Hur många som bryter mot utlänningslagen går i skolan?

Interpellation till För- och grundskolenämndens ordförande
Hur många som bryter mot utläninngslagen går i skolan?
På initiativ från Moderaterna införde Riksdagen 2013 en lag enligt vilken barn till utlänningar, som
genom att uppehålla sig i Sverige bryter mot utlänningslagen, ska få gå i skolan. Dessa kriminella
utlänningar brukar i media kallas för "papperslösa" i ett försök att framkalla blödighetskänslor.
Oftast har de sökt och nekats asyl för att sedan bryta mot lagen genom fortsatt vistelse i landet.
Genom studier av migrationsdomstolarnas verksamhet inser man snabbt på vilka svaga premisser
människor får uppehållstillstånd. Människor får asyl för att de: har dålig tillgång på medicin i
Mongoliet, säger sig vara från Serbien och homosexuella, har AIDS, behöver dialys, påstår sig ha
problem med klanfejder i Albanien, kommer från Uzbekistan och har stämpel i passet, är Uzbeker
och har sökt asyl, hotar ta livet av sig om de utvisas, saknar manligt nätverk i hemlandet, finner
Jesus i Sverige, påstår att barnens mormor vill könsstympa dem, börjat blogga i Sverige, har varit
otrogna, har för få sikhkompisar i Kabul, hävdar att släkten motsätter sig äktenskap, har en elak
farbror, påstår sig riskera tvångsgifte, etc. etc.
Migrationsdomstolarna fungerar mindre som en riktig domstol och mer som ett sätt att lura i
blödiga och godtrogna svenskar att de som får asyl, genom extremt tveksamma asylhistorier utan
tillstymmelse till bevisning, är "flyktingar" vars historia prövats juridiskt och vi ska tycka synd om.
De som trots allt inte lyckas snacka till sig ett uppehållstillstånd hos migrationsdomstol ges numera
gratis skolgång och kraftigt rabatterad sjukvård. Myndigheter uppskattar att antalet
utlänningslagsförbrytare kan komma att öka med 49000 personer de närmaste åren. Jag antar att
problemet med "papperslösa" är betydligt större i södra Sverige än i Umeå. För att kunna bilda mig
en uppfattning om hur det står till med den saken vill jag ha svar på frågorna nedan.
Jag har gjort en kontroll med Skolverket som uppger att Umeå kommun har sökt bidrag för att
människor som bryter mot utlänningslagen går i Umeås skolor och att Umeå för år 2016 beviljades
knappt 292 000 kr i bidrag för detta ändamål.
Utifrån ovanstånde vill jag fråga För- och grundskolenämndens ordförande:
1. Hur många som bryter mot utlänningslagen går i Umeås förskolor?
2. Hur många, som genom sin vistelse i landet bryter mot utlänningslagen, går i Umeås
grundskolor?
3. Hur samverkar Umeå kommun med polisen för att dessa illegala ska kunna utvisas?
4. Anser du att samarbetet med polisen bör förbättras när det gäller att gripa och utvisa människor
som uppehåller sig här olagligen?
Interpellationen är inlämnad av Henrik Agerhäll 2017-02-26