Dagordning ÅM SARA 2017

Dagordning för Årsmöte SARA
Nässjö 18.03.2017
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokoll.
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande om att mötet blivit utlyst i laga ordning
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelseledamoter och suppleanter
se valberedningens förslag i bilaga
11. Val av revisor
12. Val på 1år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
13. Fastställande för årsavgiften 2016
14. Motioner
Motion gällande Stadgeändringar- Göran Eriksson. Se bilaga
15. Övriga frågor av ej beslutsfattande karaktär
16. Mötet avslutas