Fria gymnasieskolan i Haninge

Fria gymnasieskolan i Haninge
Skolan erbjuder
Fria gymnasieskolan i Haninge erbjuder utbildning med hög kvalitet på det Samhällsvetenskapliga programmet med inriktningarna Ekonomi och Samhällsvetenskap.
Inom det individuella valet finns det möjlighet att välja mellan 8 olika inriktningar:
JURIDIK/ JOURNALISTIK/ KULTUR, MUSIK OCH TEATER/ GLOBAL/ FOTO OCH GRAFISK DESIGN/ ÄVENTYR, PRESTATION OCH LEDARSKAP, STADEN, FORNTIDEN OCH FRAMTIDEN/ MÄNNISKAN,
MORALEN OCH SAMHÄLLET.
Skolan har cirka 250 elever och är inrymd i trevliga lokaler vid Handens pendeltågsstation, drygt 20 minuters färdväg från Stockholms central.
Skolans målsättning är
Skolans målsättning är att förbereda eleverna för vidare studier. Skolan vänder sig till elever som ställer höga krav på sin utbildning. Vi har endast behöriga, välutbildade lärare och satsar stora
resurser på god arbetsmiljö med hög datortäthet och modern utrustning. Skolan drivs som ett icke vinstdrivande personalkooperativ och garanterar därmed engagemang och ansvarstagande från
alla anställda. Fria gymnasieskolan i Haninge har varit igång sedan hösten 1995. Under åren har vi släppt mer än 1 200 elever med dokumenterat goda resultat. Besök vår hemsida för att se
elevutvärderingar, kvalitetsredovisningar och senaste SCB-statistiken som visar att våra elever i högre utsträckning studerar vidare efter gymnasiet.
Läs mer om skolans kvalitetsredovisning
Resultat av elevenkät för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), år 2
Svarsalternativen för enkäten har grupperats i två grupper:
- Instämmer = Helt/I huvudsak
- Instämmer inte = Delvis/Inte alls
Svarsfrekvensen för enkäten: 96 %
Antal elever:
69
Antal svar:
66
Andel instämmer (%)
SP
2012
SP 2012 samtliga
skolor (1)
Fria gymnasieskolan i
Haninge 2010
Fria gymnasieskolan i
Haninge 2011
Fria gymnasieskolan i
Haninge 2012
100 %
94 %
98 %
i.u.
100 %
Det råder en positiv stämning och god sammanhållning i min skola 92 %
85 %
98 %
i.u.
92 %
Utvecklingssamtalet med min
mentor/klassföreståndare/handledare känns meningsfullt
85 %
58 %
81 %
i.u.
85 %
Det är arbetsro på lektionerna
88 %
72 %
95 %
i.u.
88 %
Undervisningen håller hög kvalitet
98 %
81 %
100 %
i.u.
98 %
Jag känner till kunskapsmålen
86 %
68 %
89 %
i.u.
86 %
Trygghet/trivsel
Jag känner mig trygg på min skola
Lärandet
Mina lärare samverkar mellan ämnena
89 %
60 %
92 %
i.u.
89 %
Det är stor variation på arbetssätten under lektionerna
67 %
63 %
69 %
i.u.
67 %
Jag får extra hjälp om jag behöver
94 %
77 %
95 %
i.u.
94 %
Lärarna är kunniga i sina ämnen
98 %
89 %
100 %
i.u.
98 %
Lärarna bemöter mig på ett positivt sätt
98 %
89 %
100 %
i.u.
98 %
Mina lärare har informerat mig om vad som krävs för att uppnå de
83 %
olika betygen
79 %
87 %
i.u.
83 %
Inflytande
Jag får vara med och påverka innehållet i undervisningen
62 %
56 %
65 %
i.u.
62 %
Jag har fått möjlighet att påverka hur vi arbetar under lektionerna
64 %
58 %
63 %
i.u.
64 %
Elevernas synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola
92 %
67 %
97 %
i.u.
92 %
Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra elever
94 %
88 %
98 %
i.u.
94 %
Jag kan rekommendera min skola till andra elever
95 %
83 %
97 %
i.u.
95 %
Jag är nöjd med verksamheten i min skola
95 %
77 %
98 %
i.u.
95 %
Helhetsomdöme
Index för lärande
Indexet har bildats med hjälp av de olika frågor som rör förutsättningar för elevernas lärande i elevenkäten.
(Är ett rakt medelvärde av svaren på frågorna under rubriken lärande, dvs alla frågor väger lika.)
SP 2010
SP 2011
SP 2012
SP 2012 samtliga skolor (1)
0.92
i.u.
0.89
0.76
Officiell statistik för Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)
SP 2010
SP 2011
SP 2012
SP 2012 samtliga skolor (1)
Genomsnittlig betygspoäng (slutbetyg år 3)
13.3
i.u.
i.u.
i.u.
Andel elever som slutfört utbildning inom fyra år (Examinationsgrad)
89 %
i.u.
i.u.
i.u.
Andel elever som fick grundläggande högskolebehörighet
85 %
i.u.
i.u.
i.u.
Ytterligare information om skolan hittar du på: skolverket
Officiell statistik har hämtats från Skolverkets webbportal Siris - Statistik: basdata, betyg, provresultat - Gymnasieskola - Jämförelse av betygsresultat över tid
Genomsnittlig betygspoäng
Samtliga kursers poäng multiplicerat med vikt för betyg (där IG = 0, G = 10, VG = 15 och MVG= 20) dividerat med summa poäng för eleven totalt och avser elever som erhållit slutbetyg.
Examinationsgrad
För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. Måttet för t.ex. år 2000 avser andelen av nybörjarna hösten 1996 som erhållit slutbetyg
t.o.m. läsåret 1999/2000.
Högskolebehörighet
För grundläggande behörighet till högskolan krävs slutbetyg från nationellt eller specialutformat program och minst betyget Godkänd på minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett
fullständigt program. Måttet anger andelen elever som uppnått denna behörighet av alla elever med slutbetyg respektive år.
(1) Samtliga skolor avses i detta fall kommunala och fristående skolor i Stockholms län som genomfört kvalitetskriterier för www.gymnasieintagning.se