Inbjudan och program Nässjö 17 maj 2017

Inbjudan
Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn
Dagvattenguiden erbjuder en utbildningsdag om tillsyn av dagvatten. Under kursen går vi igenom
hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag
om allmänna vattentjänster kommer att beröras. Under kursen diskuteras även olika renings- och
avledningstekniker.
Tid: Onsdagen den 17 maj 2017, kl. 9-16
Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4, Nässjö (Karta)
Arrangör: Dagvattenguiden, en del av VA-guiden i samarbete med WRS AB och Ekolagen Miljöjuridik
Anmälan: www.dagvattenguiden.se/anmalan, senast den 2017-05-02. Anmälan är bindande men
kan överlåtas.
Kostnad: 3200 kr, ex. moms för medlemmar. Ej medlem 3900 kr, ex. moms.
Frågor? Astrid Grinell, [email protected], 018-10 57 01
Mer om kursen
Målgruppen är miljöinspektörer men även andra som behöver kunskap om tillsyn, tillstånd
och lagstiftning. Deltagarna behöver ha viss förkunskap om miljöbalken.
Syftet med utbildningen är att tydliggöra miljökontorens roll i dagvattenregleringen. Föreläsare är
miljöjurist Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik och agronom Jonas Andersson, WRS AB.
Frågor som besvaras i utbildningen:




vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen
hur läser man en dagvattenutredning
kan och bör man skriva tillståndsvillkor
vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?
Varmt välkomna!
Program
Fördjupningskurs dagvatten med fokus tillsyn
Tid
Från 8.30
9.00
10.15-10.30
12-13
14.00-14.15
16.00
Aktivitet
Kaffe
Dagvatten som miljöproblem: Flöden och föroreningar, påverkan på
recipienterna (MKN), behov av rening.
- Jonas Andersson, WRS AB
Introduktion till dagvattenregleringen, kommunen som spindel i nätet.
- Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB
Miljökontorets deltagande i processer enligt PBL. Arbetet med översiktsplan,
remissinstans vid detaljplaneläggning, bygglovgivning och förhandsbesked.
Vilka rättsliga ramar finns i PBL?
- Jonas Christensen
Paus
Att läsa och tolka dagvattenutredningar. Vanliga begrepp och
beräkningsmetodik för flöden och föroreningar. Bedömning av påverkan på
recipienter m.m.
- Jonas Andersson
Miljökontorets dagvattentillsyn enligt MB. Verktyg och möjligheter. MKN, VU,
anmälan eller tillstånd, tillsynsplanering, avgifter. Hur långt upp i nätet
sträcker sig egenkontrollen?
- Jonas Christensen
Lunch
Överblick över reningstekniker för dagvatten och var man hittar relevant
information.
- Jonas Andersson
Tillsyn och kontroll av anläggningar. Vad bör prioriteras vid tillsyn,
provtagningsteknik. Krav på egenkontrollprogram och underhåll. Vad som är
viktigt att tänka på för respektive reningsteknik.
- Jonas Andersson
Kaffe
Miljökontorets medverkanden i planering och tillämpning av lag om allmänna
vattentjänster. Vilka ramar ger LAV? Vilket dagvatten omfattas av lagen krav
med hänsyn till kvalitet och kvantitet. Miljökontoret som kunskapsbank.
- Jonas Christensen
Sammanfattning & utvärdering
Avslutning