Handlingsplan psykisk hälsa Älmhult

Älmhult kommuns handlingsplan psykisk hälsa 2017
Nationellt krav/mål
Mått
Kommunmått
Aktivitet
Tidplan/status
Ansvarig
Utifrån genomförd inventering
har behov uppmärksammats
Delaktighet
Ökat antal träffar
med
brukare/närstående
Inflytanderåd startas upp
Implementering under 2017
Enhetschef socialpsykiatrin
Utifrån genomförd inventering
har behov uppmärksammats
Förbättrat
samarbete
boendeplanering
Antal träffar med
OF-teamet
(handläggare,
verkställare,
kommunens HSL)
Kartläggning av behov av boende och
boendestöd
2016-2017
Områdeschef omsorgen om
personer med funktionsnedsättning
Utifrån genomförd inventering
har behov uppmärksammats
Sysselsättning
Ökat antal deltagare
på Ett Självständigt
Liv (ESL)
studiecirklar
Studiecirklar i ESL
2016-2017
Enhetschef socialpsykiatrin
Samordnar Individuell Plan
(SIP)
Delaktighet
Ökat antal utbildad
personal inom SIP
Kommunens utbildare i SIP har
kontinuerliga utbildningstillfällen
2016-2017
Områdeschef individ- och
familjeomsorg