Handlingsplan psykisk hälsa Lessebo

Lessebo kommuns handlingsplan Psykisk hälsa 2017-2020
Förebyggande och främjande insatser
Långsiktiga mål
Öka brukarens
delaktighet och
inflytande i planering
och genomförande av
insatser.
Kortsiktiga mål
Brukaren ska få individuellt
anpassade insatser.
Indikatorer för uppföljning
Mäta antal upprättade
genomförandeplaner och
uppföljningar av
genomförandeplaner.
Aktiviteter 2017
Att utveckla arbetet med
genomförandeplaner och
teamarbete.
Ansvarig
Verksamhetschef
Vård och omsorg
Kortsiktiga mål
Utveckla innehållet i den
befintliga verksamheten.
Indikatorer för uppföljning
Antal medverkare i
gruppverksamheten.
Aktiviteter 2017
Att utveckla gruppverksamheten
inom dagverksamhet för unga
vuxna.
Ansvarig
Verksamhetschef
Vård och omsorg
Aktiviteter 2017
Fortsätta arbetet med utbildning
och registrering i BPSD-registret.
Ansvarig
Hälso- och
sjukvårdschef
Tidiga insatser
Långsiktiga mål
Förebygga och minska
psykisk ohälsa.
Insatser på specialiserad nivå (komplicerad eller allvarlig problematik)
Långsiktiga mål
Att förbättra vård och
omsorg för personer
med demenssjukdom.
Kortsiktiga mål
Att öka andelen
medarbetare med
utbildning.
Indikatorer för uppföljning
Antal registreringar och
handlingsplaner.