Dagordning årsmöte 2017

Dagordning årsmöte 2017
1 april kl 08.00 – 08.45 på Scandic Crown i Göteborg
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Fastställande av dagordningen
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Mötets behöriga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen vinst eller
förlust
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar
Ordförande:
Vice ordförande:
Skattmästare:
Redaktör:
Biträdande redaktör
Sekreterare:
Styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter:
Språkrepresentanter
Revisorer:
Bidrag till lokalföreningar:
13. Fastställande av årsavgiften
14. Val av styrelseledamöter enl. § 8 i stadgarna
Följande val kommer att göras
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ordförande, nyval
Sekreterare, omval
Representant för franska, nyval
Representant för spanska, nyval
Representant för tyska, omval
Förlagsansvarig, omval
Biträdande redaktör, omval
15. Val av två revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Utseende av firmatecknare
18. Motioner
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas