ,‬הודה החייל בפה מלא “אותך‬
‫כבר לא אוכל לשכנע‪.”...‬‬
‫אמנם אי אפשר להתכחש למציאות‬
‫הכואבת‪ ,‬שישנם חרדים הנופלים‬
‫לצבא‪ ,‬אולם כידוע אין כמעט‬
‫מציאות שמצבם הרוחני נשאר‬
‫כשהיה‪ ,‬ורובם ככולם מתקלקלים‬
‫ויורדים לבאר שחת‪ ,‬ואף אם‬
‫נשארים במראה חיצוני כבעבר‪ ,‬הרי‬
‫זו רק תחפושת‪ ,‬והדבר דומה לאדם‬
‫שירד מנכסיו ל”ע וממשיך להתהדר‬
‫במלבושי הדר וברכבי פאר וכו’ בכדי‬
‫להסתיר ולחפות על מצבו האמתי‪,‬‬
‫כך אולי ימצא מישהו שעדיין יסכים‬
‫לעשות עמו עסקים‪...‬‬
‫כמובן שכל מי שיש לו שכל‬
‫בקדקודו‪ ,‬לא נופל בפח ולא מתפתה‬
‫להכנס לשיחה עם מי שחפץ ברעתו‪,‬‬
‫אפי’ אם הוא מחופש לחבר הכי טוב‬
‫שלו‪...‬‬
‫אילוסטרציה‬
‫חיילת לשאול אם אני לומד בישיבה?”‪,‬‬
‫מזכיר הישיבה לא הבין על מה הוא מדבר‪...‬‬
‫או אז נודע כי ה’שיחה’ של החיילת עם‬
‫משרד הישיבה‪ ,‬לא הייתה ולא נבראה!!!‬
‫כך ניסתה את מזלה להלך אימים על בן‬
‫ישיבה זך ותמים ולהוליכו שולל‪ ,‬להפילו‬
‫למלתעות צבא השמד ח”ו! אין גבול‬
‫לחוצפה ולעזות הפנים של הצבא!‬
‫יש לציין שזוהי רק דוגמא אחת מתוך‬
‫סיפורים רבים נוספים‪ ,‬מהם עולה תמונה‬
‫חמורה במיוחד‪ :‬הצבא ומשת”פיו אינם‬
‫בוחלים בכל מעשה אשר לא ייעשה‪,‬‬
‫להסית ולפתות בכל דרך‪ ,‬ואף להלך‬
‫אימים בשקרים גמורים על בחורים‬
‫תמימים‪.‬‬
‫מתפקידינו לחשוף את הדברים לעין כל‬
‫ולהתריע בפני תופעות חמורות אלה‪,‬‬
‫במידת הצורך אף תשקל הגשת תביעה‬
‫משפטית על התנהגות הצבא‪ ,‬שאינה‬
‫לגיטימית גם לחוקיהם‪.‬‬
‫לא מדברים על דברים ששייכים לזרם זה או אחר‪,‬‬
‫אין עסקינו בדברים האלה ‪ -‬אנו מדברים על יסוד‬
‫הדת | אין מקום שהם לא מנסים לצוד ולמשוך‬
‫נפשות בישיבות ובכוללים | הכרתי אחד כזה‬
‫שנפל והתגייס‪ ,‬וראיתי עד להיכן הדרדר‪ ,‬רבותי!‬
‫סכנת נפשות ממש! בנפשינו הדבר!‬
‫חייבים להתעורר!‬
‫התאספנו לדבר על המצב הנורא שאנו נמצאים‪,‬‬
‫כולנו מאמינים בני מאמינים שהדברים שיעשו עלינו‬
‫רושם‪ ,‬יעשו רושם גם בשמים‪ ,‬המן הרשע אמר ‘ישנו‬
‫עם אחד’ ‪ -‬ישן העם הזה‪ ,‬כשאנו ישנים למטה‪ -‬ישנים‬
‫גם למעלה‪ ,‬ולכן אנו חייבים להתעורר ולדעת שהיצר‬
‫הרע היום אומר לו כך ולמחר כך‪ ,‬וכך מגיעים למצבים‬
‫נוראיים כשם שהיה בתקופת ההשכלה והקומוניזם‪.‬‬
‫חובל עול מפני שמן‬
‫בגמ’ סנהדרין וחובל עול מפני שמן‪ ,‬בזמן שסנחריב‬
‫צר על ירושלים‪ ,‬נעץ חזקיהו המלך חרב בבהמ”ד‬
‫ואמר‪‘ :‬כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב’‪ ,‬כל‬
‫ללא יוצא מן הכלל‪ ,‬בדקו מדן ועד באר שבע‪ ,‬מגבת‬
‫ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו‬
