Hämta som pdf - Council of the European Union

Europeiska unionens råd
PRESS
SV
PRESSMEDDELANDE
93/17
28.2.2017
Rådets slutsatser om EU:s förbindelser med Schweiziska
edsförbundet
1. I enlighet med sina slutsatser av den 16 december 2014 har rådet bedömt det övergripande läget i EU:s förbindelser med
Schweiziska edsförbundet. Rådet kommer på lämpligt sätt att ånyo utvärdera läget i dessa förbindelser samt förbindelserna
med de andra västeuropeiska länder som inte är medlemmar i EU senast före utgången av 2018.
2. EU och Schweiz är viktiga ekonomiska partner och våra samhällen är starkt sammankopplade. I detta avseende gagnas
båda parter av goda och pålitliga ömsesidiga förbindelser. Rådet noterar skrivelsen av den 27 juli 2016, genom vilken Schweiz
underrättar EU om att dess ansökan om EU-medlemskap bör anses ha återkallats. Härvid välkomnar rådet det schweiziska
förbundsrådets bekräftelse av sin fasta beslutsamhet att bevara och ytterligare stärka sitt samarbete med EU och uppmuntrar
vidareutvecklingen av detta samarbete, däribland vad beträffar viktiga utrikespolitiska frågor.
3. Rådet anser att den fria rörligheten för personer är en grundpelare i EU:s politik och att den inre marknaden och dess fyra
friheter är odelbara. Rådet ägnade stor uppmärksamhet åt den lagstiftningsprocess som ägde rum i Schweiz till följd av
resultatet av folkinitiativet ”Mot massinvandring” den 9 februari 2014. Den text som blev resultatet och som Schweiz
förbundsförsamling antog den 16 december 2016 kan genomföras på ett sätt som är förenligt med EU-medborgarnas
rättigheter enligt avtalet om fri rörlighet för personer om man i de nödvändiga genomförandeförskrifterna förtydligar kvarstående
öppna frågor, som rätten till information om lediga tjänster och förfarandet för antagande av ytterligare åtgärder, särskilt i syfte
att garantera respekt för gränsarbetares rättigheter. Rådet finner det uppmuntrande att Schweiz är berett att diskutera alla frågor
som kan komma upp inom ramen för den gemensamma kommittén EU–Schweiz som inrättats genom nämnda avtal.
4. Rådet välkomnar att avtalet om fri rörlighet för personer har utvidgats så att det även omfattar Rumänien, Bulgarien och
Kroatien, varigenom medborgare i dessa länder får oinskränkt rätt till fri rörlighet i Schweiz. När det gäller Kroatien värdesätter
rådet att Schweiz uppfyllde sina åtaganden den 16 december 2016 och deponerade ratifikationsinstrumentet. Rådet noterar
emellertid att ratificeringen av protokoll III försenades genom att Schweiz sköt upp inledningen av de övergångsperioder som
tillämpas på kroatiska medborgare. Detta bör åtgärdas i den nya genomförandelagstiftningen om fri rörlighet för personer och
ses över regelbundet. Rådet välkomnar att Schweiz som ett resultat är fullständigt associerat till Horisont 2020-programmet och
att det finns utsikter till fortsatta förhandlingar om dess deltagande i Erasmusprogrammet.
5. Rådet noterar Schweiz upprepade bekräftelse av landets engagemang för ett sektoriellt tillvägagångssätt. Rådet erinrar
emellertid om att en förutsättning för vidareutvecklingen av det sektoriella tillvägagångssättet alltjämt är att det inrättas en
gemensam institutionell ram för befintliga och framtida avtal genom vilka Schweiz deltar i EU:s inre marknad, i syfte att
säkerställa homogenitet och rättssäkerhet för medborgare och företag. Rådet framhåller den gemensamma överenskommelsen
mellan EU och Schweiz om behovet av att slutföra förhandlingarna om avtalet om en institutionell ram så snart som möjligt. När
det ingås kommer det omfattande partnerskapet mellan EU och Schweiz att kunna utveckla sin fulla potential.
