Optiflow - Alfresco

Doknr. i Barium
13682
Dokumentserie
su/med
RUTIN
Optiflow
Giltigt fr o m
2017-03-01
Version
8
Innehållsansvarig: Marcus Jacobsson, Ivasjuksköterska, Thoraxintensivavdelning (marja37); Ritva Wiksjö, Undersköterska,
Thoraxintensivavdelning (ritwi); Anita Lindfors, Ivasjuksköterska, Thoraxintensivavdelning (anijo47)
Godkänd av: Helena Rexius, Verksamhetschef, Verksamhetsledning thorax (helre3)
Denna rutin gäller för: Thoraxintensivavdelning
BAKGRUND
Högt syrgasbehov innebär att det är stor risk för uttorkning av luftvägar
vilket leder till sämre sekrettransport. Aktiv befuktning kan med fördel
användas vid spontanandning, antingen med Optiflow högflödesgrimma
eller via trakeostomi med Optiflow trackanslutning. Detta ger en
kontrollerad syrgastillförsel för patienter med ett högt syrgasbehov, upp till
FiO2 100%. Aktiv befuktning ger en ökad komfort och möjliggör högt
gasflöde utan att uttorkning av luftvägarna sker. Högt gasflöde (>35
liter/min) skapar dessutom låga nivåer av positivt luftvägstryck (1) samt en
spolningseffekt av näsa/svalg vilket minimerar återinandning av koldioxid.
Här beskrivs aktiv befuktning med:
Optiflow högflödesgrimma
Optiflow trackanslutning (tracheostomy direct connection)
Inhalationer via Optiflow
OPTIFLOW NASAL HÖGFLÖDESGRIMMA
Nasal högflödesterapi (NHF) är en behandlingform som möjliggör högt
flöde av blandad luft och syrgas via en Optiflow näsgrimma. Den möjliggör
behaglig och effektiv tillförsel av upp till 100 % syrgas.
MATERIEL
Högflödesmixer
Befuktare Fisher & Paykel MR850 med kablar
Slangset med befuktarbehållare
Sterilt vatten 1 liter
Optiflow näsgrimma
STORLEK
Storleken på grimma ska anpassas så att
piggarna upptar ca 50% av näsborrarnas
mynningar. En för liten grimma gör att en del
av gasflödet ”skjuter utanför” näsborrarna,
vilket gör att högflödesterapin blir mindre
effektiv. Dessutom kan det leda till
värmeobehag i ansiktet och ökad
kondensbildning runt näsan.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 7)
Doknr. i Barium
13682
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
RUTIN
Optiflow
Version
8
UPPSTART
1. Koppla högflödesmixer till luft och syrgasuttag. Anslut kort blå slang
mellan högflödesmixer och befuktarbehållare. Anslut den långa
inspirationsslangen till den andra utgången på befuktarbehållaren anslut en
Optiflow näsgrimma.
2. Gulmärkt kabel behöver endast vara ansluten till inspirationslangen.
Blåmärkt kabel mäter flöde och temperatur i inspirationsslangen.
3. Starta befuktaren och ställ in högflödesmixern på 10 lit/min och O2 % på
21 %. I detta standbyläge kan systemet uppnå arbetstemperatur innan det
kopplas till patienten. Befuktaren ska vara i invasivt läge (tubsymbol).
4. När patienten ska anslutas ställs önskad syrgashalt (O2%) på mixern. Vid
högt syrgasbehov används alltid 100 % initialt. Behåll det låga gasflödet på
10 lit/min tills grimman har satts på patienten, därefter höjs flödet till 20
lit/min.
5. Informera patienten och öka därefter gasflödet till 35 lit/min. Ett flöde på
35 lit/min är lämpligt för de flesta vuxna patienter. Anpassa O2% efter
patientens behov.
GASFLÖDE
Målet med det höga gasflödet är att överträffa patientens maximala
inandningsflöde och därmed skapa en minimal utspädning med rumsluft. På
så vis kommer patienten att få den inställda syrgasmängden (inställd O2% =
verklig FiO2). Flödet från mixern ska vara minst 20 liter/min för att inställd
syrgashalt ska levereras. Maximalt gasflöde som systemet klarar av är 60
lit/min. Om patienten har svårt att vänja sig vid högt flöde kan det gå bättre
med långsammare upptrappning av gasflödet. Sänk flödet till 20 lit/min,
och trappa sedan upp t ex 5 liter i taget, med några minuters mellanrum.
Om det inte går med flöde på minst 35 lit/min kan man pröva att sänka
flödet med 5 liter i taget, och utvärdera. Var observant på om O2% behöver
ökas pga att gasflödet blir lägre än patientens maximala inandningsflöde.
När patienten är van vid Optiflow kan upptrappning av gasflödet göras
snabbare än vid det första tillfället.
TEMPERATUR
Om patienten tycker att värmen är obehaglig, och inte accepterar
behandlingen, kan man i undantagsfall överväga att sänka temperaturen till
NIV-läget (masksymbol). Systemet kommer då inte att leverera optimal
befuktning, även om det är bättre än vanlig syrgas som är kall och torr!
Förklara för patienten att värmen är en avgörande del av behandlingen.
OBS! Stäng aldrig av befuktaren när Optiflow-systemet är kopplat till
patient!
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 7)
Doknr. i Barium
13682
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
RUTIN
Optiflow
Version
8
STANDBYLÄGE
Använd gärna ovan beskrivna standbyläge vid alla tillfälliga
frånkopplingar. Befuktaren kan då fortsätta att vara påslagen utan att
onödiga larm uppkommer och är alltid redo att användas.
PLACERING
Fixera inspirationsslangen med medföljande klämma som fästs vid t ex
skjorta eller örngott. Se alltid till att slangen hänger nedåt från patienten för
att kondensvatten ska kunna rinna ner i slangen och tömmas ner i
befuktarbehållaren. Det finns annars risk att kondensvatten rinner mot
patienten och sprutar ut i näsa/trakeostomi.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 7)
Doknr. i Barium
13682
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
RUTIN
Optiflow
Version
8
OPTIFLOW TRACKANSLUTNING
I samband med ventilatorurträning är Optiflow via trakeostomi
förstahandsval, istället för så kallad tracknäsa. Ofta behövs extra högt
gasflöde för att tillfredsställa det höga inandningsflöde som ofta finns hos
patienter som har vårdats med invasiv ventilatorbehandling. Detta gäller
särskilt vid hög andningsfrekvens och om andningsmönstret är stressat. Ju
högre gasflöde som används desto högre blir luftvägstrycket. Detta kan
motverka en del av PEEP-bortfallet i samband med ventilatorurträning.
MATERIEL
Högflödesmixer
Befuktare Fisher & Paykel MR850 med kablar
Slangset med befuktarbehållare
Sterilt vatten 1 liter
Optiflow trackanslutning
Den blå koppen är skålformad för att kunna fånga upphostat sekret. Kan tas
bort för rengöring (skölj med kranvatten, torka och rengör med
ytdesinfektion). Koppen kan bytas mot ny vid behov (finns separat)
UPPSTART
Systemet kopplas upp på samma sätt som beskrivs på sidan 1-2.
Näsgrimman byts ut mot Optiflow trackanslutning
TALVENTIL
Talventil ger en ytterst begränsad möjlighet att befukta luftvägarna. Genom
att använda Optiflow näsgrimma under den tid talventilen används så kan
patienten få en bättre befuktning och samtidigt adekvat syrgastillförsel.
Man avstår då helt från att koppla syrgas via talventilen.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 7)
Doknr. i Barium
13682
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
RUTIN
Optiflow
Version
8
INHALATIONER VIA OPTIFLOW
INHALATIONER
Inhalationer administreras med nebulisator Aerogen Solo som ansluts med
kabel till drivenhet Aeroneb Pro-X. På detta sätt används Optiflow
näsgrimma/trackanslutning även i samband med inhalation och patienten
slipper använda separat inhalationsmask. Nebulisatorn placeras precis före
befuktarbehållaren, alltså på den torra sidan (efter slangen från
högflödesmixern).
