Yttrande — Promemorian Fortsatt giltighet av lagen

Datum
Diarienummer
2017-02-27
1.1.3-2016-7193
Ert diarienummer
U2016/05318/F
GD-2017-50
meiffleel.
Handläggare
Vetenskapsrådet
Victoria Söderqvist
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm
Yttrande — Promemorian Fortsatt giltighet
av lagen (2013:794) om vissa register för
forskning om vad arv och miljö betyder
för människors hälsa
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet har inga synpunkter på förslaget till förlängning av lag
om fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv
och miljö betyder för människors hälsa (2013:794).
Vetenskapsrådet vill dock påpeka vikten av att frågan om hur ett tydligt
rättsligt stöd kan skapas för forskningsdatabaser tas omhand inom ramen
för Forskningsdatautredningen.
Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund och juristen
Victoria Söderqvist, föredragande.
VETENSKAPSRADET
SWEDISH RESEARCH COUNCIL
Postadress/Postal address
Box 1035
SE-101 38 Stockholm
n Stafs röm
Generaldirektör
Victoria Söderqvist
Jurist
Sweden
Besöksadress/Visiting address
Västra Järnvägsgatan 3
Tel: +4640)8-546 44 000
Fax: +46-(0)8-546 44 180
Org. nr/Vat No
202100-5208
[email protected]
www.vr.se
1 (1)