1 - Mölndals stad

MÖLNDALS STAD
Byggnadsnämnden
Sida 1(2)
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Tid:
Onsdagen den 1 mars 2017, kl. 15.30
Plats:
Folkets hus Viran
I tur att justera:
Raymond Carlsson (reserv Hans Lundin)
Tid och plats för justering:
Senast torsdagen den 9 mars 2017, kl. 16,
stadsbyggnadsförvaltningen
Vid ev. förhinder meddela nämndsekreterare
Christina Jornert [email protected]
Tel 031-315 14 24, 0706 - 911897
ÄRENDEN
1.
Upprop och val av justerare
2.
Ev. ändring i föredragningslistan och ev. anmälan av jäv
3.
Mölndala Fastighets ABs presentation av Forsåkersprojektet ca 30 min.
3.
Information från planeringsutskottet/LÖ
Allmänna ärenden
4.
Meddelanden
5.
Delegeringsbeslut
Bygglov
6.
Alvered 1:24, Alveredsvägen - nybyggnad tvåbostadshus ersättning, bygglov/AF
7.
Dvärred 3:27, Staviksvägen 55 - nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked/AF
8.
Hällesåker 4:53, Gårdaliden 27 - nybyggnad enbostadshus ersättning, bygglov/AF
9.
Stretered 1:191, Tulebov. hus A-D, nybygg. flerbostadshus 30 lgh, bygglov/AF
10. Tulebo 1:82, Tulebovägen 90 - nybyggnad enbostadshus, västra, förhandsbesked/AF
11. Tulebo 1:82, Tulebovägen 96 - nybyggnad enbostadshus östra läget, förhandsbesked/AF
12. Kvarnbyterrassen 6, Kvarnbyterrassen, Delegation flerbostadshus, bygglov/BE, CG
13. Hälsan 3, överklagande av tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende, villavagnar 186 st./SS
14. Sagered 5:1, yttrande till länsstyrelsen/SS
Övriga ärenden
15. Esbjörn Schillersgatan, kvartersnamn/PH
16. Deltagande i konferenser etc.
Information
17. Isyxan 1/BR
18. Dokumenthanteringsplan KLM/PH
19. Verksamhetsberättelse 2016/SS
MÖLNDALS STAD
Byggnadsnämnden
Sida 2(2)
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
20. Ekonomisk rapport/SS
21. Öppna överklagade ärenden
22. Backen 1:75
23. Information om kommande bygglovsbeslut/BR