‫בקיאים בטומאה וטהרה‪.‬‬
‫חיוב כפול ללימוד התורה‬
‫ונשאלת השאלה מנין לחזקיה הלכה זו שעל ביטול‬
‫תורה יש חיוב מיתה בסייף? התשובה‪ ,‬יש לדעת‪-‬‬
‫שיש חיוב לימוד תורה כי הם חיינו וכו’ ובהם נהגה‬
‫יומם ולילה אבל בזמן מלחמה יש חיוב כפול ומכופל‪,‬‬
‫אמר דוד המלך “ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד‬
‫כלותם”‪ ,‬דוד המלך היה עושה מלחמת קודש ע”פ‬
‫סנהדרין ‪ -‬וכמש”כ אדמוני יפה עינים‪ ,‬אומר הגר”א‬
‫אדמוני במזל מאדים שהיה שופך דמים אבל יפה‬
‫עינים‪ ,‬עיני העדה‪ ,‬כולו קודש‪ ,‬אח”כ אסא ביקש; אני‬
‫ארדוף ואתה כלם‪ ,‬ויהושפט שבא אחריו אמר; אתה‬
‫תרדוף ואני אומר שירה‪ - ,‬אך חזקיה המלך אמר; אני‬
‫ישן על מטתי ואתה עושה בהם‪ ,‬וכך היה שסנחריב צר‬
‫על ירושלים ומלאך ה’ הכה בהם בלילה אחד‪.‬‬
‫שואל הרב מבריסק; וכי חזקיה יותר גדול מדוד‪,‬‬
‫שנעשה לו נס בלי שיתאמץ‪ -‬ואפי’ ישן על מטתו?‬
‫מיישב הרב מבריסק‪ ,‬היפך הדבר‪ ,‬בזמן דוד המלך‬
‫היה להם את הזכות ללחום מלחמות ה’ וידעו שלא‬
‫כוחי ולא עוצם ידי עשה לי את החיל הזה‪ ,‬אלא כמו‬
‫שאומר דוד; ‘עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים’‪,‬‬
‫בזכות מי רגלינו עומדות במלחמה? בזכות שערים‬
‫המצויינים בהלכה שהיו לומדים תורה בירושלים!‬
‫אלא‪ ,‬כשיוצאים למלחמת קודש בקדושה וטהרה‪,‬‬
‫באמונה ברורה שה’ אלוקיך הוא הנותן לך כח‬
‫לעשות חיל‪ ,‬לכן היו נוצחין! אבל בזמן חזקיה המלך‬
‫היה חשש שגם אם יצאו למלחמה קדושה‪ ,‬תתערב‬
‫הגאון הגדול רבי שלמה זעפרני שליט”א‬
‫בכינוס איגוד בני התורה הספרדים בבני ברק‬
‫מחשבה של כוחי ועוצם ידי ‪ -‬לכן אמר חזקיה המלך;‬
‫אני ישן על מטתי‪ -‬כשאדם ישן הוא בתכלית האמונה‬
‫של ‘בידך אפקיד רוחי’ ולכן נעץ חרב בבית המדרש‪,‬‬
‫לא מדין ת”ת אלא מדין מלחמה! מדין מלכות! מי‬
‫שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב‪ ,‬כך נראית מלחמת‬
‫קודש בעם ישראל‪ ,‬וכדאיתא במגילה שיהושע יצא‬
‫למלחמה‪.‬‬
‫מדברים על יסוד הדת‬
‫בימים טרופים על אחת כמה וכמה שיש לחזק את‬
‫השבט לוי שבעם ישראל‪ ,‬את הד’ אמות של הלכה‪,‬‬
‫ורבותי אנחנו לא מדברים פוליטיקה‪ ,‬לא מדברים על‬
‫דברים ששייכים לזרם זה או לזרם אחר‪ ,‬אין עסקינו‬
‫בדברים האלה‪ ,‬לא מיניה ולא מקצתיה‪ - ,‬אנו מדברים‬
‫על יסוד הדת‪.‬‬
‫כל בן תורה צריך לדעת ‪-‬שלנו גדול משלהם! אנחנו‬
‫הולכים בקומה זקופה! אנחנו מצילים את כלל ישראל‬
‫ורק בזכות שבט לוי יש קיום לכלל ישראל‪.‬‬
‫ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות!‬
