Avgifter för RIX-systemet från 1 mars 2017

Dnr 2017-00074
Avgifter för RIX-systemet från 1 mars 2017
Fast månadsavgift
60 000 SEK
Fast månadsavgift
20 000 SEK1
Alla institut
Alla institut som har möjlighet att utnyttja sin rätt till
kredit i RIX genom att man lämnat en pantförklaring.
Total tilläggsavgift månadsvis
3 000 000 SEK
Institut med ”domestika intäkter” på minst 1 miljard
kronor, att fördelas mellan dessa institut efter vars och
ens ”domestika intäkter” 2
Avgift per avsänt överföringsmeddelande
Inträdesavgift
4,50 SEK
125 000 SEK
Avgifter för tjänsten Fullständig central
behörighetsadministration
Avgiften utgörs av en abonnemangsavgift per månad och faktureras separat
två gånger per år.
Månadsavgift
1-10 användare
Fler än 10 användare
1
1 000 SEK
3 000 SEK
Avgiften för pant höjs från 1 maj 2017 då det nya säkerhetshanteringssystem QCMS tas i produktion
Vid beräkning av ”domestika intäkter” används de av Svenska Bankföreningen fastställda
definitionerna och tillämpade sammanställningar över domestika intäkter .
2
Charges for the RIX system as of 1 March 2017
Fixed monthly fee
SEK 60,000
Fixed monthly fee
SEK 20,0003
All institutions
All institutions with the possibility to exercise their right
to credit in RIX through a grant of pledge.
Additional fee paid monthly
SEK 3 000,000
Institutions with “domestic revenues” of at least SEK 1
billion, to be divided between these institutions based
on their individual “domestic revenues” 4
Fee per payment order sent
Entry fee
SEK 4.50
SEK 125,000
Subscription charges for the service complete
central authorisation administration
A subscription charge per month is made and invoiced separately twice a year.
Charge per month
1-10 users
More than 10 users
3
SEK 1 000
SEK 3 000
Charge as of 1 May 2017
When calculating ”domestic revenues" the Swedish Bankers’ Association’s established definitions and
applied compilations of domestic revenues will be used.
4