här. - DELS De litterära sällskapen

Kallelsetillårsmöte
iDELS–DeLitteräraSällskapensSamarbetsnämnd
Dagochtid:söndagenden2april2017,kl12.40
Plats:Sandlersalen,ABF,Sveavägen41,Stockholm
DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Mötetöppnas.Valavmötesordförandeochmötessekreterare
Frågaommötetsbehörigautlysande
Upprättandeavröstlängd
Fastställandeavdagordning
Valavtvåpersonerattjämteordförandenjusteraprotokollet
Föredragningavstyrelsensverksamhetsberättelseochårsbokslut
(kommerattfinnaspåwww.dels.nuochdelasutpåårsmötet)
Revisorernasberättelse
Frågaomfastställandeavresultat-ochbalansräkningarsamtdispositionav
vinstellerförlust(delasutpåårsmötet)
Frågaomansvarsfrihetförstyrelsen
Fastställandeavårsavgiftförnästaverksamhetsår.Styrelsenföreslårreducerad
årsavgiftförsällskapmedmindreän50medlemmar.
Valavordförandeförtidenintillnästaårsmöte
Valavhälftenavövrigastyrelseledamöterförenperiodavtvåår
Valavtvårevisorerochenrevisorssuppleant
Valavtrepersoner–varavensammankallande–somvalnämnd
Styrelsensförslagtillbeslutomnamnändringtill:Delitterärasällskapeni
Sverige
Övrigafrågor
Mötetavslutas
Förstyrelsen
BarbroAndersson
Sekreterare
Tel0707973610