‫כל מה שדברנו היה על המצב שכלל ישראל היו כולם‬
‫“ועמך כולם צדיקים”‪ ,‬ואעפ”כ שבט לוי לא נטלו חלק‬
‫במלחמה כיון שתורתם אומנותם והם יורו משפטיך‬
‫ליעקב‪ ,‬אבל מה זה שייך למציאות הנוראית שאנו‬
‫נמצאים? מרן החזו”א פסק “יהרג ואל יעבור”! לא משל‬
‫ולא מליצה‪ ,‬לא מוסר ולא חסידות; “יהרג ואל יעבור”!‬
‫כשיש נסיונות שכאלה זה יהרג ואל יעבור‪ ,‬לְ ָמה נחשף‬
‫חייל שמתגייס‪ ,‬הכרתי אחד כזה שנפל והתגייס‪ ,‬ודיברתי‬
‫איתו‪ ,‬לפני שנפל היה מדבר עם יראת שמים‪ ,‬מדבר‬
‫בכבוד לחכמים‪ ,‬ואח”כ דיבר ב’סלנג’ הצהל”י‪ ,‬מדבר‬
‫בלשון נוכח אפי’ שאני יכול להיות סבא שלו‪ ,‬ושאלתי‬
‫אותו על הנסיונות שם‪ ,‬איך נראה חדר האוכל‪ ,‬וענה לי‬
‫שבאמת בהתחלה לא הרשיתי לעצמי לאכול עם חיילות‪-‬‬
‫אבל אח”כ לא נעים‪ ...‬מספיק ליצנות אחת שדוחה מאה‬
‫תוכחות‪ ,‬ואח”כ יושבים ביחד ואיזה ליצנות מדברים‪ ,‬ואין‬
‫צריך להאריך‪ -‬מגלה טפח ומכסה אלפי טפחים‪.‬‬
‫רבותי! סכנת נפשות ממש! בנפשנו הדבר‪.‬‬
‫היצה”ר מדבר בחלקלקות‬
‫אמרו רבותינו; יצר הרע דומה לזבוב היושב בין‬
‫מפתחי הלב‪ ,‬לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו‪,‬‬
‫אבל הבעל דבר לא מסתפק בזה‪ ,‬הוא לובש גם את‬
‫האיצטלא הימנית‪ ,‬כשהוא מדבר בשמאל אין לנו פחד‬
‫ממנו‪ ,‬אבל החשש כשהוא מדבר בימין‪ ,‬בחלקלקות‪,‬‬
‫ודאי‪ ,‬תלמד‪ ,‬אבל גם תלמד וגם תהיה בצבא‪ ,‬תהיה בן‬
‫אדם‪ ,‬דיבורים ופיתויים ואיומים‪ ,‬מה יעשה האפרוח‬
‫שלא יתפתה?! לכן‪ ,‬חייבים אנו להתחזק!‬
‫אומרים בתפילה‪ :‬בזכות אבותינו שבטחו בך ותלמדם‬
‫חוקי חיים‪ ,‬מנלן שבזכות הבטחון זכינו לתורה? ‪-‬‬
‫אלא כך כתוב בנביא; ‘זכרתי לך חסד נעוריך‪ ,‬לכתך‬
‫אחרי במדבר’‪ ,‬בזכות הבטחון שבטחו בך‪ ,‬לכן זכינו‪,‬‬
‫האמונה והבטחון ‪ -‬ההקרבה האישית ללכת למקום‬
‫נידח וצלמות‪ ,‬בזכות זה זכינו ל”קודש ישראל ראשית‬
‫תבואתו”‪.‬‬
‫התיבת נח בימינו זה בית המדרש‬
‫תיבת נח היחידה שלנו זה בית המדרש‪ ,‬שם שבט‬
‫לוי‪ ,‬אין לנו מקום אחר‪ .‬בזמן הגזירה של המשכילים‬
‫להכניס לימודי חול בישיבות סגר הבית הלוי את‬
‫ישיבת וואלזי’ן‪ ,‬כי אנחנו לא עושים שינויים‪ ,‬לא‬
‫יתכן מצב שבני תורה נמצאים תחת החרב של גזירת‬
‫הגיוס‪ ,‬וכשאנו נאמין בעקרונות שלנו‪ -‬גזירה עבידא‬
‫דבטלה‪ -‬אבל הכל תלוי בנו‪ ,‬בפרט הציבור הספרדי‪,‬‬
‫אנחנו לא גדלנו במאה שערים ולא בבני ברק‪ ,‬ותמיד‬
‫שאלו אותנו מה התכל’ס‪ ,‬מה תעבוד‪ ,‬מה יהיה‬
‫הפרנסה‪ - ,‬וכי כיום כל השואלים מסודרים יותר‬
‫מאתנו? ודאי שלא!‬
‫מנסים לצוד נפשות‬
‫אנחנו לא מדברים על עוה”ב‪ ,‬מדברים על עולם הזה‪-‬‬
