Sympati Spanien 170228 alla

Svenska Hamnarbetarförbundet
Avdelning 81
SöderhamnsStuveriochHamnAB
att:PeterWikman
Söderhamn2017-02-28
Kopia: [email protected]
[email protected]
EskilRöné[email protected]
Varselomsympatiåtgärder
DetspanskahamnarbetarfacketCoordinadoraharvarslatomstrejk.Strejkenträder
ikraftfredagenden10mars2017.
IsambandmedattCoordinadoravarsladeomstrejk,sändemanävenenhemställan
omsympatiåtgärdertillSvenskaHamnarbetarförbundet.
SvenskaHamnarbetarförbundetsstyrelseochavdelningarharbeslutatatthörsamma
Coordinadorashemställanochvarslaomsympatistrejk.
Aktionensominnebärtotalarbetsnedläggelseträderikraftden10mars2017kl.12.00
ochvarartillden10mars2017kl.15.00.
Söderhamnden28februari2017
HåkanWoxström
Ordförande
SvenskaHamnarbetarförbundetavdelning81
Bilagor.
Hemställanomsympatiaktion
SvenskaHamnarbetarförbundetavdelning81
Styvje317
82694Norrala
[email protected]
0730-610136