Kallelse till NSSF Årsmöte

Kallelse till NSSF Årsmöte 2017-03-13
Tid 2017-03-13. kl. 19.00
Plats Matsalen Båtsmansskolan
Dokument till årsmötet hämtas från NSSF hemsida
http://www.nssfhaninge.se/
Följande dokument finns upplagda (Kallelse, Förvaltnings berättelse 2016, Budget
2017 och Underhålls och förnyelseplan 2017)
Förslag till dagordning
1. Prövning av stämmans stadgeenliga kallelse.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens berättelser
6. Revisorernas berättelser
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Inkomna motioner/propositioner
9. Ersättning till styrelse och revisorer
10. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiterings längd
Underhållsplan 2017
11. Val av ordförande för en tid av ett år
12. Val av två stycken styrelseledamöter för en tid av två år
13. Val av förste och andre suppleant för en tid av ett år
14. Val av två stycken revisorer för en tid av ett år
15. Val av två stycken revisorsuppleanter för en tid av ett år
16. Val av valberedning
17. Städdag under kommande verksamhetsår (22-23 April?, 14-15 Okt?)
18. Övriga frågor
19. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
20. Avslutning