Byggnads- och miljönämnden 7 mars 2017

SALTVIKS KOMMUN
SAMMANTRÄDESKALLELSE
Organ
Byggnads- och miljönämnden
Kallelsen utfärdad den
2.3.2017
Sammanträdestid
Tisdagen den7.3.2017kl.18.30
Sammanträdesplats
Kommunkansliet i Nääs
Ärenden:
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
Konstatera laglighet och beslutförhet
Protokolljusterare
Föredragningslistan
Rangsby 2:33. Nybyggnad av garage med förråd.
Verksamhetsberättelse 2016
Delgivningar
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 10 mars 2017 på kommunkansliet i Nääs under
kansliets öppethållningstid.
Efter justering läggs protokollet även ut på nätet. Kommunens hemsida har adress: www.saltvik.ax
Dan Nyholm, ordförande
Sida
2