Avtal för verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

Bilaga 1
Redovisning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Arvodet tilldelas förskola/avdelning enligt beslut av förskolechef.
VFU-handledare:
Namn
Telefon
Lärarstudent:
Namn
Student från:
Namn på högskola/universitet
Verksamhet, som VFU avser:
Förskola
Vecka:
Från – till
VFU-handledares underskrift
Förtydligande
Summa kronor:
Utbetalas till:
Förskolechef
Datum
Förskolechef
Blanketten skickas till ekonomiassistent på Barn- och utbildningsförvaltningen.
4