Sändlista - Nyköpings kommun

Dnr
BTN14/109
Samhällsbyggnad
Plan- och naturenheten
Sändlista
Externa samrådspartner:
Fastighetsägare enl särskild förteckning
Palstorps samfällighet
Brobyvägens intressenter
Statliga myndigheter:
Trafikverket (e-post)
Länsstyrelsen (+ e-post)
Skogsstyrelsen
Regionala samrådspartners:
Lantmäterimyndigheten
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (e-post)
Posten
Sörmlands museum (e-post)
Lokala samrådspartners:
E.ON Elnät Sverige AB (e-post)
FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (e-post)
Friluftsfrämjandet i Nyköping
Gästabudsstaden
Naturskyddsföreningen Södra Sörmland (e-post)
Polismyndigheten
Södermanlands Nyheter
Kommunbygderådet, Kiladalens intresseförening
Teknisk försörjning:
Skanova Infra Mitt (e-post)
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall AB Värme, Nyköping/Norden (+e-post)
Vägsamfällighet Bergshammars-Åby S:1
Vägsamfällighet Bergshammars-Broby S:1
Internt kommunen: (e-post)
Samhällsbyggnad
-byggenheten (2 ex internpost + e-post)
-mark- och exploateringsenheten
-miljöenheten
-kartenheten
-strategienheten
-plan- och naturenheten
Handikapprådet (endast internpost för kännedom)
Kommunledningskansliet
Räddning och Säkerhet
Division Barn Utbildning Kultur
-Barn och Utbildning
-Kultur och Fritid
Division Social omsorg
Tekniska divisionen
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Plan- och naturenheten
611 83 NYKÖPING
Besöksadress
Västra Kvarngatan 35
[email protected]
www.nykoping.se
Dnr
Ungdomsfullmäktige (endast internpost för kännedom)
Kommunstyrelsen (endast internpost för kännedom)
2/2