Kallelse och dagordning årsmöte 2017 (2017-02

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
2017-02-27
Kallelse till årsmöte
Tid:
Onsdag 22 mars 2017, klockan 19:00
Plats:
Maulan, Vendelsömalmsskolan
Dagordning
Mötet öppnas
§1
Fastställande av röstlängd för mötet.
§2
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§3
Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
§4
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
§5
Fastställande av dagordningen.
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
§7
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
§8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§9
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
§ 10 Val av:
• Föreningens ordförande för en tid av ett år.
• Ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
• Revisor jämte suppleant för en tid av ett år (i detta val får ej styrelsens ledamöter delta).
• Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år av vilka en är sammankallande.
§ 11 Avtackning
§ 12 Övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte finns med på
dagordningen för mötet).