Fördelar med denna nebulisatorplacering är:
Sitter alltid i samma position
Inga frånkopplingar behövs, kan sitta på plats hela tiden
Mindre patientnära, bra ur hygiensynpunkt och tynger inte ner grimman/tracken
Högsta möjliga respirabel dos, dvs patienten andas in maximalt av det nebuliserade
läkemedlet (under förutsättning att gasflödet sänks)
Optimal aktiv befuktning (ingen temperaturpåverkan, därmed mindre risk för
kondensutveckling)
Skonsamt för inhalationsutrustningen när den inte behöver anslutas patientnära
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 5 (av 7)
Doknr. i Barium
13682
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
RUTIN
Optiflow
Version
8
Samma metod används till både högflödesgrimma och trackanslutning.
GÖR SÅ HÄR
Använd spruta/ampull när läkemedel tillförs i nebulisatorn (behållaren
rymmer 4 ml). Ta alltid bort ev. uppdragningskanyl från sprutan då det är
lätt att skada membranet i nebulisatorbehållarens botten.
Låt nebulisatorn sitta kvar efteråt. Läkemedelsrester i nebulisatorn kan
försämra funktionen. Därför ska sterilt vatten 3 ml nebuliseras efter
varje inhalation.
1. Börja alltid med att sänka gasflödet till 15 lit/min (viktigt för att patienten
ska andas in maximalt av läkemedlet)
2. Öka syrgasnivån på mixern till 100% (justeras efter behov av ansvarig
sjuksköterska)
3. Starta nebuliseringen via drivenheten Aeroneb Pro-X
4. Efter avslutad inhalation återställs gasflöde och O2%
5. Nebulisera 3 ml sterilt vatten efteråt
HYGIENRUTINER
Befuktningssystemet byts 1 gång/vecka, märk befuktarbehållaren med
medföljande datumetikett och skriv in på hygienchecklistan.
Sterilt vatten byts vid behov (alltid ny vattenpåse till nytt slangset)
De båda kablarna till befuktaren och mätsensorerna på temperaturkabeln
rengörs med ytdesinfektion.
OBS! Befuktningssystem som inte använts på 24 timmar ska kasseras
och ersättas av nytt vid behov.
Högflödesgrimma och trackansutning rengörs enligt hygienchecklista samt
vid behov med ytdesinfektion. Trackanslutningens spottkopp kan sköljas
under rinnande kranvatten, rengöras med ytdesinfektion eller bytas ut mot
ny vid behov.
Nebulisator Aerogen Solo är enpatients. Vid intermittenta inhalationer
(4 gånger/dygn) har koppen en beräknad livslängd på 28 dagar. Ur
hygiensynpunkt byts Aerogen Solo en gång per vecka samtidigt som
slangsetet byts.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 6 (av 7)
Doknr. i Barium
13682
Giltigt fr.o.m
2017-03-01
RUTIN
Optiflow
Version
8
KONDENS
Kondensvatten som bildas i slangarna kan hällas tillbaka ner i behållaren då vattenånga inte
kan transportera bakterier/virus till patienten!
FELSÖKNING
Om befuktaren inte kommer upp i inställd temperatur, töm ut ev. kondensvatten vid
mätsensorer och kontrollera att slangarna är varma. Se till att temperatursensorn (närmast
patienten) är ordentligt nedtryckt och att anslutningen är vänd uppåt!
Lysdioder visar vad som utlöst ev. larm
Tips: håll in befuktarens ”tysta larm”-knapp för att läsa av aktuell temperatur på flera
mätpunkter
REFERENS
Parke, R., McGuiness, S., Eccleston, M.; Nasal high-flow therapy delivers
low level positive airway pressure. British Journal of Anesthesia 2011, 106
(5).
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 7 (av 7)