Urinseparering, från miljö

miljö
mars 2017
INFORMATION
från miljö- och byggnadsförvaltningen
Urinseparering
Har du ett fritidshus med urinseparerande
toalett eller är intresserad av att installera en
urinseparerande toalett kan den här informationen vara av intresse för dig.
Avloppsvatten innehåller stora mängder växtnäringsämnen, framförallt fosfor och kväve. En
stor del av näringsämnena finns i urinen samtidigt som urinens volym utgör en liten del av
allt avloppsvattnet. Urin innehåller dessutom
mycket låga halter av tungmetaller och i normalfallet, låga halter av sjukdomsframkallande
organismer. Detta gör att urin är ett utmärkt
gödningsmedel till gräsmattor och blommor
på den egna tomten.
Du skapar ett kretslopp
Genom att samla upp urin skapar du förutsättningar för ett kretslopp av näringsämnena och
kan därmed minska utsläppen till vattendrag
nära dig. Fördelar med att separera urin jämfört med att fekalier och urin blandas är att risken för flugor och lukt minskar samt att
fekalierna blir lättare att hantera.
Praktiska tips
För att undvika dålig lukt och bakterietillväxt
i urintanken bör tanken stå svalt, till exempel
nedgrävd i marken. Uppsamlingstanken bör
vara tät, åldersbeständig och tåla ett lågt pHvärde. Urinen går med fördel att lagra till nästa
växtsäsong. Tänk även på att inte sprida urinen
i närheten av vattentäkter. Var noggrann när
du använder toaletten. Om urin och fekalier
blandas så kan dålig lukt uppstå. Om det blivit
stopp eller om flödet börjar bli dåligt går det
bra att rensa med en rensvajer/rensband. Du
bör aldrig använda flaskborstar eftersom de
kan tappa borst som kan leda till svårare stopp.
Vid gödsling med urin
För att växterna ska kunna ta upp näringen bör
man tänka på att:
· Späd urinen med vatten ca 5-10 ggr.
· Sprid urinen på en bevuxen yta.
· Spridningen ska endast ske under växtsäsongen.
· Urinen ska spridas ovanpå marken och inte i
marken
· Urinen bör spridas på kvällen eller vid fuktigt
väder.
Tänk på att om urinen infiltreras ner i marken
medför det risk för att bland annat
vattenbrunnar och badvatten förorenas samt
att du bidrar till utsläpp av näringsämnen.
Permanent boende
Om du i ditt boende får stora mängder urin,
som t ex vid ett permanent boende, så ställer
miljö- och byggnadsnämnden krav på att du
ska kunna lagra urinen minst 6 månader.
Adress: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11
Telefon: 0920-45 66 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.lulea.se
Urinsortering
Det behövs en så pass lång tid för att
eventuella sjukdomsframkallande bakterier i
urinen ska hinna dö. Om det däremot rör sig
om en mindre mängd urin som t ex vid ett
fritidshus så kan du använda det utan att
behöva lagra det först.
Tänk på att all hantering av urin ska ske så att
det inte leder till olägenhet för människors
hälsa eller miljö.
Kontakta oss!
Om du har några funderingar, tveka inte att
kontakta oss på telefon 0920-45 66 00 mellan
kl 9-12, 13-16 vardagar. Under sommaren
mellan kl 9-12 och 13-15.
Mer information
Besök hemsidan Avloppsguiden som är en bra
faktabank, www.avloppsguiden.se
Vår webbplats, www.lulea.se/egetavlopp
Adress: Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11
Telefon: 0920-45 66 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.lulea.se