6. Schweiz är EU:s tredje största ekonomiska partner och EU är landets viktigaste handelspartner. Även om de bilaterala
handelsförbindelserna i dagsläget överlag fungerar väl till gagn för båda parter finns det ett antal restriktioner för tillträde till den
schweiziska marknaden för aktörer från EU, särskilt inom livsmedels- och tjänstesektorerna. Dessa restriktioner måste åtgärdas
så att man kan avhjälpa asymmetrier i de bilaterala ekonomiska förbindelserna. Rådet är bekymrat över att vissa avtal tillämpas
inkonsekvent och att Schweiz senare har infört lagstiftningsåtgärder och lagstiftningsförfaranden på förbunds- eller kantonnivå
som är oförenliga med dessa avtal, i synnerhet avtalet om fri rörlighet för personer. Rådet uppmanar Schweiz att upphäva
sådana kompletterande åtgärder och att avstå från att anta nya åtgärder som är oförenliga med avtalet.
7. Rådet noterar att en ny rättslig grund för Schweiz ekonomiska bidrag antogs den 30 september 2016. Avsikten med detta
ekonomiska bidrag är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU och det bör stå i proportion till de betydande
fördelar Schweiz åtnjuter tack vare sitt deltagande i den inre marknaden. Rådet uppmanar Schweiz att inleda de nödvändiga
förhandlingarna med EU i syfte att enas om ett förnyande av det ekonomiska bidraget så snart som möjligt.
8. Rådet välkomnar att ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om
åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av
räntebetalningar, som undertecknades den 27 maj 2015, ratificerades och trädde i kraft som planerat från och med det
överenskomna datumet den 1 januari 2017.
9. Rådet noterar det negativa resultatet av omröstningen den 12 februari 2017 om den schweiziska lagstiftning som syftade till
att med en ny uppsättning åtgärder ersätta vissa förmånliga skattesystem och viss skattepraxis som utgör skadlig
skattekonkurrens. Rådet betonar behovet av sund skattekonkurrens och uppmanar med eftertryck Schweiz att fullgöra sina
internationella åtaganden och söka alternativa lösningar för att snabbt och effektivt avlägsna de fem berörda skattesystemen, i
linje med 2014 års gemensamma uttalande från EU-medlemsstaterna och Schweiz om bolagsskattefrågor. Rådet kommer att
fortsätta att noggrant följa frågan.
10. Rådet välkomnar de betydande framsteg som gjorts av Schweiz med uppbyggnaden av en ny järnvägsförbindelse genom
Alperna (NLFA), i enlighet med artikel 34 i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om godsoch persontransporter på väg och järnväg. Invigningen av Gotthardbastunneln (den längsta järnvägstunneln i världen) den 1 juni
2016 är en viktig milstolpe som ytterligare kommer att bidra till utvecklingen av effektiva och miljömässigt hållbara transporter i
Europa.
11. Schweiz är en nära partner på området rättsliga och inrikes frågor, framför allt när det gäller tillämpningen av
Schengenregelverket. Inom ramen för de exempellösa migrationsströmmarna till Europa erkänner rådet Schweiz bidrag samt
dess konstruktiva och positiva samarbete, i synnerhet när det gäller genomförandet av den europeiska migrationsagendan.
12. Rådet uppskattar det fortsatta samarbetet mellan EU och Schweiz inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, i
synnerhet Schweiz positiva deltagande i GSFP-uppdrag och det nära samarbetet inom humanitärt bistånd och civilskydd, och
ser fram emot att stärka det befintliga samarbetet. Rådet välkomnar de två avtal som nyligen ingåtts om Schweiz deltagande i
Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina) och i Europeiska
unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali). Dessutom noterar rådet Schweiz frivilliga anpassning till EU:s restriktiva
åtgärder från fall till fall. Rådet uppmanar Schweiz att alltjämt följa EU-utvecklingen på området och vara konsekvent vid
tillämpningen av de restriktiva åtgärderna, bland annat genom att förhindra att dessa kringgås. Rådet uppmanar Schweiz att
bibehålla och ytterligare förbättra sin anpassning till EU:s restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas
territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i
Ukraina.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press