Konstituerande styrelseprotokoll för

Motion till Regionfullmäktige:
Inför robotassisterad kirurgi på CSK
Idag finns det fyra operationsrobotar i Region Skåne och dessa är placerade i Malmö-Lund
området. Det håller på att köpas in ytterligare en operationsrobot så att en av de befintliga
robotarna frigörs och ska placeras i Helsingborg. Ska sjukvården i nordöstra Skåne kunna
följa med i utvecklingen och kunna attrahera kompetenta medarbetare måste vi investera i ny
teknik även här. Robotassisterad kirurgi är en väl beprövad teknik med klara fördelar för
patienterna. Denna investering kommer att ge både kortare vård- och sjukskrivningstider för
patienterna och samtidigt blir det smidigare och enklare för kirurgen att operera.
En operationsrobot på CSK hade ökat attraktionen för att arbeta på CSK och kompetens finns
redan för att bedriva robotassisterad kirurgi. Kommer robotverksamheten igång finns även
möjligheten att knyta forskningsprojekt till denna verksamhet vilket ytterligare ökar
attraktionskraften för att arbeta på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Med ovan nämnda anledningar yrkar därmed Sverigedemokraterna
-
att det köps in en operationsrobot till CSK
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
_____________________
Patrik Jönsson (SD)
______________________
Mats Erlandsson (SD)
______________________
Åsa Erlandsson (SD)