Checklista Digital kompetens grundskola

CHECKLISTA
Checklistan utgår från den av utbildningsnämnden antagna Plan med riktlinjer för digital
kompetens för utbildningsnämndens alla verksamheter.
Syftet med detta dokument är att tydliggöra vad digital kompetens innebär. Du som pedagog
får en tydligare bild av hur du ska arbeta i verksamheten för att ge eleverna en bra grund att
stå på inför framtiden och den digitala värld som vi lever i. Checklistan är framtagen i
samverkan med rektorer och lärare.
Grundskola F-3
Varje elev bör…
kunna logga in med eget inlogg eller klassinlogg.
kunna sätta på och stänga av en dator och iPad/telefon.
kunna hantera datormus/touchpad och tangentbord.
kunna hantera de vanligaste inställningarna med t.ex. ljud och ljus på olika
enheter.
kunna ladda en bärbar dator och en iPad/telefon.
kunna koppla i hörlurar på olika enheter.
använda grundläggande ordbehandling. Exempelvis: skriva, mellanslag, byta rad,
ändra typsnitt, storlek och färg på texten.
lära sig öppna och spara arbeten i mapp på dator eller i Driven samt döpa om ett
dokument
lära sig använda sökmotorer på internet och börja känna till vad källkritik är.
kunna använda något digitalt verktyg för att fotografera och filma.
kunna föra över bilder och filmer från något digitalt verktyg till dator.
kunna använda något digitalt verktyg för kreativt skapande.
känna till något kring vilket material och vilka bilder man får använda sig av.
ha testat programmering, t.ex. via app eller robot.
lära sig vilket språkbruk som bör användas vid användning av digitala medier.
Grundskola 4-6
Varje elev bör…
kunna använda något digitalt verktyg för att fotografera, filma och spela in ljud.
kunna redigera fotografier, film och ljud.
kunna skapa och redigera arbeten med hjälp av dator eller iPad.
kunna använda sig av fler funktioner i ett tillgängligt ordbehandlingsprogram.
Exempelvis: infoga exempelvis bild, tabell, punktlista, figurer, symboler och
specialtecken.
kunna presentera ett arbete med hjälp av något presentationsprogram.
kunna använda sig av en mejlklient.
testa mer avancerad programmering via app eller robot.
kunna söka och jämföra fakta på internet och vara källkritisk och ifrågasätta det
som visas på nätet.
mer djupgående känna till vilket material och vilka bilder man får använda sig av.
tillämpa netikett för ett positivt användande av internet.
känna till hur datorer är konstruerade och vilka delar de är uppbyggda av samt hur
de kan kopplas ihop.
Grundskola 7-9
Varje elev bör…
kunna använda sig av ännu fler funktioner i ett tillgängligt
ordbehandlingsprogram. Exempelvis: rubriker, mallar, sidnumrering, fotnot,
upphöjda, nedsänkta tecken, göra ändringar i hela stycken
kunna använda digitala program för att göra och visa på beräkningar via till
exempel Excel eller Kalkylblad.
använda programmering för matematisk problemlösning samt för att till exempel
styra egna konstruktioner.
kunna dela material och kommunicera på internet.
känna till lagar kring hantering av personuppgifter och upphovsrättslagen.
kunna digitalt bearbeta bilder och inspelningar av olika slag.
känna till en del tekniska lösningar inom kommunikations- och
informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och
mobiltelefoni.
känna till vilka fördelar och risker det finns med globala tekniska system, till
exempel internet eller överföring av information.
känna till hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
Pedagog F-9
Varje pedagog ska…
använda sig av lärplattformen/G Suite och så tidigt som möjligt introducera
eleverna i verktygen.
använda lärplattformen/G Suite för att informera vårdnadshavare.
använda lärplattformen/G Suite i arbetet med att bedöma eleverna.
kunna föra över bilder från något digitalt verktyg till dator.
använda sig av något digitalt verktyg i undervisningen för att låta eleverna skapa
något kreativt.
använda digitala verktyg med eleverna i de ämnen som man undervisar i.
känna till ”Kommunens skrivregler” (se länk).
se till att elevernas ”publiceringsmedgivande” är uppdaterade varje läsår.
vid tillgång till Smartboard, använda denna i undervisningen.
känna till vilket material och vilka bilder man får använda sig av.
vara insatt i hur man kritiskt granskar fakta på nätet.
känna till Netikett.
omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad kring nyheter inom IKT.
ansvara för att informera sin rektor kring vilken kompetensutveckling som behövs
på personlig och kollegial nivå.
Länkar
Höganäs kommuns skrivregler:
https://arbetsnat.hoganas.se/dokumentcenter/Documents/Skrivregler.pdf
Netikett:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/kollakallan/saker/netikett-1.153149
Kolla källan:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan
Upphovsrättsguide om bilder:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/bilder-1.155130
Upphovsrättsguide om musik:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/musik-1.154387
Upphovsrättsguide om texter:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/texter-1.154376
Creative Commons gällande bilder och musik:
www.creativecommons.se
Mediateket Helsingborg eller UR gällande film:
http://sli.se/apps/sli/?db=21
www.ur.se
Programmering:
http://urskola.se/Produkter/196673-Programmera-mera/Visa-alla