PM för datasekretessen i valreklam

KOMMUNALVALET 2017
PM för datasekretessen i valreklam
• Datasekretessbestämmelserna gäller enskilda kandidaters och deras stödgruppers hantering av
personuppgifter. I valarbete ingår i allmänhet alltid hantering av information om anhängare och
sponsorer, och i valreklamen kan också personuppgifter utnyttjas.
• Planera all hantering av personuppgifter för kampanjarbetet i förväg. Bestäm i vilka sammanhang
personuppgifter samlas in, vilka uppgifter som behövs och för vilket ändamål. Om du önskar samla
in uppgifter ur andra källor än av personerna själva (t.ex. sociala media), ta reda på om dessa källor
får användas.
• För inte in anhängares eller sponsorers personuppgifter i ett register utan deras vetskap. Berätta
öppet om hur informationen används till alla, vilkas uppgifter du samlar. De har rätt att veta vem som
hanterar uppgifterna och för vilket syfte.
• Gör upp en registerbeskrivning som är tillgänglig för alla och där du beskriver hur du har hanterat
personuppgifter. Om du lägger ut information på internet, gör upp en registerbeskrivning för
webbplatsen. En modellblankett kan laddas ner på tietosuoja.fi/sv/ (Material → Blanketter).
• Hantera personuppgifterna omsorgsfullt. Skydda uppgifterna så att de inte är tillgängliga för
utomstående. Ge inte ut eller publicera dem på internet utan grund.
• Använd personuppgifter endast för det ändamål för vilket du har samlat in dem och informerat
respektive personer om (ändamålsbundenhet). Förstör all onödig information om det inte finns
särskild förpliktelse att bevara den.
• Använd inte personuppgifter i valreklam utan att försäkra dig om att du får använda dem för detta
ändamål. Kom ihåg att i valreklamen meddela adresskällan, dvs. varifrån mottagarnas uppgifter har
tagits. Sänd ingen valreklam till personer som har förbjudit det.
• Respektera de registrerade personernas rättigheter. De har rätt att få granska sina egna
personuppgifter, rätt att begära rättelse av fel och rätt att förbjuda att valreklam och
opinionsundersökningar sänds till dem.
• Bekanta dig med dataombudsmannabyråns webbsidor, tietosuoja.fi/sv/ och de guider som finns
där om du behöver mera information i datasekretessfrågor.
Viktigt att bygga förtroende!