Kallelse Årsmöte 2017 Ridled Roslagen

Välkomna till årsmöte 2017 i
Ridled Roslagen, org. nr. 802430-9729
Tid:
Söndagen den 26 februari 2017, kl 16.00
Plats:
Grim islandshästar, Lohärad. Se vägbeskrivning nedan
Anmälan: Svar via sms senast 23 februari 2017 till:
Caroline Furuvald, Mobil: 0768 – 51 61 07
Jorun Skagerberg har tyvärr meddelat att hon inte fortsätter som Ordförande i
föreningen. Vi är alla ytterst tacksamma för det arbetet Jorun har lagt på
föreningens utveckling!
Valberedningen har svårigheter att hitta en ordförande inför 2017 års
verksamhet. Ett alternativ är att föreningen utser en interimsstyrelse för det
kommande verksamhetsåret.
Beslut om detta fattas på årsmötet den 26 februari 2017.
Om du känner till någon, eller själv känner dig inspirerad att engagera dig i
föreningens utveckling som ordförande, så ta gärna kontakt med valnämndens
ordförande Jan Furuvald på telefon: 0705-70 52 38.
Efter mötet kommer Jenny Dalherus visa bilder och berätta om hur det är att
rida i Sydamerika och vad man kan tänka på då det gäller långritter.
Enkel servering!
Vägbeskrivning
Från Stockholm
Kör E18 mot Norrtälje. Tag av mot väg 77/Uppsala vid Trafikplats RÖSA. Följ väg 77 ca 2 km, tag höger mot
Rimbo/ Arlanda/ Uppsala. Kör ytterligare ca 1 km på väg 77, tag höger i skarp 90-graders kurva - mot Lohärad.
Kör 6 km. Tag vänster mot "V Hållsta". Kör ca 300 m. Stallet ligger på vänster sida av vägen.
Välkommen!
GPS koordinater
Latitud: 59.789
Longitud: 18.552
Förslag till dagordning 26 februari 2017, kl 16.00:
1.
Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Val av justeringsperson och rösträknare
4. Mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av dagordning inklusive övriga frågor
6. Behandling av verksamhetsberättelsen
7. Behandling av ekonomisk berättelse
8. Behandling av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse
i) Fastställande av antal styrelseledamöter
ii) val ordförande
iii) val av ledamöter.
11. Beslut om firmatecknare
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Motioner
15. Fastställande av medlemsavgift för 2017/Betalning av medlemsavgift.
16. Planerade Ridturer 2017
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning