. - Länsstyrelserna

FÖRFRÅGAN VID
DIREKTUPPHANDLING
Regional utveckling
Björn Eiderbrant
Datum
Diarie.nummer
2017-03-02
302-5398-2015
302-5399-2015
Förfrågan
Kontaktuppgifter
Länsstyrelsen Värmland
Regional utveckling
Adress
651 86 Karlstad
Kontaktperson
Björn Eiderbrant
Telefon: 010-224 73 25
E-post: [email protected]
Förfrågan
Bakgrund
Länsstyrelsen Värmland har beviljats medel från Europeiska Regionalfonden för två olika ramprojekt
för företagsstöd ”Tillväxt i Värmland 2016” och ”Värmländska företag satsar på klimat, miljö och
energi”. Projekten bedrivs under perioden 2016-2018 med slutredovisning första kvartalet 2019.
I projektet Tillväxt i Värmland 2016 är syftet att stärka regionen genom att stöd till företag som kan
stärka sin konkurrenskraft och därmed få en ökad tillväxt och hållbar regional utveckling.
I projektet Värmländska företag satsar på klimat, miljö och energi är utöver ovanstående att företag
även genomför insatser som leder till en miljödriven utveckling.
Projektbesluten bifogas denna kravspecifikation.
Länsstyrelsen driver projekten som en del av ordinarie verksamhet, dvs det bedrivs med befintlig
personal som både informerar om stödmöjligheter, bedömer ansökningar och granskar dess
genomförande. Enligt projektbeslutet från Tillväxtverket ställs krav på extern utvärdering av projektet
under projektets genomförande.
Omfattning
Vi räknar med att fem rapporter ska lämnas in per projekt till och med januari 2019.
Kvalitet
Rapporterna ska ha den kvalité som krävs enligt de krav som ställs av Tillväxtverket.
Leveransdatum
Leveransdatum är preliminära
30 mars 2017
15 september 2018
15 mars 2018
15 september 2018.
Uppdraget
Uppföljning och utvärdering av projektet kommer att delas in i två separata uppdrag:
FÖRFRÅGAN VID
DIREKTUPPHANDLING
Regional utveckling
Björn Eiderbrant
Datum
Diarie.nummer
2017-03-02
302-5398-2015
302-5399-2015
1. Uppföljning och utvärdering av projektets genomförande.
2. Uppföljning och utvärdering av effekten av beviljade företagsstöd.
Denna förfrågan gäller punkt 1. Punkt 2 kommer att upphandlas separat och eventuellt tillsammans
med Länsstyrelsen Dalarna och Region Gävleborg.
Projektets resultat och genomförande följs löpande av Länsstyrelsens personal. Utöver det så behövs
en extern uppföljning av projektet.
Förslag på tid- och aktivitetsplan för arbetet
Aktivitet
Ungefärlig tid
för
genomförande
mars 2017
Maximal
tidsåtgång
Intervju av projektgruppen. Sammanfattning i korta rapporter
(max 1 A4-sida) som kan skickas till Tillväxtverket
mars 2017
16 tim
Ta del av lägesrapporter samt lämna korta rapporter (max 1 A4sida) som kan skickas till Tillväxtverket
september 2017
8 tim
Lämna korta rapporter (max 1 A4-sida) som kan skickas till
Tillväxtverket
mars 2018
8 tim
Lämna korta rapporter (max 1 A4-sida) som kan skickas till
Tillväxtverket
Lämna korta rapporter (max 1 A4-sida) som kan skickas till
Tillväxtverket
Summa maximal tidsåtgång
september 2018
8 tim
januari 2019
8 tim
Inläsning samt ev möte och genomgång av projekten samt
planering av uppdragets genomförande
16 tim
64 timmar
Pris
Pris beräknat per timme enligt ovan.
Kontaktuppgifter
Uppgifter om organisationsnummer och kontaktuppgift dit tilldelningsbeslut ska skickas.
Kvalificeringskrav
Uppdragstagaren ska redovisa namn på person/personer som ska utföra uppdraget samt styrka
deras kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag genom att bifoga CV och referensobjekt
som styrker erfarenheten.
FÖRFRÅGAN VID
DIREKTUPPHANDLING
Regional utveckling
Björn Eiderbrant
Datum
Diarie.nummer
2017-03-02
302-5398-2015
302-5399-2015
Uppdragstagaren ska kort kommentera förslaget på tid och aktivitetsplan för uppdragets
genomförande. Anbudslämnare får lämna gärna föreslå alternativa sätt att genomföra
uppdraget.
Offert lämnas senast 2017-03-10 till ovanstående e-post. Offerten ska vara giltig tom 2019-03-31.
Frågor besvaras av ovan angiven kontaktperson.
Bilagor:
Projektbeslut från Tillväxtverket med ärendeid: 20200565
Projektbeslut från Tillväxtverket med ärendeid: 20200568
Avtalsutkast 2017-03-02