Kallelse årsmöte 2017-03-22

Kallelse Årsmöte Intressentföreningen Packforsk, IFP
Tid: Onsdag den 22 mars 2017 kl. 13:00 – 14:30
Plats: Hos Innventia AB, Drottning Kristinas väg 61, Stockholm
eller deltagande via telefon – Ring då in till +46 8 506 269 00 ange kod 223929#
DAGORDNING
1 Mötets öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Fastställande av dagordningen
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
8. Föredragning av revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt
fastställd balansräkning
12. Beslut om arvoden
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter – valberedningens förslag är:
Ronald Bredemo, Smurfit Kappa – ordförande
Agneta Melin, Ambiolex Miljöstrategi AB – vice ordförande
Allan Dickner, IKEA, ledamot
Robert Mattson, Trioplast, ledamot
Mats Lundgren, Ericsson, ledamot
Jerker Jäder, SCA, ledamot
Anna Jonhed, Billerudkorsnäs, ledamot
Lars Wennberg, Tetrapack, ledamot
Inga suppleanter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Proposition från styrelsen
För året 2017 debiteras ingen medlemsavgift
17. Mötets avslutande
Bilagan årsredovisning distribueras på mötet och via hemsidan