Verksamhetsplan 2017 - Svenska studieförbundet

Godkänd på höstmötet 2016
Verksamhetsplan år 2017
Svenska studieförbundet är de finlandssvenska förbundens eget förbund. Svenska
studieförbundets huvudsakliga verksamhet är att stöda medlemsförbunden i deras
strävanden och att fungera som förbundens förbund. Målgruppen är alla finlandssvenska
förbund. Förbundet har 58 medlemmar, vilket gör förbundet till en samlande kraft för
civilsamhället i Svenskfinland.
Studieförbundet, som under 2015 och 2016 började bygga upp sin verksamhet och sin
identitet som självständigt förbund, kommer under år 2017 att fortsätta arbeta för att stöda
medlemsförbunden. På basen av resultaten från Besöksrundan, där verksamhetsledaren
besökt Studieförbundets medlemsorganisationer under hösten 2015 och 2016, kommer vi
under år 2017 att satsa på och att fortsätta med nätverksverksamhet, att vara en plattform
för samarbete, att skapa mötesplatser, ordna evenemang, bevaka gemensamma intressen
samt informera om och lyfta fram aktuella frågor och teman. I övrigt kommer
Studieförbundet att initiera och upprätthålla verksamhet baserat på de behov som finns
bland medlemsförbunden, samt inleda projekt med fokus på nytta för medlemmarna.
Våra värdelöften
Möjligheter:
Tillgänglighet:
Professionalitet:
Lyhördhet:
Omtänksamhet:
Studieförbundet skapar mötesplatser för kompetensutveckling och
bevakar gemensamma intressen
Studieförbundet arbetar på nära håll tillsammans med och för
medlemmarna
Studieförbundet erbjuder sakkunskap och stöd när de egna resurserna
inte räcker till
Medlemsförbundens behov är utgångspunkten för all verksamhet
Studieförbundet prioriterar personligt bemötande och serviceinriktade
initiativ
Våra medlemmar
Svenska studieförbundet har 47 egentliga och 11 samverkande medlemmar. Medlemmarna
är finlandssvenska förbund och centralorganisationer. Som förbundens förbund ska
Studieförbundet göra det för förbunden, som ingen annan gör. Vi är lyhörda för förbundens
behov, både gällande tjänster, utbildning och i övrigt. Konkreta lösningar på utmaningar som
är gemensamma för många av våra medlemsförbund ska snabbt kunna åtgärdas.
Studieförbundet arbetar på nära håll med och för medlemmarna.
Inom Studieförbundet arbetar vi strategiskt med att skapa en känsla för Studieförbundet.
Alla medlemsförbund ska känna att de har nytta av att vara medlemmar och målsättningen
är att alla medlemsorganisationer under verksamhetsåret ska delta i någon av våra
verksamhetsformer. Studieförbundet jobbar också aktivt för att medlemsförbunden ska
samarbeta och sinsemellan dra nytta av varandra.
Studieförbundet delar ut vandringspriset Årets förbund, som instiftades för att stimulera
Studieförbundets medlemmar att aktivt verka enligt sina stadgar och lyfta fram sina
bedrifter.
Vår verksamhet
Verksamheten inom förbundet utgår långt från medlemmarnas behov och önskemål. Under
Besöksrundan kom det fram många olika slags behov, önskemål och förslag. Medlemskåren
är bred och verksamheten inom förbunden väldigt varierande. Trots det finns det många
gemensamma teman och utmaningar. Studieförbundet förstärker medlemsförbundens
kapacitet genom att frigöra deras resurser till den egna kärnverksamheten till följd av
kompletterande service.
Nätverk för personer inom organisationerna
En av de viktigaste delarna av Studieförbundets verksamhet handlar om att sammanföra
personer och bygga upp nätverk. Det finns ett påvisat behov av mera samarbete
organisationerna emellan. Tanken är att personer som arbetar med liknande uppgifter inom
olika förbund kan ha nytta och glädje av varandra. Också personer med helt olika uppgifter
kan vara till nytta för varandra. Studieförbundet vill skapa mötesplatser och utgår från
tanken om att tillsammans är vi starkare. Många av de utmaningar förbunden och personer
inom förbunden har är gemensamma och genom att ventilera och diskutera kan man uppnå
många fördelar.
Inom de olika nätverken ordnas både fysiska träffar kring olika för gruppen relevanta teman
och möjligheter att nätverka på nätet. Nätverken är öppna för alla som verkar inom
finlandssvenska förbund och centralorganisationer inom tredje sektorn. Som en utvidgning
av nätverken och enligt de behov och önskemål som kommer fram kan hel- eller
halvdagsseminarier för en bredare målgrupp ordnas samt studieresor.
Nätverken som redan fungerar fortsätter med träffar kring olika teman: informatörerna,
verksamhetsledarna, förbundens allt-i-allon (kanslister/sekreterare), ekonomer samt kursoch utbildningsplanerare. Dessutom ordnas nätverkningsmöjligheter för personer som
arbetar ensamma. I mån av möjlighet ordnas träffarna på olika orter, även om huvuddelen av
de fysiska träffarna är i Helsingfors eftersom majoriteten av förbundskanslierna finns där.
