Förslag till dagordning

Kom i Konst
Välkommen till Årsmöte 2017 med Kom i Konst
Plats: Omsorgens hus Stora Kraft
Tid: Onsdag den 15 mars kl 18
Mötet börjar med fika och vår gäst Anette Altré från Drömträdgården i Alafors berättar
om trädgårdar och konstnärers trädgårdar.
Runt kl 19 börjar årsmötesförhandlingarna och kvällen avslutas med dragning av
2016 års konstlotteri och närvarolotteri
Kallelse och dagordning
1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och godkännande av dagordning
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av 2 justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
6 Styrelsens verksamhetsberättelse
7 Revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9 Val av ordförande på 1 år
10 Val av 4 ordinarie ledamöter på 2 år och 1 ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval)
11 Val av revisorer
12 Val av revisorsersättare
13 Tillsättande av valberedning, 2 ledamöter på 1 år
14 Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016
15 Bestämmande av medlemsavgiften för verksamhetsår 2018
16 Motioner
17 Övriga frågor
18 Mötets avlutande