‫העוה”ז שלנו הרבה יותר טוב‪ ,‬ולכן עלינו לעמוד‬
‫כחומה בצורה ולהזהר מהנחש היה ערום ‪-‬ולכן‬
‫על האדם להיות ערום ביראה‪ -‬אסור לאדם ללכת‬
‫בתמימות‪ ,‬אין מקום שהם לא מנסים לצוד ולמשוך‬
‫נפשות בישיבות ובכוללים‪ ,‬כי ציד בפיו ‪ -‬זה עשו‪,‬‬
‫העבודה שלנו לא לישון על המשמר אלא בעירנות‬
‫ולהיות ערום ביראה‪ ,‬ולהתחזק בקבלת עול תורה‬
‫שהמקבל עליו מעבירין ממנו עול מלכות זה גיוס‪,‬‬
‫ועול דרך ארץ זו העבודה‪-‬כשאדם הוא שבט לוי‬
‫באמת אין עליו שליטה‪.‬‬
‫ונסיים בברכה לכל רבני הארגון שעוסקים להסיר‬
‫ממנו הגזירה הנוראה הזו ‪ -‬השי”ת יעזור שהגזירה‬
‫תיבטל בקרוב‪ ,‬אמן‪.‬‬
‫מחוסר מקום הובאו רק עקרי הדברים‪ ,‬את השיחה במלואה ניתן לשמוע במוקד הטלפוני ‪ 02-650-74-94‬שלוחה ‪5-1-7-1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫ֵאי ָכ ָכה אוּ ַכל וְ ָר ִאי ִתי‪,‬‬
‫ְּבאָ ְב ַדן מוֹ ַל ְד ִּתי‬
‫בימים בהם הקציבו‬
‫שלטונות הצבא‬
‫ש ֶר ת ֲא ָל ִפ ים ִּכ ַּכ ר‬
‫ֲע ֶ ׂ‬
‫ֹש י‬
‫ֶּכ ֶס ף ַע ל יְ ֵד י ע ֵ ׂ‬
‫אכ ה להעביר על‬
‫ַה ְּמ ָל ָ‬
‫דת את בני היהדות‬
‫הנאמנה‬
‫אגף הסיוע‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3,500‬‬
‫זו ההזדמנות שלך לעמוד לימין‬
‫אחיך שלא יאבד ולעזור לבחורי‬
‫ׁש ם‬
‫ַפ ָ‬
‫ישראל ְל ִה ָּק ֵה ל ְו ַל ֲע מֹד ַע ל נ ְ‬
‫להנצל ממבקשי רעתם בימי הפורים‬
‫טול לך חלק במפעל ההצלה הגדול‬
‫הזה ותרום לאחד מפעולות ההצלה‬
‫‪2,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫עלות יום‬
‫ממוצע‬
‫באגף הסיוע‬
‫‪₪‬‬
‫עלות תמיכה‬
‫וסיוע לעצור‬
‫‪₪‬‬
‫עלות תיק‬
‫משפטי‬
‫סטנדרטי‬
‫‪₪‬‬
‫עלות תיק‬
‫משפטי‬
‫מורכב כ‪-‬‬
‫‪₪‬‬
‫אגף ההסברה‬
‫‪250‬‬
‫‪1,000‬‬
‫עלות הוצאת‬
‫‪ 1,000‬גליונות‬
‫זעקה ממזרח‬
‫‪₪‬‬
‫עלות הפצת גליון‬
‫זעקה ממזרח‬
‫בעשר ערים‬
‫ברחבי הארץ‬
‫‪₪‬‬
‫‪500‬‬
‫‪5,000‬‬
‫עלות כינוס‬
‫הדרכה לבחורי‬
‫ישיבות‬
‫‪₪‬‬
‫עלות כינוס‬
‫הסברה מרכזי‬
‫‪ /‬בהשתתפות‬
‫גדולי תורה‬
‫‪₪‬‬
‫וּל ַב ֵּקשׁ ִמ ְּל ָפנָ יו‬
‫ָלבוֹא ֶאל ַה ֶּמ ֶל‪ְ ‬ל ִה ְת ַח ֶּנן לוֹ ְ‬
‫כל התורמים יזכו לתפילת שלוחי האיגוד בעצם ימי הפורים‬
‫הקדושים המסוגלים לישועה על קברו של ליבן של ישראל‬
‫מרנא הגאון רבי עובדיה יוסף זיע"א ועל קברו של סידנא‬
‫בבא סאלי רבי ישראל אבוחצירא זיע"א‬
‫לתרומות ולמסירת שמות לתפילה חייגו עכשיו‬
‫תרמו בעמדות‬
‫שלוחה ‪6‬‬
‫‪ 8‬ניתן לתרום בעמדות ההתרמה הדיגטליות 'קהילות' או 'נדרים פלוס' הקיימות בכניסה לבתי הכנסת עבור "איגוד בני התורה הספרדים"‪ .‬תזכו למצוות‪.‬‬