Verksamhetsplan 2017 - Värmlands Spelmansförbund

V Ä R M L A N D S
S P E L M A N S F Ö R B U N D
Verksamhetsplan 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utskick av minst 4 medlemsbrev till medlemmar och andra samarbetsföreningar.
Administrera medlemmars instrumentförsäkringar.
Arrangera minst fyra endagskurser för barn och vuxna som innehåller spel, sång
och/eller dans.
Arrangera ett flerdagars folkmusikläger för barn och unga.
Driva ungdomsprojektet ”Folkbeat”, en ensemble som brukar ha minst fyra
sammankomster under året.
Arrangera den årliga spelmansträffen på von Echstedska gården.
Delta på ”Ransätersstämman” där föreningen bland annat ansvarar för programpunkten
”Värmländska spelmän”.
Delta på ”Spelmännens dag” som är under tillställningen ”Gammelvala” i Brunskog,
Arvika.
Öka förbundets närvaro på sammankomster med folkmusiker i Värmland.
Fortsätta att utveckla samarbetet med andra folkmusikaktörer i Värmland såsom Sunne
Danshus, Gränslös Folkmusik, Föreningen Ransäterstämman, Rackstadmuseet och
Västanå Teater.
Fortsätta samarbetet med studieförbundet Bilda.
Utveckla och öka förbundets digitala kommunikation via hemsida, Facebook,
mailutskick och andra digitala plattformar.
Försäljning av befintliga cd-skivor och böcker.
Arrangera minst en medlemstillställning. Exempelvis inspirationskväll, medlemskväll
eller liknande.
Föreningen planerar att fortsätta sin digitala expansion genom att söka pengar för att
utöka och driva det digitala arkivet. I enlighet med den utvidgning som beräknas göras
under 2016 så kommer arkivet bli en mer prestandakrävande webbplats och kommer då
inte längre kunna klara sig utan löpande kostnader. De undersökningar om vad som får
publiceras i arkivet som utförs under 2016 kommer ev. kunna leda till att stora
datamaterial blir tillgängliga under 2017.
Adress
Värmlands Spelmansförbund
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
Telefon
070 – 511 42 36
Johanna Andrén
Plusgiro
13 31 59 - 4
Webbsida och e-postadress
www.varmlandsspelmansforbund.se
[email protected]
V Ä R M L A N D S
S P E L M A N S F Ö R B U N D
Budget
Värmlands Spelmansförbunds fasta kostnader 2017 Budgeterat2017 Utfall2015
Inkomster
Försäljning
Medlemsavgifter
Provisionförsäkringar
Prenumerationpå"VärmländskFolkmusik"
Hyresinkomst
Verksamhetsbidrag,RegionVärmland
Ränteintäkter
500kr 46000kr
2000kr
0kr
2426kr
0kr
0kr
670kr
36003kr
2160kr
0kr
3302kr
10000kr
665kr
Summainkomster
50926kr 52801kr
Utgifter
2000kr Kontorsmaterial&styrelseutlägg
Medlemsavgift,SSR
Medlemsavgift,KarlstadLever
"VärmländskFolkmusik"-medlemsblad/tidning
Hyresutgifter
Porto
Internet
Bankkostnader
Telefon
Resor
Tekniskutrustning
Företagsförsäkring
Revisorskostnad,bokföring
Kursverksamhet
13000kr
150kr
8924kr
4852kr
7000kr
1000kr
1000kr
0kr
2500kr
0kr
4500kr
3000kr
3000kr
2815kr
13600kr
150kr
7240kr
6604kr
6764kr
720kr
882kr
0kr
0kr
0kr
4472kr
0kr
0kr
Summautgifter
50926kr 43246kr
Total
0kr 9555kr
Adress
Värmlands Spelmansförbund
Verkstadsgatan 1
652 19 Karlstad
Telefon
070 – 511 42 36
Johanna Andrén
Plusgiro
13 31 59 - 4
Webbsida och e-postadress
www.varmlandsspelmansforbund.se
[email protected]