En viktig målgrupp är också de förtroendevalda inom förbunden. Som en fortsättning på
Styrelsedagarna hösten 2016 ordnas en ordförandedag på hösten.
Påverksansarbete och intressebevakning
Studieförbundet publicerar en rapport från Besöksrundan, som gjordes under hösten 2015
och 2016. Rapporten är ett led i att dels lyfta fram aktuella trender och dels att presentera
hur förbundsfältet ser ut, både för våra medlemmar så de kan se sin egen organisation i ett
finlandssvenskt sammanhang och för övriga intresserade.
Studieförbundet för medlemsförbundens talan i större sammanhang och samarbetar med
finska organisationer för att bevaka de svenska förbundens intressen. Studieförbundet är
medlem i Pohjola-Norden och i Suomen Kylätoimikunta. Under året söker Studieförbundet
aktivt nya nätverk och samarbetsmöjligheter i Svenskfinland, Finland och Norden.
Svenska studieförbundet är en liten aktör som snabbt och smidigt kan reagera på ärenden
som dyker upp. I samarbete med våra medlemmar har vi möjlighet att snappa upp signaler i
god tid. Som en bas för detta fungerar också nätverksträffarna, där aktuella saker kommer
upp.
Under våren ordnas ett seminarium kring intressebevakning och påverkansarbete. Många
förbund har detta som en stor del av sin verksamhet. Målsättningen med seminariet är att
samla dem som arbetar med intressebevakning, diskutera behov och möjligheter till
samarbete och vilken sorts stöd medlemsförbunden på sikt skulle ha nytta av i sitt eget
påverkansarbete. Seminariet utmynnar också om möjligt i en intressebevakningsstrategi för
Studieförbundet.
Projekt
Under året kommer ett projekt kring hur förbunden kan arbeta med sin synlighet att köra
igång. Inom projektet ordnas bland annat en serie med föreläsningar och workshops där
främst mindre förbund får stöd och hjälp med att jobba kring sitt budskap, definiera sina
målgrupper, lära sig mer om foto och video samt hur man med små resurser kan dra maximal
nytta av olika sociala medier.
Vi fortsätter också diskussioner om samarbetsprojekt med olika parter och planerar och
utreder möjligheten att dra igång olika projekt.
Information och kommunikation
Under året börjar Studieförbundet ge ut en webbaserad tidning. Syftet är att genom
redaktionellt material bevaka gemensamma intressen, att informera om och lyfta fram olika
frågor och aktualiteter och att presentera olika aspekter av våra medlemmars verksamhet
för varandra. Som ett sammandrag av tidskriften ges också en årsbok ut.
Studieförbundet upprätthåller en webbsajt, skickar ut nyhetsbrev och kommunicerar via
sociala medier för att informera om sin egen verksamhet och annat aktuellt och relevant för
målgruppen.
Samarbete
Studieförbundet strävar till att agera sammanlänkande part och plattform i många olika
ärenden. Vi kan vara samarbetspart eller huvudman för evenemang och projekt som riktar
sig till målgruppen. I samarbete med våra medlemmar och andra organisationer ordnar vi
evenemang och projekt som är till stöd för våra medlemmar. Studieförbundet samarbetar till
exempel med Bildningsalliansen kring projektet Kvinnor berättar och med Sydkustens
landskapsförbund kring projektet Föreningar tillsammans.
Studieförbundet är delägare i Webbhuset Ab. Studieförbundet har en representant i
Webbhusets styrelse.
I samarbete med Svenska folkskolans vänner erbjuds medlemmarna i Studieförbundet
fortsättningsvis möjlighet att gratis använda Festsalen G18 under måndagar, tisdagar och
onsdagar.
Under året kommer Studieförbundet att se hur vi kan följa upp olika projekt och satsningar
som rör förbunden i Svenskfinland. I samarbete med olika parter kommer vi att ta reda på
effekten av olika satsningar för att kunna förse förbunden med matnyttig information.
Studieförbundet följer också med forskning som berör tredje sektorn i Svenskfinland.
Administration och ekonomi
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Vårmötet är i april och höstmötet
inom oktober-december. Styrelsen ansvarar för förbundets intressen och förvaltning mellan
förbundsmötena. Styrelsen sammankommer regelbundet och i början av hösten ordnas ett
utvärderings- och planeringsseminarium för styrelsen. Det operativa arbetet sköts av
verksamhetsledaren. Studieförbundets kansli finns i SFV-huset G18 i Helsingfors.
Studieförbundet har fått verksamhetsbidrag av Svenska folkskolans vänner för att komma
igång med verksamheten och vi ansöker om fortsatt understöd. Dessutom kommer
Studieförbundet att ansöka om bidrag och understöd från olika fonder och stiftelser samt
projektunderstöd. Medlemsavgifterna är också en viktig del av finansieringen.