Årets medlemsmöte - Golf Club Suédois

Underrättelse om medlemsmöte 2017
Årets medlemsmöte äger rum fredagen den 28 april 11.00 på Golf de la
Grande Bastide, Chemin de Picholines, Chateauneuf de Grasse
Senast 15 dagar innan mötet äger rum kommer kallelse med dagordning och
övriga handlingar att finnas tillgängliga på hemsidan för medlemmar, under
flik Allmän information.
Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet.
Efter mötet bjuder klubben på lunch, vill du delta i den måste anmälan ske
på hemsidan under anmälningar senast 24 april. För att bara delta i
medlemsmötet behövs ingen anmälan.
För att medlemsmötet skall vara beslutsmässigt måste minst 15 % av antalet
röstberättigade medlemmar, dock minst 75 medlemmar vara närvarande
eller representerade genom fullmakt.
I annat fall måste vi ha ett nytt medlemsmöte senast fyra veckor efter
ordinarie medlemsmöte. Om du inte kan delta i mötet är det därför mycket
viktigt att du lämnar fullmakt till Styrelsen.
Det gör du också på hemsidan/min sida, fullmakt. Fyll i tillämplig ruta.
Styrelsen