pdf, 493 KB Villkor för utplacering av trottoarpratare i Sundsvalls

Stadsbyggnadskontoret
Villkor för utplacering av ”trottoarpratare” i
Sundsvalls centrum
Tillstånd för utplacering av trottoarpratare på offentlig plats som tillhör butiker i
centrum utfärdas av polismyndigheten som anger villkor för tillståndet. Ett av
villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas, dessa kan du läsa om nedan.
Villkoren gäller inom område enligt kartan i bilaga 1.
Tillstånd utfärdas av polismyndigheten. Ett av
villkoren är att kommunens bestämmelser ska följas.
1. En trottoarpratare (modell med rund sarg) ”Proficity” i färg svart per
butik/företag får användas, se modell i bilaga 2. Affischytans storlek får inte
vara större än 500 x 700 mm.
o Alternativ reklamplats i form av väggpratare i svart färg av så kallad
vikmodell kan sättas upp på fasad. Uppsättning av väggpratare ska ske i
samråd med mellan butik/företag, Sundsvalls kommun och
fastighetsägare.
o Butiker i IN-gallerian med separat entré mot Storgatan kan nyttja
möbleringszonen för en trottoarpratare.
o Trottoarprataren eller väggpratare ska placeras i anslutning till den
butik/företag som svarar för trottoarprataren.
o Trottoarprataren får inte placeras närmare gatukorsning än tre (3) meter
och får inte utgöra hinder vi entréer.
2. På Storgatans gågatudel ska trottoarprataren placeras inom möbleringszonen
på plats som anvisats av kommunen. Anledningen till detta beror på gatans
utformning samt hänsyn till de synskadades problem. På Storgatans nedre del,
södra och norra sidan, ska trottoarprataren placeras i trädraden, på plats som
anvisats av kommunen.
3. På gator med gångbanor är huvudregeln att trottoarprataren ska placeras intill
fasad. Trottoarprataren får skjuta ut max 0,6 meter från fasad. Väggpratare får
skjuta ut max 0,3 meter från fasad.
4. På plattbelagda delar av Torggatan, Centralgatan, Nybrogatan och Thulegatan
gäller samma regler som på gångbanor, se punkt 3.
SUNDSVALLS KOMMUN
besöksadress Norrmalmsgatan 4 postadress 851 85, Sundsvall
telefon 060-19 10 00 e-post [email protected] webb sundsvall.se
Stadsbyggnadskontoret
5. På Köpmangatans norra sida ska trottoarprataren placeras i samma rad som
träd och belysningsstolpar, se punkt 3.
6. Vissa gångbanor är för smala för att tillåta trottoarpratare. Dessa gångbanor
framgår av kartan i bilaga 3. På dessa gator kan väggpratare av så kallad
vikmodell användas. Kan också vara lämpligt för butiker med entré i korsning.
Hör gärna med kommunen vad som gäller för just den gatan där Du har Din
verksamhet.
7. Trottoarprataren ska tas in nattetid. För att underlätta gaturenhållningen får
trottoarprataren inte utplaceras före kl. 10.00. Under tider då snöröjning,
sandning och annan vinterväghållning sker, ska trottoarprataren tas in av
affärsinnehavaren. Eventuella skador orsakade av arbete med gatuunderhåll
ersätts inte av kommunen.
8. Vid speciella arrangemang (t.ex. marknadsdagar) kan speciella regler utfärdas
vad avser trottoarpratare.
9. För rätten att disponera offentlig plats gäller av kommunfullmäktige antagen
taxa. Avgiften tas ut av stadsbyggnadskontoret, för närvarande 800:-/år.
10. Om polisen eller kommunen finner att en utplacerad trottoarpratare av något
skäl är olämpligt placerad kommer ägaren att uppmanas flytta den. Uppfylls
inte gällande villkor kommer tillståndet att upphävas
Ansökan görs till polismyndigheten på särskild blankett som finns att hämta hos
polisen eller på polisens hemsida www.polisen.se. Ansökningsavgift ska betalas till
polismyndigheten när ansökan lämnas in, för närvarande 700:-. Polisen begär sedan
yttrande från Sundsvalls kommun, genom stadsbyggnadskontoret. Kommunen har
vetorätt. Tillståndet är skriftligt, personligt och tidsbegränsat.
Vid frågor, kontakta:
Maud Nilsson
E-post: [email protected]
Telefon: 060-19 12 67
SUNDSVALLS KOMMUN
besöksadress Norrmalmsgatan 4 postadress 851 85, Sundsvall
telefon 060-19 10 00 e-post [email protected] webb sundsvall.se
Bilaga 1
Stadsbyggnadskontoret
Område inom vilka särskilda regler gäller för trottoarpratare,
områdesgränsen är markerad i rött
SUNDSVALLS KOMMUN
besöksadress Norrmalmsgatan 4 postadress 851 85, Sundsvall
telefon 060-19 10 00 e-post [email protected] webb sundsvall.se
Bilaga 2
Stadsbyggnadskontoret
SUNDSVALLS KOMMUN
besöksadress Norrmalmsgatan 4 postadress 851 85, Sundsvall
telefon 060-19 10 00 e-post [email protected] webb sundsvall.se
Bilaga 3
Stadsbyggnadskontoret
Karta som visar var trottoarpratare respektive väggpratare får placeras
SUNDSVALLS KOMMUN
besöksadress Norrmalmsgatan 4 postadress 851 85, Sundsvall
telefon 060-19 10 00 e-post [email protected] webb sundsvall.se