här - Klimatsmart Byggande

BYGGINDUSTRIN 6/2017
17
byggindustrin.se
Spårvagnen, Storgatan 19,
Stockholm.
Ytterligare information:
http://tinyurl.com/jnyq33c
Bostadsforum 2017
med flera teman
KONFERENS. Årets
bostadsforum har flera
teman. Huvudtemat är
politik, ekonomi, projekt,
trender och marknadsutveckling. Andra temaspår
är kommunal bostadsutveckling och bostadsbyggande, förädling, utveckling och renovering av
bostäder och industriellt
bostadsbyggande.
När: 29–30 mars.
Plats: Clarion Hotell Stock-
holm.
Ytterligare information:
www.bostadsforum.nu
Lär dig göra
livscykelanalyser
UTBILDNING. Livscykelanalyser har en allt mer
framträdande roll i allt
miljöarbete. Under denna
heldag får du lära dig att
göra, läsa och förstå livscykelanalyser enligt metoden och standarden ISO
14044 Life Cycle Assessment. Utbildningen riktar
sig till alla som är i behov
av att kunna ta fram och
förstå livscykelanalyser
inom såväl tillverkande in-
dustri, återförsäljning och
inköp, och offentliga verksamheter: miljöstrateger,
affärsutvecklare, produktoch tjänsteutvecklare,
inköpare, kommuner,
landsting och myndigheter
med krav på rapportering
av klimatpåverkan i ett
livscykelperspektiv.
När: 5 april.
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten
90, Stockholm.
Ytterligare information:
http://tinyurl.com/
gp446gx
Introduktion till
cirkulär ekonomi
KURS. Cirkulär ekonomi
är ett synsätt som vunnit
mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materialla resurser används
mer effektivt, genom
smartare återvinning och
affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och
tjänstefiera. Utbildningen
går igenom olika aspekter
av cirkulär ekonomi och
riktar sig till alla som vill
orientera sig om cirkulär
ekonomi och inspireras
av spännande företagscase och good practice
inom lokal och regional
utveckling, till exempel
företagsledare, ledare
inom offentlig förvaltning,
DINA LEVERANTÖRER
miljö- och hållbarhetschefer, miljösamordnare
och andra ansvariga inom
kommuner, landsting och
myndigheter, affärsutvecklare, produktutvecklare och politiker.
När: 19 april.
Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara strand.
Ytterligare information: http://tinyurl.com/
zbenx6v
Miljö- och
Kemidagarna
KONFERENS. För sjunde
året i rad arrangeras
Miljö- och Kemidagarna
i Göteborg. Varje år delar
arrangörerna in konferensen i olika områden.
Årets fokus är ekonomi,
praktiska fall och ny teknik. I programmet finns
bland annat fördjupning i
hur man kan visa på om
miljö- och kemikaliearbete
är lyckat och lönsamt i
verksamheter genom att
använda nyckeltal. Andra
programpunkter är varför
det är fördelaktigt att byta
ut skadliga kemikalier,
hur man mäter kemikalieframsteg och digitalisering och cirkulär ekonomi.
När: 26–27 april.
Plats: Göteborg.
Ytterligare information:
http://kemidagarna.se
5 FRÅGOR TILL ANDERS EJLERTSSON,
ordförande i Hållbart Byggande i Syd, som arrangerar
seminariet ”Lera i modern inomhusmiljö” tillsammans med Chalmers, men på LTH i Lund den 12 maj.
”Allt fler bostadsföretag
upplever problemen”
1
Vilken gång i ordningen anordnar ni
detta evenemang?
– Sedan Hållbart Byggande i Syd startade
2013 så har vi säkert genomfört ett 50-tal
olika arrangemang, allt från enklare studiebesök till stora konferenser. Men just
industriella lertekniker har vi dock aldrig
tagit upp detta tidigare.
2
Vilka är de primära målgrupperna?
på inomhusmiljön (fuktbuffring och VOC
rening). Genom att använda existerande
industrialiserade lertekniker är det möjligt för större svenska byggprojekt att får
tillgång till dessa fördelar. På konferensen
beskriver både svenska såväl som internationella forskare lerans positiva egenskaper medan byggmaterialleverantörer visar
effektiva och industrialiserade tekniker. – Egentligen alla som intresserar sig för
förbättrad inomhusmiljö. När vi startade
planeringen var vi övertygade om att huvudmålgruppen var beställare och arkitekter,
men den initiala responsen visat en ganska
blandad grupp intresserade. Det är kul att så
många byggfirmor har visat intresse. Det får
oss att känna att vi är rätt ute.
4
– Att använda leran som invändig puts
har väldigt tydliga fördelar. Lera har låg
miljöpåverkan, har låga emissioner och
ger stora estetiska möjligheter, men den
största fördelen är den positiva påverkan
5
3
Varför behövs ett seminarium om
lera i inomhusmiljön?
Byggexpo i Norrland
med stora planer
MÄSSA. Nystartad byggmässa i Norrland som siktar på att bli den största
Vilka tycker du är höjdpunkterna
under dagen?
– Det är svårt att väja något. Vi har en tydlig kunskapsdel på förmiddagen, demonstrationer under en länge lunch och rätt
korta och inte alltid helt strömlinjeformade instick på eftermiddagen. Detta tror jag
ger en helhet som kan vara unik för varje
deltagare. Detta får jag litet diplomatiskt
säga är höjdpunkten.
Hur många besökare förväntar ni ska
komma på detta evenemang?
– Cirka 75 betalande deltagare.
NOM I M E LI N LU N DG R E N
[email protected]
byggmässan i Norrland
– årligen återkommande.
Mässan riktar sig till
företag inom bygg, VVS
och el.
När: 4-5 maj
Plats: Fjällräven Center i
centrala Örnsköldsvik.
Ytterligare information:
www.fjallravencenter.se/