Röster från Ästad Forum 2017

RösterfrånÄstadForum2017
VifrågadenågraavdeltagarnavaddetyckteomåretsupplagaavÄstadForum:
LiselotteSvensson,S:tNikolaiförsamling
–Jagtycktedetvarväldigtbraattvaramedidethärsammanhangetfrånkyrkanssida
ochfåeninblickivadmanprataromblandföretagochipolitiken.Detvarväldigt
givande.Detvarförstagångenvivarmed,mendetblirsäkertflertillfällen.
–Jagtycktedetvarväldigtbrasamtaligrupperna.Jagträffademångasomvarväldigt
kunnigaochinsattaidetdepratadeom.Detkanskeintealltidvarminafrågor,mendet
varbraattlyssnaindiskussionerna.
LarsPüss,Halmstadskommun
–JagtyckerÄstadForumblirbättreochbättre.Detmestpositivaärattdesomkommer
ditharettstortengagemangochenviljaatthittalösningar–närvisätterossoch
diskuterarfinnsdetenstorsamsyn.Detärbraatthamedsigattvityckerganskalikt
ochvillsammasaker.
–Nubörvibliännumerkonkreta–viharvaritganskavisionära,nuskadetsjösättasså
attvinästagångviseskansummeravadsomhäntsensist.
AnuMajkvist,FöretagarnaVarberg
–Detvarbättreänjaghadeväntatmig.Hadeintesåhögaförväntningariårochblev
positivtöverraskadavinnehållet.Vihadejättebrasamtalruntbordet.Detärdenstörsta
behållningenochdetfannsgottomtidfördialogiår,vilketvarjättebra.
–ÄstadForumgavmycketinspiration–bådefrånandradeltagareochfrånföreläsare.
Ochattfåpratamedandraaktöreriettsammanhangdärtitlarinteärviktigaärmycket
givande.
TeddyEriksson,TomalAB
–Detkännssomattvi,medårensomhargåttmedÄstadForum,kommitnärmareoch
närmarevarandra,politiker,tjänstemänochföretagare.Vifårmerförståelseför
varandra.Engagemangetökarochnärvidiskuteradetillexempelkompetensförsörjning
komdetmångabrainspel.Nuskavikonkretiserasåattdetblirnågotavdet.Viharalla
möjligheterattgöranågotbraavdethärnu.
–Intressantnärolikaföretagfickberätta–detdrivochengagemangsomdevisade
imponerar.Detärbraattallafårdetmedsigochkansehurdetärattvaraföretagare.
Anna‐LenaKarlsson,Laholmskommun
–Detvarförstagångenjagvarmed.Detvarettväldigtvälgenomförtforum.Lagommix
avmingelochsamtal,blandatmedföreläsningarochinspiration.
–Detvarväldigtgivandesamtaligrupperna.Vikompådjupetganskafort,enbramix
medmänniskorochallavarmedisamtaletmedbrafokuspådeämnensomvaruppe
ochmedstorförståelseförvarandrasperspektivpåfrågorna.
StefanBergdoff,Halmstadsförsamling
–Jagharintevaritmedtidigare,mentyckerattÄstadForumvargivande.Dethandlade
omfrågorsomberörossiHalmstadsförsamling.Vibehöverrekryteraochharibland
problematthittamedarbetaretillvåraförskolor.Vidareärdetviktigtatterbjudarätt
utbildningförvårframtidapersonalförsörjningsominomtillexempelgrönytoroch
musikverksamheten.Viharocksåmycketsamverkanmedkommunochregion,till
exempelkringbyggprojekt,ochdetärbraattkunnamötaspådethärsättetoch
diskuteradessafrågor.
–Detviktigaförossärattfortsättavaramedinätverketochkunnaföraframvår
problematikochattodladenyakontakterviharfått.
KristinaKarlsson,RegionHalland
–Jagharintevaritmedtidigare.Jagtycktedetvarkonstruktivadiskussionerochtydligt
attmanvillsammasakförattgöradetbättreförhallänningarnaochförföretagen.Vi
harkommitlångtiHallandisamarbetetmellankommunochregion.Viharettbra
diskussionsklimatochkanprataikonstruktivanda.
–Nackamodellensomdiskuteradeslåterväldigtspännande.Vimåstegöradetlättareför
ungdomarochvuxnasomvillstuderavidare,ochgenomsamverkanmellangymnasium
ochvuxenutbildningfåettheltäckandeutbudavutbildningarutifrånföretagensbehov.
AndersRichardsson,LRFHalland
–Jagtyckteattdetvarettbramöte.Detvarenmycketduktigmoderatorochengod
stämninghelatidenochdetfickdeltagarnaattdelamedsigmeravsinatankaroch
åsikter.Detvarocksåettbrauppläggattvibyttegrupper,vilketgjordeattmanunder
mötetsgångfickpratamedmångaolikamänniskor.Kommandeårvoredetbraomman
fickmedfleryngredeltagare.
–ViiLRFjobbarmycketmedkompetensförsörjningochdetfinnsflerjobbändet
kommernyaungdomarivårbransch.Fråganomframtidakompetenslyftesjupåmånga
olikasättochdetblevbradiskussioneromdetta,tillexempelomhurnyanländakan
varaendelilösningen.
MuzaferaBengtsson,MonAvenue
–DetvarförstagångenpåÄstadForumförmig.Jagtyckteattdetvarvälorganiserat,
mendethadegärnakunnatvaraliteflerföretagareochflerinvandrareeftersomdet
handladeommångfald.
–Detvarbraattviblandadeomgruppernamellandeolikapassen.Detgjordeattvi
bekantadeossmedvarandrapåettannatsätt.Detgavmycketutbyteochdetblev
väldigtkonstruktivasamtal.Allakommedsinatankarochförslagochdetvarverkligen
enbradialogigrupperna.
DanielJönsson,HylteochLaholmskommuner
–Jagkändeattdetfannsviktigaberöringspunkterikommun,regionochnäringslivialla
deområdensomdiskuteradesochdetblevtydligthurviktigtdetärmedsamverkan.Det
kändesocksåattallainsågdetochäröppnaförattsamverka.Dettycktejagvarväldigt
inspirerande.Detvarbrasamtalruntbordet,menenutvecklingsmöjlighetärattdeleds
tydligareavensamtalsledare.
–Deexempelsomgavspåhurföretaghartagitemotnyanländavarintressanta.Detär
viktigtattnågonvågarvisahurmantaremotpåettbrasätt,hurmankanmötade
utmaningarsomfinnsochattmansommindreföretagkanskebehöverhastöditill
exempelettnätverkförattvågasatsa.
JörgenPreuss,RegionHalland
–JagärmycketnöjdmedåretsupplagaavÄstadForum.Detärmångasomvillskapa
ochförbättraochnärviträffassåhärkankraftenriktassåattHallandblirännumer
framgångsrikt.DeltagarnapåmötetharenkänslaförHallandiettstörresammanhang
änbarasitteget.
–Detärviktigtattvidelarvarandrasbilder–mantittarinisammarumfrånolika
nyckelhål.Denhärarenanärsuperviktigförmig,attfåtadelavandrasperspektiv.